Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія "Філологічні науки"

filol2-17Запрошуємо вітчизняних і зарубіжних фахівців – лінгвістів, літературознавців та перекладознавців, аспірантів, магістрів до співробітництва в журналі «Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки», в якому висвітлюються актуальні питання філології.

Програмні цілі – висвітлення результатів новітніх досліджень та досягнень філологічної науки за всіма напрямами і аспектами її розвитку та практичного застосування.

Сайт журналу - http://phil.duan.edu.ua/

Серію «Філологічні науки» затверджено в Переліку наукових фахових видань рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (наказ від 9.03.2016 р. № 241) і зареєстровано в міжнародних наукометричних базах Ulrich’s Periodicals Directory, Google Scholar, індексується в інформаційно-аналітичній системі Національної бібліотеки України імені Вернадського. 

Серія «Філологічні науки» виходить 2 рази на рік, змішаними мовами. Сфера розповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна.

1. Стаття має бути роздрукована на одному боці аркуша, кегль 14, 1,5 інтервала, ширина полів: ліве – 3 см, верхнє і нижнє – не менше 2 см, праве – 1 см. Наявність електронного варіанта обов’язкова. Обсяг статті – до 15 сторінок.
2. Наукові статті необхідно подавати у стислому, точному викладенні, без повторень, з чіткими формулюваннями і висновками.
3. Обов’язковими елементами статті є анотації та ключові слова українською, російською й англійською мовами, references та реферат англійською мовою (дод. 1, 2).
4. Згідно з вимогами до наукових праць стаття обов’язково має бути прорецензована.
5. Автор повинен звірити цитати, формули, таблиці і підписати статтю.
6. Бібліографічні джерела подаються за нумерованим списком, посилання на них у тексті – у квадратних дужках.
7. До статті додається довідка про авторів, в якій необхідно вказати ім’я, по батькові, прізвище, вчене звання, науковий ступінь, посаду, місце роботи, адресу  і контактні телефони кожного автора.
8. Редакція залишає за собою право на рецензування, наукове і літературне редагування матеріалів.

З питань публікації наукових статей звертатися до редакції журналу «Вісник Університету  імені Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки».

e-mail: anika102@yandex.ru  (т. (050) 320-01-82).

Серія "Філологічні науки". 2017. № 1 (13)

Серія «Філологічні науки». 2016. № 2 (12)

[Титул, Зміст]{Title, Content} 1–7

Ватченко С.А., Максютенко Е.В.[Проблема авторства в литературной критике ХХ ст. Грани полемики] {The problem of authorship in the literary criticism of the 20th century. The aspects of the polemics} 8–20

Карлина Н.Н.[Журнал «Юность» в последние советские годы.] {The Yunost magazine during the last soviet years} 21–24

Пахсарьян Н.Т.[Университетский курс истории литературы и современность: к проблеме взаимосвязи общей и сравнительной истории литератур] {University literary history course and the present: to a problem of general and comparative literatures history interrelation} 25–31

Livry А.[Nabokov et l’idiocratie Française)] {Nabokov and French idiocraty} 32–44

Покулевська А.І.[Монтажність і кадровість як принципи структурування в просторових та часових мистецтвах] {Montage process and a shot effect as principles of structuring in spatial and temporal arts} 45–52

Ильинская Н.И.[Трансформация средневековой легенды о крысолове в прозе Анджея Заневского]{Transformation of the medieval legend about the Ratcatcher in Andrzej Zaniewski’s prose} 53–59

Литвиненко Н.А.[Буддийская легенда в раннем творчестве С.Н. Сергеева-Ценского]{Buddhist legend in S.N. Sergeyev-Tsensky`s early works} 60–66

Маркова М.В.[Осмислення проблеми петраркізму Джона Донна у літературознавчому дискурсі]The Problem of John Donne’s Petrarchism in the Literary Discourse} 67–73

