Крамаренко Галина Олександрівна

Доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України

Профіль науковця

Посада

Професор кафедри міжнародних фінансів, обліку і оподаткування Університету імені Альфреда Нобеля

Професійний розвиток (останні науково-дослідні проекти, конференції)

Науково-дослідні проекти

На кафедрі сформувалася наукова школа з питань розробки фінансово-економічних проблем, фінансового забезпечення соціальної політики, яку очолила професор.

Приймає участь у Міжрегіональному науково-методичному семінарі «Реалізація основних принципів Болонської декларації у вищих навчальних закладах».

Під керівництвом Г.А.Крамаренко розробляються сучасні навчальні плани, створюються підручники і навчальні посібники нового покоління. Розроблені та опубліковані магістерські програми, навчально-методичні видання відповідають інноваційним процесам у вищій освіті.

Приймає активну участь у Всеукраїнському конкурсі наукових і дипломних робіт студентів за напрямом підготовки спеціалістів спеціальності «Фінанси та кредит».

Керує науковою школою «Проблеми та перспективи становлення фінансової системи України».

Галина Олександрівна – автор близько 100 наукових і науково-методичних видань, серед яких 8 монографій, 9 підручників та навчальних посібників.

Підготовка наукових кадрів

Керівник аспірантів та здобувачів за спеціальностями

 • 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
 • 08.00.08 – гроші, фінанси та кредит
 • 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Опонування  за спеціальностями 08.00.04 Економіка та управління підприємствами і 08.00.08 Гроші, фінанси та кредит – з питань захисту кандидатських та докторських дисертацій (КНЕУ ім. В.Гетьмана, УАБС, ИЕП НАН України, ІСЕіМВ НАН України, НУ «Львівська політехніка», ХНУ імені В.Н.Каразіна, ОНЕУ, СНУ імені В.Даля, ДонНУЕТ імені Туган-Барановського)

Освіта і вчені звання

 • 2001 р. – професор кафедри фінансів і банківської справи (атестат професора МОН України)
 • 2000 р. – доктор економічних наук (спеціальність економіка підприємства і організація виробництва)
 • 1985 р. – доцент (за кафедрою обліку, аналізу і обчислювальної техніки) ВАК при РМ СССР
 • 1979 р. – старший науковий співробітник (спеціальність економіка, організація управління народним господарством (транспорт) ВАК при РМ СССР
 • 1972 р. – кандидат економічних наук (ВАК при РМ СССР)

Досвід науково-педагогічної діяльності

 • 1968 – 1971 – аспірантура Інституту економіки АН Каз.РСР
 • 1975 – 1978 – завідуюча сектором відділу АСУ КазНДПІАТ
 • 1978 р. – старший науковий співробітник кафедри в ДНУ залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
 • 1979 р. – завідуюча кафедрою «Міського будівництва» Дніпропетровського філіалу ІПК працівників і спеціалістів Мінжилкомгоспу УРСР
 • 1996 - 2010 – завідуюча кафедрою «Фінанси та кредит» ( у 1997 р. кафедра перейменована в кафедру «Фінанси та банківська справа») Дніпропетровський університет економіки та права
 • 2010 р. – професор кафедри «Міжнародних фінансів, обліку та оподаткування» Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

