Групи зі змісту та якості освіти

Фундамент якісних змін в організації освітньої діяльності в Університеті – це побудова системи освіти, яка зорієнтована на тісну співпрацю з бізнесом і базується на компетентністному підході.

В Університеті імені Альфреда Нобеля створено групи зі змісту та якості освіти (наказ «Про затвердження складу груп зі змісту та якості освіти» №24-01-У від 23.02.2016 р.). Групи створено у відповідності до європейських стандартів освіти та стратегічних цілей Університету з метою забезпечення і підвищення якості вищої освіти та освітньої діяльності.

nakazgr jak

Наказ № 153-02-У від 23 грудня 2016 р. "Про внесення змін у наказ № 24-01-У від 23 лютого 2016 р.nakaz153-02

Додаток до Наказу №153-02-У від 23.12.2016 р.

Основними функціями груп є:

  1. Організація процесу формування переліку загальних і спеціальних компетентностей, які повинні бути сформовані у здобувачів для розробки на їх основі модернізованих навчальних планів.
  2. Безпосередня участь у розробці освітньої програми.
  3. Забезпечення узгодження основних елементів освітньої програми.
  4. Аналіз відповідності робочої програми дисципліни запланованим результатам в рамках освітньої програми.
  5. Аналіз якості проведення занять викладачами.
  6. Аналіз відповідності кваліфікаційних робіт здобувачів стандартам певного освітнього рівня.
  7. Участь у моніторингу освітніх програм та перегляд освітніх програм з метою їх удосконалення.
  8. Формування пропозицій щодо удосконалення системи забезпечення якості освіти на кафедрі.

До складу груп входять представники: професорсько-викладацького складу кафедр Університету, академічної спільноти України, докторантів (аспірантів) та студентів, організацій, установ та підприємств, діяльність яких пов’язана зі специфікою освітньої програми.

Мета, функції, права та обов’язки груп закріплені у Положенні про групи зі змісту та якості освіти ПП-551-044, затвердженому на засіданні Вченої Ради №1 від 12.02.2016 р.

 

polozhlist 

 

_____

Кафедра міжнародного маркетингу

Перше засідання групи відбулось 11 січня 2016 р., де було обговорено загальні та професійні компетентності випускників кафедри за ступенем бакалавра та магістра як складових освітніх програм зі спеціальності "маркетинг".

Друге засідання групи відбулось 08 лютого 2016 р., де було обговорено результати навчання та їх взаємозв'язок ізкомпетентностями за ступенем бакалавра та магістра, які буде покладено в основу змісту освітніх програм зі спеціальності "маркетинг".

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

1. Перше засідання групи відбулось 18 січня 2016 р., де було обговорено загальні та спеціальні компетентності випускників кафедри за ступенем бакалавра та магістра, які буде покладено в основу змісту освітніх програм нового покоління.

2. На кафедрі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля 14 березня 2016 р. відбулося чергове засідання групи зі змісту та якості освіти.
Обговорено загальні та спеціальні компетентності випускників кафедри за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти (доктор філософії), які буде покладено в основу змісту освітньо-наукової програми за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Кафедра економіки та моделювання бізнес-процесів

Перше засідання групи відбулося 21 січня 2016 р. (Протокол №1). На засіданні було розглянуто та затверджено перелік загальних і спеціальних компетентностей випускників за ступенем бакалавра та магістра, які буде покладено в основу розробки відповідних освітніх програм зі спеціальності "Економічна кібернетика".

Друге засідання групи відбулося 25 лютого 2016 р. (Протокол №2). На засіданні  було обговорено особливості підготовки бакалаврів та магістрів за новою програмою підготовки "Прикладна математика та інформаційні технології в економіці" (в рамках спеціальності "Економічна кібернетика") та основні положення змісту освітньої програми.

Кафедра міжнародних економічних відносин та економічної теорії

На засіданні групи (протокол №1 від 17 лютого 2016 р.) було затверджено перелік загальних і спеціальних компетентностей, який буде покладено в основу розробки освітніх програм бакалаврів та магістрів спеціальності "Міжнародні економічні відносини".

