Логотіп університета імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

0-800-75-51-57

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Кафедра економічної аналітики та моделювання бізнес-процесів


ІННОВАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ — ЕКОНОМІКА В НОВОМУ ФОРМАТІ!

Кожне технічне, технологічне, організаційне чи управлінське рішення на підприємстві обов’язково потребує надійного економічного обґрунтування та постійного економічного моніторингу за його впровадженням та виконанням.
Економісти підприємства є надійним щитом, що його захищає від будь-яких технічних, ринкових чи фінансових потрясінь. В критичних ситуаціях фахівці зазначеної спеціальності виконують роль економічних адвокатів для менеджерів найвищого рівня.

Основою якісної підготовки фахівців зі спеціальності 051 «Економіка» є:

• постійне підвищення науково-педагогічного рівня професорсько-викладацького складу кафедри економіки та моделювання бізнес-процесів;

• збільшення інтелектуального потенціалу та професіоналізму випускників спеціальності 051 «Економіка»;
• використання та розвиток інноваційних методів організації навчального процесу, використання прогресивних освітніх технологій;

• кооперація зі стратегічними партнерами.

Розвиток спеціальності 051 «Економіка» реалізується в процесі навчання за двома освітньо-професійними програмами: «Економіка бізнесу» та «Бізнес-аналітика».

Освітньо-професійна програма «Економіка бізнесу» (рівень бакалавра) має прикладну орієнтацію. Ця програма вдало зберегла фундамент знань, які були передбачені в освітній програмі «Економіка підприємства», але еволюційно розвивають навички та компетенції майбутніх фахівців з економіки.

Насамперед, нова освітня програма передбачає заволодіння знаннями та навичками щодо розробки, впровадження й адаптації сучасних економічних підходів до організації та ведення бізнесу з використання різноманітних інноваційних технологій; вміння розробляти стратегії розвитку підприємства на основі розуміння логіки розвитку бізнесу. Окрім того, формують навички з використання креативного підходу до вирішення бізнес-завдань, гнучкої адаптації до змін у бізнес-середовищі та розвитку самостійності та лідерських якостей у бакалаврів з економіки бізнесу.

Основні напрямки роботи кафедри:

• вдосконалення змісту навчальних дисциплін кафедри економіки та моделювання бізнес-процесів та участь студентів у формуванні робочих навчальних планів;

• організація навчального процесу в умовах створення загальноєвропейського освітнього порталу;

• активізація науково-дослідної діяльності студентів спеціальності 051 «Економіка»;

• інформатизація діяльності кафедри, розвиток інформаційних ресурсів і технологій навчання;

• виховна робота;

• профорієнтаційна робота;

• розвиток міжнародного співробітництва.

Вивчаючи дисципліни зі спеціальності 051 «Економіка»: економіка бізнесу, студенти потрапляють в цікавий світ економіки, відкриваючи для себе секрети сучасної фінансової та банківської діяльності, опановують мистецтва менеджменту і маркетингу, поринають в загадкові лабіринти комп’ютерних мереж і прогресивних інформаційних технологій.

Протягом навчання студенти одержують фундаментальну математичну, комп’ютерну та економічну підготовку, посиленні знання двох ділових іноземних мов, практичні навички в галузі інформатизації бізнес-процесів.

Студенти спеціальності 051 «Економіка»: економіка бізнесу, отримують професійні практичні навички за напрямами:

• планування та організація діяльності підприємства;

• розробка бізнес-планів для підприємств різних сфер діяльності;

• організація і проведення економічного і системного аналізу;

• аналіз фінансового стану підприємства;

• розробка стратегії розвитку підприємства та обґрунтування можливості реалізації інвестиційних проєктів;

• дослідження бізнес-процесів підприємства;

• впровадження інноваційних заходів у бізнес-діяльність суб’єктів господарювання;

• засвоєння методів створення та ведення власного бізнесу тощо.

Випускники спеціальності 051 «Економіка»: економіка бізнесу працюють на підприємствах усіх галузей промисловості будь-якої форми власності, у наукових і навчальних закладах, банках, інвестиційних фондах, страхових компаніях, аудиторських та консалтингових фірмах, у міністерствах, комітетах у справах економіки, відділеннях фонду державного майна, податкових інспекціях та мають перспективи до працевлаштування на наступних посадах:

• фахівець-консультант з економічних питань;

• фахівець з економічної безпеки;

• аналітик бізнес-процесів;

• радник з інноваційного розвитку підприємства.