Конференції

 1. Крамаренко Г.А., Сазонец И.Л. Совершенствование системы подготовки магистров  по финансам и банковскому делу. Всеукраинская научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы развития финансово-банковской системы Украины».- Сумы. Украинская академия банковского дела.- 2001.- С.103-109.
 2. Крамаренко Г.А. Влияние налоговой политики государства на функционирование экономической системы. // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції „Шляхи активізації вітчизняного виробництва: теорія та практика, проблеми підготовки фахівців”. -Хмельницкий.- 2001.- С.43-46.
 3. Крамаренко Г.А. Финансовый рынок и его роль в мобилизации и распределении финансовых ресурсов // Всеукраинская научно-практическая конференция «Национальные рынки Украины».- Алушта.- 2003.- С.56-57.
 4. Крамаренко Г.А. Взаимосвязь стратегий развития реального сектора экономики с финансовой системой // Міжнародна науково-практична конференція „Європейський вибір України: проблеми теорії та практики реалізації”.- Дніпропетровськ, 22-23 травня 2003 р..- С. 105-107.
 5. Крамаренко Г.О. Ізмайлов Д.Д. НСМЕП – Національна система масових електронних платежів. // У1 Межвузовская научно-практическая конференция „Проблеми и перспективы становления финансовой системы Украины».- Севастополь, СевНТУ.- 2003.- С.81-88.
 6. Крамаренко Г.О.,БершадськаІ.М. Оцінка вартості інвестиційного капіталу. // У1 Межвузовская научно-практическая конференция „Проблемы и перспективы становления финансовой системы Украины».- Севастополь, СевНТУ.- 2003.- С.88-91.
 7. Крамаренко Г.А.,Кургузова В.Н. Страхование в Украине: настоящее и будущее. // У1 Межвузовская научно-практическая конференция „Проблемы и перспективы становления финансовой системы Украины».- Севастополь, СевНТУ.- 2003.- С.91-93.
 8. Крамаренко Г.А., Кравец В.В. Основные характеристики толлинга. // У1 Межвузовская научно-практическая конференция „Проблемы и перспективы становления финансовой системы Украины».- Севастополь, СевНТУ.- 2003.- С.149-152.
 9. Крамаренко Г.А., Липова Е.Ю. Товарный кредит как метод управления дебиторской задолженностью. // У1 Межвузовская научно-практическая конференция „Проблемы и перспективы становления финансовой системы Украины».- Севастополь, СевНТУ.- 2003.- С.165-168.
 10. Крамаренко Г.А.,Борисова Н.С. Экономическая политика Украины, итоги полугодия и макроэкономический прогноз. // У1 Межвузовская научно-практическая конференция „Проблемы и перспективы становления финансовой системы Украины».- Севастополь, СевНТУ.- 2003.- С.183-186.
 11. Крамаренко Г.А.,Филиппова Е.В. Прямые иностранные инвестиции в Украину. // У1 Межвузовская научно-практическая конференция „Проблемы и перспективы становления финансовой системы Украины».- Севастополь, СевНТУ.- 2003.- С.195-197.
 12. Крамаренко Г.А. Система мониторинга денежных потоков предприятия // Міжнародна науково-практична конференція „Сучасні проблеми інноваційного розвитку держави”, 26-27 жовтня 2005 року, Том 1 .- Дніпропетровськ.- Наука і освіта.- 2005.- С.97-99.
 13. Крамаренко Г.А. Использование экономико-математических методов в концепции рыночного управления. // Міжнародна наукова конференція „Проблеми економіки транспорту”, ДИИТ, 27.04-28.04.2006, м.Дніпропетровськ.
 14. Крамаренко Г.А. Взаимосвязь стратегий нефинансового сектора экономики и моделей финансирования.// Ш Международная научно-практическая конференция „Теория и практика экономики и предпринимательства”, 11-13 мая 2006 года, г.Алушта.
 15. Крамаренко Г.А., Чорная О.Е. Технология и методика формирования стоимости кредитных продуктов и оценки кредитного риска // Міжнародна наукова-практична конференція „Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика”, УАБС НБУ, Суми, 25-26 травня 2006 р.
 16. Крамаренко Г.А. Управление денежными потоками банковского сектора Украины в системе международных платежем.// У Международная научно-практическая конференція „Актуальне проблемы и перспективы развития экономики Украины”, 28-30 сентября 2006 года, г.Алушта. – С.105-106.
 17. Крамаренко Г.А. Исследование текущего состояния денежных потоков банковского сектора Украины в системе международных платежей // Ш Міжнародна  науково-практична конференція «Сучасні тенденції в розвитку банківської системи та фінансових ринків», 30 листопада – 1 грудня 2006 року, Том 1, Дніпропетровськ.- Наука і освіта.- 2006.- С.5-7.
 18. Крамаренко Г.О., Болгар Т.М. Реалізація базельських рекомендацій як фактор підвищення ефективності української банківської системи. // Ш Міжнародна  науково-практична конференція «Сучасні тенденції в розвитку банківської системи та фінансових ринків», 30 листопада – 1 грудня 2006 року, Том 1, Дніпропетровськ.- Наука і освіта.- 2006.- С.88-93.
 19. Крамаренко Г.А., Управление денежными потоками банковского сектора Украины в системе международных платежей // Міжнародна науково-практична конференція „Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків”, 18-20 жовтні 2006 р., м.Черкаси. – С.68-70.
 20. Крамаренко Г.А. Финансовая глобализация как общая составляющая глобализации экономики // Ш Международная научно-практическая конференция аспирантов и студентов „Проблемы развития финансовой системы Украины в условиях глобализации”, 21-23 марта 2007 г.- Симферополь: „Центр стабилизации”. 2007.- С.101-102.
 21. Крамаренко Г.А., Чорная О.Е. Методологические особенности оценки кредитного риска и формирования стоимости кредитних продуктов // У1 Міжнародна наукова конференція „Проблеми економіки транспорту” (26.04 – 27.04.2007), м Дніпропетровськ -2007.- С.180-181.
 22. Крамаренко Г.А. Значение финансовой консолидации в усилении эффекта многообразия // П Міжнародна науково-практична конференція „Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика”, Суми, УАБС НБУ, 31 травня – 1 червня 2007 р.- С. 24-25.
 23. Крамаренко Г.А. Развитие финансовой системы и экономический рост // Всеукраинская научно-методическая конференция «Современные аспекты финансового управления экономическими процессами», 5-8 сентября 2007 г., Севастополь- 2007- С.51-52.
 24. Крамаренко Г.А. Причины финансовых кризисов и их влияние на экономическую активность // Х Всеукраїнська науково-практична конференція „Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України”, Суми, ДВНЗ УАБС НБУ, 22-23 листопада, Том 1, 2007 р.- С. 14-15.
 25. Крамаренко Г.А. Рациональные ожидания на финансовых рынках // Міжнародна науково-практична конференція „Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків”, м.Черкаси, Черкаський  інститут банківської справи, Університету банківської справи НБУ (м. Київ), 15-16 листопада 2007 р.- С. 38-40.
 26. Крамаренко Г.А. Безопасность развития  и конкурентоспособность банковской системы Украины в условиях глобализации// V Юбилейная Международная научно-практическая конференция “Теория и практика экономики и предпринимательства”  (г. Алушта, 5– 7.05.2007), С.38-40.
 27. Крамаренко Г.А. Оценка влияния иностранного капитала на функционирование банковской системы Украины // УП Міжнародна наукова конференція „Проблеми економіки транспорту”, Дніпропетровськ, ДНУЗТ ім.. академіка В.Лазаряна, 24-25 квітня 2008.- С. 158-161.
 28. Крамаренко Г.А. Оценка влияния иностранного капитала на функционирование банковской системы Украины // Ш Міжнародна науково-практична конференція „Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика”, Суми, УАБС НБУ, 15-16 травня 2008.- С. 78-80.
 29. Крамаренко Г.О.Позиция международных организаций относительно структурных реформ в Украине // Міжнародна науково-практична интернет-конференція аспірантов та молодих вчених „Управління соціально-економічним розвитком країни та регіонів:соціальні, економічні, фінансові проблеми”, м. Дніпропетровськ, 29 листопада 2013 р.,  с.73-76.
 30. Крамаренко Г.О. Медітація як метод вирішення спорів щодо реструктуризації проблемної заборгованості / Економічна безпека, держава, регіон, підприємство. // Ш Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція з міжнародною участю (1 грудня 2016 р. – 10 січня 2017 р.) Полтава, 2017. С. 29 – 33.

