Логотип Університету імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

0-800-75-51-57

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Освітні програми кафедри глобальної економіки

 -

Задоя Анатолій Олександрович

Задоя Анатолій Олександрович

Завідувач кафедри «Глобальної економіки», професор, доктор економічних наук, заслужений працівник народної освіти України, академік Академії економічних наук України


Біографія Академія ID: 1258686 

НАН Репозитарій

Освіта: 

Київський університет ім. Т.Г. Шевченка, 1975 р., економіст, викладач політекономії
Університет імені Альфреда Нобеля, 2017 р., філолог, перекладач з англійської та російської мов

Має понад 40 років стажу викладацької діяльності.

Викладає навчальні дисципліни базової та спеціальної економічної підготовки («Економічна теорія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Міжнародна економіка», «Міжнародна інвестиційна діяльність», «Концепції менеджменту», «Основи наукової діяльності») у вищих навчальних закладах України та Польщі.

Задоя А.О. веде активну наукову діяльність. Є керівником наукової теми «Економіка України у нових геостратегічних реаліях: індивід, держава, суспільство» (державний реєстраційний номер 0115U000063). Ним опубліковано понад 300 наукових та науково-методичних праць (перелік публікацій за останні п’ять років додається). Сфера наукових інтересів – проблеми макроекономічної стабільності, структурні пропорції економічного розвитку, інституціональні аспекти міжнародних економічних відносин, міжнародна інвестиційна діяльність.

Професор Задоя А.О. активно займається науково-педагогічною діяльністю. Під його науковим керівництвом кандидатські дисертації захистили понад 30 здобувачів. Був науковим консультантом 9 здобувачів (зокрема і закордонних), які успішно захистили дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. Член двох спеціалізованих вчених рад.

Професор Задоя А.О. плідно працює над створенням навчальної літератури для студентів, яка видавалася як в Україні, так і за її межами. Він є автором кількох десятків підручників та навчальних посібників з основ економічної теорії, мікроекономіки, макроекономіки, історія економіки та економічної думки, міжнародної економіки, міжнародних економічних стратегій, міжнародної економічної діяльності України та інших дисциплін. Має досвід викладання у Європейських університетах. Веде заняття українською, російською та англійською мовами.

Багато років присвятив консультативній роботі у бізнесі, що дозволяє йому ефективно працювати на програмах МВА.

Публікаційна діяльність:
Монографії

 1. Zadoja A., Syzonenko I. Sila napedova postepu industrialnego. - Kharkiv: Maydan, 2018. - 93 s.
 2. NIEDOSKONAŁOŚCI WSPÓŁCZESNEGO RYNKU PRACY niedoskonałości – możliwości – prawidłowości. Rzeszów 2017. – 362
 3. Задоя А.О., Сизоненко І.Г. Рушії індустріального прогресу: Нариси з історії польської колонії на Катеринославщині. - Харків: Майдан, 2017. – 92 с.
 4. Феномен рыночного хозяйства: от истоков да наших дней. Монография / Под ред. д-ра экон. наук, профессора Сидорова В.А., д-ра экон. Наук, профессора Ядгарова Я.С., канд. экон. наук, доцента Чапли В.В. - Краснодар, 2016. – 497 с.
 5. Российская экономическая модель-5: настоящее и будущее аграрного, индустриального и постиндустриального секторов. – Краснодар.: Кубанский государственный аграрный университет, 2015. – 655 с.

