Звіт з науково-дослідної роботи Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля за 2013 рік

Науково-дослідна робота у Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля адаптована до сучасних умов господарювання, орієнтована на вирішення проблемних питань у галузі економіки та підприємництва, менеджменту і адміністрування, права, філології, соціально-політичних наук, педагогіки. Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля протягом 20 років проводить освітню діяльність у тісному зв’язку зі здійсненням фундаментальних, пошукових та прикладних наукових досліджень у різних галузях науки. В цілому наукова робота університету здійснюється за наступною схемою: проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень з метою отримання нових знань; упровадження результатів наукових досліджень у практику; підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру; проведення комунікативних наукових заходів з науковцями та освітянами; видавнича діяльність.

Наукова діяльність Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля спрямована на дослідження особливостей і тенденцій становлення та розвитку ринкових відносин в Україні. Провідним напрямком наукової діяльності університету є вивчення соціально-психологічних і політичних проблем функціонування економічної системи України. Формуються нові підходи до управління економічними структурами різних форм власності, опрацьовуються конкретні методики і рекомендації з урахуванням загальних теоретичних і практичних питань.

Незалежними сертифікаційними установами України, Швейцарії, Німеччини та Китаю система управління якістю наукових досліджень в університеті була визнана такою, що відповідає стандартам ISO 9001-2008.

У травні 2013 р. наглядовим аудитом підтверджено відповідність системи управління якістю навчального процесу та наукових досліджень в Університеті європейським стандартам ISO 9001: 2008. Протягом року отримано відповідний сертифікат від ізраїльської компанії.

Університет включено до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави (свідоцтво ВВ № 01728 від 28.11.2012 р.).

В університеті склалися та функціонують десять наукових шкіл:

 1. Актуальні тенденції розвитку світової економіки, керівник ректор університету, завідувач кафедри економіки підприємства, д.е.н., проф. Холод Б.І.;
 2. Глобалізація та макроекономічне регулювання, керівник перший проректор, завідувач кафедри міжнародної економіки та економічної теорії, д.е.н., проф. Задоя А.О.;
 3. Новітні процеси та ефекти невизначеності у світовій економіці, керівник завідувач кафедри менеджменту, д.е.н., проф. Момот В.Є.;
 4. Проблеми та перспективи становлення фінансової системи України, керівник, д.е.н., проф. Крамаренко Г.О.;
 5. Дослідження шляхів підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, керівник проректор з науково-педагогічної роботи та організації навчально-виховного процесу, завідувач кафедри товарознавства і торговельного підприємництва, д.е.н., проф. Павлова В.А.;
 6. Теорія та методологія викладання іноземних мов, керівник завідувач кафедри прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов, д.пед.н., проф. Тарнопольський О.Б.;
 7. Дослідження складних соціальних та ринкових систем, керівник завідувач кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук, д.філософ.н., проф. Полторак В.А.;
 8. Дослідження нео-лексики наукового та рекламного дискурсів, керівник    д. філолог. н., проф. Зірка В.В.;
 9. Методологічне забезпечення процесів корпоративного управління та проектного менеджменту, керівник заступник директора Інститут розвитку економіки та суспільства, д.е.н., проф. Ткаченко В.А.;
 10. Модернізація професійно-педагогічної освіти в Україні в умовах інтеграції до світового освітнього простору, керівник  д. пед. н., проф. Волкова Н.П.

Участь керівників та представників усіх наукових шкіл університету в різних науково-практичних заходах постійно висвітлюються на корпоративному сайті Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, в телевізійних програмах 27 каналу.

Одним з основних напрямків підвищення якості підготовки фахівців є впровадження у навчальний процес результатів наукових досліджень. Університет надає перевагу практичному застосуванню розроблюваних наукових тематик, тому до досліджень залучаються не тільки науковці-теоретики, а й практики, аспіранти та студентська молодь. В рамках роботи наукових шкіл університету проводяться фундаментальні та прикладні дослідження згідно до комплексних науково-дослідних тем, яких у 2013 н. р. було 14. Усі теми внесені в базу даних УкрІнтеі та мають номер державної реєстрації.

Тематика науково-дослідної роботи, як свідчать наведені дані, відповідає профілю підготовки фахівців, сприяє використанню результатів НДР в навчальному процесі та практичній і видавничій діяльності. До керівництва НДР і діяльністю аспірантів залучаються найбільш авторитетні вчені у досліджуваній галузі: доктори наук, професори. Участь викладачів у наукових  дослідженнях за останні роки активізувалась. У виконанні держбюджетних НДР приймають участь усі викладачі кафедри. Науково-дослідні роботи завершуються і впроваджуються у заплановані строки.

