Логотип Університету імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

067-626-25-52

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Стратегічні завдання кафедри міжнародної торгівлі і підприємництва у 2021/2022 н.р.

Основним завданням кафедри міжнародної торгівлі і підприємництва Університету імені Альфреда Нобеля у новому навчальному році є активізація впровадження інноваційних технологій в освітній процес, міжнародну і наукову діяльність. Зокрема:

у сфері освітнього процесу:

 • подальший розвиток освітніх програм, які відповідають міжнародним стандартам та вимогам ринку праці з урахуванням пропозицій та потреб стейкхолдерів, підвищення їх якості та удосконалення освітньої діяльності за цими програмами;
 • домінування практичного спрямування в організації освітнього процесу.
 • забезпечення якості кадрового складу науково-педагогічних працівників;
 • розширення взаємодії з закладами вищої освіти в Україні та за кордоном;

у сфері міжнародної діяльності:

 • участь здобувачів і викладачів кафедри у міжнародних проєктах;
 • розширення географії міжнародних стажувань;
 • забезпечення публікацій наукових праць у базах Scopus і Web of Science та у закордонних виданнях;
 • збільшення частки залучених здобувачів вищої освіти до навчання за кордоном, обміну, проходження практики, участі в літніх школах тощо;

у сфері наукової діяльності:

 • активізація прикладних наукових дослідженнях за темою «Розробка й удосконалення механізмів управління розвитком та конкурентоспроможністю підприємств» (номер державної реєстрації 0120U002167);
 • збільшення досягнень у сфері інтелектуальної власності шляхом патентної діяльності та реєстрації авторського права на твори наукового характеру;
 • інтенсифікація науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти.

Розширення можливостей кафедри базується на заповненні ліцензійного обсягу прийому на освітні програми. Завдання: підвищення результативності профорієнтаційної роботи шляхом проведення ефективних заходів і збільшення кількості звернень до потенційних абітурієнтів (за сформованою базою та її поповненням) з метою їх залучення до навчання на всіх рівнях.

Деталі, моделі, технології, способи реалізації завдань конкретизувала у доповіді на розширеному засіданні вченої ради завідувач кафедри Орлова В.М.

school and education

Гаряча лінія

067-626-25-52