ЗВІТ з науково-дослідної роботи Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля за 2015 рік

Комплексні наукові дослідження кафедр університету

Протягом 2015 р. науково-дослідна робота у Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля була спрямована на дослідження особливостей і тенденцій становлення та розвитку сучасних умов ведення бізнесу, розвитку міжнародних відносин в Україні. Одним з провідних напрямів наукової діяльності університету є вивчення соціально-психологічних і політичних проблем функціонування соціально-економічної системи України. Формуються нові підходи до управління економічними структурами різних форм власності, опрацьовуються конкретні методики і рекомендації з урахуванням загальних теоретичних і практичних питань.

Університетом подано документи на продовження включення до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави (останнє свідоцтво ВВ № 01728 від 28.11.2012 р.-28.11.2015).

Протягом 2015 року провадились наукові дослідження із 14 комплексних науково-дослідних тем, які мають державну реєстрацію і внесені в базу даних УкрІНТЕІ, за  чотирма з них робота була завершена.

Комплексні науково-дослідні теми, які мають державну реєстрацію в УкрІнтеі

На базі університету створені і діють такі центри, інститути та школи:

1. Українсько-польський центр сприяння розвитку менеджменту, підприємництва та інвестицій, який у 2002 році набув статусу благодійного фонду з аналогічною назвою;

2. Центр маркетингових та соціологічних досліджень, під керівництвом д. філософ. н., професора Полторака Володимира Абрамовича, де проводяться дослідження складних ринкових та соціальних систем;

3. Інститут розвитку економіки та суспільства під керівництвом д.е.н. професора Холода Бориса Івановича, який проводить дослідження у галузі фундаментальних проблем економіки та менеджменту;

4. Школа Тарнопольського, під керівництвом д.пед.н., проф. Тарнопольського Олега Борисовича, де впроваджуються дослідження з методики викладання іноземних мов.

5. Лабораторія експертизи непродовольчих товарів.

6. Міжнародна школа бізнесу, де навчаються представники підприємств та організацій, фахівці фінансових, дилерських компаній, банківські службовці. Спільно з Агентством з питань банкрутства школа готує арбітражних керуючих. З 01.01.2009 р. ведеться підготовка магістрів за програмою «Бізнес-адміністрування».


Наукові видання та бібліотека

В університеті створено видавничий центр з поліграфічною базою, який повністю забезпечує навчальний процес та публікацію результатів наукових досліджень.

Бібліотечний фонд складає понад 160 тис. примірників. Він систематично оновлюється іноземною і вітчизняною навчальною і науковою літературою. Періодичні видання налічують: журналів – 118, газет – 26. Рівень забезпеченості студентів підручниками і навчальними посібниками відповідає чинним вимогам. Бібліотека оснащена автоматизованою комп’ютерною бібліотечною системою і доступом до мережі Інтернет. Автоматизовані системи управління «Університет» та «Бібліотека» дозволяють накопичувати в електронному вигляді підручники, посібники, пакети прикладних програм, законодавчі, інструктивні, нормативні, довідкові, методичні й інші матеріали; ефективно використовувати їх у навчальному процесі та при підготовці дипломних робіт.

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля видає: науковий журнал «Академічний огляд» (1994 р.), збірник наукових праць «Європейський вектор економічного розвитку» (2007 р.), науковий збірник  «Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму»(2008 р.), що зареєстровані у фаховому переліку видань ВАК України та включені до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus та РИНЦ, та «Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля». Серії: «Юридичні науки», «Філологічні науки», «Педагогіка і психологія» (з 2010 р.), в яких висвітлюються результати новітніх досліджень та актуальних досягнень у галузі сучасної науки в аспекті розбудови Української держави.

Вперше у м. Дніпропетровську з липня 2014 р. почав видаватись фаховий журнал з педагогічних наук - «Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля». Серія: «Педагогіка і психологія».

Впровадження результатів та отримання охоронних документів
щодо інтелектуальних прав, міжнародні гранти

У 2015 році  продовжилась робота щодо впровадження результатів НДР та отримання охоронних документів.