На базі університету створені і діють такі центри, інститути та школи:

1. Українсько-польський центр сприяння розвитку менеджменту, підприємництва та інвестицій, який у 2002 році набув статусу благодійного фонду з аналогічною назвою;

2. Центр маркетингових та соціологічних досліджень, під керівництвом д.філософ.н., професора Полторака Володимира Абрамовича, де проводяться дослідження складних ринкових та соціальних систем;

3. Інститут розвитку економіки та суспільства під керівництвом д.е.н. професора Холода Бориса Івановича, який проводить дослідження у галузі фундаментальних проблем економіки та менеджменту;

4. Школа Тарнопольського, під керівництвом д.пед.н., проф. Тарнопольського Олега Борисовича, де впроваджуються дослідження з методики викладання іноземних мов.

5. Лабораторія експертизи непродовольчих товарів.

6. Міжнародна школа бізнесу, де навчаються представники підприємств та організацій, фахівці фінансових, дилерських компаній, банківські службовці.

7. Студентська науково-практична лабораторія ринкових досліджень під керівництвом к.е.н., доцента Дашевської О.В.

Науково-дослідний інститут розвитку економіки та суспільства займається:

 • сприянням проведенню наукових досліджень з метою удосконалення організаційних форм і економічних механізмів ефективного господарювання в умовах трансформації до ринкової економіки та функціонування їх в умовах ринкових відносин;
 • пошуком та розробкою нових форм організації виробництва, розподіленням, обміну, розпродажу та привласнення;
 • безпосередньою участю в розробці науково-обгрунтованих програм економічного та соціального розвитку суспільства;
 • розробкою науково-обгрунтованих рекомендацій, навчально-тематичних планів та програм організації процесів економічної освіти;
 • сприянням зміцненню зв’язків Університету та ділового співробітництва з економістами зарубіжних країн шляхом здійснення обміну делегаціями професорсько-викладацького складу і студентів;
 • організацією науково-дослідних робіт в Університеті шляхом об’єднання професорсько-викладацького складу і студентів на виконання конкретних досліджень;
 • проведенням актуальних наукових досліджень, які служать основою розвитку регіону і держави в цілому;
 • розв’язанням найбільш актуальних завдань в області підприємництва, виробництва і бізнесу в регіоні і народному господарстві.

З червня 1998 року в університеті функціонує аспірантура, а з лютого 2002 року – докторантура.

На підставі рішень президії Вищої атестаційної комісії України від 14 жовтня 2009 р. № 32-06/4 та № 20-06/5 від 31 травня 2011 р. в  університеті створено спеціалізовану вчену раду К 08.120.01 з правом прийняття до розгляду та проведення  захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальностей:

08.00.02 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини,   08.00.04 – Економіка та управління  підприємствами (за видами економічної діяльності) та 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

У 2013 році в спеціалізованій Вченій раді при університеті імені Альфреда Нобеля було захищено 7 кандидатських дисертацій, із них 6 - аспірантами та здобувачами університету імені Альфреда Нобеля.

Спільно з науковим відділом працює постійно діючий клуб аспірантів та здобувачів. Це дає можливість аспірантам та молодим науковцям висловити свій погляд на актуальні проблеми сьогодення, поспілкуватись та обмінятись думками з колегами, набути певного досвіду  презентації своїх досліджень.

Крім того, відділом аспірантури та докторантури спільно з науковим відділом щорічно проводиться міжвузівська науково-практична конференція «Сучасні соціально-економічні системи та проблеми освітології», у якій приймає участь понад 70 молодих вчених та аспірантів з регіонів України. У квітні 2013 р. заплановано проведення  І Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів.

Протягом 2013 р. викладачами університету видано 37 монографій, 8 підручників (навчальних посібників) з грифом МОН України, 43 підручники (навчальних посібників) без грифу МОН України. Загальна кількість наукових статей у 2013 р. становить 308, із них  75 публікацій у  закордонних виданнях.

В середньому на 1 штатного викладача припадає 2,03 наукові статті у фахових виданнях, що відповідає нормативному показнику 2 статті на 1 викладача.

У зв’язку з сучасними тенденціями в освітній галузі важливого значення набуває присутність робіт викладачів університету в міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Kopernicus тощо). Цей напрям у 2013 році вже добре засвоєний, зокрема, 89 статей були присутні в зазначених базах (при чому у 2012 р. – 65).