В останні роки спостерігається підвищення попиту на фахівців-аналітиків у сфері бізнесу. Освітньо-професійна програма «Бізнес-аналітика» (бакалаврат, магістратура) в рамках спеціальності 051 «Економіка» є унікальним поєднанням класичної концепції підготовки аналітика в області бізнесу з концепцією підготовки висококваліфікованого, потрібного на ринку праці фахівця у сфері прикладних інформаційних технологій.

Сьогодення вимагає від фахівців даного профілю не тільки всебічної ґрунтовної підготовки в галузі економіки, а й гармонійного доповнення знаннями інших сумісних галузей. Зокрема, здатність до аналітичного аналізу та моделюванню діяльності суб’єктів господарювання, ситуацій та процесів; уміння обирати та ефективно використовувати технічні засоби та новітні інформаційні технології, мови програмування, пакети прикладних програм та сучасні аналітичні платформи з метою вирішення задач ефективності розвитку; вміння на підставі результатів досліджень приймати відповідні управлінські рішення.

Тобто, метою даної програми навчання є:

• формування системних знань і компетенцій, необхідних для виконання професійної діяльності у сфері бізнес-аналізу, а саме виконання інтелектуальної обробки даних для підтримки прийняття управлінських рішень в організації із застосуванням сучасних методів і інструментальних засобів моделювання бізнес-процесів і обробки даних.

• забезпечення фундаментальної базової підготовки в області ІТ-технологій, що дозволяє здійснювати управління вимогами, розробляти нові або адаптувати наявні інформаційні продукти для вирішення конкретно поставлених перед підприємством завдань. Добре розуміючи термінологічні відмінності між мовою ІТ і мовою бізнесу, кваліфікований бізнес-аналітик виступає в ролі «перекладача» для встановлення контакту з ІТ-департаментом або зовнішнім постачальником програмного продукту, на базі яких буде реалізовуватися рішення бізнес-проблеми.

Випускники за спеціальністю 051 «Економіка»: бізнес-аналітика можуть працювати у науково-дослідних та обчислювальних центрах економічного, фінансового і статистичного профілю, у відділах макро- і мікроекономічного аналізу, прогнозування і планування органів управління економікою, банках, аналітичних і маркетингових відділах виробничих і комерційних установ, фінансових компаніях, консалтингових фірмах, інвестиційних фондах та ін. на посадах:

• економіста з планування, математика-економіста (прикладна математика), математика-аналітика з дослідження операцій, економетриста, фахівця в галузі інформаційної аналітики;

• економіста інформаційно-обчислювального центру, фахівця підрозділів з комунікаційних технологій, організації захисту інформації (інформаційної безпеки), комп’ютерної графіки, з розробки та тестування програмного забезпечення;

• адміністратора баз даних, аналітика комп’ютерних систем, аналітика комп’ютерного банку даних, аналітика програмного забезпечення та мультимедіа;

• наукового співробітника-консультанта (з економіки, інформаційної аналітики, прикладної математики, прикладної статистики, з методів аналізу Big Data);

• аналітика з інвестицій;

• викладача університетів та інших навчальних закладів.

Навчальний процес на кафедрі економіки та моделювання бізнес-процесів проводиться за програмами, які відповідають світовим стандартам використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій та технік викладання дисциплін IT- та DataScience-профілю і повністю забезпечений відповідними методичними розробками та посібниками.

Особливу увагу кафедра приділяє розвитку міжнародних наукових та дидактичних E-Learning проєктів з метою залучення провідних українських та закордонних викладачів та студентів до роботи на кафедрі.

Лекції, практичні та лабораторні заняття проводяться у спеціально обладнаних лекційних аудиторіях з використанням сучасних комп'ютерів та мультимедійного обладнання.

З перших днів існування кафедри розроблена та апробована на практиці інноваційна методика навчання та контролю знань студентів з використанням Інтернет-технологій, як складова частина дистанційної освіти в Університеті.
Завдяки наявним інтеграційним зв'язкам студенти забезпечуються базами практики на провідних підприємствах та у державних установах.

Зі студентами працюють висококваліфіковані та досвідчені спеціалісти, які забезпечують підготовку бакалаврів та магістрів і працюють в університеті на постійній основі.

