Болгар Тетяна Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, академік Академії економічних наук України

Профіль науковця

Посада

Завідувач кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування

Освіта і вчені звання

У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Фінансова безпека банків в умовах ринкової трансформації економіки України» за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук.

У 2011 р. отримала вчене звання доцента кафедри фінансів та банківської справи.

У 2015 р. захистила докторську дисертацію на тему «Управління проблемними кредитами банку» за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, присуджено науковий ступінь доктора економічних наук.

У 2017 р. обрана академіком Академії економічних наук України зі спеціальності «Фінанси».

Сфера наукових інтересів – проблеми і перспективи розвитку фінансової та банківської системи України, соціально-економічний розвиток держави, інституціональні аспекти міжнародних фінансово-економічних відносин.

Публікації

Має 105 опублікованих наукових праць з них 8 монографій (у тому числі 2 одноосібні, 2 – опубліковані у міжнародних виданнях); 45 статей у наукових фахових виданнях у тому числі у виданнях, що включені до реєстру міжнародних наукометричних баз та наукових періодичних виданнях інших держав; 52 праці апробаційного характеру. Є співавтором 3-х навчальних посібників: «Фінансова безпека банківської діяльності» – надано гриф МОН, «Банківська система: у схемах і таблицях», «Банківська система» – надано гриф МОН.

Монографії

 1. Т. М. Болгар Проблемні кредити у банківській діяльності в умовах фінансової кризи : монографія / Т. М. Болгар – Кременчук : Видавництво ПП Щербатих О. В., 2013. – 368 с.
 2. Болгар Т. М. Розвиток науково-методологічних підходів до управління проблемними кредитами банку : монографія / Т. М. Болгар – Кременчук : Видавництво ПП Щербатих О. В., 2014. – 268 с.
 3. Болгар Т. М. Необхідність зміцнення ресурсної бази та підвищення ролі комерційних банків в сучасних умовах господарювання України. / Теоретико-методологічні засади прискорення процесів соціально-економічного розвитку регіону : колективна монографія / За заг. ред. П. І. Сокуренко – Кременчук : ПП Щербатих, 2013. – 460 с. – С.296-302.
 4. Болгар Т. М. Управління портфелями проблемних кредитів банківських установ України. Національна економіка в умовах формування нової фінансово-економічної архітектури світу : монографія / [О. В.Чернявська, О. А. Кендюхов, С. Г. Міщенко та ін.]; за заг. ред. О. В.Чернявської. – Полтава : ПУЕТ, 2014. – 319 с. – С.185-198.
 5. Болгар Т. М. Сучасні підходи до управління проблемними кредитами банку. Управління фінансами суб’єктів господарювання в умовах глобальної трансформації: монографія / За ред. І. С. Гуцала. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 484 с. С.175-203.
 6. Bolgar T. The basic principles of the system of the internal bank collection: philosophical aspect / T Bolgar, H. Moskalyk // Innovations in the development of socio-economic systems: microeconomic, macroeconomic and mesoeconomic levels. – Collective monograph. – Vol. 1. Lithuania: “Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2016. – P. 71-85.
 7. Bolgar T. The causes of bankruptcy of banking institutions: analytic-philosophical grounds / T Bolgar, H. Moskalyk // Trasformations sn Gontemporary Society: Economics Aspects. Monograf. Opole: The Academy of Managment and Administration in Opole, 2017. – P. 271-276.

