Кафедра економіки та моделювання бізнес-процесів


Спеціальність «Економіка підприємства»

Виклики сьогодення  по-новому визначили стратегічну роль економістів на макро- та мікрорівнях. Особливо актуальним постало питання підготовки висококваліфікованих, творчих, амбітних фахівців з економіки підприємства. Перш за все, підготовка таких фахівців, яких з нетерпінням чекають на підприємствах організація різної форми власності, повинна бути забезпечена якістю процесу навчання.

Підготовка студентів за спеціальністю «Економіка підприємства» забезпечує  задоволення попиту українського суспільства на підготовку фахівців вищої кваліфікації для підприємств і  установ усіх форм власності, галузей та сфер економіки, що володіють теоретичними знаннями й практичним умінням їх ефективно застосовувати в процесі формування та використання ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються менеджментом підприємств.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ

Основою якісної підготовки фахівців з економіки підприємства є:

 • постійне підвищення науково-педагогічного рівня професорсько-викладацького складу кафедри економіки підприємства та міжнародного бізнесу;
 • збільшення інтелектуального потенціалу та професіоналізму випускників спеціальності "Економіка підприємства";
 • використання  та розвиток інноваційних методів організації учбового процесу, вживання прогресивних освітніх технологій;
 • кооперація зі стратегічними партнерами.

Розвиток спеціальності "Економіка підприємства"  реалізується в процесі освітньої Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля  наступними заходами:

 1. Вдосконалення змісту навчальних дисциплін кафедри економіки підприємства та міжнародного бізнесу та участь студентів спеціальності "економіка підприємства" у формуванні робочих навчальних планів.
 2. Організація навчального процесу в умовах створення загальноєвропейського освітнього порталу.
 3. Активізація науково-дослідної діяльності студентів спеціальності "економіка підприємства".
 4. Інформатизація діяльності кафедри, інформаційні ресурси і технології підготовки фахівців.
 5. Вихована робота.
 6. Профорієнтаційна робота.
 7. Розвиток міжнародного співробітництва.

Вивчаючи дисципліни за спеціальністю підготовки «Економіка підприємства», студенти потрапляють в цікавий світ економіки, відкриваючи для себе секрети сучасної фінансової та банківської діяльності, опановують мистецтва менеджменту і маркетингу, поринають в загадкові лабіринти комп’ютерних мереж і прогресивних інформаційних технологій.

За термін навчання, студенти одержують фундаментальну математичну, комп’ютерну та економічну підготовку, посиленні знання двох ділових іноземних мов, практичні навички в галузі інформатизації бізнес - процесів.

Студенти спеціальності «Економіка підприємства» отримують професійні практичні навики в напрямах:

 • планування і організації діяльності підприємства;
 • розробки бізнес-планів для підприємств різних сфер діяльності;
 • організації і проведення економічного і системного аналізу;
 • аналізу фінансового стану підприємства;
 • розробки стратегії розвитку підприємства і обґрунтування можливості реалізації інвестиційних проектів. 

Випускники спеціальності «Економіка підприємства» працюють на підприємствах усіх галузей промисловості будь-якої форми власності, у наукових, навчальних закладах, банках, інвестиційних фондах, страхових компаніях, аудиторських та консалтингових фірмах, у міністерствах, комітетах у справах економіки, відділеннях фонду державного майна, податкових інспекціях.

Кожне технічне, технологічне, організаційне чи управлінське рішення на підприємстві нагально потребує надійного економічного обґрунтування та постійного економічного моніторингу за його впровадженням та виконанням. Економісти підприємства є надійним щитом, що його захищає від любих технічних, ринкових чи фінансових потрясінь. В критичних ситуаціях фахівці зазначеної спеціальності виконують роль економічних адвокатів для менеджерів найвищого рівня.

Лідер рейтингу серед напрямів підготовки Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля – приємна випадковість, чи закономірний результат?