Статті

 1. Задоя А.О. Портфельні інвестиції в Україну: шанси чи загрози?//Академічний огляд. – 2019. – №2. – С.81-90.
 2. Задоя А.О., Шепотько К. The role of the state in the context of the global dimension of economic development // Нобелівський вісник. – 2018. – №1(11). – С. 24-38.
 3. Задоя А.О. Міжнародні рейтинги та прямі іноземні інвестиції // Академічний огляд. – 2018. - №1. – С. 73-79
 4. Задоя А.О. Мотиви міжнародної інвестиційної діяльності // Європейський вектор економічного розвитку. – 2018. - №1(24). – С. 40-49
 5. Задоя А.О. Підприємницькі та міграційні устремління української молоді // Європейський вектор економічного розвитку. – 2018. - №2(25). – С.36-47.
 6. Задоя А.О., Боцула А.П. Сучасні тенденції дезінтеграційних процесів у ЄС // Нобелівський вісник. – 2017. - №1 (10). – С.30-37
 7. Задоя А.О. Міжнародні інтеграційні та дезінтеграційні процеси: суперечливі наслідки / А.О. Задоя, А.П. Боцула //Академічний огляд. – 2017. - №1. – С.92-97
 8. Задоя А.О. Вплив соціокультурних факторів на економічний розвиток / А.О. Задоя, О.В. Горняк, В.Д. Якубенко //Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2017. - №2. – С.122-124.
 9. Zadoia A. Essay on the welfare state models / A. Zadoia, A. Palladin // Науковий вісник Дипломатичної академії України. Випуск 24. Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. Частина III. Серія «Економічні науки». Київ, 2017. – С. 14-18.
 10. Задоя А.О. Структура ВВП за категоріями доходу: порівняльний аналіз / А.О. Задоя // Європейський вектор економічного розвитку. – 2016. - №2. – С.35-42.
 11. Задоя А.О. Зовнішня торгівля України: сучасні масштаби, структура, тенденції / А.О. Задоя // Академічний огляд. – 2016. - №2. – С.110-117.
 12. Задоя А.О. Мотиви та стимули заощаджень: мікроекономічний аналіз / А.О. Задоя, О.А. Задоя //Науковий вісник Дипломатичної академії України. Випуск 23. Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. Частина III. Серія «Економічні науки». Київ, 2016. – С. 177-182.
 13. Задоя А.О. Великі та малі країни: інтегральний показник впливу на світову економіку // А.О. Задоя // Європейський вектор економічного розвитку. – 2016. №1. – С.
 14. Задоя А.О. Моделювання показників ефективності торгово-промислових палат / А.О. Задоя, Б.В. Александрова //Європейський вектор економічного розвитку. – 2015. - №2. – С.6-16
 15. Задоя А.А. Сбережения, инвестиции и экономическая цикличность: эмпирическая проверка теоретических гипотез / А.А. Задоя // Академічний огляд. – 2015. - №2. – с.5-12.
 16. Задоя А.А. Интеграция стран Вышеградской группы в ЕС: экономика до и после / А.А. Задоя //Теоретичні та практичні питання економіки / Збірник наукових праць. Випуск 1(30) – Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. - С.34-43.
 17. Задоя А.А. Макроэкономические пропорции стран Вышеградской группы и Украины: компаративный анализ / А.А. Задоя, Б.И. Холод //Актуальні проблеми економіки. – 2015. - №5. – С. 86-92 (Scopus)

Підручники на навчальні посібники

 1. Economy of foreign countries: study guide [Electronic resource] / A. Zadoia, A. Magdich, O. Zadoia. - D.: Alfred Nobel University, Dnipro, 2019. – 210 c.
 2. Задоя А.О. Міжнародна інвестиційна діяльність: навчальний посібник [Електронний ресурс] - Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2018. – 122 с.
 3. Zadoia A. International Investment Activity: Textbook/ A. Zadoia. - Dnipropetrovs’k: Alfred Nobel University, 2015. – 112 p.
 4. Zadoia A. International economic activity of Ukraine / A. Zadoia, I. Diadko, L. Kuhtiy/ - Dnipropetrovs’k: Alfred Nobel University, 2014. – 78 p.
 5. Zadoia A Eurointegration/ Textbook / A. Zadoia, T.P. Dubovyk, Y.Y. Khvatov, Ie.A. Diadko/ - Dnipropetrovs’k: Alfred Nobel University, 2013. – 100 p.
 6. Міжнародна економіка. Підручник./ За ред.. А.О.Задої, В.М. Тарасевича. - К.: Центр учбової літератури, 2012 – 416 с.
 7. Zadoia A. Macroeconomics / A. Zadoia, Y. Petrunia, S. Kuzminov, O. Kosyakina, O. Trushenko. - Dnipropetrovs’k, Alfred Nobel University, 2011. – 296 p.
 8. Zadoia A. Microeconomics / A. Zadoia, S. Kuzminov, O. Kosyakina. - Dnipropetrovs’k, Alfred Nobel University, 2011. – 288 p.
 9. Петруня Ю.Є., Задоя А.О. Основи економічної теорії: Навч. посіб. – 4-е вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008.
 10. Задоя А.О. Макроэкономика: Учебник/ Третье издание, исправленное и дополненное. – К.: Знання, 2008.