Публікації

Книги (монографії)

 1. Крамаренко Г.А., Баймуратов У.Б. Экономическая эффективность и границы применения вычислительной техники. Монография. Алма-Ата: Издательство «Наука».- 1974.- 168 с.
 2. Крамаренко Г.А. Машинная обработка экономической информации по учету основних средств (фондов). Учебное пособие. Киев: ОПП ИПК Минжилкомхоза УССР.- 1986.- 30 с.
 3. Крамаренко Г.А. Непроизводственная сфера в системе общественного производства. Монография.- Дніпропетровськ: Придніпровський науковий вісник.- 1997.- 80 с.
 4. Крамаренко Г.А. Государственное регулирование территориального развития. Монография.- Дніпропетровськ: Придніпровський науковий вісник.- 1997.- 58 с.
 5. Крамаренко Г.А. Экономико-математические модели в планировании деятельности непроизводственной сферы. Монография.- Дніпропетровськ: Придніпровський науковий вісник.- 1997.- 70 с.
 6. Крамаренко Г.А. Рынок: непроизводственная сфера общественного производства. Монография.- Донецьк: ІЕН НАН України.- 1998.- 230 с.
 7. Крамаренко Г.А., Ткаченко В.А. Планирование деятельности предприятий в условиях нововведений. Монография.- Дніпропетровськ: Придніпровський науковий вісник.- 1998.- 74 с.
 8. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз.- Дніпропетровськ: ДАУБП.- 2000. -152с.

