Видавництво

Університет  імені Альфреда Нобеля видає широкий спектр навчальної і наукової літератури: підручники, навчальні посібники, монографії, фахові журнали тощо. Вони підготовлені з використанням сучасних методологічних і наукових розробок, досягнень у сфері інформатизації навчального процесу, з урахуванням вимог Болонської декларації.
Наукова і навчальна література, яку випускає видавництво Університету імені Альфреда Нобеля, відзначається високим рівнем літературного і наукового редагування, професійною версткою, оригінальним дизайном, що формує і презентує імідж сучасної університетської книги.

Положення про Видавництво

Університет імені Альфреда Нобеля випускає такі наукові фахові журнали

AO2(45)16 ev2-16  ENV-9-16

Журнал «Академічний огляд» затверджено в Переліку наукових фахових видань рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (наказ від 10. 05. 2017 р. № 693) і зареєстровано в Polish Scholarly Bibliography (PBN),
Ulrich’s Periodicals Directory,Google Scholar , індексується в інформаційно-аналітичній системі Національної бібліотеки України імені Вернадського.

Журнал «Європейський вектор економічного розвитку» затверджено в Переліку наукових фахових видань рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (наказ від 10. 05. 2017 р. № 693) і зареєстровано в міжнародних наукометричних базах
Ulrich’s Periodicals Directory,Google Scholar , індексується в інформаційно-аналітичній системі Національної бібліотеки України імені Вернадського.

Журнал «Економічний нобелівський вісник» затверджено в Переліку наукових фахових видань України рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (наказ від 26 травня 2014 р. № 642) і зареєстровано в міжнародних наукометричних базах
Ulrich’s Periodicals Directory,Google Scholar , індексується в інформаційно-аналітичній системі Національної бібліотеки України імені Вернадського.

Запрошуємо до співробітництва у наших сучасних фахових виданнях економістів, представників державних і політичних установ, підприємниців, менеджерів, банкірів, викладачів ВНЗ, аспірантів.

Вимоги
до статей, які подані до публікації у фахових виданнях з економіки
Університету імені Альфреда Нобеля

1. У фахових виданнях Університетуімені Альфреда Нобеля з економіки матеріали публікуються українською, російською, англійською, польською, шведською, німецькою, іспанською, французькою, італійською мовами.
Статті, що публікуються, проходять обов’язкове зовнішнє та внутрішнє рецензування, а також тестування на оригінальність тексту через програму «Антиплагіат».
Автори, які мають намір опублікувати статтю, надсилають на електронну адресу видавництва такі матеріали:

  • рукопис статті (файл у форматі doc, docx);
  • заявка автора;
  • рецензія доктора економічних наук, якщо серед авторів немає доктора економічних наук (сканована копія).

Стаття має  містити: індекс УДК, відомості про автора (ів) (не більше 3 осіб), назву, анотації та ключові слова (до 10 слів) українською, російською та англійською мовами, основний текст матеріалу, що публікується, список використанихджерел (зразок оформлення статті у додатку. 1). Рукописи, надіслані з-за кордону, повинні містити анотації мовою оригіналу та англійською мовою.
Мінімальний обсяг статті – 15 тис. знаків, максимальний – 28 тис. знаків. Сторінки мають бути пронумеровані.
Назва статті має бути стислою, але відображати її зміст.
Анотації повинні бути інформативними та повністю зрозумілими, коротко представляти тему; в них зазначаються основні результати та висновки. Анотації повинні містити від 250 до 500 знаків і розміщуватися перед текстом статті.
Стаття має містити такі необхідні елементи відповідно до постанови президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України»:

  • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення досліджуваної проблеми і на які спирається автор;
  • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття;
  • формулювання цілей статті (постановка завдання);
  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  • висновки з проведеного дослідження і перспективи подальших розвідок.

