Зінукова Наталія Вікторівна

  • Завідувач кафедри англійської філології та перекладу
  • Кандидат педагогічних наук, доцент
Профіль науковця

Освіта:

2004 – Кандидат педагогічних наук. Спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання». Тема кандидатської дисертації: «Навчання студентів-економістів написання англійською мовою довідково-інформаційної документації».

2000-2003 – Аспірантура Київського національного лінгвістичного університету.

Закінчила філологічний факультет Дніпропетровського національного університету у 1989 році за спеціальністю «Англійська мова і література».

 

Стажування:

2014

– Науково-методичний семінар-практикум «Інтенсифікація навчання студентів-філологів професійно орієнтованим дисциплінам», м. Дніпропетровськ, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – 26 червня, 2014р.

2013

– Інтерактивний семінар «Актуальні питання перекладознавства та практики перекладу», м. Дніпропетровськ, ДУАН. – 27 лютого 2013р.

2012

– Науково-методичний семінар для викладачів «Способи, методи, засоби та технології перекладу», м. Дніпропетровськ, ДУАН, 19 червня, 2012 р.

– Кафедра прикладної лінгвістики Кембриджського університету, Великобританія. – 5 жовтня – 15 листопада 2012 р.

– The 2nd English Teachers’ Conference “Innovative Approaches to Teaching English” м. Дніпропетровськ, ДУАН, 24 листопада, 2012 р.

2011

– Інтерактивний семінар А.П. Чужакіна «Прикладна теорія та практика перекладу». – 25-26 лютого, 2011 р.

– Департамент післядипломної освіти, підвищення кваліфікації, спеціальність «Переклад», лютий-грудень 2011 р.

2010

– Науково-методичний семінар за участю проф. Л.М.Черноватого, ДУЕП – квітень 2010 р.

2006

– Методичний семінар “Використання електронних ресурсів в процесі навчання англійській мові студентів спеціальності “Переклад” (McMillan, Longman).

1999

– Велика Британія (Oxford).

 

Дисципліни, що викладає в Університеті імені Альфреда Нобеля

«Теорія перекладу»

«Лінгвокраїнознавство (країн осн. іноз. мови)»

«Практика усного перекладу»

«Методологія і організація наукової діяльності»

 

Науково-педагогічний стаж ( коли, де працював)

Працює викладачем ВНЗ з 1989 року, в Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля – з 1995.

 

Досвід викладання дисциплін

Здійснює наукове керівництво дипломними, курсовими роботами.

Має наукові та навчально-методичні розробки.

– Зінукова Н.В. Методичний комплекс щодо підготовки та захисту дипломної роботи для напряму 0305 “Філологія”, зі спеціальності 7.030507 – “Переклад” освітньо-кваліфікаційний  рівень – спеціаліст для заочного відділення. Д.: Вид-во ДУЕП, 2009. – 21 с.

– Зінукова Н.В. Методичний комплекс щодо підготовки та захисту дипломної роботи для напряму 0305 “Філологія”, зі спеціальності 7.030507 – “Переклад” освітньо-кваліфікаційний  рівень – спеціаліст для заочного відділення (перепідготовка). Д.: Вид-во ДУЕП, 2009. – 21 с.

– Зінукова Н.В., Степанова Г.А., Петренко Н.М. Методичний комплекс щодо підготовки та захисту дипломної роботи спеціаліста для напряму 0305 “Філологія”, зі спеціальності 8.030507 – “Переклад” освітньо-кваліфікаційний  рівень – магістр. Д.: Вид-во ДУЕП, 2009. – 25 с.

– Зінукова Н.В. Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни “Лінгвокраїнознавство країн основної (англійської) іноземної мови”. Галузь знань 0203. Гуманітарні науки. Напрям підготовки 6.020303 Філологія: Переклад (для заочної форми навчання (ІІІ семестр). Д.: Вид-во ДУЕП, 2009. – 14 с.

– Зінукова Н.В. Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни “Теорія перекладу” для напряму 0305 – “Філологія”, спеціальність 7.030507 – “Переклад” для заочної форми навчання перепідготовка (V семестр). Д.: Вид-во ДУЕП, 2009. – 15 с.

