Логотіп університета імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

0-800-75-51-57

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Видавництво

Видавнича діяльність Університету імені Альфреда Нобеля відбувається за двома напрямами: творчим і виробничим. Перший напрям і другий напрями ‒ це діяльність з презентації творчого задуму автора і втілення його в якісній книжковій та журнальній продукції.

Першочерговим завданням видавництва Університету є висока культура видавничої справи на рівні європейських та світових університетських видавництв з метою випуску конкурентоспроможної навчальної та наукової літератури.

Університет імені Альфреда Нобеля видає широкий спектр навчальної та наукової літератури: підручники, навчальні посібники, монографії, наукові фахові журнали тощо. Вони підготовлені з використанням сучасних методологічних та наукових розробок, досягнень у сфері інформатизації навчального процесу з урахуванням вимог Болонської декларації. Наукова і навчальна література, яку випускає видавництво Університету імені Альфреда Нобеля, щорічним обсягом понад 700 др. арк., відзначається високим рівнем літературного і наукового редагування, макетування та оригінальним дизайном, що презентує імідж сучасної університетської книги.

Як університетський підрозділ видавництво активно формує комунікаційну стратегію Університету імені Альфреда Нобеля, просуваючи завдяки високоякісній книзі, бренд вишу у навчальному й науковому інформаційному просторі.

Важливою складовою підвищення рейтингу Університету є вихід його інтелектуального продукту на європейський і світовий простір, адже інноваційні наукові й освітні розробки вчених у багатьох сферах становлять інтерес для наукової спільноти.

Оскільки Університет має власну стратегію розвитку, яка базується на інноваційних розробках викладачів, у видавничій діяльності його зусилля спрямовані на реалізацію концепції розвитку наукової та навчальної книги, наукової періодики як чинника інтелектуального розвитку суспільства, пізнавальну і творчу активність науковців та освітян, зокрема через випуск електронних монографій, навчальних посібників, збірників тез, створення електронних бібліотек, оперативний малотиражний друк.

В сучасному університетському сегменті навчання все ширше використовуються наукові розробки: статті, монографії, дисертації, тези доповідей для вироблення у здобувачів творчого підходу до навчання, які мають стати не просто фахівцями, а експериментаторами, справжніми дослідниками в обраній галузі. За такою європейською освітньою системою студенти набувають новітніх знань з підручників та наукової літератури, фахових видань.

Монографії, підручники, навчальні посібники та матеріали конференцій представлено в КНИГАРНІ та РЕПОЗИТАРІЇ Університету.

Запрошуємо до співробітництва у наших сучасних фахових виданнях викладачів ВНЗ, науковців, фахівців з відповідних галузей, представників державних установ, громадських діячів, аспірантів і здобувачів!

Електронні видання

 -

 -

 -

 -

 -

 -


УДК 330.341.1

Е 45

Економічна динаміка в нових геостратегічних реаліях: монографія [Електронне видання] / за ред. доктора економічних наук, професора А.О. Задої. – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2020. – 235 с.

ISBN 978-966-434-479-8

Монографію присвячено дослідженню особливостей функціонування та виявленню нових тенденцій розвитку світової та регіональної економіки у геостратегічних реаліях, які динамічно змінюються. Особливу увагу приділено аналізу таких гравців світової економіки, як Китай та ЄС. Окремий розділ присвячено економіці Казахстану. Спеціальному аналізу піддавалися порівняно нові явища світового розвитку – соціально відповідальні інвестиції та циркулятивна економіка.

Монографію адресовано вченим-економістам, аспірантам та студентам економічних спеціальностей, а також усім тим, хто цікавиться проблемами сучасної економіки як на національному, так і на світовому рівні.


УДК 811.161.1

Б 53

Беспалова Н.В.

Навчальний посібник для підготовки студентів-іноземців до атестаційного екзамену [Електронний ресурс] / Н.В. Беспалова, М.М. Гомола. – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2020. – 75 с.

ISBN 978-966-434-476-7

Посібник укладено відповідно до вимог прийнятої в Університеті імені Альфреда Нобеля концепції вивчення іноземних мов з метою цілеспрямованої якісної підготовки студентів-іноземців до складання атестаційного екзамену з російської мови як іноземної.