Збільшилися обсяги публікацій тез доповідей в збірках матеріалів науково-практичних конференцій, виданих в Україні, зокрема, в Україні у 2013 р було опубліковано 303 тези. Також спостерігається позитивна тенденція щодо публікацій тез за кордоном, їх кількість у 2013 році зросла до 102 тез. На одного викладача припадає в середньому 2,7 тез, опублікованих у збірках матеріалів конференцій.

В інтересах поширення наукових здобутків та обміну інформацією з іншими науковими й освітніми закладами України та зарубіжжя Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля видає: науковий журнал «Академічний огляд» (1994 р.), збірник наукових праць «Європейський вектор економічного розвитку» (2007 р.), науковий збірник  «Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму»(2008 р.), що зареєстровані у фаховому переліку видань ВАК України, та «Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля». Серії: «Юридичні науки», «Філологічні науки», «Педагогіка і психологія» (з 2010 р.), в яких висвітлюються результати новітніх досліджень та актуальних досягнень у галузі сучасної науки в аспекті розбудови Української держави.

Потягом 2013 року проводилася робота щодо впровадження результатів НДР та отримання охоронних документів.  Отримано 15 свідоцтв про реєстрацію авторського права, 3 деклараційних патенти на корисну модель; 1 патент України на промисловий зразок, подано 3 заяви на корисні моделі, подано 1 заявку на реєстрацію авторського права. У 2013 році отримано 4 науково-дослідних гранти.

У 2013 році близько 45 монографій, підручників і навчальних посібників були відмічені нагородами різних ступенів у обласному міжвузівському конкурсі робіт від Фонду соціального захисту та підтримки і допомоги вченим України та членам їх сімей.

Серед головних подій наукового життя Університету в 2013 р. слід виділити ІІІ Віртуальну сесію Всесвітнього Нобелівського економічного конгресу «Світова економіка ХХІ століття: цикли та кризи», що пройшла 18-19 квітня 2013 року.

У якості основної теми дискусії ІІІ Віртуальної сесії Всесвітнього Нобелівського економічного конгресу обрано тему: «Економічна нестабільність: недоліки ринкового саморегулювання або помилки в державній політиці?».

Обговоренню цієї проблеми буде присвячено ряд секційних засідань:

 • сучасні економічні теорії: синергетичний, інституційний, еволюційний та цивілізаційний підходи (до 20-річчя присудження Нобелівської премії Д. Норту і Р. Фогелю);
 • «Ціна нерівності»: соціально-економічні проблеми розподілу суспільного багатства (до 70-річчя Дж. Стігліца);
 • світовий досвід подолання фінансово-економічних криз (до 60-річчя П. Кругмана);
 • нова генерація Нобелівських ідей (до підсумків Міжнародного конкурсу, присвяченого 40-річчю присудження Нобелівської премії В.В. Леонтьєву).

На секційних засіданнях представлено близько 80 доповідей учасників Віртуальної сесії із 40 вищих навчальних закладів.

Матеріали для обговорення розміщені на сайті Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля http://congress2013.duep.eduта будуть опубліковані  в наукових журналах «Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму», «Академічний огляд», «Економічний вектор економічного розвитку», які входять до переліку фахових видань України і включені до міжнародних науково-метричних баз Index Copernicusтм (ІндексКопернікус) Ulrich's Periodicals Director (UlrichsWeb) (Ульріх Періодикал Дайректор), Elibrary.ru (І-лайбрері).

У 2013 році проведено Міжнародний конкурс, присвячений 40-річчю присудження Нобелівської премії В.В. Леонтьєву. Партнером формування призового Фонду Міжнародного конкурсу наукових робіт студентів і аспірантів, присвяченого 40-річчю присудження Нобелівської премії В.В. Леонтьєву, виступило Дніпропетровське регіональне управління банку «Фінанси та кредит».

Протягом 2013 року було проведено 17 науково-практичних заходів, зокрема: Нобелівські читання, 5 міжнародних, 6 всеукраїнських, 3 регіональні, 1 міжвузівська науково-практичних конференцій молодих вчених і студентів та загальноуніверситетська олімпіада з других іноземних мов.

У зазначених заходах  взяли участь 2027 студентів та молодих вчених з різних вищих навчальних закладів, з яких 113 є представниками іноземних країн, 1914 студентів з ВНЗ України, зокрема 1296 студентів, аспірантів та молодих вчених з університету імені Альфреда Нобеля. Тези доповідей студентів та молодих вчених, які взяли участь у заходах Днів науки, опубліковані у 9 збірках матеріалів конференцій.

