Павлова Валентина Андріївна

завідувач кафедри товарознавства і торговельного підприємництва, доктор економічних наук, професор. Заслужений професор Університету імені Альфреда Нобеля.

Профіль науковця

Освіта: закінчила Донецький інститут радянської торгівлі за спеціальністю «Економіка торгівлі» і Полтавський університет споживчої кооперації України за спеціальністю «Професійна освіта» з кваліфікацією викладач спеціальних дисциплін за фахом «Товарознавство та комерційна діяльність».

Захистила докторську дисертацію за темою: «Стратегія забезпечення конкурентоспроможності підприємств – виробників споживчих товарів» у спеціалізованій раді Д 11.055.01 Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Міністерства освіти і науки України за спеціальністю 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами».

Вчене звання професора кафедри товарознавства і торговельного підприємництва.

Викладає дисципліни: Методологія і організація наукових досліджень, Економіка торгівлі, Міжнародна торгівля, Товарознавство (Харчові продукти).

Очолює наукову школу «Дослідження шляхів підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств», керує підготовкою аспірантів, здобувачів та докторантів. Має захищених доктора наук та 5 кандидатів наук.

Керує науково-дослідною роботою «Формування механізмів управління підприємствами» (номер державної реєстрації 0115U000062).

Член спеціалізованої вченої ради Д. 08.120.04 у Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля та Д 44.877.01 у Полтавському університеті економіки і торгівлі.

Має:

 • 7 патентів на корисну модель та 14 свідоцтв на реєстрацію авторського права на праці наукового характеру;
 • 10 монографій та 5 навчальних посібників з грифом «Рекомендовано МОН України»;
 • більше 150 наукових праць.

Визнання:

 • Член Міжнародного товариства товарознавців і технологів (IGWT).
 • Член Українського товариства товарознавців і технологів (УТТТ).
 • Керує Дніпропетровським осередком УТТТ.
 • Член підкомісії з товарознавства і торговельного підприємництва МОН України.
 • Член редакційної колегії наукових журналів «Академічний огляд», «Європейський вектор економічного розвитку», «Економічний нобелівський вісник».

Нагороди:

За вагомий особистий внесок у розвиток освіти та багаторічну сумлінну працю була нагороджена Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (постанова КМУ від 15 травня 2003 р., № 5493), знаком Асоціації навчальних закладів України недержавної форми власності «За розбудову освіти» (наказ від 14 травня 2003 р., №15), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2008 р, № 132926) та Почесною відзнакою голови Дніпропетровської обласної ради (2010 р., № 446), Золотою медаллю «Професійна слава України» (2010 р., № 0606), Подякою від міського голови (2012 р., № 259-рк), грамотою науково-методичної комісії МОН України (18 листопада 2013 рою управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради (12 квітня 2014 р.)

Основні наукові та навчально-методичні видання

Основні наукові та навчально-методичні видання:

 • Павлова В.А. Комерційне товарознавство: навчальний посібник / В.А. Павлова, Г.А. Рижкова, Л.А. Гончар, В.М. Орлова, О.Р. Сергєєва, О.В. Кузьменко. – К.: Кондор, 2012. – 286 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України).
 • Титаренко Л.Д. Ідентифікація та фальсифікація продовольчих товарів: навчальний посібник (Рекомендовано МОН України) / Л.Д. Титаренко, В.А. Павлова, В.Д. Малигіна. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 196 с.
 • Козлов А.П. Риба та рибні товари: навчальний посібник (Рекомендовано МОН України) / А.П. Козлов, В.А. Павлова, В.Д. Малигіна. – Д.: Вид-во ДУЕП, 2008. – 280 с.
 • Павлова В.А. Оцінювання і прогнозування конкурентоспроможності підприємства: монографія / В.А. Павлова, Р.В. Губарєв. Дніпропетровськ: Університет Альфреда Нобеля, 2015. – 188 с.
 • Павлова В.А. Стратегічне управління ресурсним потенціалом: концепція, механізм, стратегія: монографія / В.А. Павлова, О.В. Кузьменко, Л.А. Гончар. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2014. – 152 с.
 • Інноваційний розвиток підприємства: організація, оцінка потенціалу, ефективність / В.А. Павлова., В.В. Татарінов, А.Г.  Жукова // Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013. – 200 с.
 • Активізація інноваційної діяльності підприємства за рахунок пошуку нових джерел фінансування. Сучасні концепції, передумови та перспективи розвитку підприємств України [управлінський аспект]: колективна монографія / В.А.Павлова, В.В.Татарінов // Донецьк: Видавництво ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 344 с.
 • Павлова В.А. Управління торгівлею: регіональний аспект: монографія / В.А. Павлова, Л.Д. Гармидер, Л.А. Гончар, В.М. Орлова, О.Р. Сергєєва. – Д.: Вид-во Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2012. – 220 с.
 • Павлова В.А. Конкурентоспроможність підприємства: управління, оцінка, стратегія: монографія / В.А. Павлова, О.В. Кузьменко, В.М. Орлова, Г.А. Рижкова. – Д: Вид-во ДУЕП імені Альфреда Нобеля, 2011. – 352 с.
 • Павлова В.А. Щодо умов ведення бізнесу у Дніпропетровській області в контексті рейтингу конкурентоспроможності / В.А. Павлова, А.В. Хілько // Економічний нобелевський вісник. – Д.: Вид-во ДУАН, 2015. – №1(8) – С. 86-92.
 • Павлова В.А. Про концепцію розвитку торгівлі у великому місті / В.А. Павлова // Европейський вектор економічного розвитку. – Д.: Вид-во ДУАН, 2015. – №1(18). – С.118-125.
 • Павлова В.А. Моделювання розвитку кадрового потенціалу підприємства / В.А. Павлова, Л.Д. Гармідер // Академічний огляд. – Д.: Вид-во ДУАН, 2015. – №1(42) – С. 118-124.
 • Павлова В.А. Система управління конкурентоспроможністю підприємства / В.А. Павлова, Р.В. Губарєв // Европейський вектор економічного розвитку. – Д.: Вид-во ДУАН, 2014. – №2. – С.168-176.
 • Павлова В.А. К определению стадий экономического развития предприятий по их конкурентным преимуществам / В.А. Павлова // Новый взгляд Международный научный вестник: сборник научных трудов. Вып. 3. – Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2014. – С. 277-286.
 • Павлова В.А. О проблемах развития онлайн торговли в Украине / В.А. Павлова // Економічний нобелевський вісник. – Д.: Вид-во ДУАН, 2014. – №1(8) – С. 349-354.
 • Павлова В.А. Управління подвійними стратегіями: постановний аспект / В.А. Павлова, О.В. Кузьменко // Європейський вектор економічного розвитку. – 2013. – №1(14). – С. 152-159.
 • Павлова В.А. Оценка инновационного потенциала машиностроительного предприятия методом нечётких множеств / В.А. Павлова, В.Г. Мячин, А.Г. Жукова  // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму «Світова економіка ХХІ століття: цикли та кризи», 2013. – №1(6) – С. 257-266.
 • Павлова В.А. Маркетинговая компонента в предложении инновационной цветочной продукции // В.А. Павлова // Науковий вісник ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"” (Серія:  “Економічні науки”). – 2012. – №1(52). – С. 98-101.
 • Павлова В.А. Типологія торговельних підприємств та модель формування їх кадрового потенціалу / В.А. Павлова, Л.А. Гармідер // Торгівля і ринок України: Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. – Вип. 34. –С. 363-371.
 • Павлова В.А. Дослідження торговельного асортименту спеціалізованого магазину як основа його оптимального формування / В.А. Павлова // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму: зб. наук. праць. – 2012. – №1(5). – С. 293-300.
 • Павлова В.А. Формирование кадрового потенциала с учётом характеристик мотивации / В.А. Павлова, М. Островський // Маркетинг: теорія і практика: збірник наукових праць. – Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – 2012. – №18. – С. 202-208.
 • Павлова В.А. Вибір стратегії підприємства за рівнем його конкурентоспроможності / В.А. Павлова, Р.В. Губарєв // Академічний огляд. – 2012. – №1. – С. 94-101.
 • Павлова В.А. Економічна безпека та інвестиційний ризик машинобудівного підприємства / В.А. Павлова, Ю.М. Барташевська // Європейський вектор економічного розвитку: збірник наукових праць. – Д.: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2012. – №1. – С. 135-143.
 • Павлова В.А. Про маркетинговий ефект послуги підприємства ресторанного господарства / В.А. Павлова // Науковий вісник ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" (Серія:  “Економічні науки”). – 2011. – № 6(51). – Ч. ІІ. – С. 120-123.
 • Павлова В.А. Моделирование ситуации на целевом рынке по параметрам предложения и сегментов потребителей / В.А. Павлова // Потребительская кооперация: Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации. – Минск. – 2011. – №4. – С. 17-23.
 • Павлова В.А. Торговельні мережі в Україні: особливості та проблеми розвитку // Академічний огляд. – 2011. – №.1(34) – С. 63-69
 • Павлова В.А. Ценовые инструменты в управлении ассортиментом торгового предприятия / В.А. Павлова, В.Г. М'ячин // Бюлетень міжнародного нобелівського економічного форуму. – 2011. – №1(4). – С. 299-306.
 • Павлова В.А. Теорія та практика регіонального розвитку: колетивна монографія / В.А. Павлова, О.О. Васюк // за заг. ред. К.Ф. Ковальчука, Л.М. Савчук. – Дніпро: Герда, 2016. – 584 с. (С. 202-210).
 • Павлова В.А. Щодо формування логістичної стратегії підприємства / В.А. Павлова, Ю.В. Кіслейко // Економічні, фінансово-облікові, інформаційно-технічні та правові  проблеми діяльності  підприємств: колетивна монографія // за заг. ред. Л.М. Савчук, М. Фіц. – Дніпро: Герда, 2016. – 528 с. (С. 127-135).
 • Pavlova V.A. Human resource in the system of enterprize strategic management / V.A. Pavlova, V.N. Orlova / Економічний нобелевський вісник. – Д.: Вид-во ДУАН, 2016. – №1(9) – С. 149-155.