Нехайчук Ю.А.[Образ українського правителя очима зарубіжних письменників (на матеріалі роману «Мазепа, гетьман України» Ірен Стецик)]{Image of Ukrainian leader by seen by foreign writers (based on Iren Stetsyk’s novel «Mazepa, hetman of Ukraine»)} 74–78

Шешунова С.В.[Британцы и русские как враги по Крымской войне: литературные образы]{The British and the Russians as enemies in the Crimean war: the literary images} 79–90

Ковальчук Ю.А.[Корейські ландшафти у сприйнятті західних письменників ХІХ – початку ХХ ст]{Perception of Korean landscapes by Western writers of the 19th – the beginning of the 20th century} 91–97

Мовламова М.[Образ Физули как национальный идеал в историческом романе ХХ в.]{Fizuli image as a national ideal in historical novel of the 20th century} 98–103

Прушковська І.В.[Репрезентація турецького літературного постмодернізму: «бібліотека-лабіринт» творів Муратхана Мунгана]{Turkish postmodern literary representation: «labyrinth library» in Murathan Munhan`s works} 104–110

Айзенбарт Л.М.[Галицьке літературне пограниччя в персоналіях]{Major writers in Galician Borderlands Literature} 111–117

Берестень Е.Е., Плющай А.А.[Средства выражения комического в баснях Готхольда Эфраима Лессинга]{Comic expression means in fables by Gotthold Ephraim Lessing} 118–122

Богданова О.В. [Образ Максима Максимыча в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»] {The image of Maxim Maximych in Lermontov’s novel «The Hero of our Time»} 123–129

Горбонос О.В., Прилєпська Л.П.[Жінки в житті та художній спадщині Т.Г. Шевченка: синтез особистого та творчого]{Women in T.G. Shevchenko`s life and art heritage: personal and creative synthesis} 130–134

Захарова В.Т. [Человек и природа в прозе Серебряного века (функции эпического параллелизма)]{Man and Nature in the Russian prose of the Silver Age (function of epic parallelism)} 135–142

Ільків А.В. [До питання ґенези листа-повчання в українській епістолярній традиції]{To a question on genesis of the letter-edification in the Ukrainian epistolary tradition} 143–149

Кошелев В.А. [Четыре «Мазепы» пушкинской эпохи]{Four «Mazepas» of the Pushkin epoch} 150–156

Пак Н.И. [Авторские примечания как фактор художественной целостности (на примере двух произведений Б.К. Зайцева)]{«Saint Sergius of Radonezh» and «Athos» by B.K. Zaitsev: the Author’s commentary as a factor of the work integrality} 157–160

Пасько Л.В.[Поэтика романа Эвелин Скотт «Волна»]{Poetics of Evelyn Scott’s novel «The Wave»} 161–168

Погребняк О.А.[Образи українських заробітчан в сучасній чеській прозі]{Images of Ukrainian labor migrants in the modern Czech prose} 169–176

Ревуцька С.К. [Феномен атрактивності персонажа – казковість чи дійсність?]{Character’s attractiveness phenomenon – fabulousness or reality?} 177–182

Савич В.І.[Філософія національного буття в ліриці Р. Володимира]{National existence philosophy in R. Volodymyr’s poetry} 183–188

Артеменко Т.М., Липко І.П.[Особливості функціонування констативних, квеситивних та директивних реплік-відповідей у діалогічному дискурсі]{Features of reply questions, constative and directive reply statements in the dialogue discourse} 189–195

Вакулик І.І. [Особливості термінологічної номінації]{Features of terminological nomination} 196–200

Власенко Л.В., Мірочник В.В.[Розвиток навичок говоріння у студентів нефілологічних спеціальностей]{Development of the English speaking skills of students of non-philological specialties} 201–204

Вуколова К.В. [Вплив соціальних категорій на характер мовлення та мовну поведінку осіб]{Impact of the social categories on the speech of the individuals and language behaviour} 205–211