– Зінукова Н.В., Марчук Т.І., Іщенко Т.В. Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни « Практичний курс основної іноземної мови» (аспект Ділова іноземна мова) для студентів 1-4 курсу. Вид-во ДУЕП, 2009. – 10 с.

– Зінукова Н.В. Метод. вказівки для підготовки та захисту диплом.роботи магістра. Вид-во ДУЕП, 2009. – 10 с.

– Зінукова Н.В. Метод. вказівки  для підготовки до держ. екзамену. Вид-во ДУЕП, 2010. – 10 с.

– Зінукова Н.В. Метод. вказівки  для підготовки до комплексного держ. екзамену. Вид-во ДУЕП, 2010. – 12 с.

 

Навчальні посібники

2014

 – Світлична О.Р., Зінукова Н.В., Зірка В.В. Essential Issues in Interpreter Training. Практика усного перекладу. Навчальний посібник. Д.: Вид-во ДУЕП імені Альфреда Нобеля, 2010. – 428 с.

2013

– Семеренко Л.І. Interpreting Business Communication. Практикум з усного перекладу у сфері бізнесу / Л.І. Семеренко, О.О. Юр’єв / За заг. ред. Н.В.Зінукової. Дніпропетровськ: Дніпропетровьский університет імені Альфреда Нобеля, 2013. – 128 с.

2012

– Зінукова Н.В., Зірка В.В. Наукова робота: якісний та успішний захист. Навч.посібник Видання 2-ге вид., доп. і перероб. Д.: Дніпропетровський університет ім. А.Нобеля, 2012. – 156 с. (гриф МОН)

– Короткова І.І., Іщенко І.В., Декусар Г.Г., Зінукова Н.В. Business English. Ділова англійська мова (Частина 1-2). Навчальний посібник. Видання 2-ге вид., доп. і перероб. Д.: Дніпропетровський університет ім. А.Нобеля 2012. – 312 с.

– Марчук Т.І., Бєлякова Г.О., Іщенко І.В., Декусар Г.Г. Business English. Ділова англійська мова (Частина 3). Навчальний посібник. Д.: Дніпропетровський університет ім. А.Нобеля 2012. – 100с.

2011

– Світлична О.Р., Зінукова Н.В. Essential Issues in Interpreter Training. Практика усного перекладу. Навчальний посібник. Д.: Вид-во ДУЕП імені Альфреда Нобеля, 2010. – 428 с.

– Зінукова Н.В., Зірка В.В. Наукова робота: якісний та успішний захист. Навч.посібник. Д.: Вид-во ДУЕП ім. А.Нобеля, 2011. – 246 с. (гриф МОН)

2010

– Зінукова Н.В., Світлична О.Р. Професійно-методична підготовка майбутніх перекладачів у вищому навчальному закладі. Монографія. Вид-во ДУЕП, 2010. – 310 с.

– Короткова І.І., Іщенко І.В., Декусар Г.Г., Зінукова Н.В. Ділова англійська мова. Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: ДУЕП, 2010 – 211 с.

2009

– Зінукова Н.В., Світлична О.Р., Калініна Л.В. Професійно-методична підготовка студентів-філологів у вищому навчальному закладі. Монографія / Під аг. ред. Н.Р. Петранговської. – Д.: Вид-во ДУЕП, 2009. –  494 с.

– Зінукова Н.В., Бірюкова М.С., Іщенко І.В. Практична граматика англійської мови (частина 1) посібник. - Дніпропетровськ: Видавництво ДУЕП, 2009. - 252 с.

2007

– Зінукова Н.В., Марчук Т.І. Тести з ділової англійської мови для самостійної роботи. - Дніпропетровськ: Видавництво ДУЕП, 2007. - 108 с.

2006

– Зінукова Н.В. Ділова документація англійською мовою: складання та переклад. - Дніпропетровськ: Видавництво ДУЕП, 2006. -  68 с.