Перелік охоронних документів, отриманих у 2015 році

Отримано 22 свідоцтва про реєстрацію авторського права, 5 патентів на корисну модель та 16 свідоцтв про авторське право. Котрий рік поспіль лідирує кафедра товарознавства і торговельного підприємництва – 2 деклараційні патенти, 13 свідоцтв про авторське право. Окремо необхідно відзначити Різун Н.О. (кафедра економічної кібернетики та математичних методів), яка отримала 3 авторських патенти. Заслуговує на увагу свідоцтво про авторське право на Спецкурс «Сучасні технології маркетингу та управління продажами» Красовської О.В. (кафедра міжнародного маркетингу).  Подібні свідоцтва дозволяють говорити про наявність унікального підходу та дійсно авторських методик викладання, якими відрізняється Університет Альфреда Нобеля від інших вищих навчальних закладів.

У 2015 році продовжилась робота за грантом Вишеградського фонду, учасниками якого стали 4 викладачі університету. Також зав. кафедрою прикладної лінгвістики та було отримано гранти на покриття витрат за участь у конференції.

Наукові кадри університету

Професорсько-викладацький склад університету укомплектований висококваліфікованими кадрами, зі 105 викладачів 68 (65%) мають наукові ступені: доктори наук – 22, кандидати наук – 48.

Аналіз динаміки підготовки та захисту дисертацій показав наступні результати за останні декілька років.

Протягом 2015 р. захищено: 4 докторських та 5 кандидатських дисертацій, подано до захисту 2 докторських та 5 кандидатських дисертацій. В спеціалізованій вченій раді університету було захищено 3 докторських та 10 кандидатських дисертацій, з яких 1 робота аспіранта і 3 роботи співробітників університету.

Публікація результатів науково-дослідної роботи

Протягом 2015 р. в університеті було закріплено тенденцію до зростання питомих показників публікацій викладачів.

Результати публікаційної активності показують, що в середньому на 1 кафедру припадає 19 наукових статей у фахових виданнях.

У зв’язку з сучасними тенденціями в освітній галузі важливого значення набуває присутність робіт викладачів університету в міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Kopernicus тощо).

 Динаміка підготовки та видання монографій, підручників, навчальних посібників, наукових статей

Динаміка публікацій тез доповідей, енциклопедій, словників та статей у виданнях, які не входять до переліку фахових видань України

Наукова, науково-методична та науково-організаційна робота

 

Протягом 2015 року участь викладачів у наукових заходах різних рівнів значно підвищилась до 362 заходів. Викладачі університету протягом 2015 р. приймали участь у 231 міжнародній науково-практичній конференції, 131 всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях.

Участь науково-педагогічних працівників кафедри
у науково-практичних конференціях у 2015 р.

  Студентська наука

Формування творчої активності особистості майбутнього фахівця обумовлює необхідність органічної єдності освіти, навчання і виховання, інтеграції навчальної, науково-дослідної і виховної роботи в рамках цілісного педагогічного процесу. Сьогодні це одне з головних вимог комплексного підходу, і випливає воно із сутності багатобічних задач, які стоять перед вищою школою в умовах якісного відновлення суспільства. Участь студентів у наукових і творчих конкурсах, олімпіадах, так само як  робота в гуртках, клубах є невід’ємною частиною науково – дослідної роботи, що здійснюється в процесі здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

Науково-дослідницька робота студентів поза навчальним процесом є одним із найважливіших засобів формування висококваліфікованих фахівців.

В рамках кафедр нею передбачається участь студентів в конкурсах; олімпіадах; конференціях. Студенти Університету найбільш зацікавлені в участі в таких наукових конкурсах, як Всеукраїнський конкурс наукових робіт з технічних, природничих та гуманітарних наук; Всеукраїнський конкурс дипломних робіт; Всеукраїнська студентська олімпіада; Міський конкурс «Інтелект - творчість – успіх»; Стипендіальна програма В. Пінчука «Завтра.ua»; Міжнародний конкурс наукових робіт студентів та аспірантів, присвячений ювілейній даті одного з лауреатів Нобелівської премії; конкурс наукових робіт студентів з Нобелівської тематики; 5 Міжнародний студентський конкурс інвестиційних досліджень «CF AInstitute Research Challenge»; чемпіонат зі стратегічного менеджменту; Міжнародні конкурси; конференції тощо.