Учасниками науково-практичних заходів Днів науки 2013 року стали студенти ВНЗ США, Німеччини, Англії, Черногорії, Італії, Кіпру, Конго, Чехії, Нігерії, Великої Британії, Польщі, Російської  Федерації, Білорусії, Киргизії, Грузії, Туркменістану, України.

Студентська наука протягом 2013 н. р. набула нового, більш розширеного формату. Окрім загальноприйнятих заходів (Дні науки, олімпіади), в звітному періоді відбулось залучення студентів до виконання комплексних науково-дослідних тем, підготовка студентами наукових робіт та їх публікація, розширення переліку наукових конкурсів, в яких студенти університету не тільки прийняли участь, а й перемогли.

Щороку зростає кількість олімпіад та конкурсів, у яких приймають участь студенти,  зокрема  за рахунок участі у стипендіальній програмі  Благодійної організації Президентський фонд Леоніда Кучми «Україна ХХІ століття: цивілізаційний вибір»; Міжнародному конкурсі наукових робіт студентів та аспірантів, присвяченому 40-річчю присудження Нобелівської премії В.В. Леонтьєву, стипендіальній програмі «Завтра.uа», Всеукраїнському Чемпіонаті зі Стратегічного Менеджменту GMC Junior, Міжнародному конкурсі студентських бізнес-кейсів, Конкурсі «Інтелект-творчість-успіх», Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальностей та ін.

Студенти демонструють високий ступінь підготовки, загальна  кількість дипломантів та призерів олімпіад та конкурсів у 2013 н.р. склала 35 осіб. Зокрема 1 переможець конкурсу дипломних робіт зі спеціальності «Фінанси і кредит», 1 переможець всеукраїнської олімпіади з маркетингу, 1 переможець всеукраїнської олімпіади з педагогіки, 2 переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, 3 переможця конкурсу «Україна ХХІ століття: цивілізаційний вибір»; 4 призери конкурсу «Інтелект – Творчість - Успіх», 6 призерів Міжнародного конкурсу наукових робіт студентів та аспірантів, присвяченого 40-річчю присудження Нобелівської премії В.В. Леонтьєву, 1 переможець  чемпіонату зі стратегічного менеджменту, 1 переможець конкурсу «Культура мови» та ін.

Протягом 2013 н. р. студентами університету спільно з своїми науковими керівниками було опубліковано 12 статей у фахових виданнях України. Студентами опубліковано 43 тези доповідей у збірках матеріалів міжнародних конференцій, які видані за кордоном. Магістри та спеціалісти випускових кафедр університету отримали більше 280 довідок та актів про впровадження розроблених в їх дипломних роботах рекомендацій та пропозицій стосовно покращення діяльності підприємств.

Університет підтримує тісні зв’язки з багатьма українськими вищими навчальними закладами та науковими установами, а саме: Київським Національним економічним університетом,  Київським Національним торговельно-економічним університетом, Національною юридичною академією України ім. Ярослава Мудрого, Національною академією державного управління при Президентові України, Національною академією внутрішніх справ України, Національним лінгвістичним університетом, Донецьким національним університетом економіки та торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Одеським державним економічним університетом, Інститутом світової економіки та міжнародних відносин НАН України, Інститутом держави та права НАН України, Київським Національним університетом ім. Тараса Шевченка, Київським Національним технічним університетом України «КПІ»,   Дніпропетровським Національним університетом ім. О.Гончара та багатьма іншими університетами та установами.

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля є підписантом Болонської декларації, членом Міжнародної асоціації університетів, членом мережі університетів Чорноморського регіону, членом Європейської бізнес-асамблеї, є співорганізатором Міжнародного стратегічного альянсу. Окрім того, університет постійно розширює коло міжнародних наукових партнерів, серед яких лауреати Нобелівської премії – Ж. Алферов та Дж. Стігліц, Російська академія природничих наук, Інститут економічних стратегій РАН, Міжнародний Нобелівський Інформаційний Центр, Міжнародна асоціація біоенерготехнологій, Міжнародна академія авторів наукових відкриттів і винаходів.

При безпосередній участі науковців Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля проводяться наради, семінари спеціалістів різних галузей економіки Дніпропетровської області. Вони виступають з лекціями перед економічними працівниками та керівниками підприємств області. Результати досліджень використовуються у практичній діяльності. Протягом останніх семи років регулярно проводяться тренінг-семінари зі шкільними викладачами економіки з проблем економічної галузі та методики викладання. Започаткована науково-методична співпраця зі школами регіону по широкому спектру питань економіки, філології та педагогіки.

РЕЗУЛЬТАТИ науково-дослідної роботи Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля за 2012 рік 

 

 

Звіт з науково-дослідної роботи Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля за 2013 рік