Система забезпечення та підвищення якості освіти

Система забезпечення та підвищення якості освіти в Університеті повинна будуватися на свідомому, спільному створенні культури якості всіх представників академічної спільноти. Досягнення високої якості освіти нерозривно пов'язане з автономією, традиціями та гідністю академічної спільноти.
Законодавчою базою формування системи внутрішнього забезпечення якості в університеті виступає Закон України «Про вищу освіту» (розділ 5, ст. 16).
За вимогами Закону система внутрішнього забезпечення якості є одним з трьох елементів системи забезпечення якості вищої освіти.
Аналіз процедур та заходів системи внутрішнього забезпечення якості в Університеті дозволив виявити ті елементи, що вже сформовані та ті, що потребують впровадження та (або) удосконалення.

Наказ № 39-А від 11 березня 2016 р. "Про проведення аудиту внутрішньої системи забезпечення якості"

Оцінка системи внутрішнього забезпечення якості
в Університеті імені Альфреда Нобеля

Процедури та заходи системи внутрішнього забезпечення якості згідно Закону України «Про вищу освіту»

Оцінка стану формування і застосування відповідних процедур та заходів в Університеті

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти

Сформовано стратегічні плани розвитку та вдосконалення освітньої діяльності з підготовки фахівців зі спеціальностей з урахуванням потреб ринку праці та освітніх прагнень громадян.
Розроблені та діють: Настанова з якості, Положення про моніторинг системи внутрішнього забезпечення якості, Положення про центр управління якістю, Положення про департамент дидактики.

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм

Затверджено рішенням Вченої ради від 10 грудня 2015 р. механізм створення освітніх програм з урахуванням компетентнісного підходу.
Розробляється механізм моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм.

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників ВНЗ та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті ВНЗ, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб

Впроваджено механізм оцінювання досягнень студентів-претендентів на отримання стипендій; оцінювання науково-педагогічних і педагогічних працівників на основі рейтингів науково-дослідної, науково-методичної та науково-організаційної роботи і рейтингування викладачів за результатами анкетування студентів (Положення про стипендії, Положення про систему рейтингування науково-дослідної, науково-методичної та науково-організаційної роботи викладачів). Результати оцінки та рейтингування оприлюднюються на веб-сайті Університету.

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників

Відбувається на регулярній основі.
Ведеться робота над посиленням практичної складової підвищення кваліфікації ПВС кафедр шляхом проходження стажувань на підприємствах, установах, організаціях, участі у міжнародних проектах, грантових програмах, навчання за сертифікованими програмами.

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у т.ч. самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою

Забезпечено необхідними ресурсами (матеріальна база, навчально-методичне та інформаційне забезпечення, освітній контент MOODLE).
Реалізуються заходи щодо удосконалення організації самостійної роботи студентів, в т.ч. через постійний моніторинг, актуалізацію курсів дисциплін, активізацію використання освітнього контенту MOODLE для студентів як заочної (заочно-дистанційної), так і денної форм навчання.

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом

Використовуються інформаційні системи 1-С «Університет», ЄДЕБО.

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації

Інформація про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації, у т.ч. інформація щодо освітніх програм кафедр англійською мовою, оприлюднюється на веб-сайті Університету.

8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів вищої освіти

Дипломні та наукові роботи здобувачів вищої освіти, наукові роботи професорсько-викладацького складу перевіряються на предмет академічного плагіату. Основні процедури регламентується Наказом №85-А від 27.03.2015 р. «Про внутрішню систему перевірки наукових та академічних робіт на запозичення (плагіат)».

9) інші процедури і заходи

Формується оновлена інституційна структура системи внутрішнього забезпечення якості

33 нових бакалаврських та магістерських освітніх програм, що базуються на результатах навчання з урахуванням європейських стандартів вищої освіти, норм національного законодавства та спрямовані на забезпечення якості освітніх послуг, затверджено на засіданні Вченої ради 21 квітня 2016 р. (Протокол № 3).

В основі розроблених освітніх програм лежить компетентністний підхід, враховані думки всіх стейкхолдерів, включаючи роботодавців, що надає шанс реально покращити якість підготовки здобувачів та їх спроможність працевлаштування на національному й світовому ринках праці.

Освітні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальностями (спеціалізаціями):

071 «Облік і оподаткування»,

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

035 «Філологія»,

075 «Маркетинг»,

052 «Політологія»,

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,

051 «Економіка» (Економіка підприємства),

051 «Економіка» (Економічна кібернетика),

231 «Соціальна робота»,

242 «Туризм»,

053 «Психологія» (Психологічне та організаційне консультування)

053 «Психологія» (Сімейна психологія),

081 «Право»,

035 «Філологія» (Прикладна лінгвістика),

035 «Філологія» (Мова і література),

073 «Менеджмент»,

056 «Міжнародні економічні відносини».

Освітні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальностями (спеціалізаціями): 

071 «Облік і оподаткування»,

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»,

035 «Переклад»,

075 «Маркетинг»,

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,

051 «Економіка» (Економіка підприємства),

051 «Економіка» (Економічна кібернетика),

231 «Соціальна робота»,

053 «Психологія» (Психологічне та організаційне консультування)

053 «Психологія» (Сімейна психологія)

073 «Менеджмент» (Управління навчальним закладом),

011 «Науки про освіту» (Педагогіка вищої школи)

073 «Менеджмент»,

073 «Менеджмент» (Бізнес-адміністрування),

056 «Міжнародні економічні відносини»,

081 «Право»

035 «Філологія» (Мова і література-англійська)

Система забезпечення та підвищення якості освіти