Переможцями наукових конкурсів різних рівнів у 2015 р. стали 49 студентів, з яких 13 зайняли перші місця, 10 – другі місця та 16 – 3 місця. 

ris1

Протягом 2015 н. р. студентами університету спільно з своїми науковими керівниками було опубліковано 24 статті у фахових виданнях України. Більшість статей опубліковані у фахових виданнях університету («Європейський вектор», «Академічний огляд»)

У 2015 році студентами опубліковано 79 тез доповідей у збірках матеріалів міжнародних конференцій, які видані за кордоном (це більше майже у 2,5 рази) та 1094 тез доповідей у збірках міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських конференцій виданих в Україні (табл..5).

Щодо роботи гуртків, творчих груп та проектних лабораторій, то майже всі кафедри організували цей напрям. Водночас, не всі гуртки займаються науково-дослідною роботою, а більша частина - це вироблення практичних навичок у студентів. Необхідно знати, що і не всі студенти зацікавлені в участі у подібних гуртках. В зв’язку з цим необхідно проведення досліджень серед студентів напрямків підготовки та виявлення саме науково обдарованих студентів. Кількість таких студентів, зазвичай, не перевищує 10%  від загальної кількості студентів.

Слід констатувати, що є недоліки в організації наукової роботи студентів на кафедрах. По-перше, не на всіх кафедрах створено належні організаційні форми ведення студентської наукової роботи (науковий гурток, проблемні групи, творчі секції, лабораторії тощо). По-друге науковою діяльністю охоплено менш ніж 30% студентів з першого по п’ятий курс. По-третє, не сформована належна мотивація викладачів у масовій підготовці студентів до підготовки конкурсних робіт разом зі студентами. По-четверте, відсутній дієвий механізм зацікавленості студентів до участі у науково-дослідній роботі. По-п’яте, зростання чисельності учасників наукових конкурсів призвело до зниження якості конкурсних робіт, неналежного контролю з боку наукових керівників щодо пропонованих для участі у конкурсах студентських робіт.

Динаміка студентських наукових публікацій

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

Серед концептуальних завдань НДР, які були реалізовані у 2015 році необхідно відмітити:

 1. Робота щодо підготовки до патентування та отримання інших охоронних документів на винаходи, корисні моделі, авторські твори, інноваційних проектів тощо.
 2. Впровадження на постійній основі системи індивідуального рейтингування науково-дослідної роботи викладачів.       
 3. Розширення міжнародних наукових контактів за рахунок проведення спільних досліджень, міжнародних наукових заходів, публікацій, в тому числі, індексування наукових робіт в міжнародних базах даних.  

Не дивлячись на таку позитивну динаміку, частина концептуальних завдань не була реалізована або знаходиться на початковому етапі. Серед таких завдань:

 1. виконання НДР на замовлення бізнес-структур, некомерційних організацій та установ, органів державної влади та місцевого самоврядування;
 2. розширення географії участі студентів університету в конференціях, наукових конкурсах;
 3. реєстрація фахових видань та окремих статей співробітників університету в міжнародній наукометричній базі Scopus;
 4. цілеспрямована робота на отримання міжнародних дослідницьких грантів.

Відзначаючи значне покращення та активізацію студентської наукової роботи, необхідно підвищувати її якість. У зв’язку з цим, перспективними напрямками роботи з даного питання можна виділити:

 1. Виконання НДР на замовлення бізнес-структур, некомерційних організацій та установ, органів державної влади та місцевого самоврядування;
 2. Активне залучення та стимулювання припливу творчої молоді в науку, освіту та високі технології.
 3. Розширення географії участі студентів у конференціях, наукових конкурсах.
 4. Реєстрацію фахових видань та окремих статей співробітників університету в міжнародних науково-метричній базі Scopus.
 5. Цілеспрямовану роботу на отримання міжнародних дослідницьких грантів.
 6. Розвиток студентської науки.

 

ЗВІТ з науково-дослідної роботи Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля за 2015 рік