Кафедра економіки підприємства та міжнародного бізнесу була створена 01.06.97 року (наказ №46/1-до від 5 червня 1997 р.)
Сьогодні кафедра є одним із ключових підрозділів університету. Кафедра забезпечує на сучасному рівні підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів. Акредитацію на бакалавра, спеціаліста та магістра кафедра пройшла вдруге успішно в числі перших у 2007 році.
Навчальний процес на кафедрі ведуть 12 чоловік: 3 кандидатів та 2 докторів економічних наук,5 старших викладачів та 2 викладачі.
У 1997 р. Дніпропетровський університет економіки та права розпочав підготовку фахівців за спеціальністю «Економіка підприємства».
Для забезпечення викладання фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін студентам спеціальності на денному відділенні створена випускова  кафедра «Економіка підприємства».
Крім того, підготовку фахівців спеціальності «Економіка підприємства» забезпечують кафедри іноземної мови, фінансів та банківської справи, обліку та аудиту, економічної кібернетики, маркетингу, менеджменту, права, міжнародної економіки та економічної теорії та ін.
Складні процеси становлення ринкових відносин в Україні, виникнення нових форм функціонування господарського комплексу нашої держави потребують докорінного реформування системи освіти, підготовки фахівців нового покоління, знання яких базуються на платформі ринкових відносин, національній свідомості та правовій культурі.
Розвиток ринкових відносин і розширення самостійності суб’єктів господарювання привезли до розуміння чіткої залежності результативності функціонування держави в цілому і конкретного підприємства від ефективності управління його економічною і фінансовою діяльністю. Унаслідок цього збільшилася потреба у фахівцях, які володіють достатнім рівнем знань для професійного вирішення питань всебічної діяльності підприємства.
Якісний склад науково-педагогічних працівників, що працюють на кафедрі економіки підприємства та забезпечують підготовку фахівців за спеціальністю: 6.050107, 7.050107,  8.050107– «Економіка підприємства»,  характеризується такими показниками: загальна кількість професорсько-викладацького складу становить 12 осіб. З них 3 кандидатів та 2 докторів економічних наук,5 старших викладачів та 2 викладачі, які забезпечують 75 % лекційних годин навчального плану, що відповідає акредитаційним вимогам за рівнем «Бакалавр», 85% лекційних годин навчального плану, що відповідає акредитаційним вимогам за рівнем «Спеціаліст», 95 % лекційних годин навчального плану, що відповідає акредитаційним вимогам за рівнем «Магістр».
В університеті розроблені  освітньо-кваліфікаціїна характеристика бакалавра, спеціаліста та магістра за спеціальністю 6,7,8.050107 «Економіка підприємства», яка погоджені з Науково-методичною комісією економічної освіти Міністерства освіти і науки України, Департаментом вищої освіти Міністерства освіти і науки України та Науково-методичним центром вищої освіти Міністерства освіти і науки України.
Освітньо-кваліфікаційні характеристики відповідають вимогам державних та галузевих стандартів вищої освіти, Положенню про освітньо-кваліфікаційну характеристику фахівця, Положенню про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту).
У відповідності до діючої освітньо-кваліфікаційної характеристик за спеціальністю 6,7,8.050107 та прийнятої в університеті концепції підготовки фахівців, випускники кафедри «Економіки підприємства» повинні бути підготовленими до проектної, експлуатаційної,  науково-дослідницької та економічної діяльностей у народному господарстві України.
За фахом проводиться системне навчання по денній формі, що включає безперервну підготовку на всіх етапах і вміщує базову загальноекономічну та спеціальну підготовки.
Навчання студентів виконується за послідовно-логічною схемою. Комплексна підготовка фахівця ґрунтується на базі опанування  допоміжними блоками гуманітарних, соціально-економічних та фундаментальних дисциплін.  Фахова підготовка базується на блоках професійно-орієнтованих дисциплін і спеціальної підготовки.
Навички практичної діяльності студенти мають придбати під час проходження виробничих практик, лабораторних та самостійних робіт.
Творчі зв’язки, співробітництво з міністерствами, відомствами, організаціями, фондами. Міжнародні зв’язки.
Кафедра має розгалужені контакти з організаціями регіонального рівня з питань організації практики студентів, вдосконалення професійної підготовки фахівців зі спеціальності «Економіка підприємства» та впровадження наукових досліджень. Серед цих організацій слід відзначити Торгову групу «Майстер», Дніпропетровський комбінат харчових концентратів, АКІБ «Приват Банк», «Інтерпайп», Дніпропетровську торгово – промислову палату. Міжнародні зв’язки кафедри реалізуються в рамках програми міжнародної діяльності університету.

Архів новин кафедри

Керівник
Паршина Олена Анатоліївна Доктор економічних наук, професор
Контактні дані

Дніпро, вул. Набережна Січеславська, 18
тел.(0562) 31-20-36
вн.тел.436, 503
E-mail: nsec.ep@duan.edu.ua 

Дисципліни
Вступ до фаху Економіка підприємства Курсове проектування Економіка і організація діяльності об'єднань підприємств Економіка та організація інноваційної діяльності Капітал підприємства Організація виробництва Основи охорони праці Підприємництво та бізнес-культура Управління кар'єрою Аутсорсинг бізнес-процесів підприємства Економічна діагностика Оцінка інтелектуального капіталу підприємства Управління проектами Основи наукових досліджень Економіка галузі Організація підприємницької діяльності Економіка праці і соціально-трудові відносини Планування і контроль на підприємстві Обгрунтування господарських рішень і оцінка ризиків Потенціал і розвиток підприємства Проектний аналіз Управління трудовим потенціалом Охорона праці (за видами економічної діяльності) Управління потенціалом підприємства Системи технологій підприємства Економічна безпека підприємства Управління конкурентноспроможністю підприємства Економічне обгрунтування господарських рішень Ціноутворення Економіка природокористування Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств Внутрішньоекономічний механізм підприємства Реструктуризація підприємства Системи техгологій Економіка та фінанси підприємств Економіка і фінанси підприємства Антикризове управління підприємством: Аутсорсинг бізнес-процесів підприємства Антикризове управління підприємством: Капітал підприємства Економічне управління підприємством Конкурентоспроможність підприємства Планування і контроль Антикризове управління підприємством: Реструктуризація підприємства Антикризове управління підприємством: Управління трудовим потенціалом Антикризове управління підприємством: Ціноутворення Інноваційний розвиток підприємства Інтелектуальний бізнес Управління матеріальними потоками Антикризове управління: Оцінка інтелектуального капіталу Антикризове управління: Управління кар'єрою Антикризове управління підприємством: Економіка природокористування Охорона праці Соціальна відповідальність, охорона праці в галузі та цивільний захист.