Розміщені у статті ілюстративні матеріали мають бути підписані і пронумеровані, виконані у градації сірого кольору (некольорові).
Рисунки, таблиці та формули подаються у тій програмі, в якій вони виконувалися.
Список використаних джерел розміщується після тексту статті і має відповідати ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».
Бібліографічні посилання позначаються в тексті у квадратних дужках.
Посилання на джерела статистичних даних обов’язкові.
Посилання на підручники, навчальні посібники, газети та ненаукові журнали – некоректні.
Посилатися на власні публікації допускаються тільки у випадку крайньої необхідності.
Заявка автора оформлюється відповідно до додатка 2.
Окремим файлом надсилається короткий реферат статті (1500–1700 знаків) українською (російською) та англійською мовами і referensis(додатки 3,4).
Електронний файл статті, позначений як: Прізвище автора_стаття.doc, Прізвище автора_реферат.doc та Прізвище автора_анкета.doc, відправляти за адресою редколегії.
Статті співробітників Університетуімені Альфреда Нобеля друкуються безкоштовно.
Вартість публікації для інших авторів становить 45 грн за одну сторінку тексту (2000 знаків).
Повідомлення про оплату за публікацію статті надсилається автору після прийняття позитивного рішення редколегією.
Додаток 1.Приклад оформлення статті.
Додаток 2.Приклад оформлення заявки від автора(ів).
Додаток 3.Приклад оформлення реферату.
Додаток 4. Вимоги до оформлення References.

2.Журнали «Академічний огляд» і «Європейський вектор економічного розвитку» виходять 2 рази на рік, «Економічний нобелівський вісник» – 1 раз на рік. Терміни подання статей:до журналів «Академічний огляд» і «Європейський вектор економічного розвитку»: у перший номер – до 1 лютого, у другий номер – до 1 жовтня. Термінподання статей до журналу «Економічний нобелівський вісник» – визначається рішенням оргкомітету Міжнародного Нобелівського конгресу.

3. Редакція залишає за собою право на рецензування, наукове і літературне редагування статей.
Наукова редакція не здійснює листування з авторами, з усіх питань звертатися за тел. (056) 778-58-66.

Звертатися за адресою:
49000, м. Дніпро,
вул. Cічеславська Набережна, 18,
Наукова редакція економічних видань.
Тел./факс: (056) 778-58-66
e-mail: rio@duan.edu.ua, k.rio@duan.edu.ua

Банківські реквізити:
Повне найменування –
Вищий навчальний заклад
„Університет імені Альфреда Нобеля”
Місце знаходження: 49000, м. Дніпро,
вул.Січеславська Набережна, будинок 18
Код ОКПО 20201672
Р/рахунок  26006060367650
в ПАТ КБ „Приватбанк” м. Дніпро
МФО  305299
Податковий номер 202016704022

Універстет також випускає науковий журнал «Вісник Університету імені Альфреда Нобеля» фахові серії «Педагогіка і психологія», «Філологічні науки» та серію «Юридичні науки», що виходять 2 рази на рік.

visped1-13-17

visnfil1-13-17 ur1(6)15

Серію
 «Педагогікаі психологія»
затверджено в Переліку
наукових фахових видань
рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки
України (наказ від 10. 05. 2017 р. № 693) і зареєстровано в міжнародних наукометричних базах
Ulrich’s Periodicals Directory,Google Scholar , індексується в інформаційно-аналітичній системі Національної бібліотеки України імені Вернадського.

Серію 
«Філологічні науки»
затверджено в Переліку
наукових фахових видань
рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки
України (наказ
від 9.03.2016 р. № 241) і зареєстровано в міжнародних наукометричних базах
Ulrich’s Periodicals Directory,Google Scholar , індексується в інформаційно-аналітичній системі Національної бібліотеки України імені Вернадського.

Серія
«Юридичні науки»

Зареєстровано в міжнародних наукометричних базах
Ulrich’s Periodicals Directory,Google Scholar , індексується в інформаційно-аналітичній системі Національної бібліотеки України імені Вернадського.

 

 

До співробітництва у «Віснику Університету імені Альфреда Нобеля» запрошуються науковці і практики з відповідних галузей, вітчизняні і зарубіжні фахівці – педагоги, психологи, філологи та правознавці.

З питань публікації наукових статей звертатися до редакції:

серія «Педагогіка і психологія» e-mail: baljuk-ira@rambler.ru, тел.: (0562) 31-24-74;
серія «Філологічні науки» e-mail:  anika102@yandex.ru, тел.: (050) 320-01-82;
серія «Юридичні науки» e-mail: pravo.kaf@duan.edu.ua, тел.: (0562) 31-20-48.

 

Видавництво


Актуально