Кафедра міжнародного туризму та мовної підготовки

На засіданні групи (протокол №1 від 18 лютого 2016 р.) було проаналізовано результати анкетування та затверджено перелік загальних і спеціальних компетентностей, який буде покладено в основу розробки освітніх програм бакалаврів спеціальності "Туризм".

Кафедра міжнародних фінансів, обліку та оподаткування

На засіданні групи (протокол № 1 від 14.03.2016 р.) було затверджено перелік загальних і спеціальних компетентностей, який буде покладено в основу розробки освітніх програм бакалаврів та магістрів спеціальностей «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування». Обговорено результати навчання та їх взаємозв'язок із компетентностями за ступенем бакалавра та магістра, які буде покладено в основу змісту освітніх програм зі спеціальностей «Фінанси, банківська справа та страхування» та «Облік і оподаткування».

На засіданні групи (протокол № 2 від 25.03.2016 р.) було обговорено загальні та спеціальні компетентності випускників кафедри за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти (доктор філософії), які буде покладено в основу змісту освітньо-наукової програми за спеціальностями «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування».

Кафедра права

Перше засідання групи відбулося 10 лютого 2016р., де були розглянуті та затверджені загальні та професійні компетентності випускників кафедри за ступенем бакалавра, які були покладені в основу розробки освітніх програм зі спеціальності «Право».

Друге засідання групи відбулося 16 березня 2016р.,  де були розглянуті та затверджені загальні та професійні компетентності випускників кафедри за ступенем магістра, які були покладені в основу розробки освітніх програм зі спеціальності «Право».

Третє засідання групи відбулося 25 вересня 2017р., де були обговорені можливості створення професійного спрямування на другому (магістерському) рівні вищої освіти зі спеціальності «Право».

Кафедра політології та міжнародних відносин

Перше засідання групи відбулося 12 вересня 2016р., де були розглянуті та затверджені загальні та професійні компетентності випускників кафедри за ступенем бакалавра, які були покладені в основу розробки освітньої програми зі спеціальності 052 «Політологія».

Друге засідання групивідбулося 16 жовтня 2016р.,  де були розглянуті та затверджені загальні та професійні компетентності випускників кафедри за ступенем магістра, які були покладені в основу розробки освітньо-професійної програми зі спеціальності 052 «Політологія».

Третє засідання групи відбулося 20 квітня 2017р., де було проаналізовано якість проведених відкритих занять викладачів кафедри.

Четверте засідання групи відбулося 19 вересня 2017р., де було обговорено можливості створення професійного спрямування на другому (магістерському) рівні вищої освіти зі спеціальності 052 «Політологія».

Кафедра педагогіки та психології

Чергове засідання робочої групи зі змісту та якості освіти 28 вересня 2017.

Члени групи. Від кафедри: Волкова Н.П.,д.п.н, проф.; Батраченко І.Г., д.психол.н, доц.; Олійник І.В.,к.п.н, доц.; Дніпрова О.А., к.мед.н, доц.; Гаркуша І.В., к.н.зсоц.ком., доц. Від роботодавців: Реуцький М.В., психолог – консультант, к.психол.н.; Наріжна Л.С.,методист з питань психології та соціальної роботи. Від випускників: Демченко Ф.Г. фахівець Департаменту маркетингу Університету імені Альфреда Нобеля; Ларіонцева А.О., практичний психолог центру «Штурм».

Обговорено питання щодо доцільності введення спеціалізації освітніх програм підготовки бакалаврів. В обговоренні активну участь взяли: Реуцький М.В.,психолог-консультант, психотерапевт, директор центра «Студія практичної психології» та Ларіонцева А.О., практичний психолог центру «Штурм». Було прийнято рішення щодо доцільності введення таких спеціальностей:

  1. Соціальна робота. Психологічна допомога та реабілітація.
  2. Психологія. Консультування та корекційно-розвивальна робота.

Групи зі змісту та якості освіти