Гнезділова Я.В.[Метакомунікація в cучасній лінгвістиці: маніпулятивний аспект]{Metacommunication in modern linguistics: manipulative aspect} 212–217

Дзюбіна О.І. [Комунікативний аспект соціальних мереж Facebook і Twitter]{Communicative aspect of Facebook and Twitter social networking services} 218–222

Іщенко Т.В. [Комунікативно-прагматичні норми наукових текстів англійської фахової мови спорту]{Communicative-pragmatical norms of scientific texts in English sports` professional language} 223–226

Лепетюха А.В. [Типологія моно- та поліпредикативних висловлень із синтаксичною синонімією (на матеріалі сучасної французької художньої прози)]{Тypology of mono- and polypredicative utterances with syntactical synonymy (on the material of modern French fiction)} 227–231

Нікішина Т.І. [Лексичні поля концептів свобода, freedom, liberté в українському, англійському, французькому політичних дискурсах]{The Lexical fields of the concept of FREEDOM in the Ukrainian, English, French Political Discourses} 232–237

Паламар Н.І. [Невербальні засоби вираження мовленнєвого акту похвала]{Non-verbal means of the praise realization} 238–242

Ratomska L.V., Yefremova A.V.[«La nature» du terme dans le discours d’affaire de la langue Française (Aperçu général dans le contexte de l'approche contemporaine)]{«The nature» of term in the French business discourse (The review of approaches to research)} 243–246

Турчак О.М. [Особливості словотвору економічної термінології]{Features of economic terminology derivation} 247–252

Удові ченко Г.М.[Аналіз вираження концептів «розум/wit» та «дурість/stupidity» через фразеологічні одиниці мови]{Analysis of the concepts «розум/wit» and «дурість/stupidity» expression in phraseological units} 253–259

Шум’яцька О.М. [Прагматична структура мовленнєвого жанру вибачення у сучасній німецькій мові]{Pragmatic structure of the speech genre of apology in the modern German} 260–264

Bidnenko N. [Teaching languages for special purposes for developing future translators’ professional competences and linguistic skills]{Teaching languages for special purposes for developing future translators’ professional competences and linguistic skills} 265–269

Кумпан С.М.[Відтворення комічного потенціалу тексту в художньому перекладі (на прикладі новелістики Івліна Во)]{Reproduction of text comic potential in the fiction translation process (inferencing from the examples of novellistics by Evelyn Waugh)} 270–275

Одрехівська І.М.[Філософія перекладознавчої концепції Віктора Коптілова: від метакритики до теорії перекладу]{Philosophy of Victor Koptilov’s Translation Concept: from translation metacriticism to the theory of translation} 276–283

Киитиро Вада. [На Украину с Ерошенко (продолжение)]{Traveling to Ukraine with Eroshenko} 284–292

Степанова А.А. [Международная научная конференция «Бестиарный код в диалоге культур: традиция и современность», посвященная памяти профессора Олега Васильевича Мишукова. (Херсонский государственный университет, 7–8 октября 2016 г.)]{International scientific conference «bestiary code in dialogue of cultures:tradition and the present», in memories of professor Oleg Vasilievich Mishukov (Kherson state university. October, 7–8, 2016)} 293–296

Шестакова Э.Г. [«Я знаю, город будет…»]{«I know, a city will be …»} 297–300

Степанова А.А.[«В процессе “Сотворения мира”…»]{«During “Creation of the world”…»} 301–305

[Реферати]{Abstracts} 306–329

«Філологічні науки», 2016, № 1 (11)

«Філологічні науки». 2015. № 2 (10)

«Філологічні науки». 2015. № 1 (9)

«Філологічні науки» - 2(8) 2014

«Філологічні науки» - 1(7) 2014

«Філологічні науки», 2013, № 2 (6)

«Філологічні науки», 2013, № 1 (5)

«Філологічні науки» - 1(3) 2012

«Філологічні науки» - 2(2) 2011

«Філологічні науки» - 1(1) 2011

 

Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія "Філологічні науки"