Кафедра політології та міжнародних відносин


Протягом останніх років світ, а разом з ним і наша країна, зіштовхнулися з кардинальними соціальними, економічними та політичними трансформаціями. В умовах еволюції політичної системи України, яка знаходиться в пошуку збалансованої моделі політичного й економічного розвитку, особливо зростає інтерес до політології як до науки, здатної допомогти у розв'язанні кризових явищ. Враховуючи зростаючі потреби у кваліфікованих фахівцях, у 2012 р. у нашому університеті було відкрито спеціальність "Політологія".

prezpolit Презентація діяльності
та досягнень кафедри

Студенти-політологи Університету імені Альфреда Нобеля отримують ґрунтовну підготовку з теоретичних та прикладних дисциплін, мають можливість поглибленого вивчення іноземних мов, проходять практику в органах місцевого самоврядування, політичних партіях, соціологічних агенціях, навчальних закладах. Майбутні політичні аналітики та політтехнологи ґрунтовно вивчають політичний аналіз та прогнозування, паблік рилейшнз, основи аналітичної журналістики та роботи ЗМІ, політичний маркетинг та інші дисципліни, що покликані сформувати конкурентоспроможного фахівця європейського рівня. Програма підготовки також передбачає можливість стажувань та навчання у провідних політологічних центрах та навчальних закладах зарубіжних країн.

Спеціальність "Політологія" дає широкі можливості для працевлаштування випускників. Політолог може працювати викладачем суспільно-політичних дисциплін, консультантом в осередках політичних партій, журналістом та оглядачем, фахівцем з соціально-політичних питань та зв’язків з громадськістю в установах державної влади та місцевого самоврядування. Підготовка фахівців з політології дозволить формувати соціально-політичні орієнтири, менталітет, модель соціальної поведінки принципово демократичного характеру, що сприятиме зміцненню демократії в Україні.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ

Діяльність кафедри в рамках системи  внутрішнього забезпечення якості

Увага!
ПЛАН РОБОТИ студентського наукового гуртка «Політичний клуб» на 2017
/2018 н.р. 

Кафедра «Політології та міжнародних відносин» Університету створена у 1999 році (до цього вона входила до складу кафедри соціально-гуманітарних дисциплін університету) з 2011 року перейменована у Кафедру політології, соціології та гуманітарних наук у зв'язку із ліцензуванням спеціальності «Політологія», набір на яку розпочався влітку 2012 року, та є загальноуніверситетською кафедрою, що веде підготовку з гуманітарних (в основному), циклу фундаментальних та спеціальних дисциплін.
З початку створення до кінця 2014 року кафедру очолював д. ф. н., професор В.А. Полторак.
З січня по серпень 2015 року кафедру очолював д.ф.н. А.О. Осипов.
З вересня 2015 року завідувачем кафедри є к. екон. н., доцент О.В. Дашевська.
З квітня 2016 року кафедру очолює доктор політичних наук, професор Г.П.Щедрова.

Протягом усієї історії кафедри викладачі та студенти беруть активну участь у політичному та науковому житті.
У найближчому майбутньому кафедрою будуть проведені перші засідання новоствореного дискусійного клубу "Політмайданчик".