– Зінукова Н.В., Мурич В.В., Світлична О.Р., Шепетовська А.Л., Ракша А.В. Тестові завдання з практичної граматики. - Дніпропетровськ: Видавництво ДУЕП, 2006. - 108 с.

 

Публікації

2014

1. Зінукова Н.В., Зірка В.В. Професійна та галузева орієнтація у навчанні усного перкладу // «Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи» / Збірник наукових праць ЦНДВІМ НАН України. – К.: Логос, 2014.

2. N. Zinukova. The problem of multilingual education and development of multilingual competence // Continuity and Change in Language and Culture. – Katowice, 6 June 2014.

2013

1. N. Zinukova. Psychological Model of Translation in Multilingual Society. - Наукові записки. – Випуск 116. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. –  С. 125-129.

2. Зинукова Н.В. Особенности проявления гендерных стереотипов в текстах англоязычной публицистики: переводческий аспект // Polilog. Studia neofilologiczne. – S?upsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w S?upsku, 2013. – № 3. – S. 235-243. (стаття в міжнародному виданні)

3. N. Zinukova. The Possibility of Applying “Switching Effect” for Translation Training. - Тези доповідей VII Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу». – Вінниця: Нова Книга, 2013. – С. 164–165.

2012

1. Зінукова Н.В. Шляхи удосконалення професійної підготовки усних перекладачів у вищому навчальному закладі. // Наукові записки. – Випуск 104 (2). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В. Винниченка, 2012. – С. 368-372.(фаховий)

2. Зінукова Н.В. Переклад як складова лінгвістичної й літературознавчої компаративістики. // Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика: матеріали доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції 6-7 квітня 2012 р. / за заг. ред. А.Г. Гудманяна, С.І. Сидоренка. – К.: Аграр Медіа Груп, 2012. – С. 120-124.

3. N. Zinukova. Translation Studies in Multilingual Societies: Acquision of Translation Skills. - Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки». - № 2 (4), 2012. – С. 200-205.

4. Зинукова Н.В. К проблеме семантических преобразований в переводе В.Набоковым сказки Л.Кэрролла «Алиса в стране чудес». - Вернуться в Россию стихами и прозой. Литература русского зарубежья. Монография. / Под ред. Галины Нефагиной. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Slupsku, Polska, 2012. – C. 454 – 467.

5. N. Zinukova. Multilingual Competence Development: A Conceptual Approach. - Сучасні стратегії та методи навчання перекладу: матеріали міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ: Літограф, 2012. – С. 110-112.

2011

1. Зінукова Н.В. Професійна підготовка усних перекладачів у вищому навчальному закладі. // Вісник ДУЕП. Серія: Педагогіка. – Д-ськ: вид-во ДУЕП. – 2011. – №1. – С.74-78.

2. N. Zinukova. Community Interpreting as a Phenomenon of Situated Social Interaction. // Тези доповідей VI Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу». – Вінниця: Нова книга, 2011. – С. 96-97.

2010

1. Зінукова Н.В. Проблема підготовки майбутніх перекладачів у сфері професійної комунікації. // Наукові записки. – Випуск 89 (1). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 5 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – С. 60-63 (фаховий)

2. Зінукова Н.В., Єрмілова О.Г. Особливості перекладу англійських емфатичних моделей (на матеріалі ділового дискурсу). // Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної: Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції / За ред. В.К.Зернової. – Полтава: 2010. – С. 196-199.

3. Зінукова Н.В., Єрмілова О.Г. Специфіка функціонування емфатичних моделей в англомовному діловому дискурсі. // Людина. Комп’ютер. Комунікація: Збірник наукових праць / За ред.. Ф.С.Бацевича. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – С. 207-209.

4. Зинукова Н.В. Гендерная характеристика текстов англоязычной публицистики и проблемы перевода. // Міжнародна конференція “Wschod-Zachod w dialogu miedzykulturowy”. – Польща, Слупськ, Поморська академія неофілології, 2010. – P.141-147.

5. N. Zinukova, V. Pavlova, V. Pikalov. Knowledge Management in Social-Economic Systems as an Integrated Function. // Review of General Management / Volume 12, Issue 2, Year 2010. - P.154-165.