Структура посібника відповідає завданням екзаменаційного білета. Студентам запропоновано зразки запитань та ситуацій, що пов’язані з їхньою професійною діяльністю.


УДК 811.112.2

DAF. Tourismus = Німецька як друга іноземна мова(Туризм): навчальний посібник [Електронний ресурс] / М.М. Гомола,Н.В. Беспалова. – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля,2019. – 86 с.

ISBN 978-966-434-475-0

У навчальному посібнику «DAF. Tourismus» наведено тексти і тре­нувальні завдання з різних тем з метою вироблення лексичних навичок і навичок ділового та неофіційного листування. Призначений для студентів ІІ–IV курсів, що вивчають німецьку як другу іноземну мову.

© М.М. Гомола, Н.В. Беспалова, 2019

© Університет імені Альфреда Нобеля,

оформлення, 2019


УДК 339.92

Є 24

Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки: ХXVІІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів: тези доповідей, Дніпро, 17 квітня 2020 р. [Електронне видання] – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2020. – 221 с.

ISBN 978-966-434-482-8

Збірник містить тези доповідей учасників XХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і студентів «Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки». Молоді науковці з України, Казахстану, Польщі, Узбекистану та інших країн наводять оцінки сучасного процесу глобалі-зації та перспектив світових інтеграційних тенденцій. Досліджуються макроекономічні суперечності та шляхи їх вирішення у різних країнах.

© Університет імені Альфреда Нобеля,

оформлення, 2020


УДК 658.1

С 91

Сучасний менеджмент: тенденції, проблеми та перспективи розвитку: V Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів: тези доповідей, Дніпро, 23 квітня 2020 р. [Електронний ресурс]. – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2020. – 177 с.

ISBN 978-966-434-485-9

Збірник містить тези, в яких молоді науковці з України та інших країн наводять аналіз проблем розвитку системи менеджменту організацій у таких аспектах, як інноваційна діяльність, сучасні тенденції стратегічного менеджменту, управління бізнес-процесами суб’єктів господарської діяльності, формування організаційної культури, удосконалення особистісних і колективних творчих здібностей менеджерів, а також шляхи вирішення деяких проблем державного управління.

© Університет імені Альфреда Нобеля,

оформлення, 2020


УДК 658.8.009.12

М 27

Маркетингове управління конкурентоспроможністю в умовах глобальних викликів: ХІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів: тези доповідей, Дніпро, 8 квітня 2020 р. – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2020. – 440 с.

ISBN 978-966-434-488-0

Збірник містить тези доповідей молодих вчених та студентів – учасників ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетингове управління конкурентоспроможністю в умовах глобальних викликів». У поданих матеріалах розглядаються проблеми конкурентоспроможності підприємств на вітчизняних та зарубіжних ринках, конкурентоспроможності регіонів, формування конкурентоспроможності економіки України в умовах глобалізації, можливі шляхи підвищення конкурентоспроможності з позицій застосування маркетингових інструментів та підходів до управління підприємствами в сучасних умовах.

© Університет імені Альфреда Нобеля,

оформлення, 2020

Вийшли з друку

 -

 -


УДК 336.01:330.1

П 78

Проблеми та перспективи сучасного розвитку фінансів, обліку та банківської діяльності: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція: матеріали конференції, Дніпро, 23 березня 2020 р. – Дніпро, Університет імені Альфреда Нобеля, 2020. – 240 с.

ISBN 978-966-434-478-1

У збірнику матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи сучасного розвитку фінансів, обліку та банківської діяльності» автори досліджують актуальні питання інституціональних засад функціонування фінансової системи, формування цифрової економіки, сучасні проблеми діяльності банків на ринку фінансових послуг, важливість фінансової освіти населення протягом всього життя та модернізації професійної підготовки фахівців у сфері бізнес-аналізу і міжнародних стандартів.


УДК 65.018.009.12

Ф 79

Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств: ХІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів: тези доповідей / Дніпро, 26 березня 2020 р. – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2020. – 296 с.

