В Університеті імені Альфреда Нобеля відбулося розширене засідання комітету з якості академічних стандартів


28 березня 2019 року відбулося розширене засідання
Комітету з якості академічних стандартів

В Університеті імені Альфреда Нобеля (далі – Університет) вже понад рік функціонує Комітет з якості академічних стандартів (далі – Комітет), який є постійно діючим колегіальним органом. Основна мета Комітету – формування цілісної системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Університету.

28 березня 2019 року відбулося розширене засідання Комітету з якості академічних стандартів учасниками якого були члени Комітету, завідувачі кафедр, викладачі кафедри права, здобувачі бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти спеціальності «Право».

Тема зустрічі «Застосування рекомендацій звіту «Знання та навички випускників юридичних факультетів та закладів вищої освіти через призму відповідності потребам ринку праці» в освітній діяльності кафедри права Університету імені Альфреда Нобеля» викликала зацікавленість у всіх присутніх.

2

3

В обговоренні взяли участь: Президент Університету, доктор економічних наук, професор – Холод Борис Іванович, проректор із забезпечення якості вищої освіти, кандидат економічних наук, доцент – Шкура Ірина Сергіївна, завідувач кафедри права, доктор юридичних наук, професор – Пушкіна Олена Вікторівна, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та економічної теорії, доктор економічних наук, професор – Задоя Анатолій Олександрович, завідувач кафедри інноваційного менеджменту та міжнародної логістики, доктор економічних наук, доцент – Глуха Ганна Яківна, завідувач кафедри педагогіки та психології, доктор педагогічних наук, професор – Волкова Наталія Павлівна, завідувач кафедри англійської філології та перекладу, доктор педагогічних наук, доцент – Зінукова Наталія Вікторівна, доцент кафедри права – Чебикіна Тетяна Сергіївна, старший викладач кафедри права – Тодорошко Тетяна Андріївна, здобувач ступеня бакалавра, ІV рік навчання – Біла Альона, здобувач ступеня магістра, І рік навчання – Мамонова Юлія.

4

5

7

6

Усі присутні були згодні з тим, що на сучасному етапі, держава підвищує вимоги до закладів вищої освіти та випускників юридичних факультетів, шляхом впровадження освітніх стандартів та запровадження вступних випробувань під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, з метою підвищення рівня якості випускника. У зв’язку з чим перед закладами вищої освіти, в цілому, і Університетом Альфреда Нобеля, зокрема, постає завдання вдосконалення роботи стосовно підготовки юридичних кадрів.

Під час обговорення було проаналізовано відповідність діючої в Університеті освітньо-професійної програми «Право», яка до речі була акредитована у поточному навчальному році, вимогам, які висувають роботодавці до компетентностей, знань та вмінь випускника юридичної спеціальності. Присутні науково-педагогічні працівники та здобувачі вищої освіти погодились з тим, що в цілому освітня програма відповідає потребам ринку праці.

З метою покращення процесу організації освітньої діяльності та удосконалення освітньої програми були внесені конструктивні пропозиції: активніше залучати до освітнього процесу юристів-практиків, внести до переліку вибіркових дисциплін наступні «Ведення переговорного процесу», «Ораторська майстерність».

Учасники розширеного засідання Комітету з якості академічних стандартів виявили зацікавленість в обговоренні освітніх програм у такому форматі. Члени Комітету прийняли рішення – у подальшому проводити розширені засідання, за участі науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти, з метою обговорення освітньо-професійних програм діючих в Університеті імені Альфреда Нобеля.

Запрошуємо усіх зацікавлених до участі!

В Університеті імені Альфреда Нобеля відбулося розширене засідання комітету з якості академічних стандартів1/0