Підвищення кваліфікації:

 1. Американські ради з міжнародної освіти«Формування системи забезпечення якості: кращі європейські практики», участь у міжнародному семінарі, травень, 2017
 2. Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2012, «Управління вищим навчальним закладом, план стажування
 3. Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2012, використання результатів наукових досліджень пр. викладанні дисципліни «Макроекономіка», сертифікат №0347
 4. Університет Амстердаму (Нідерланди), Гетінгенський університет Георга-Августа (Німеччина), Summer School in Economics, травень-червень 2009 р., навчання. – Економічна теорія. – Сертифікат
 5. Університет Амстердаму (Нідерланди), Гетінгенський університет Георга-Августа (Німеччина), Summer School in Economics, травень-червень 2009 р., навчання. Економічна теорія. – Сертифікат
 6. Університет Амстердаму (Нідерланди), факультет економіки та бізнесу — Амстердамська бізнес-школа, січень 2008 р., стажування. Міжнародний бізнес. - Сертифікат.

Задоя Анатолій Олександрович

Завідувач кафедри «Глобальної економіки»,
професор, доктор економічних наук,
заслужений працівник народної освіти України,
академік Академії економічних наук України,
член Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти (2015-2018 рр.)

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Освітній ступінь “БАКАЛАВР”

Економіка бізнесу
спеціальність 051 Економіка

Освітній ступінь “МАГІСТР”

Економіка бізнесу
спеціальність 051 Економіка

Навчання за міжнародними стандартами:

Що потрібно для вступу на бакалаврат у 2022 році?

Документи

Документи для вступу за ступенем бакалавра

на базі повної загальної середньої освіти

 • заява;
 • документ державного зразка про повну загальну середню освіту (з додатком);
 • сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2019 - 2022 років;
 • 4 фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • копія паспорта (1, 2 та 11 сторінки) або копія ID-паспорту (з двох сторін);
 • копія витягу та/або довідка про місце реєстрації до ID - паспорта;
 • копія довідки про ідентифікаційний код;
 • копія військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов'язаних;
 • документи, що дають право на пільги (оригінал або завірена копія).

Копії документів без пред'явлення оригіналів не розглядаються.

На базі молодшого спеціаліста
(випускникам коледжів, технікумів тощо)

Бакалавр на базі молодшого спеціаліста (денна)

Бакалавр на базі молодшого спеціаліста (заочна)

Вступ на базі молодшого спеціаліста (випускникам коледжів, технікумів тощо)

Кроки вступу

1. З 01.07 Зареєструйся
на сайті https://vstup.edbo.gov.ua/

2. Отримай логін та
пароль до особистого електронного кабінету 

3. Обери ВНЗ, спеціальність та подай електронну заяву з 14.07 до 23.07

4. Отримай статус для
кожної поданої заяви
“Зареєстровано
в Єдиній базі”

5. Отримай статус заяви “Зареєстровано у вищому навчальному закладі” та “Допущено до конкурсу”

6. Отримай статус “Рекомендовано до зарахування”

7. Слідкуй за власним рейтингом: www.vstup.info

8. Якщо твоє місце в рейтингу Університету
ім. А. Нобеля №1 - Вітаємо! Ти навчаєшся безкоштовно!
Деталі на abit.duan.edu.ua 

9. Подай оригінали документів особисто 

10. Очікуй зміни статусу електронної заяви на “Включено до наказу”

Вітаємо!
Ти - студент!

Залишились питання? Звертайся до приймальної комісії

ЗНО

Для вступу подаються сертифікати ЗНО з предметів:

Спеціальності

Сертифікати ЗНО

Коефіцієнт

051 Економіка:

Економіка бізнесу

Українська мова і література

0,3

Математика

0,4

Історія України або Іноземна мова

або Біологія або Географія або

Фізика або Хімія

0,2

Вартість навчання на 1 курсі

Економіка бізнесу

Очне (денне)

Щосеместрова оплата

 • За семестр (2 платежі) 17 475
 • Всього за рік 34 950 

Заочне

Щосеместрова оплата

 • За семестр (2 платежі) 9 620
 • Всього за рік 19 240

Поверни 18% від вартості навчання!

Безкоштовне навчання

СТУПІНЬ «БАКАЛАВР» з економіки бізнесу

Що потрібно для вступу до магістратури у 2022 році?