Навчальні посібники

 1. Крамаренко Г.А. Финансовый анализ и планирование.- Учебное  пособие.- Видавництво ДАУБП.- 2001.- 232 с.
 2.  Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування.- Київ: Центр навчальної літератури.- 2003.- 224 с.
 3. Крамаренко Г.О., Чорна О.Є., Кургузова В.М. Фінанси. Практикум.- Дніпропетровськ.- ДУЕП.- 52с.
 4. Крамаренко Г.О., Чорна О.Є. Фінансовий менеджмент.- Підручник.- Київ: Центр навчальної літератури.- 2006.- 520 с.
 5. Крамаренко Г.А. Финансы (слайд конспект).:ДУЭП:-2007.– 215 с.
 6. Крамаренко Г.А. Экономический анализ (слайд конспект).:ДУЭП:-2007. – 98 с.
 7. Крамаренко Г.А., Чорная О.Е. Финансовый менеджмент (слайд конспект). ДУЭП.- 2008.- 164с.
 8. Крамаренко Г.О., Чорна О.Є. Фінансовий аналіз.- Підручник.- Київ: Центр навчальної літератури.- 2008.- 470 с.
 9. Крамаренко Г.О., Чорна О.Є. Фінансовий менеджмент - Підручник, 2-ге видання.- Київ: Центр навчальної літератури.- 2009.- 520 с.

