Радник Президента з наукової та міжнародної діяльності

zadoii
 

З а д о я
Анатолій
Олександрович

тел.(056)788-56-53
вн. тел 452

E-mail:
zadoya@duan.edu.ua 

 • радник Президента з наукової та міжнародної діяльності
 • завідувач кафедри «Міжнародних економічних відносин та економічної теорії»,
 • професор, доктор економічних наук,
 • заслужений працівник народної освіти України,
 • академік Академії економічних наук України

Освіта:
Київський університет  ім. Т.Г. Шевченка, 1975 р., економіст, викладач політекономії
Викладає навчальні дисципліни базової економічної підготовки («Економічна теорія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Міжнародна економіка») у вищих навчальних закладах України та Польщі.

Наукова діяльність:

Монографії

 • Постсоветский институционализм: десять лет спустя: монография: В 2-х т./ Под ред. В.В. Дементьева, Р.М. Нуреева. Т.1. - Донецк: ГВУЗ «ДонНТУ», 2013. - 464 с.
 • Экономико-правовые проблемы осуществления модернизации России: коллективная монография / под ред. Р.М. Качалова, В.Н. Овчинникова, В.В. Сорокожердьева. - Краснодар, 2013. - 367 с.
 • Потенциал и перспективы экономического развития России в условиях модернизации: монография/Под ред. Г.Б. Клейнера, О.Ю. Мамедова, В.В. Сорокожердьева. - Москва: Современная экономика и право, 2012. - 426 с.
 • Экономика цивилизаций в глобальном измерении. Монография / Под ред. А.А. Пороховского, В.Н. Тарасевича.. - Москва: «ТЕИС», 2011. – 768 с.
 • Global Economy : Challenges of the 21st Century/ Edited by Slawomir I. Bukowski. - Technical University of Rodom, 2010. – 506 p.
 • Ціннісні орієнтири інституціоналізації економічного розвитку: кол. монографія /  За заг. ред. А.О. Задої. - Д.: Державний ВНЗ «НГУ». – 2010. – 771 с.

Статті

 • Задоя А.А. Влияние валютного курса на внешнеэкономическую деятельность: критерии рейтингования стран /А.А. Задоя. - Инновационные технологии в  экономическом и бизнес-образовании // Сборник научных статей ІІ Международного весеннего форума. – Гомель, 2013. – Ч.1. – С.144-148.
 • Задоя А.А. Инновационные методы экономических исследований: теория рациональных ожиданий Томаса Сарджента / А.А. Задоя, Е.С. Архипова // Європейський вектор економічного розвитку. – 2013. - №1. – С. 85-92.
 • Задоя А.А. Экономическая цикличность: конфликтологическая концепция / А.А. Задоя // Бюлетень Нобелівського економічного форуму. – 2013. - №1 (6). – С. 150-159.
 • Задоя А.А.  Совокупный спрос в Украине: структура и динамика / А.Задоя // Економічний вісник Національного гірничого університету / Науковий журнал. – 2013. - №1 (41). – С.9-15
 • Zadoia A. Analysis of the international monetary system: plans on a global currency/ A. Zadoia, A. Palladin // Академічний огляд. – 2012. – №2. – С.5-15.
 • Zadoia A. The interaction market and government co-ordination / A. Zadoia, A. Philipenko // Montenegrin journal of economics: special issue, Volume 8, Number 3, October 2012. – P.47-54. 

Підручники на навчальні посібники

 • Zadoia A Eurointegration/ Textbook / A. Zadoia, T.P. Dubovyk, Y.Y. Khvatov, Ie.A. Diadko/ - Dnipropetrovs’k: Alfred Nobel University, 2013. –     100  p.
 • Міжнародна економіка. Підручник./ За ред.. А.О.Задої, В.М. Тарасевича. - К.: Центр учбової літератури, 2012 – 416 с.
 • Zadoia A. Macroeconomics / A. Zadoia, Y. Petrunia, S. Kuzminov, O. Kosyakina, O. Trushenko. - Dnipropetrovs’k, Alfred Nobel University, 2011. – 296 p.
 • Zadoia A. Microeconomics / A. Zadoia, S. Kuzminov, O. Kosyakina. - Dnipropetrovs’k, Alfred Nobel University, 2011. – 288 p.
 • Петруня Ю.Є., Задоя А.О. Основи економічної теорії: Навч. посіб. – 4-е вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008.
 • Задоя А.О. Макроэкономика: Учебник/ Третье издание, исправленное и дополненное n/ – К.: Знання, 2008.

Під науковим керівництвом та за наукового консультування захищено 8 докторських та більше 20 кандидатських дисертацій.

Керівник наукової теми «Адаптація економічної політики України до новітніх трансформацій системи світогосподарських зв’язків на мікро-, макро- та мезорівнях» (державний реєстраційний номер 0110U000204).

Підвищення кваліфікації :

 • Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2012, «Управління вищим навчальним закладом, план стажування
 • Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2012, використання результатів наукових досліджень пр. викладанні дисципліни «Макроекономіка», сертифікат №0347
 • Університет Амстердаму (Нідерланди), Гетінгенський університет Георга-Августа (Німеччина), Summer School in Economics, травень-червень 2009 р., навчання. – Економічна теорія. – Сертифікат
 • Університет Амстердаму (Нідерланди), Гетінгенський університет Георга-Августа (Німеччина), Summer School in Economics, травень-червень 2009 р., навчання. Економічна теорія. – Сертифікат
 • Університет Амстердаму (Нідераладни), факультет економіки та бізнесу - Амстердамська бізнес-школа, січень 2008 р., стажування. Міжнародний бізнес. -  Сертифікат

 

Радник Президента з наукової та міжнародної діяльності