Вакарчук Сергій Борисович

доктор фізико-математичних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, Лауреат Премії НАН України, член Американського математичного товариства (AMS).

Профіль науковця
scopus
Профіль науковця

Освіта: закінчив Дніпропетровський державний університет (1978) за спеціальністю “Математика”. Захистив докторську дисертацію за спеціальністю 01.01.01 – “Математичний аналіз” (1994). Має вчене звання професора кафедри вищої математики (2003).

Загальний науково-педагогічний стаж: 35 років.

Викладає дисципліни: Математика для економістів (Вища математика, Теорія ймовірностей та математична статистика) – англійською мовою, Економіко-математичні методи та моделі (Оптимізаційні методи та моделі, Економетрика) – англійською мовою, Ризикологія, Математичні моделі трансформаційної економіки, Прикладні задачі моделювання економічних процесів.

Член двох спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських дисертацій: К08.051.09 ( 01.05.01 – теоретичні основи інформатики та кібернетики;  01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи) та К08.051.06 (01.01.01 – математичний аналіз) при Дніпропетровському національному університеті ім. О. Гончара.

Під керівництвом С.Б. Вакарчука підготовлено та захищено 4 дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата фіз.-мат. наук за спеціальністю 01.01.01 – “Математичний аналіз”.

Є науковим рецензентом декількох фахових математичних журналів (Україна, Угорщина, Росія).

Науковий оглядач міжнародного реферативного журналу “Mathematical Reviews” (AMS USA).

У 2012, 2013 рр. залучався агентством Thomson Reuters and Times Higher Education у якості респондента для рейтингування вищих навчальних закладів світу.

У 2008, 2009 рр. у рамках Міжнародної програми “Розвиток стратегії народонаселення” за фінансової підтримки ООН провів цикли лекцій з прикладної статистики, призначених для співробітників Держкомстату Республіки Таджикистан.

Неодноразово очолював державні екзаменаційні комісії зі спеціальностей “Математика”, “Статистика і економічна інформатика”, “Економічна статистика”, “Статистика” (ДНУ).

Біографічні данні С.Б. Вакарчука опубліковані в “Енциклопедії сучасної України”, у Міжнародних біографічних довідниках “Who’s Who in Science and Engineering” (USA) та “Who’s Who in the World” (USA).

Нагороди:

 1. Премія Національної Академії Наук України у галузі механіки (1999).
 2. Грамота Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації за сумлінну працю та значний особистий внесок у становлення навчального процесу та з нагоди 20-річчя з дня заснування Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля (2013).

Коло наукових інтересів: теорія апроксимації функцій однієї та багатьох змінних, екстремальні задачі теорії апроксимації, обчислювальна геометрія та її застосування, прикладна статистика, ризикологія, економіко-математичне моделювання.

Автор біля 200 наукових робіт (СРСР, Україна, Росія, Болгарія, Угорщина, США, Італія, Франція, Англія тощо); 16 навчально-методичних робіт. Співавтор міжнародного російсько-польсько-українського підручника “Рискология”.

Понад 85 робіт занесені у найвідоміші наукометричні бази даних: Scopus, Math-Net.Ru (Росія), ZMATH Database (Німеччина), MathSciNet (USA).

Основні наукові та навчально-методичні видання:

 1. Vakarchuk S.B. On best polynomial approximation in space L2 and on widths of same classes of function / S.B. Vakarchuk, V.I. Zabutna // Springer Link: Ukrainian Mathematical Journal (ISSN 0041-5995). – 2013. – Vol. 64. – Issue 8. – pp. 1168-1176.
 2. Vakarchuk S.B. Sharp Jackson-Stechkin Type Inequalities for Periodic Functions in L2 and Widths of Function Classes / S.B. Vakarchuk, M.Sh. Shabozov, V.I. Zabutna // Springer Link: Doklady Mathemics (ISSN 1064-5624). – 2013. – Vol. 88. – No 1. – pp. 478-481.
 3. Vakarchuk S.B. On some extremal problems of approximation theory of functions on the real axis. I / S.B. Vakarchuk // Springer Link: Journal of Mathematical Sciences (ISSN 1072-3374). – 2013. – Vol. 188. – Issue 2. – pp. 146-166.
 4. Vakarchuk S.B. On some extremal problems of approximation theory of functions on the real axis. II / S.B. Vakarchuk // Springer Link: Journal of Mathematical Sciences (ISSN 1072-3374). – 2013. – Vol. 190. – Issue 4. – pp. 613-630.
 5. В.П. Буянов. Рискология: совместный российско-польско-украинский учебник под научн. ред. проф. К.А. Кирсанова / В.П. Буянов, Л.М. Михайлов, С.Б. Вакарчук, В.И. Звонников, Витольд Т. Белецки, Тадеуш Тышка. – М.: МАЭП, 2012. – 244 с.
 6. Вакарчук С.Б. Наилучшее среднеквадратическое приближение функций, заданных на вещественной оси, целыми функциями экспоненциального типа / С.Б. Вакарчук // Український математичний журнал. – 2012. – Т. 64. – № 5. – С. 604-615.
 7. Вакарчук С.Б. О наилучшем полиномиальном приближении в пространстве L2 и поперечниках некоторых классов функций / С.Б Вакарчук, В.И. Забутная // Український математичний журнал. – 2012. – Т. 64. – № 8. – С. 1025-1032.
 8. Вакарчук С.Б. Неравенства типа Джексона-Стечкина для специальных модулей непрерывности и поперечники функциональных классов в пространстве L2 / С.Б. Вакарчук, В.И. Забутная // Математические заметки. – 2012. – Т. 92. – № 4. – С. 497-514.
 9. Вакарчук С.Б. О некоторых экстремальных задачах теории аппроксимации функций на вещественной оси. І / С.Б. Вакарчук // Український математичний вісник. – 2012. – Т. 9. – № 3. – С. 401-429.
 10.  Вакарчук С.Б. О наилучшей полиномиальной аппроксимации целых трансцендентных функций многих комплексных переменных / С.Б. Вакарчук, С.И. Жир / Современные проблемы математического анализа и теории функцій: междун. науч. конф., посвященная 60-летию академика АН Республики Таджикистан Шабозова М.Ш. – Душанбе: Ин-т математики АН РТ. – 2012. ?- С. 25-30.
 11. Шабозов М.Ш. О наилучшем приближении периодических функций тригонометрическими полиномами и точных значениях поперечников функциональных классов в L2 / М.Ш. Шабозов, С.Б. Вакарчук // Analysis Mathematica. ?- 2012. –Vol. 38. ?- № 2.?- P. 154-165.
 12. Вакарчук С.Б. О неравенствах типа Колмогорова для аналитических в круге функций / С.Б. Вакарчук, М.Б. Вакарчук // Вісник Дніпропетровського університету. Серія математика. Вип. 17. – 2012. – Т. 20. – № 6/1.
 13. Vakarchuk S.B. Approximation of differentiable functions to average by polynomials in a segment and by entire functions of exponential type at the whole real axis / S.B. Vakarchuk / Теорія наближення функцій та її застосування: міжн. конф. – Кам’янець-Подільський. – 2012. – С. 138-139.