Організація навчального процесу

Фахівцями кафедри викладаються 37 навчальних дисциплін по гуманітарному циклу (соціологія, філософія, психологія і педагогіка та ін.); фундаментальних (безпека життєдіяльності), а також спеціальних (маркетингові дослідження, паблік рилейшнз, іміджмейкінг та ін.).
Навчальний процес здійснюється за програмами, які відповідають нормативам Міністерства освіти і науки України (гуманітарні та фундаментальні дисципліни), а також за програмами, які створені на кафедрі та відповідають новітнім методикам сучасної освіти, таких як «РR в бізнесі», «Паблік рилейшнз», «Іміджмейкінг» і т. ін. Навчальний процес повністю забезпечений відповідними методичними розробками, підручниками і навчальними посібниками.
Лекційні курси з дисциплін навчального плану (з низки дисциплін) викладаються з використанням мультимедіного та іншого демонстраційного обладнання. Практичні заняття проводяться з використанням тестових методик, по деяким дисциплінам активно використовуються рольові та ділові ігри, методики практичних завдань та вирішення проблемних ситуацій.
Поточний, модульний та підсумковий контроль здійснюються шляхом тестування у комп'ютерній формі та з використанням паперових носіїв.
Зі студентами працюють висококваліфіковані та досвідчені спеціалісти: к. екон. н., доц. Дашевська О.В., к. і. н., доц. Прошин Д.В., к. і. н., проф. Бочарова Н.В., к. і. н., Єремеєва І.А., к. філол. н., доц. Турчак О.М., к. політ. н., викл. Ключник Р.М., ст. викл. Семчук Ю.Й.

Творчі зв’язки, співробітництво з міністерствами, організаціями, фондами. Міжнародні зв’язки.

Кафедра має розгалужені контакти з науково-дослідними та громадськими організаціями національного та регіонального рівня, зокрема із Соціологічною асоціацією України, Інститутом соціології НАН України, Центром соціологічних і політичних досліджень та технологій «СОЦІОПОЛІС».
Центр маркетингових і соціологічних досліджень (ЦМІСІ) працює повністю у співробітництві із кафедрою. Його очолює зав. кафедри, професор В.А. Полторак. В Центрі працює крім нього ще два спеціалісти, серед яких кандидат соціологічних наук Л.Б. Холод. ЦМІСІ постійно проводить дослідження з вивчення ринку освітніх послуг у регіоні, проблем студентства, якості підготовки спеціалістів. У роботі Центра приймають участь студенти (насамперед маркетологи), які розвивають практичні навички та теоретичні наробки по методиці проведення різноманітних досліджень, обробки інформації тощо.

Керівник
Щедрова Галина Петрівна Доктор політичних наук, професор
Контактні дані

Дніпро, вул. Набережна Січеславська, 18
тел. (056) 778-23-40, вн.тел. 505
dh.psh@duan.edu.ua 

Дисципліни
Релігієзнавство (Англомовна програма) Філософія Політичний аналіз (Логіка політичного аналізу) Політична теорія (Сучасна зарубіжна політологія) Політичний аналіз (Політична ризикологія) Прикладна політологія (Політичний маркетинг та реклама) Зв'язки з громадськістю Практика (Вступ до спеціальності) Політична теорія (Історія зарубіжних політичних вчень) Політична журналістика Права та свободи людини у сучасному світі Міжнародні відносини та світова політика Політична теорія (Політична думка в Україні) Політичний аналіз (Політична кризологія) Політичний аналіз (GR-менеджмент) Політичний аналіз (Аналіз релігійних факторів політичного життя) Політична теорія (Країнознавство та політичні системи країн світу) Політичний аналіз (Інтернет-технології у політичному процесі) Теорія конституціоналізму (Конституціоналізм та парламентаризм) Геополітика Міжнародна політика (Дипломатичний етикет та протокол) Загальна теорія політики Практична політологія Міжнародні відносини та міжнародні організації Політична еліта та культура (Політична культура та політична етика) Міжнародна політика (Політична глобалістика та регіоналістика) Партологія та політичні ідеології (Політичні ідеології) Політична теорія (Порівняльна політологія) Риторика та спічрайтинг Історія України та української культури Теорія конституціоналізму (Державне управління та місцеве самоврядування) Прикладна політологія (Основи публічної політики) Партологія та політичні ідеології (Партологія) Політичний аналіз (Політична аналітика та прогнозування) Політична еліта та культура (Політичні еліти та лідерство) Міжнародна політика (Міжнародні зв’язки з громадськістю) Політична теорія (Етнополітологія) Державна політика Мас-медіа та політика