Наукові школи

Економічні наукові школи:

1. Світова економіка ХХІ століття: цикли та кризи, керівник - президент Університету, д.е.н., проф. Холод Б.І.

holodХОЛОД БОРИС ІВАНОВИЧ – доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України. У 1997 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю 08.07.01 – Економіка промисловості.

Автор більше 100 наукових робіт, серед яких монографії, підручники, навчальні посібники: «Реформи в Україні: міфи і реальність», «Соціально-економічна система як простір управлінського саморозвитку», «Системний аналіз форм і методів управління соціально-економічними процесами»; співавтор монографій: «Концептуальні напрямки соціально-економічної реконструкції», «Практика удосконалення оперативного управління», «Оперативне управління виробництвом. Технологічна база управління», «Управління проектами», «Інформація, зв'язок і телекомунікації в Україні: економіка, право, управління», «Концепція розвитку технологічного потенціалу України»,«Мотиваційні контексти розвитку природних технологій», навчальний посібник «Економіка підприємства», «Комплекс економетричних моделей побудови можливих варіацій розвитку регіону», а також численних статей з питань розвитку організаційних структур оперативного управління економічними системами, філософії розбудови нового механізму регулювання економіки України, стратегії сучасного менеджменту і маркетингу, проблем теорії і практики оперативного управління та ін.

Здійснює наукове керівництво аспірантами. Під його керівництвом ведеться захист кандидатських та докторських дисертацій. Голова спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій. Керівник науково-дослідної теми «Підвищення стійкості та розвиток підприємства у системі управління потоковими процесами (державний реєстраційний номер 0110U000202)». Президент Університету  імені Альфреда Нобеля.

2. Глобалізація та макроекономічне регулювання, керівник - завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та економічної теорії, заслужений працівник народної освіти України, професор, доктор економічних наук А.О. Задоя

zadoya

ЗАДОЯ АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та економічної теорії, академік Академії економічних наук України, заслужений працівник народної освіти України, член Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти. Автор близько 300 публікацій, з яких цілий ряд закордонних. Більше 40 років викладає навчальні дисципліни базової економічної підготовки та спеціальної підготовки фахівців з міжнародних економічних відносин у вищих навчальних закладах України та Польщі. Активно займається консалтинговою діяльністю. Автор 30 підручників та навчальних посібників, які користуються широкою популярністю в Україні та за її межами. Під його керівництвом захищено 9 докторських дисертацій та більше 30 кандидатських. Член спеціалізованих вчених рад з захисту докторських дисертацій. Керує аспірантами та здобувачами згідно комплексної теми досліджень «Економіка України у нових геостратегічних реаліях: індивід, держава, суспільство (державний реєстраційний номер №0115U000063)». Працює над проблемою міжнародних валютних та торговельних відносин і їх впливу на макроекономічні пропорції. Голова вченої ради Університету, радник Президента Університету з наукової та міжнародної діяльності.

3. Новітні процеси та ефекти невизначеності у світовій економіці, керівник - професор кафедри інноваційного менеджменту та міжнародної логісики, д.е.н., проф. Момот В.Є.

momotМОМОТ ВОЛОДИМИР ЄВГЕНОВИЧ – доктор економічних наук, професор. В 2004 р. захистив у спеціалізованій вченій раді Д 41.055.01 при Одеському державному економічному університеті дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора економічних наук за спеціальністю 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами за темою «Стратегія підприємства в умовах невизначеності середовища господарювання (методологічний аспект)». Викладає дисципліни: «Основи менеджменту», «Стратегічний менеджмент», «Методологія та організація наукових досліджень».

Керує аспірантами та здобувачами згідно комплексної теми досліджень «Обґрунтування стратегій розвитку організацій і підприємств в умовах конкурентного середовища (державний реєстраційний номер 0110U000148)»

Має понад 190 наукових публікацій, які відображають напрямки його наукових досліджень в галузях:

  • розробки методологічних основ будування стратегії підприємства за умов невизначеності середовища господарювання;
  • дослідження процесів глобалізації та регіоналізації світової економіки у контексті невизначеності;
  • управління проектами, бізнес-процесами, модернізації та реінжинірингу крупних промислових підприємств;
  • інформаційного менеджменту та сучасних систем організації виробництва.

Професор кафедри інноваційного менеджменту та міжнародної логістики  Університету  імені Альфреда Нобеля.

