Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Юридичні науки»

ur1(6)15Запрошуємо вітчизняних і зарубіжних науковців – фахівців у сфері права до співробітництва в журналі «Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Юридичні науки», в якому висвітлюються результати новітніх досліджень в юриспруденції.

Програмні цілі – висвітлення результатів новітніх досліджень і досягнень юридичної науки за всіма напрямами суспільного та економічного розвитку України і світової спільноти.

Сайт журналу - http://legal.duan.edu.ua 

Серію «Юридичні науки» зареєстровано в міжнародних наукометричних базах Ulrich’s Periodicals Directory, Google Scholar, індексується в інформаційно-аналітичній системі Національної бібліотеки України імені Вернадського. 

Серія «Юридичні науки» виходить 2 рази на рік, змішаними мовами. Сфера розповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна.

1. Стаття має бути роздрукована на одному боці аркуша, кегль 14, 1,5 інтервала, ширина полів: ліве – 3 см, верхнє і нижнє – не менше 2 см, праве – 1 см. Наявність електронного варіанта обов’язкова. Обсяг статті – до 15 сторінок.

2. Наукові статті необхідно подавати у стислому, точному викладенні, без повторень, з чіткими формулюваннями і висновками.

3. Обов’язковими елементами статті є анотації та ключові слова українською, російською й англійською мовами, references та реферат англійською мовою (дод. 1, 2).

4. Згідно з вимогами до наукових праць стаття обов’язково має бути прорецензована.

5. Автор повинен звірити цитати, формули, таблиці і підписати статтю.

6. Бібліографічні джерела подаються за нумерованим списком, посилання на них у тексті – у квадратних дужках.

7. До статті додається довідка про авторів, в якій необхідно вказати ім’я, по батькові, прізвище, вчене звання, науковий ступінь, посаду, місце роботи, адресу і контактні телефони кожного автора.

8. Редакція залишає за собою право на рецензування, наукове і літературне редагування матеріалів.

З питань публікації наукових статей звертатися до редакції журналу «Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Юридичні науки».

e-mail: pravo.kaf@duan.edu.ua  (т. (0562) 31-20-48).

Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Юридичні науки». 2015. № 1 (6)

Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Юридичні науки». 2013. № 2 (5)

«Юридичні науки»- 1(4) 2013

«Юридичні науки»- 2(3) 2013

«Юридичні науки»- 1(2) 2012

«Юридичні науки»- 1(1) 2011

Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Юридичні науки»