Групи зі змісту та якості освіти

Фундамент якісних змін в організації освітньої діяльності в Університеті – це побудова системи освіти, яка зорієнтована на тісну співпрацю з бізнесом і базується на компетентністному підході.

В Університеті імені Альфреда Нобеля створено групи зі змісту та якості освіти (наказ «Про затвердження складу груп зі змісту та якості освіти» №24-01-У від 23.02.2016 р.). Групи створено у відповідності до європейських стандартів освіти та стратегічних цілей Університету з метою забезпечення і підвищення якості вищої освіти та освітньої діяльності.

nakazgr jak

 

Додаток до Наказу про затвердження складу груп зі змісту та якості освіти» №24-01-У від 23.02.2016 р.

Основними функціями груп є:

  1. Організація процесу формування переліку загальних і спеціальних компетентностей, які повинні бути сформовані у здобувачів для розробки на їх основі модернізованих навчальних планів.
  2. Безпосередня участь у розробці освітньої програми.
  3. Забезпечення узгодження основних елементів освітньої програми.
  4. Аналіз відповідності робочої програми дисципліни запланованим результатам в рамках освітньої програми.
  5. Аналіз якості проведення занять викладачами.
  6. Аналіз відповідності кваліфікаційних робіт здобувачів стандартам певного освітнього рівня.
  7. Участь у моніторингу освітніх програм та перегляд освітніх програм з метою їх удосконалення.
  8. Формування пропозицій щодо удосконалення системи забезпечення якості освіти на кафедрі.

До складу груп входять представники: професорсько-викладацького складу кафедр Університету, академічної спільноти України, докторантів (аспірантів) та студентів, організацій, установ та підприємств, діяльність яких пов’язана зі специфікою освітньої програми.

Мета, функції, права та обов’язки груп закріплені у Положенні про групи зі змісту та якості освіти ПП-551-044, затвердженому на засіданні Вченої Ради №1 від 12.02.2016 р.

 

polozhlist 

 

_____

Кафедра міжнародного маркетингу

Перше засідання групи відбулось 11 січня 2016 р., де було обговорено загальні та професійні компетентності випускників кафедри за ступенем бакалавра та магістра як складових освітніх програм зі спеціальності "маркетинг".

Друге засідання групи відбулось 08 лютого 2016 р., де було обговорено результати навчання та їх взаємозв'язок ізкомпетентностями за ступенем бакалавра та магістра, які буде покладено в основу змісту освітніх програм зі спеціальності "маркетинг".

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

1. Перше засідання групи відбулось 18 січня 2016 р., де було обговорено загальні та спеціальні компетентності випускників кафедри за ступенем бакалавра та магістра, які буде покладено в основу змісту освітніх програм нового покоління.

2. На кафедрі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля 14 березня 2016 р. відбулося чергове засідання групи зі змісту та якості освіти.
Обговорено загальні та спеціальні компетентності випускників кафедри за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти (доктор філософії), які буде покладено в основу змісту освітньо-наукової програми за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Кафедра економічної кібернетики та математичних методів в економіці

Перше засідання групи відбулося 21 січня 2016 р. (Протокол №1). На засіданні було розглянуто та затверджено перелік загальних і спеціальних компетентностей випускників за ступенем бакалавра та магістра, які буде покладено в основу розробки відповідних освітніх програм зі спеціальності "Економічна кібернетика".

Друге засідання групи відбулося 25 лютого 2016 р. (Протокол №2). На засіданні  було обговорено особливості підготовки бакалаврів та магістрів за новою програмою підготовки "Прикладна математика та інформаційні технології в економіці" (в рамках спеціальності "Економічна кібернетика") та основні положення змісту освітньої програми.

Кафедра міжнародної економіки та економічної теорії

На засіданні групи (протокол №1 від 17 лютого 2016 р.) було затверджено перелік загальних і спеціальних компетентностей, який буде покладено в основу розробки освітніх програм бакалаврів та магістрів спеціальності "Міжнародні економічні відносини".

Кафедра міжнародного туризму та мовної підготовки

На засіданні групи (протокол №1 від 18 лютого 2016 р.) було проаналізовано результати анкетування та затверджено перелік загальних і спеціальних компетентностей, який буде покладено в основу розробки освітніх програм бакалаврів спеціальності "Туризм".

Кафедра міжнародних фінансів, обліку та оподаткування

На засіданні групи (протокол № 1 від 14.03.2016 р.) було затверджено перелік загальних і спеціальних компетентностей, який буде покладено в основу розробки освітніх програм бакалаврів та магістрів спеціальностей «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування». Обговорено результати навчання та їх взаємозв'язок із компетентностями за ступенем бакалавра та магістра, які буде покладено в основу змісту освітніх програм зі спеціальностей «Фінанси, банківська справа та страхування» та «Облік і оподаткування».

На засіданні групи (протокол № 2 від 25.03.2016 р.) було обговорено загальні та спеціальні компетентності випускників кафедри за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти (доктор філософії), які буде покладено в основу змісту освітньо-наукової програми за спеціальностями «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування».

 

 

Групи зі змісту та якості освіти