6. Зинукова Н.В. Гендерные стереотипы в англоязычных публицистических текстах и проблемы перевода. // XI Международная научная конференция «Федоровские чтения» 20-23 окт.2010: Тезисы докладов/ Отв. ред. проф. И.В.Недялков – СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2010. – С.27.

7. Зінукова Н.В.Шляхи удосконалення професійної підготовки усного перекладача у мовному ВНЗ. // Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна. – 2010. С.4

2009

1. Зінукова Н.В. Реалізація імпліцитності у текстах ділового дискурсу та проблеми перекладу. // Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу: Матеріали П’ятої Всеукраїнської наукової конференції 10-11 квітня 2009 р. -  Харків: NTMT, 2009. – С.61-62.

2. Зінукова Н.В. Специфіка передачі соціокультурного компоненту в процесі перекладу суспільно-політичної літератури. // Соціокультурні та етнолінгвістичні проблеми галузевого перекладу в парадигмі євроінтеграції: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 3 квітня 2009 р. / за ред.. А.Г.Гудманяна, С.І.Сидоренка. – К.: НАУ, 2009. – С. 83-84.

3. Зінукова Н.В. Використання текстів офіційно-ділового стилю в процесі навчання практики письмового перекладу. // Навчання загальновживаної та ділової англійської мови у східній Європі: для чого та як?: Тези доповідей ІІІ Міжнародної наукової конференції 15-16 травня 2009 р. – Д.:ДУЕП, 2009. – С. 79.

4. Зінукова Н.В., Кудінов Є.О. Компресія як лінгвістичне явище. // Прикладна лінгвістика 2009: Проблеми і рішення: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції студентів та молодих науковців 21-22 травня 2009 р. – Миколаїв:НУК, 2009. – С. 70-72.

5. Зінукова Н.В., Шиховцова Н.С. Алюзія в англомовному публіцистичному дискурсі. // Прикладна лінгвістика 2009: Проблеми і рішення: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції студентів та молодих науковців 21-22 травня 2009 р. – Миколаїв:НУК, 2009. – С. 137-140.

6. Зінукова Н.В., Курдюкова В.С. Gender Linguistics in the context of publicistic style. // Прикладна лінгвістика 2009: Проблеми і рішення: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції студентів та молодих науковців 21-22 травня 2009 р. – Миколаїв:НУК, 2009. – С.72-74

7. Зінукова Н.В. Проблема підготовки фахівця у сфері міжкультурної комунікації. // Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики. - Матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару. 4-5 грудня 2009 року. – м. Дніпропетровськ: ТОВ «Інновація», 2009. – с.52-54

8. Зінукова Н.В. Гендерная характеристика текстов англоязычной публіцистики и проблемы перевода. // VII Міжнародна наукова конференція “Восток — Запад: диалог языков и культур”. – Польща, Слупськ. Поморська академія неофілології, 2010. – P.141-147.

9. Зінукова Н.В. Особенности проявления гендерных стереотипов в текстах англоязычной публицистики и проблемы перевода. // Komunikacja specialistyczna – aspect interkulturowy. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2009.

2008

1. Зінукова Н.В. Проблема професійної підготовки майбутнього фахівця з усного перекладу. // Соціокультурні та етнолінгвістичні проблеми галузевого перекладу в парадигмі євроінтеграції: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 3 квітня 2008 р. / за ред. А.Г.Гудманяна, С.І.Сидоренка. – К.: НАУ, 2008. – С. 57-59.

2. Зінукова Н.В. Проблема підготовки майбутнього фахівця у сфері міжкультурної комунікації. // Новітня цивілізація: проблеми становлення і трансформації: Матеріали Міжнародної наукової конференції / Дніпропетровськ, 22-23 травня 2008 р. – Д.: ДУЕП, 2008. – С. 207-208.

2007

1. Зінукова Н.В. Проблема відтворення власних імен у перекладах з української мови на англійську. // Матеріали Четвертої Всеукраїнської наукової конференції „Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу” – Харків: НТМТ, 2007. – С.50-51.

