Глуха Ганна Яківна

доктор економічних наук, професор

Профіль науковця

Глуха Г.Я. працює на викладацьких та адміністративних посадах у Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля з 1993 року. У 2005 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки. У 2008 році їй було присвоєне вчене звання доцента. У 2015 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки.

З 2008 р. Глуха Г.Я. займалася організацією діяльності навчально-методичного центру університету. З 2014 р. обіймає посаду проректора. До сфери її відповідальності відносяться питання організації навчального процесу в університеті на основі інноваційних підходів та європейських стандартів якісної освіти, що є особливо актуальними у контексті автономізації ВНЗ згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту».

За професійну кар’єру Глуха Г.Я. неодноразово була відзначена почесними нагородами та грамотами. За заслуги у педагогічній, науковій, науково-методичній, організаційній, громадській та виховній роботі  у 2008 р. присвоєно почесне звання «Заслужений викладач ДУЕП».

Глуха Г.Я. постійно підвищує свій рівень професійної підготовки. У 2008 – 2010 рр. брала участь у виконанні спільного українсько-німецько-нідерландського проекту за грантом TEMPUS, пройшла стажування в Університеті Амстердаму.

У 2015-2016 н.р. приймає участь у проекті «Інноваційний університет та лідерство. Фаза II: забезпечення якості та інтернаціоналізація», який ініційовано Спілкою ректорів вищих навчальних закладів України та Міжнародним благодійним Фондом «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики» за підтримки Міністерства освіти і науки України та Міністерства науки і вищої освіти Республіки Польща. Проект спрямовано на підготовку лідерів, що мають бажання та здатні впроваджувати інноваційні технології та системи управління якістю вищої освіти

Викладає такі дисципліни: мікроекономіка; макроекономіка; міжнародний менеджмент; зовнішньоекономічна діяльність підприємства.

За останні 5 років Ганною Яківною опубліковано 43 наукові роботи, в тому числі одна авторська монографія, одна колективна монографія, 24 статті у фахових виданнях (у тому числі 15 одноосібних).

МОНОГРАФІЇ:

 1. Глуха Г.Я. Національна економіка: фактори зростання: монографія / Г.Я. Глуха. Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2014. – 312 с.
 2. Економічний розвиток: взаємозв’язок мікро-, макро- та мега рівнів / [Задоя А.О., Глуха Г.Я., Кузьмінов С.В. та ін.] : под ред. А.О. Задої. – Дн-ськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2014. – 160 с.

Публикації у наукових виданнях:

