«Економічний нобелівський вісник»

До уваги авторів!

ENV-9-16

Журнал «Економічний нобелівський вісник» затверджено у Переліку наукових фахових видань України (наказ Міністерства освіти і науки України від 26 травня 2014 р. № 642) і зареєстровано в міжнародних наукометричних базах Index Copernicus, РИНЦ.

Програмні цілі: дослідження та узагальнення актуальних тенденцій циклічної  і кризової динаміки світової економічної системи, визначення перспектив її розвитку у цивілізаційному вимірі.

Сайт журналу - http://econforum.duan.edu.ua/

Запрошуємо до співробітництва у нашому сучасному, престижному науковому виданні, що має зарубіжну сферу розповсюдження, економістів, представників державних і політичних установ, фахівців з різних напрямків підприємницької діяльності, менеджерів, банкірів, викладачів ВНЗ, аспірантів – «Економічний нобелівський вісник».

1. Вимоги до статей, які подані до публікації у фахових виданнях  з економіки  Університету  імені Альфреда Нобеля

У фахових виданнях Університету з економіки матеріали публікуються українською, російською, англійською, польською, шведською, німецькою, іспанською, французькою, італійською мовами.
Статті, що публікуються, проходять обов’язкове зовнішнє та внутрішнє рецензування, а також тестування на оригінальність тексту через програму «Антиплагіат».
Автори, які мають намір опублікувати статтю, надсилають на електронну адресу видавництва
такі матеріали:

  • рукопис статті (файл у форматі doc, docx);
  • заявку автора
  • Рецензія доктора економічних наук, якщо серед авторів немає доктора економічних наук (сканована копія).

Стаття має  містити: індекс УДК, відомості про автора (ів) (не більше 3 осіб), назву, анотації та ключові слова (до 10 слів) українською, російською та англійською мовами, основний текст матеріалу, що публікується, список використаної літератури (зразок оформлення статті у дод. 1). Рукописи, надіслані з-за кордону, повинні містити анотації мовою оригіналу та англійською мовою.
Мінімальний обсяг статті – 15 тис. знаків, максимальний – 28 тис. знаків. Сторінки мають бути пронумеровані.
Назва статті має бути стислою фразою, що описує її зміст.
Анотації повинні бути інформативними та повністю зрозумілими, коротко представляти тему; в них зазначаються основні результати та висновки. Анотації повинні містити від 250 до 500 знаків і розміщуються перед текстом статті.
Стаття має включати такі необхідні елементи відповідно до постанови президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України»:

  • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення досліджуваної проблеми і на які спирається автор;
  • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;
  • формулювання цілей статті (постановка завдання);
  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  • висновки з проведеного дослідження і перспективи подальших розвідок.

Розміщені у статті ілюстративні матеріали мають бути підписані і пронумеровані, виконані у градації сірого кольору (не кольорові).

Рисунки, таблиці та формули подаються у тій програмі, в якій вони виконувалися.

Список літератури розміщується після тексту статті і повинен відповідати ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Бібліографічні посилання позначаються в тексті у квадратних дужках.

Посилання на джерела статистичних даних обов’язкові.

Посилання на підручники, навчальні посібники, газети та ненаукові журнали – некоректні.

Посилання на власні публікації допускаються тільки у випадку крайньої необхідності.

Заявка автора оформлюється відповідно до додатку 2.

Окремим файлом надсилається короткий реферат статті (1500-1700 знаків) українською (російською) та англійською мовами (додаток3).

Електронний файл статті, позначений як: Прізвище автора_стаття.doc, Прізвище автора_реферат.doc та Прізвище автора_анкета.doc відправляти за адресою редколегії.

Статті співробітників університету друкуються безкоштовно.

Вартість публікації для інших авторів становить 45 грн. за одну сторінку тексту (2000 знаків).

Додаток 1 Приклад оформлення статті

Додаток 2 Приклад оформлення заявки від автора(ів)

Додаток 3 Приклад оформлення реферату

New! Додаток 4 Вимоги до оформлення References

2.«Економічний нобелівський вісник» виходить 1 раз на рік. Термін подання статей визначається рішенням оргкомітету Міжнародного Нобелівського конгресу.

3. Редакція залишає за собою право на рецензування, наукове і літературне редагування матеріалів.

Звертатися за адресою:

49000, м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 18,
Наукова редакція.
Тел./факс: 778-58-66.
e-mail: rio@duan.edu.ua , k.rio@duan.edu.ua

Банківські реквізити

ВНЗ «Університет  імені Альфреда Нобеля»,
Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 18.
Розр. рахунок 26006060367650 в КБ «ПриватБанк»,
МФО 305299, код ОКПО 20201672,
індивідуальний податковий номер 202016704022,
свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ № 100308650, КВЕД 80.30.0.

Економічний нобелівський вісник. 2016. № 1 (9)

Економічний нобелівський вісник - 2015. № 1 (8)

Економічний нобелівський вісник. 2014. № 1 (7)

«Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму» - 2013

«Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму» - 2012, т.2

«Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму» -2012, т.1

«Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму»-2011

«Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму»-2010, том 2

«Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму»-2010, том 1

«Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму»-2009

«Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму»-2008

«Економічний нобелівський вісник»


Актуально