Статті

 1. Болгар Т. М. Стягнення проблемних боргів українських банків на ранніх етапах збору [Текст] / Т. М. Болгар // Збірник наукових праць. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012, випуск 20. – С.179–182.
 2. Болгар Т. М. Особливості організації роботи з проблемною заборгованістю в банках на різних етапах збору [Текст] / Болгар Т. М. // Збірник наукових праць „Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України”. Вип. 36.– Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2012. – С.36–47.
 3. Болгар Т. М. Внутрішній колекшен як дієвий механізм управління простроченими боргами банківських установ [Текст] / Т. Болгар // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. – 2012. – №5 (18) – С.71–75.
 4. Болгар Т. М. Особливості організації роботи внутрішнього колекшену банків України [Текст] / Т. Болгар // Вісник Національного банку України. – 2013. – №1. – С. 42–45.
 5. Болгар Т. М. Роль фінансової безпеки підприємства в системі антикризового управління [Електронний ресурс] / Т. М. Болгар // Ефективна економіка. – 2013. – № 4. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua
 6. Болгар Т. М. Нard collection як дієвий механізм стягнення простроченої заборгованості банківською установою [Текст] / Т. М. Болгар // Академічний огляд: зб. Наук. пр. Вип. 1 (38) – Дніпропетровськ.: ДУЕП, 2013. – С. 46–52.
 7. Болгар Т. М. Кредитний ризик як основна складова системи банківських ризиків та роль проблемних кредитів в їх формуванні [Текст] / Т. М. Болгар // Бюлетень міжнародного нобелевського економічного форуму „Світова економіка ХХІ століття: цикли та кризи”: зб. Наук. пр. Вип. №1. (6) – Дніпропетровськ.: ДУЕП, 2013. – С. 23–29.
 8. Болгар Т. Н. Проведение превентивных мероприятий, направленных на формирование качественного кредитного портфеля банковских учреждений Украины [Текст] / Т. Н. Болгар // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов №8 (86) – Курск, 2013. – С.29–32.
 9. Коваленко В. В., Болгар Т. М. Розвиток науково-методичних підходів до оцінки проблемних кредитів як складової системи управління проблемними кредитами банку [Текст] / В. Коваленко, Т. Болгар // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №10. – С. 185–195.
 10. Болгар Т. М. Аналіз доцільності застосування зовнішніх механізмів стягнення боргів у банківській системі держави [Текст] / Т. Болгар // Вісник Національного банку України. – 2013. – №11. – С. 42–47.
 11. Болгар Т. М. Удосконалення моніторингу банківського кредитного процесу / Т. М. Болгар // Академічний огляд: зб. Наук. пр. Вип. 2 (39) – Дніпропетровськ.: ДУЕП, 2013. – С. 36–42.
 12. Болгар Т. М. Управління рентабельністю проблемних кредитів вітчизняних банків [Текст] / Т. Болгар // Вісник Української академії банківської справи. – 2013. – №2 (35). – С. 54–60.
 13. Болгар Т. М. Управління проблемними кредитами вітчизняних банків у сучасних умовах господарювання // Бізнес Інформ. – 2014. – №1. – C. 248–255.
 14. Болгар Т. М. Розвиток вертикалі колекшену банківських установ на основі аналізу проблем системи стягнення проблемних кредитів [Текст] / Т. Болгар // Вісник Національного банку України. – 2014. – № 4. – С. 52–57.
 15. Болгар Т. М. Проблемні кредити як реалізація кредитного ризику банку [Текст] / Т. М. Болгар // Бюлетень міжнародного нобелевського економічного форуму „Світова економіка ХХІ століття: цикли та кризи”: зб. наук. пр. Вип. №1. (7) – Дніпропетровськ.: ДУЕП, 2014. – С. 23–29.
 16. Болгар Т. М. Управління якістю кредитних портфелів банківських установ [Текст] / Т. М. Болгар // Науковий вісник Херсонського державного університету: зб. наук. Праць. Вип.5. (ч.4) – Херсон.: ХДУ, 2014. – С. 15–19.
 17. Bolgar T. The major reasons for emergence of bad debts in banks of Ukraine at the present stage of economic development / Т. Bolgar // Nauka i studia.– 2014. №18 (128). – Р.49-54.
 18. Болгар Т. М. Особливості державного та внутрішньобанківського регулювання проблемних кредитів в Україні [Текст] / Т. Болгар // Вісник Національного банку України. – 2014. – № 12. – С. 23–33.
 19. Болгар Т. М. Реструктуризація проблемних боргів у сучасній банківській практиці України / Т. Болгар // Інноваційна економіка. – 2014. – № 55. – С. 269-274.
 20. Болгар Т. М. Сучасний стан проблемних активів у банківській системі України / Т. Болгар // Світ фінансів : наук. журнал Тернопільського нац. екон. Ун-ту. Вип. 4 – Тернопіль. : ТНЕУ , 2014. – С. 36-43.
 21. Болгар Т. М. Науково-методичні засади побудови моделі оцінки якості кредитного портфеля банку / Т. Болгар // Академічний огляд : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ.: ДУЕП, 2016. – Вип. 1 (44). – С. 50 – 59.
 22. Болгар Т. М. Внутрішньобанківський моніторинг як необхідна складова системи оцінки проблемних кредитів банку / Т. Болгар // Європейський вектор економічного розвитку : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ.: ДУЕП, 2016. – Вип. 1 (20). – С. 14 – 26.
 23. Болгар Т. М. Основні причини виникнення проблемної кредитної заборгованості у банках України на сучасному етапі розвитку економіки / Т. Болгар // Економ. Нобелівський вісник. – 2016. – №1 (9). – С. 26–38.