4. Проблеми та перспективи становлення фінансової системи України, керівник, д.е.н., проф. Крамаренко Г.О.

kramarКРАМАРЕНКО ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА - докторську дисертацію за спеціальністю 08.06.01 – Економіка підприємства й організація виробництва захистила у 1999 році.
Керує аспірантами та здобувачами згідно комплексної теми досліджень «Підвищення ролі банківської системи у економічному зростанні» (державний реєстраційний номер 0106U006314)».
Основним напрямком її досліджень є невиробнича сфера та оптимізація її функціонування.
Має понад 100 наукових праць та 4 підручника, має наукові праці опубліковані у фахових виданнях України, Росії, Казахстану та інших країнах.
Професор кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування Університету  імені Альфреда Нобеля.

 

 

5. Дослідження шляхів підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. Керівник - завідувач кафедри товарознавства і торговельного підприємництва, д.е.н., проф. Павлова В.А.

pavl

ПАВЛОВА ВАЛЕНТИНА АНДРІЇВНА – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Захистила докторську дисертацію за темою: «Стратегія забезпечення конкурентоспроможності підприємств – виробників споживчих товарів» за спеціальністю 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами.

Викладає дисципліни: «Методологія та організація наукових досліджень», «Міжнародна торгівля», «Економіка торгівлі». Очолює наукову школу «Дослідження шляхів підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств». Павловою В.А. підготовлено 5 кандидатів наук і 1 доктор наук. Керує науково-дослідною роботою «Формування механізмів управління підприємствами» (номер державної реєстрації 0115U000062). Заступник голови спеціалізованої вченої ради по захисту докторських (кандидатських) дисертацій Д 08.120.01, член спеціалізованої вченої ради Д 44.877.01 у Полтавському університеті економіки і торгівлі. Член підкомісії 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність науково-методичної комісії з бізнесу, управління та права сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України. Є розробником Стандартів вищої освіти України бакалаврського та магістерського рівня зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Член редакційної колегії 3 наукових фахових видань. Має понад 150 наукових та навчально-методичних видань, з них 15 монографій та 4 навчальні посібники з грифом «Рекомендовано МОН України», є автором і співавтором 7 патентів на корисні моделі та 23 свідоцтв на реєстрацію авторського права на праці наукового характеру.

6. Методологічне забезпечення процесів корпоративного управління та проектного менеджменту, керівник заступник директора Інститут розвитку економіки та суспільства, д.е.н., проф. Ткаченко В.А.

tkach

ТКАЧЕНКО ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ – доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України.
Має понад 190 публікацій, із них 32 монографії та 5 підручників. У 1992 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю 08.00.05 - Економіка, планування та організація управління народним господарством і його галузями.

Підготував 29 кандидатів економічних наук та 7 докторів економічних наук. Керує аспірантами згідно комплексної теми досліджень «Удосконалення системи корпоративного управління промислового підприємства» (державний реєстраційний номер 0110U000324).

Заступник директора Науково-дослідного інституту розвитку економіки та суспільства Університету імені Альфреда Нобеля.

 

Соціальні та гуманітарні наукові школи:

1. Теорія та методологія викладання іноземних мов, керівник завідувач кафедри прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов, д.пед.н., проф. Тарнопольський О.Б

tarn

ТАРНОПОЛЬСЬКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ - доктор педагогічних
наук, професор, завідувач кафедри прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов. Автор 370 наукових праць в галузі методики викладання іноземних мов і суміжних наук, опублікованих у 25 країнах світу: Україні, США, Великій Британії, Франції, Іспанії, Канаді, Китаї, Чеській Республіці, Німеччині, Ізраїлі, Сербії, Болгарії, Швейцарії, Австрії, Польщі, ОАЕ, Таїланді, Норвегії, Данії, Греції, Сінгапурі, Росії, Узбекистані, Грузії. Серед публікацій – 43 книги, 247 статей, 80 тез доповідей на конференціях. Виступив зі 197доповідями на 192 професійних конференціях, семінарах та симпозіумах, що проводилися в Україні, Росії, Білорусії, Узбекистані, США, Великій Британії, Франції, Іспанії, Польщі, Фінляндії, Швейцарії, Греції, Нідерландах, Австрії, Монако, Чеській Республіці, Німеччині, Данії, Китаї, Сербії, Таїланді, Сінгапурі.
Двічі лауреат премії  ім. сенатора  У. Фулбрайта (FulbrightAward) – США, учасник програми RSEP (Regional Scholar Exchange Program) – США, Заслужений Працівник Освіти України, Відмінник освіти України, двічі нагороджений Грамотою Верховної  Ради України «За заслуги перед українським народом».
Розробляє численні наукові проблеми в своїй галузі, читає ряд теоретичних і практичних курсів, розробив і веде програму підвищення методико-педагогічної кваліфікації викладачів іноземних мов, керує науковими дослідженнями аспірантів та здобувачів, 13 з яких успішно захистили кандидатські дисертації.
Співпрацює з численними університетами в Україні і за кордоном.
Член ряду міжнародних фахових і наукових товариств, плідно займається науково- видавничою діяльністю як член редколегій та редактор професійних видань в Україні та за її межами (Головний редактор одного наукового журналу в Україні, член редколегій двох наукових журналів в Україні, двох – у США, двох – в Азіатсько-тихоокеанському регіоні, одного – в Сербії). Член спеціалізованої вченої ради з захисту кандидатських дисертацій, постійно готує відгуки та опонує докторські та кандидатські дисертації.