Документи

Документи для вступу за ступенем магістр

 • заява;
 • диплом бакалавра/спеціаліста/магістра (з додатком) з відповідного напряму/ спеціальності;
 • екзаменаційний листок з результатами ЄВІ 2020- 2022 року та результат ЄФВВ тільки 2022 року;
 • 4 фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • копія паспорта (1, 2 та 11 сторінки) та/або ID-картки (з двох сторін);
 • копія витягу та/або довідки про місце проживання до ID-картки;
 • копія довідки про ідентифікаційний код;
 • копія військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов'язаних

Кроки вступу

image

Магістратура в Університеті імені Альфреда Нобеля в кількох фактах:

 • ❖ європейські стандарти вищої освіти;
 • ❖ термін навчання 1,5 роки;
 • ❖ перехресний вступ до магістратури (ніякої академічної різниці та додаткового іспиту);
 • ❖ є можливість навчатися за кількома освітніми програмами одночасно (на другу програму діє знижка 25%);
 • ❖ здобувачі беруть участь у міжнародних академічних обмінах (перший рік навчання);
 • ❖ для бакалаврів — подача заяв до магістратури лише в електронній формі та обов'язково складання ЄВІ (реєстрація триває до 5 червня), крім освітньої програми "Освіта/Педагогіка";
 • ❖ абітурієнти, які вже мають диплом магістра чи спеціаліста та мають намір продовжити навчання подають заяви в паперовій формі та складають всі вступні іспити на базі Університету імені Альфреда Нобеля;
 • ❖ абітурієнти з вищою освітою (диплом спеціаліста чи магістра) не складають ЄВІ та додатковий вступний іспит;
 • ❖ навчання на денній формі навчання в магістратурі є підставою для відтермінування призову до армії'
 • ❖ магістратура має прямий вплив на кар'єрні можливості;

Обирайте освітні програми магістратури та навчайтеся в Університеті імені Альфреда Нобеля!

СТУПІНЬ «МАГІСТР» з економіки бізнесу

Переваги програми «Економіка бізнесу»

Q: Ким зможе працювати випускник?

A: Простіше сказати, ким не зможе. Адже креативність, нестандартність мислення та вміння застосувати відомі шаблони до невідомих задач потрібні і у фінансах, і у продажах, і в управлінні. А де такі підприємства, які не мають ані фінансів, ані продажів, ані управління?

Q: Усі кажуть: «Будь собою, будь креативним, будь унікальним, будь як ми!» Але ж якщо «як ми», то не унікальний?!

A: Звісно. Тому ми не пропонуємо усім здобувачам одну й ту ж програму. Студент сам обирає собі перелік освітніх компонентів.

ЕКОНОМІКА БІЗНЕСУ
ПРОСТІР РОБИТИ НЕ ТЕ, ЩО УСІ

Q: Тобто, вибирає будь-що? А як же диплом?!

A: Загальновизнаний диплом про вищу освіту. Усе по стандарту. Просто стандарти треба вміти читати ;) Тому разом з обов’язковими дисциплінами кожен обирає собі те, що вважає за потрібне, хоч маркетинг, хоч правознавство, хоч психологію.

Q: То на таку затребувану спеціальність, мабуть, важко вступити?

A: Поки не знаємо. Однак ліцензований обсяг у нас 195 місць.

Але точно знаємо, які предмети ЗНО треба складати:

 1. Українська мова і література
 2. Історія України
 3. Іноземна мова або математика

Q: А обов’язково вступати саме на перший курс?

A: Ні. За цією спеціальністю можна відразу на другий або, навіть, на третій курс, якщо маєте диплом молодшого спеціаліста. Але можливостей створити свою унікальну траєкторію навчання, відповідно, поменшає.

Q: Добре. А якщо виникнуть інші питання, на які у цьому буклеті немає відповіді?

A: Тоді задайте його по e-mail

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИ ОСОБИСТО АБО З ВАШОЮ РОДИНОЮ ОБИРАЄТЕ ПРОФЕСІЮ

СВІТ ТАКИЙ
ШИРОКИЙ
ТА
МІНЛИВИЙ.
ЩАСТИ
ВАМ!!!