 24. Болгар Т. М. Вплив ділової активності вітчизняних сільськогосподарських підприємств на їх конкурентоспроможність / Т. Болгар, О. Мельник // Ефективна економіка. – 2016. – № 11. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/?n=11&y=2016
 25. Bolgar T. Credit management in Ukraine agra-industrial complex in modern management conditions / Т. Bolgar, Y. Kostyrya // Economics and Region – № 4 (59). – 2016. – PoltNTU. – P.22 – 26.
 26. Болгар Т. М. Вплив наслідків «очищення» банківської системи України на її діяльність / Т. Болгар // Науковий вісник Ужгородського університету. – Ужгород, 2017. – Серія «Економіка». Випуск 1(49). Т.1. С. 231-236.
 27. Bolgar T. Compliance-collection as modern direction in non-performing loans reimbursement / Т. Bolgar // Economics and Region – № 1 (62). – 2017. – PoltNTU. – P.39 – 44.
 28. Bolgar T. The main causes of problematic credit debts in banks of Ukraine on the modern stage of economic development/ Т. М. Болгар // Проблеми та перспективи розвитку економіки освіти регіону : зб. тез доп. за матер. Х1 Міжнар. наук.-практ. конф. аспір., мол. уч. та наук. (м. Кременчук, 21 квітня 2016 р.). – Кременчук : КІ ДУ, 2016. – С. 100.
 29. Болгар Т. М. Загострення проблем банків у період «очистки» банківської системи України / Т. М. Болгар // Стратегічно-інноваційний розвиток суб’єктів економічної системи в умовах глобалізації: зб. тез доп. за матер. І Міжнародної науково-практичної інтернет-конферкенції, (Кременчук, 16-18 листопада 2016 року). – Кременчук, КрНУ, 2016. – с. 116 – 118.
 30. Болгар Т. М. Сompliance as a factor of strengthening confidence in financial institutions / Т. М Болгар // Розвиток фінансового ринку в Україні: проблеми та перспективи: матер. IV Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Полтава, 10 листопада 2016 р.). – Полтава : Полт.НТУ, 2016. – С. 153–156.
 31. Болгар Т. М. Впровадження «Solvency-II» – шлях до фінансової безпеки страхового ринку / Т. М Болгар // Економічна безпека: держава, регіон, підприємство: Матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. з міжнар. участю, 1 груд. 2016 р.– 10 січ. 2017 р. – Полтава: ПолтНТУ, 2017. –С. 18–20.
 32. Болгар Т. М. Шляхи мінімізації наслідків негативного впливу «очистки» банківської системи України / Т. М. Болгар // International Scientific Conference Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: Conference Proceedings, Part IІ, January 27, 2017. Kielce, Poland: Baltija Publishing. Р. 120–122.
 33. Болгар Т. М. Проблеми управління якістю освіти у вітчизняних вищих навчальних закладах / Т. М. Болгар // Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм: зб. тез доп. за матер. II Всеукр. наук.-практ. конф., 24 лютого 2017 року, м. Кременчук. – Кременчук: Методичний кабінет, 2017. – С. 78 – 81.
 34. Болгар Т. М. Проблеми збільшення частки безготівкового обігу в Україні / Т. М. Болгар // Проблеми економіки транспорту: Матеріали XV Мiжнaрoднoї нaукoвo-прaктичнoї кoнф. (м. Дніпро, 20-21 квітня 2017 р.) – Д.: ДНУЗТ, 2017 р. – С. 239-241.
 35. Болгар Т. М. Переваги та недоліки криптовалюти / Т. М Болгар // Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність: матер. Міжнародної наукової інтернет-конф. (м. Полтава, 11 травня 2017 р.). – Полтава : Полт.НТУ, 2017. – С. 164–167.
 36. Болгар Т. М. Фінансова безпека банківської системи України – проблеми виміру та забезпечення / В. Коваленко, О. Сергєєва / Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. – Харків.: ДВНЗ УБС, 2018. – Т. 3, № 26. – С. 38 – 45/ doi: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i26.143847. Видання індексується в наукометричній базі Web of Science: http://fkd.org.ua/article/view/143847.
 37. Józef Antoni Haber, Alina Bukhtiarova, Svitlana Chorna, Olesia Iastremska and Tetiana Bolgar (2018). Forecasting the level of financial security of the country (on the example of Ukraine). Investment Management and Financial Innovations, 15 (3), 304-317. doi: 10.21511/imfi.15(3).2018.25. Scopus: https://businessperspectives.org/journals/investment-management-and-financial-innovations/issue-290/forecasting-the-level-of-financial-security-of-the-country-on-the-example-of-ukraine.
 38. Oliynyk V. Optimal control of continuous life insuranc e model / Viktor Oliynyk, Fedir Zhuravka, Tetiana Bolgar, Olha Yevtushenko // Investment Management and Financial Innovations (open-access). – 2017. – № 14 (4). – p. 21–29. doi:10.21511/imfi.14(4).2017.03. Видання індексується в наукометричній базі Scopus: https://businessperspectives.org/journals/investment-management-and-financial-innovations/issue-268/optimal-control-of-continuous-life-insurance-model.
 39. Болгар Т. М. Вплив наслідків «очищення» банківської системи України на її діяльність / Т. М. Болгар // Науковий вісник Ужгородського університету. – Ужгород, 2017. – Серія «Економіка». Випуск 1(49). Т.1. С. 231-236.
 40. Bolgar T. Compliance-collection as modern direction in non-performing loans reimbursement // Т. Bolgar // Economics and Region – № 1 (62). – 2017. – PoltNTU. – P.39–44.