2.  Неолексика у науковому та рекламному дискурсі, керівник - доктор філологічних наук, професор, професор кафедри англійської філології і перекладу, заслужений працівник освіти України В.В. ЗІРКА

zirka

ЗІРКА ВІРА ВАСИЛІВНА – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри англійської філології і перекладу, заслужений працівник освіти України. 31 рік очолює Дніпропетровське відділення Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України. Автор понад 250 наукових публікацій з проблем термінології, наукового дискурсу, неолексики, лексикона рекламних запозичень, соціолінгвістики, російсько-українсько-англійського словника рекламних термінів, парадигми мовних засобів рекламного звернення, креативної лексики, маніпуляції та впливу у рекламі та інш., численні з яких опубліковані закордоном (Болгарія, Польща, Словаччина, Чехія, Іспанія, Італія, Німеччина, Туреччина, Росія, Білорусія). Приймає активну участь у професійних конференціях, семінарах та симпозіумах стосовно навчання студентів перекладу, перекладацьким технологіям, лінгвістики тексту, лінгвокультурології. Викладає англійську мову аспірантам та здобувачам як навчальну дисципліну освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії за науковими спеціальностями установ НАН України: «Іноземна мова професійного спрямування для підготовки аспірантів до рівня загальноєвропейського стандарту володіння мовою С 1».  Підготувала авторські навчальні дисципліни з питань формування та розвитку мовленнєвої компетенції у сфері рекламного та наукового дискурсу у студентів та магістрів мовних спеціальностей у вищих навчальних закладах. Постійно виступає керівником дипломних робіт студентів-спеціалістів та магістрів Автор цілого ряду навчальних посібників та монографій, які користуються широкою популярністю в Україні та за її межами. Під її керівництвом захищено кандидатські дисертації та готуються до захисту і докторські, і кандидатські. Член 2 спеціалізованих вчених рад з захисту кандидатських дисертацій. Керує аспірантами та здобувачами згідно тем досліджень з філології та педагогіки. Співпрацює з університетами в Україні і за кордоном. Член ряду міжнародних фахових і наукових товариств. Член вченої ради Університету. Активний учасник спільного проекту Київського національного університету імені Тараса Шевченко з PDP NATO з професійного навчання англійської мови; член міжнародного наукового лінгвістичного проекту France – Russia при РУДН, Москва, Росія.

3.  Модернізація професійно-педагогічної освіти в Україні в умовах інтеграції до світового освітнього простору. Керівник  - д. пед. н., проф. Волкова Н.П.

vol

ВОЛКОВА НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології.

Розробляє численні наукові проблеми в освітології, читає ряд теоретичних і практичних курсів для викладачів вищих навчальних закладів, керує науковими дослідженнями здобувачів, аспірантів та докторантів. Під керівництвом та за наукового консультування професора Н.П. Волкової було успішно захищено 1 докторська та 8 кандидатських дисертацій.

З 2007 року є членом спеціалізованої вченої ради Д 29.053.01  при Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка. З 2015 року Н.П. Волкова є головою спеціалізованої вченої ради К 08.120.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»).

Є заступником голови секції «Педагогічні науки» Придніпровського наукового центру НАН України і МОН України.

Має понад 160 друкованих праць, з яких три монографії, п’ять навчальних посібників з грифом МОН України (Педагогіка. Посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Вид. Центр «Академія», 2002. – 576с.; Професійно-педагогічна комунікація. Навч. посіб. – К.: «Академія», 2006. – 256с.; Педагогіка. Нав. посіб. Вид. 2-ге, перероб., доп. – К.: Академвидав, 2007. – 616с.), 12 навчальних та практичних посібників, статті у фахових та закордонних виданнях. Авторські права  на твори захищено свідоцтвом про реєстрацію авторського права, виданими Державною службою інтелектуальної власності України. Є заступником головного редактора журналу «Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія» «Педагогічні науки», який зареєстровано у переліку фахових видань з педагогіки відповідно до наказу МОН України від 04.07.2014 № 793.

 

Наукові школи