ISBN 978-966-434-477-4

У збірнику тез доповідей наводяться різні підходи до вирішення актуальних проблем теорії, практики і перспектив розвитку сучасної торгівлі, організації, функціонування й підвищення ефективності підприємництва, забезпечення конкурентоспроможності продукції і підприємства, розвитку біржової торгівлі як складової ринкової економіки, ринку споживчих товарів в контексті захисту прав споживачів, удосконалення технологій та їх впливу на формування екологічної безпеки і якості товарів, послуг, а також інноваційного розвитку підприємств. Одним з тематичних напрямів конференції є обмін досвідом щодо проблем підготовки фахівців з підприємництва.

Університет імені Альфреда Нобеля випускає такі наукові фахові видання з економіки:

Журнали «Академічний огляд», «Європейський вектор економічного розвитку» і «Нобелівський вісник».

Журнал «Академічний огляд» затверджено в Переліку наукових фахових видань рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (наказ від 02. 07. 2020 №886) і зареєстровано у міжнародних наукометричних базах та директоріях Ulrich’s Periodicals Directory, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus, індексується в Google Scholar та в інформаційно-аналітичній системі Національної бібліотеки України імені Вернадського.
(Виходить 2 рази на рік).

Журнал «Європейський вектор економічного розвитку» затверджено в Переліку наукових фахових видань рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (наказ від 02. 07. 2020 №886) і зареєстровано у міжнародних наукометричних базах та директоріях Ulrich’s Periodicals Directory, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus, індексується в Google Scholar та в інформаційно-аналітичній системі Національної бібліотеки України імені Вернадського.
(Виходить 2 рази на рік).

Журнал «Нобелівський вісник» затверджено в Переліку наукових фахових видань України рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (Економічний нобелівський вісник) (наказ від 02. 07. 2020 №886) і зареєстровано у міжнародних наукометричних базах та директоріях Ulrich’s Periodicals Directory, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus, індексується в Google Scholar та в інформаційно-аналітичній системі Національної бібліотеки України імені Вернадського.
(Виходить 1 раз на рік).

З питань публікації наукових статей у наукових фахових виданнях з економіки – журналах «Академічний огляд», «Європейський вектор економічного розвитку» та «Нобелівський вісник» звертатися до редакції економічних видань за тел. +38 (056) 720-71-54, +38 (098) 770-27-54, +38 (098) 770-27-54 (Viber), e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Пилипчак Людмила Василівна.


Університет випускає також наукові фахові журнали «Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія», «Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки», що виходять 2 рази на рік.

Журнал «Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія» затверджено в Переліку наукових фахових видань рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (наказ від 02. 07. 2020 №886) і зареєстровано у міжнародних наукометричних базах та директоріях Ulrich’s Periodicals Directory, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus, індексується в Google Scholar тав інформаційно-аналітичній системі Національної бібліотеки України імені Вернадського.
(Виходить 2 рази на рік).

Журнал «Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки» затверджено в Переліку наукових фахових видань рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України(наказ від 9.03.2016 р. № 241) і зареєстровано у міжнародних наукометричних базах та директоріях Ulrich’s Periodicals Directory, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus, індексується в Google Scholar та в інформаційно-аналітичній системі Національної бібліотеки України імені Вернадського.
(Виходить 2 рази на рік).

З питань публікації наукових статей у фахових виданнях – журналах «Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія» та «Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки» звертатися до редакцій:

Журнал «Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія» e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., тел.: +38 (0562) 31-24-74.

Журнал «Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки» e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. тел.: +38 (050) 320-01-82.

Банківські реквізити:

  ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»

  IBAN № UA563052990000026003050336274

  в АТ КБ «Приватбанк»

  ЄДРПОУ 20201672

  ІПН 202016704022

Адреса видавництва:

 • м. Дніпро, вул. Юліуша Словацького, 14.
  • +38 (056) 720-71-54
  • +38 (098) 770-27-54
  • +38 (098) 770-27-54 (Viber)
  • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
  • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
  • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

school and education

Гаряча лінія

0-800-75-51-57