2. Зінукова Н.В. Створення системи вправ для навчання майбутніх економістів написання англійською мовою довідково-інформаційної документації. // V Міжнародна науково-практична конференція з питань методики викладання іноземної мови пам’яті професора В.Л.Скалкіна. 15-16 лютого 2007 р.: Збірник наукових праць / Голова редкол. Л.М.Голубенко; Відп. ред. С.П.Плотницька. – Одеса: Астропринт, 2007. – С.193-198.

3. Зінукова Н.В. Психологічні передумови навчання майбутніх фахівців професійного ділового спілкування. // Вісник харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна №772. Серія: Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. Випуск 51. – Харків: КОНСТАНТА, 2007. – С. 137-143.

 

Конференції

2014

–        Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: Діалог мов та культур» -Київ: КНЛУ, 20-21 березня 2014.

–        3-rd Conference on Continuity and Change In the English  Language and Culture. Katowice, Poland, 6-th June, 2014.

2013

–        VII Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу», м. Вінниця, 2013 р.

2012

–        V Міжнародна науково-практична конференція «Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика», м. Київ, 6-7 квітня 2012 р.

–        VІ Міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ: дослідження та викладання», м. Кіровоград, 29-30 березня 2012 р.

–        Міжнародна наукова конференція «Сучасні стратегії та методи навчання перекладу», м Дніпропетровськ, 2012 р.

2011

–        VI Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу». – м. Харків, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2011.

2010

–        VII Міжнародна науково-практична конференція « Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної». – м. Полтава, Полтавський університет споживчої кооперації, 14-15 травня 2010 р.

–        Міжнародна конференція “Wschod-Zachod w dialogu miedzykulturowy”. – Польща, Слупськ, Поморська академія неофілології, 2010.

–        XI Международная научная конференция «Федоровские чтения». – Россия, Санкт-Петербург, Филологический факультет СПбГУ, 20-23 октября 2010.

–        ІІІ Всеукраїнська науково-методична конференція – Харків, ХНУ імені В.Н.Каразіна. – 2010.

2009

–        П’ята Всеукраїнської наукової конференції. – м. Харків, 10-11 квітня 2009 р

–        ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція. – м. Київ, 3 квітня 2009 р.

–        ІІІ Міжнародна наукова конференція «Навчання загальновживаної та ділової англійської мови у східній Європі: для чого та як?». – м. Дніпропетровськ, ДУЕП, 15-16 травня 2009 р

–        Всеукраїнська науково-методична конференція студентів та молодих науковців. – м. Миколаїв, 21-22 травня 2009 р

–        Всеукраїнський науково-методичний семінар. – м. Дніпропетровськ, 4-5 грудня 2009 р.

–        VII Міжнародна наукова конференція “Восток — Запад: диалог языков и культур”. – Польща, Слупськ. Поморська академія неофілології. 24-25 вересня 2009 г.

–        Komunikacja specialistyczna – aspect interkulturowy. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2009.

–        Всеукраїнський науково-методичний семінар «Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики» - м. Дніпропетровськ, ДНУ, 4-5 грудня 2009.

2008

–        Соціокультурні та етнолінгвістичні проблеми галузевого перекладу в парадигмі євроінтеграції: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції. – м. Київ, 3 квітня 2008 р.

–        Новітня цивілізація: проблеми становлення і трансформації: Матеріали Міжнародної наукової конференції. – м. Дніпропетровськ, 22-23 травня 2008 р

2007

–        Проблема відтворення власних імен у перекладах з української мови на англійську. - Четверта Всеукраїнська наукової конференція „Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу” – Харків: НТМТ, 2007.

–        Створення системи вправ для навчання майбутніх економістів написання англійською мовою довідково-інформаційної документації. - V Міжнародна науково-практична конференція з питань методики викладання іноземної мови пам’яті професора В.Л.Скалкіна. 15-16 лютого 2007 р.: Збірник наукових праць / Голова редкол. Л.М.Голубенко; Відп. ред. С.П.Плотницька. – Одеса: Астропринт, 2007.