Навчальні посібники

1. Фінансова безпека банківської діяльності [Текст] : навчальний посібник / (уклад. С. М. Побережний, О. Л. Пластун, Т. М. Болгар); Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010. – 112 с. (Надано гриф МОН України).

2. Банківська система: у схемах і таблицях [Текст] : навчальний посібник / (уклад. С. А. Кузнецова, Т. М. Болгар, З. С. Пестовська); Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля – Дніпропетровськ : ДУ ім. А. Нобеля, 2012. – 320 с. (Надано гриф МОН України).

3. Банківська система [текст] : навч. посіб. / (уклад. С. А. Кузнецова,
Т. М. Болгар, З. С. Пестовська); за ред. С. А. Кузнецової. – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 400 с. (Надано гриф МОН України).

Підвищення кваліфікації

1. Тернопільський національний економічний університет, 2016 р., захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит

2. Обрана академіком Академії економічних наук України зі спеціальності «Фінанси», посвідчення № 965 від 12 травня 2017 р.

3. Сертифікат НБУ про навчання з курсу «Реформи у нагляді та запровадження макропруденційного регулювання в банківському секторі України» 19-20 квітня 2017 р. (м. Київ).

4. Навчання на 2 курсі магістратури за спеціальністю «Філологія» (переклад) з 2017 р.

5. Стажування в Університеті Економіки (м. Бидгощ, Польща), 108 год, 2017/2018 н.р. Вища школа господарки.

6. Участь у циклі семінарів-тренінгів за темою: «Впровадження гейміфікації в освітній процес» (24 години), сертифікат № 1431 від 16.10.2018 р.

7. Участь у майстер-класі за темою: «Сучасні методи роботи з групою» Сертифікат № 1432 від 16.10.2018 р.

8. Миколаївський національний аграрний університет, стажування за 150 год. програмою 02.05.2018 р. – 15.06.2018 р. СПС № 18092 від 18.06.2018 р.

Відповідність кадровим вимогам щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти п.30 - відповідає за 12 результатами.

Організаційна робота

1. Робота у складі журі II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Облік і оподаткування» серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Дніпропетровської області у 2016-2017 н.р.

2. Робота у складі журі II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Облік і оподаткування» серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Дніпропетровської області у 2017-2018 н.р.

Нагороди

Має почесні нагороди та грамоти Кременчуцького міськвиконкому, управління освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, виконкому Автозаводської районної ради м. Кременчука, виконкому Крюківської районної ради м. Кременчука, Дніпропетровського фонду соціального захисту, підтримки і допомоги вченим України та членам їх сімей, Кременчуцького інституту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, університету Державної податкової служби України та ін.

Контактні дані:

+38(0562)778 32 17
+38(050)955 09 58
+38(067)272 77 45

t.bolgar@duan.edu.ua