Статті у вітчизняних фахових виданнях

 1. Крамаренко Г.А.  Автоматизация и планирование развития горэлектротранспорта области // Организационно-экономические аспекты использования вычислительной техники.- Киев: Институт кибернетики имени В.М.Глушкова АН УСРР.- 1985 – С.52-60.
 2. Крамаренко Г.А. Резервы совершенствования управления в коммунальном хозяйстве области // Организация и планирование отраслей народного хозяйства – Киев -1987. - №88.- С.112-116.
 3. Крамаренко Г.А. Методологические особенности территориального планирования деятельности жилищно-коммунального комплекса // Академічний огляд.- 1998.- №2.- С.46-52.
 4. КрамаренкоГ.А. Организационно-экономический механизм регулирования и территориального развития отраслей непроизводственной сферы // Академічний огляд.- 1999.- №1.- С.62-65.
 5. Крамаренко Г.А. Роль международных финансовых организаций в стабилизации экономики Украины // Академічний огляд.- 1999.- №2.- С.83-87.
 6. КрамаренкоГ.А. Основные индикаторы экономического положения Украины //  Академічний огляд.- 2000.- №1.- С.57-61.
 7. Крамаренко Г.А. Государственная задолженность Украины и возможные пути выхода из долгового кризиса // Академічний огляд.- 2001.- №1.- С.46-53.
 8. .Крамаренко Г.А. Фінансове оздоровлення економіки регіону // Вісник Дніпропетровського Державного фінансово-економічного Інституту.- 2001.- №1(5).- С.61-66.
 9. Крамаренко Г.А., Долгалева М.А. Современная банковская система и проблемы доверия к банкам // Вестник СевГТУ.- Экономика и финансы.- Севастополь.-2002.-С.28-34.
 10. Крамаренко Г.А. Моделирование финансовой системы в рыночной и переходной экономике // Академічний огляд.- 2003.- №1.- С.84-88.
 11. Крамаренко Г.А., Черная О.Е. Основные тенденции развития экономических процессов в Украине // Проблемы устойчивого экономического развития в условиях глобализации.- Алматы: ИЭ МОН РК, Том 2.- 2003.- С.260-267.
 12. Крамаренко Г.А., Шкура И.С. Пути мобилизации инвестиционных ресурсов на макроуровне // Экономика и управление.- Симферополь.- 2003.- № 5-6.- С.24-28.
 13. Крамаренко Г.А., Черная О.Е. Влияние структуры капитала предприятия на его формирование и результативность использования // Вестник СевГТУ. Экономика и финансы.- Севастополь.- 2004 г.- № 53.- С.34-42.
 14. Крамаренко Г.А. Роль финансов в развитии международной валютной системы // Академічний огляд.- 2005.-№ 1,- С.18-23.
 15. Крамаренко Г.А. Роль финансов в развитии международной валютной системы // Академічний огляд.- 2005.-№ 1,- С.18-23.
 16. Крамаренко Г.А. Функциональная стабильность и финансовая устойчивость предприятия. // Академічний огляд.- 2006.-№ 1 – С.49-53.
 17. Крамаренко Г.А. Чорная О.Е. Методологические особенности оценки кредитного риска и формирования стоимости кредитных продуктов // Культура народов Причерноморья. Научный журнал.- 2006.- № 80.- С.77-81.
 18. Крамаренко Г.А. Особенности функционирования банков и рынков капитала в условиях глобализации // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: - Збірник наукових праць. Т.17.- Суми: УАБС НБУ, 2006 – С.13-22.
 19. Крамаренко Г.А. Проблемы вхождения украинского банковского рынка в глобальную платежную систему // Європейський вектор економічного розвитку. Збірник наукових праць.- Вип..1 [2].- ДУЄП.-Дніпропетровськ.-2007.- С.96-104.
 20. Крамаренко Г.А. Управление денежными потоками в условиях глобализации мирового финансового пространства // ВІСНИК Львівської комерційної академії.-Серія економічна – Випуск 27.- Збірник наукових праць.: Львів ЛКА, 2007.- С. 141-149.
 21. Крамаренко Г.А. Финансовые кризисы и экономическая активность // Європейський вектор економічного розвитку. Збірник наукових праць.-.- ДУЄП.-Дніпропетровськ.-2007. Вип.2 [3] - С.46-52.
 22. Крамаренко Г.О., Якименко А.І.,Вплив фінансових криз на економічну активність галузей промисловості України // Академічний огляд.- 2007.-№ 2 – С.35-41.
 23. Крамаренко Г.О., Темнікова Н.В. Пріоритетні напрямки інформаційного забезпечення внутрішнього контролю підприємства // Вісник СНУ ім. В.Даля – Луганськ, 2007.- №7.- Ч.2 (113).- С.73-85.
 24. Крамаренко Г. О., Скалозуб В. В., Вишнякова І. М. Удосконалення фінансово-економічного механізму господарства пасажирських перевезень залізничного транспорту України на основі економіко-математичного моделювання // Академічний огляд, № 1 (1.192), 2008, с. 49-55.
 25. Крамаренко Г.А Банковская система Украины в условиях глобализации : защита национальных интересов, безопасность развития и конкурентоспособность// Бюлетень міжнародного нобелівського форуму, - №1,- Дніпропетровський університет економіки та права,- Дніпропетровськ- 2008, с. 197-206.
 26. Крамаренко Г.О., Левшаков С.Ф. Етапи введення міжнародного банківського номера рахунку в Україні // Фінанси України- 2010, с.102-110.
 27. Крамаренко Г.О., Левшаков С.Ф. На шляху до єдиного європейського платіжного простору // Вісник Національного банку України,2010, №10 (176), с.40-45.
 28. Крамаренко Г.А., Чорная О.Е. Эффективность фискальных норм и критериев в рамках антикризисной государственной политики // Академічний огляд, 2(37), 2012, с 75 – 81.
 29. Крамаренко Г.О., Чорна О.Є.Сутність, причини і тенденції приватизації в контексті глобального економічного зростання: інституційний аспект / Академічний огляд, 2(39) 2013, Дніпропетровськ.- с.13-20.
 30. Крамаренко Г.О., Атамас П.Й, Атамас О.П.Роль бухгалтерського обліку в управлінні ризиками підприємництва / П.Й. Атамас, О.П. Атамас, Г.О. Крамаренко // Академічний огляд. – 2016. – № 2(45). – С.15-20.
 31. Крамаренко Г.О. Проблеми розвитку суб’єктів фінансового посередництва / Г.О. Крамаренко // Європейський вектор економічного розвитку. – 2016. – №2 (21). – С. 74-84.
 32. Атамас П. Й., Атамас О. П., Крамаренко Г. О. Роль бухгалтерського обліку в управлінні ризиками підприємництва // Академічний огляд. – 2016. - № 2. – С.15-20.
 33. Крамаренко Г.А., Костюк М.Г .Объектно-ориентированный подход к разработке моделей для оценки потенциала развития машиностроительных предприятий. // Академічний огляд.- 2017.- №1(46).- С.62-70.
 34. Крамаренко Г.А., Костюк М.Г. Формирование стратегии повышения уровня использования производственного потенциала машиностроительного предприятия на основе объектно-ориентированного подхода. // Нобелівський вісник. – 2017. - № 1. – С.38-47.

Підвищення кваліфікації

1. Вебінар «ПДВ-наслідки інвентаризації активів та зобов’язань», 27 листопада 2017 р.

2. Вебінар «Пенсійна реформа: що має знати бухгалтер», 20 жовтня 2017 р.

3. Регіональний семінар-практикум для керівників та вихователів-методистів ДНЗ Дніпропетровської області «Використання онлайн-ресурсів в управлінській та методичній діяльності», 20 вересня 2017 р.

4. Підвищення кваліфікації. Участь у майстер-класі за темою: «Сучасні методи роботи з групою». Сертифікат № 1473 від 16.10.2018 р.

Відповідність кадровим вимогам щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти п.30 - відповідає за 5 результатами

Нагороди

 • Відмінник освіти України (1998г.)
 • Золота медаль „Професійна слава України” (2010г.)
 • Заслужений професор Дніпропетровського університету економіки і права (2008 р.)