Комплексні науково-дослідні теми, які мають державну реєстрацію в УкрІнтеі

Кафедра

Назва теми

Номер та дата   реєстрації

Терміни виконан-ня (міс/рік початку – міс/рік закінчен-ня)

Керівник

Економічної кібернетики та математичних методів в економіці

Методологія управління підприємствами різних організаційно-правових форм власності

№0107U001146

02.2015-02.2017

Холод О.Г.

Економіки підприємства та міжнародного бізнесу

Структурні трансформації економіки України: макро-, мезо- і мікрорівні

№115U005679

від 30.11.2015

12.2015 –

12.2020

Паршина О.А.

Міжнародної економіки та економічної теорії

Економіка України у нових геостратегічних реаліях: індивід, держава, суспільство

№0115U000063

20.01.2015

02.2015 –

01.2020

Задоя А.О., д.е.н., проф.

Педагогіки та психології

Модернізація професійно-педагогічної освіти в Україні в умовах інтеграції до світового освітнього простору

№0112U002287

від 06.02.2012

02.2012 –

02.2017

Волкова Н.П. ., д.пед.н., проф..

Політології, соціології та гуманітарних наук

Політична стратифікація сучасного демократичного суспільства: світовий досвід та українські реалії

№0112U002616

03.2012 – 03.2016 рр.

Полторак В.А., д.філос.н., проф..

Підприємниц-тва, торгівлі та біржової діяльності

Формування механізмів управління підприємствами

№0115U000062 від 02.02.2015

02.2015-

02.2020

Павлова В.А., д.е.н., проф.

Міжнародних фінансів, обліку та оподаткування

Розвиток фінансів в умовах хаотично структурованої економіки

№0110U007589

від 12.09.11

09.2011 –

09.2016

Кузнєцова С.А., д.е.н., проф..

Теоретико-методологічні засади розробки та впровадження інтегрованої звітності в інноваційній системі управління підприємством

№0110U000203 від 03.15

03.2015 –

 03.2020

Міжнародногомаркетингу

Маркетингове управління конкурентоспроможністю на мікро-, мезо-, макрорівні в сучасних умовах глобалізації

№0114U005600

від 01.01.2015

01.2015 –

01.2019

Тараненко І.В., д.е.н., проф..

Права

Основні напрямки сучасного розвитку права і держави в Україні

№0115U000797від 20.03.2015

03.2015 –

03.2020

Пушкіна О.В., д.ю.н., проф..

Разом по університету

                     10

 

 

 

Комплексні науково-дослідні теми, які мають державну реєстрацію в УкрІнтеі