 1. Глуха Г.Я. Гендерна політика та її вплив на економічні процеси держави / Г.Я. Глуха // Академічний огляд. – 2007. – № 2. – С. 10-14.
 2. Глуха Г.Я. Фіктивний капітал: природа, сутнісні характеристики та основні тенденції розвитку / Г.Я. Глуха, Е.М. Лимонова // Європейський вектор економічного розвитку. – 2009. – № 2. – С. 31-37.
 3. Глуха Г.Я. Створення фіктивного капіталу в ринковій економіці як інструмент набуття економічної влади / Г.Я. Глуха, С.В. Кузьмінов // Науково-виробничий журнал «Держава та регіони»: Серія «Економіка та підприємництво». – 2011. – № 6. – С. 29-33.
 4. Глуха Г.Я. Основні підходи щодо розрахунку рівня фіскальної децентралізації / Г. Глуха, О. Бондаренко // Вісник Академії митної служби України: Серія «Економіка». – 2011. – № 2 (46) – C. 139-144.
 5. Глухая А.Я. Уроки мирового экономического кризиса  для украинской экономики / А.Я. Глухая, Э.Н. Лимонова // Экономика, финансы и управление в современных условиях : международ. сб. ст. / под общ. ред. А.Н. Сорочайкина. – Самара: Издательство «Самарский университет», 2011. – С. 43-49.
 6. Глуха Г.Я. Митна політика як фактор економічного зростання країни / Г.Я. Глуха // Проблеми економіки. – 2012. – № 3. – С. 23-25.
 7. Глуха Г.Я. Нетарифне регулювання як інструмент економічного зростання держави / Г.Я. Глуха // Наука й економіка. Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. – 2012. – Випуск 4(28), том 1. – С. 325-330.
 8. Глуха Г.Я. Грошово-кредитна політика як фактор економічного зростання держави / Г.Я. Глуха // «Прометей». – Донецьк, 2013. – № 1(40). – С. 31-36.
 9. Глуха Г.Я. Людський капітал у контексті економічного зростання / Г.Я. Глуха, О.М. Глуха // Бюлетень Міжнародного Нобелевського економічного форуму. – 2013. – № 1(6).
 10. Глуха Г.Я.Тіньова економіка: гальмування економічного зростання чи викривлення реальних результатів / Г.Я. Глуха // Європейський вектор економічного розвитку. – 2013. – №2. – С. 82-91.
 11. Глуха Г.Я. Економічне зростання: еволюційно-змістовий аналіз / Г.Я. Глуха // Академічний огляд. – 2013. – №1. – С.32–38.
 12. Глуха Г.Я. Система показників економічного зростання / Г.Я. Глуха // Академічний огляд. – 2013. – № 2. – С. 5-12. (Внесено до міжнародних наукометричних баз IndexCopernicus, РИНЦ).
 13. Глуха Г.Я. Глобалізація та економічне зростання / Г.Я. Глуха // Академічний огляд. – 2014. – №1. – С. 17-23.
 14. Глуха Г.Я. Інвестиції та їх вплив на економічне зростання / Г.Я. Глуха // Європейський вектор економічного розвитку. – 2014. – №1. – С. 39-47.
 15. Глуха Г.Я. Прямі іноземні інвестиції у контексті економічного зростання / Г.Я. Глуха // Економічний нобелівський вісник. – 2014. – № 1. – С. 113-120.
 16. Глуха Г.Я. Система факторів економічного зростання: теоретико-методологічний аспект / Г.Я. Глуха // Маркетинг і менеджмент інновацій. –  2014. – № 1. – С. 223-230.
 17. Глуха Г.Я. Трансрівневий підхід до оцінки економічного розвитку / Г.Я. Глуха, С.В. Кузьмінов // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – №4. – С. 24-28.
 18. Глуха Г.Я. Механізм впливу бюджетної політики на економічну динаміку національної економіки / Г.Я. Глуха // Економіка та держава. – 2014. – № 7. – С. 45-49.
 19. Глуха Г.Я. Політика коригування доходів та її вплив на економічне зростання держави / Г.Я. Глуха // Науковий вісник Ужгородського університету: Серія Економіка. –  2014. – № 1(42). – С. 131-135.
 20. Глуха Г.Я. Валютна політика як фактор зростання національної економіки / Г.Я. Глуха, О.І. Бобришева // Вісник Східноукраїнського національного університету  імені Володимира Даля. – 2014. – № 2 (209). – С. 48-54.
 21. Глуха Г.Я.  Роль експорту як фактора економічного зростання в умовах глобалізації / С.В. Кузьмінов, Г.Я. Глуха // Економіка та держава. – 2014. – № 4. – С. 6-10.
 22. Глуха Г.Я. Сучасні імперативи дослідження ролі заощаджень в економічному зростанні / Г.Я.Глуха // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2014. – № 8. – С. 94-106.
 23. Glukha G. The state role in globalization / Ganna Glukha // VISNYK of Volyn Institute for Economics and Management. – 2014. – № 9. – P. 50-59.
 24. Glukha G. Fiscal instruments impact on the economic growth / Ganna Glukha // Public administration and regional development School of Economics and Management of Public Administration. – Bratislava, 2014. – № 1. – P. 99-104. (Словакія)