ТОЧНО ЗНАЄТЕ, ЧИМ БУДЕТЕ
ЗАЙМАТИСЯ УСЕ СВОЄ ЖИТТЯ І
ВПЕВНЕНІ, ЩО ТАК І БУДЕ

ВАМ НА
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
ЕКОНОМІКА
БІЗНЕСУ

там

ЩОСЬ ЗМІНИТЬСЯ, ТА ВИ
ПОВНІСТЮ ГОТОВІ ДО ЦИХ ЗМІН

УСЕ ЗМІНИТЬСЯ: ЛЮДИ,
ПРОФЕСІЇ, ТЕХНОЛОГІЇ
АЛЕ НІХТО НЕ ЗНАЄ, ЯК ВОНИ
ЗМІНЯТЬСЯ ТА ЯК ЦИМ
СКОРИСТАТИСЯ

ХЕ-ХЕ… А ВИ ПОМІРКОВАНИЙ
ЗВЕРНІТЬСЯ НА КАФЕДРУ
ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

там

Q: Ким зможе працювати випускник?

A: Простіше сказати, ким не зможе. Адже креативність, нестандартність мислення та вміння застосувати відомі шаблони до невідомих задач потрібні і у фінансах, і у продажах, і в управлінні. А де такі підприємства, які не мають ані фінансів, ані продажів, ані управління?

Q: Усі кажуть: «Будь собою, будь креативним, будь унікальним, будь як ми!» Але ж якщо «як ми», то не унікальний?!

A: Звісно. Тому ми не пропонуємо усім здобувачам одну й ту ж програму. Студент сам обирає собі перелік освітніх компонентів.

ЕКОНОМІКА БІЗНЕСУ
ПРОСТІР РОБИТИ НЕ ТЕ, ЩО УСІ

Q: Тобто, вибирає будь-що? А як же диплом?!

A: Загальновизнаний диплом про вищу освіту. Усе по стандарту. Просто стандарти треба вміти читати ;) Тому разом з обов’язковими дисциплінами кожен обирає собі те, що вважає за потрібне, хоч маркетинг, хоч правознавство, хоч психологію.

Q: То на таку затребувану спеціальність, мабуть, важко вступити?

A: Поки не знаємо. Однак ліцензований обсяг у нас 195 місць.

Але точно знаємо, які предмети ЗНО треба складати:

 1. Українська мова
 2. Англійська мова
 3. Історія України або математика

Q: А обов’язково вступати саме на перший курс?

A: Ні. За цією спеціальністю можна відразу на другий або, навіть, на третій курс, якщо маєте диплом молодшого спеціаліста. Але можливостей створити свою унікальну траєкторію навчання, відповідно, поменшає.

Q: Добре. А якщо виникнуть інші питання, на які у цьому буклеті немає відповіді?

A: Тоді задайте його по e-mail

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИ ОСОБИСТО АБО З ВАШОЮ РОДИНОЮ ОБИРАЄТЕ ПРОФЕСІЮ

ТОЧНО ЗНАЄТЕ, ЧИМ БУДЕТЕ
ЗАЙМАТИСЯ УСЕ СВОЄ ЖИТТЯ І
ВПЕВНЕНІ, ЩО ТАК І БУДЕ

ЩОСЬ ЗМІНИТЬСЯ, ТА ВИ
ПОВНІСТЮ ГОТОВІ ДО ЦИХ ЗМІН
СВІТ ТАКИЙ ШИРОКИЙ ТА МІНЛИВИЙ.
ЩАСТИ ВАМ!!!

УСЕ ЗМІНИТЬСЯ: ЛЮДИ,
ПРОФЕСІЇ, ТЕХНОЛОГІЇ
АЛЕ НІХТО НЕ ЗНАЄ, ЯК ВОНИ
ЗМІНЯТЬСЯ ТА ЯК ЦИМ
СКОРИСТАТИСЯ

ХЕ-ХЕ… А ВИ ПОМІРКОВАНИЙ
ЗВЕРНІТЬСЯ НА КАФЕДРУ
ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

ВАМ НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
ЕКОНОМІКА БІЗНЕСУ

Маєте питання?

Зв'яжіться з нами

За інформацією щодо проведення консультацій, умов вступу та навчання

запрошуємо звертатись:

професор Кузьмінов Сергій Васильович

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Приєднуйся до успішних!

Наша адреса:

м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 18

(056) 370-4-370,
(050) 340-16-61,
(098) 138-44-80
(приймальна комісія)

school and education

Гаряча лінія

0-800-75-51-57