Таким чином, кафедра дає унікальну можливість отримати престижну освіту, яка поєднує в собі багатогранні сучасні знання економіста і математика, програміста й аналітика, наукового співробітника і керівника будь-якого рангу.

Сергій Дубінський - Завідувач кафедри

Сергій Дубінський

Завідувач кафедри

Володимир Валіков - Доцент

Володимир Валіков

Доцент

Ірина Козирєва - Старший викладач

Ірина Козирєва

Старший викладач

Ніна Різун - Доцент

Ніна Різун

Доцент

Олена Холод - Доцент

Олена Холод

Доцент

Тетяна Чумак - Старший викладач

Тетяна Чумак

Старший викладач

Дубінський Сергій Володимирович

Дубінський Сергій Володимирович

Кандидат економічних наук, доцент


Академія Репозитарій

Викладає дисципліни: «Внутрішній економічний механізм підприємства», Підприємництво та бізнес-культура», «Формування бізнес-моделі підприємства», «Аутсорсинг бізнес-процесів підприємства».

Розробив авторський курс «Управління кар’єрою» для курсів підвищення кваліфікації департаменту післядипломної освіти Бізнес-школи Університету імені Альфреда Нобеля.

Здійснює керівництво науковою роботою студентів.

Постійно приймає участь в науково-практичних та методичних конференціях.

Валіков Володимир Павлович

Валіков Володимир Павлович

Кандидат економічних наук, доцент


Академія Репозитарій

Член союзу журналістів України.

Викладає дисципліни: Управління потенціалом підприємства, Економіка праці і соціально-трудові відносини, Основи охорони праці.

Калінчук Марія Анатоліївна

Калінчук Марія Анатоліївна

Старший викладач


Закінчила Дніпровський державний університет, спеціальність “Проектування та виготовлення ракето-космічних літаючих апаратів” (2008), Університет імені Альфреда Нобеля, спеціальність “Міжнародна економіка” (2010).

Загальний науково-педагогічний стаж: 5 років.

Викладає дисципліни: Інформатика (англійською мовою), Економіко-математичні методи та моделі (англійською мовою), Математика для економістів (англійською мовою).

Козирєва Ірина Миколаївна

Козирєва Ірина Миколаївна

Старший викладач


Академія Репозитарій

Освіта: закінчила Криворізький державний педагогічний інститут, спеціальність “Математика і фізика” (1982).

Загальний науково-педагогічний стаж: 31 рік.

Викладає дисципліни: Математика для економістів, Дискретна математика, Теорія ймовірностей та математична статистика, Математичні методи в психології, Економіко-математичні методи та моделі (Оптимізаційні методи та моделі).

Підвищення кваліфікації:

 1. НМетАУ, кафедра прикладної математики та обчислювальної техніки, “Математична статистика”, стажування, (2010).
 2. Участь у циклі навчально-методичних семінарів: “Впровадження результатів наукових досліджень у навчальний процес” (дисципліна “Теорія ймовірностей та математична статистика”) (2012), “Сучасні підходи до організації самостійної роботи студентів у ВНЗ” (дисципліна “Математика для економістів”) (2012), “Технології користування системою управління освітнім контентом Moodle” (дисципліна “Оптимізаційні методи та моделі”) (2013), Університет імені Альфреда Нобеля.

Нагороди:

 1. Особиста відзнака Президента Університету імені Альфреда Нобеля за вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та наукових кадрів, високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю, значний внесок у становлення і розвиток університету та з нагоди 20-річчя університету (2013).
 2. Грамота за навчальний посібник “Оптимізаційні методи та моделі: Робочий зошит”, який посів I місце у номінації “Навчально-методичні посібники з інноваційних технологій у навчанні” у IX Обласному міжвузівському конкурсі “Кращі наукові, навчальні, навчально-методичні та художньо-публіцистичні видання” (2012).

Коло наукових інтересів: новітні інформаційні технології в освіті, математичні методи в психологічних дослідженнях, прикладні аспекти теорії графів та мереж.

Різун Ніна Олегівна

Різун Ніна Олегівна

Кандидат технічних наук, доцент


Академія Репозитарій

Закінчила Дніпропетровський металургійний інститут (1990) за спеціальністю “Механізована обробка економічної інформації”. Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.06.01 – “Економіка підприємства та організація виробництва” (1999). Має вчене звання доцента кафедри інформатики та математичних методів в економіці (2003). В даний час працює над докторською дисертацією.

Загальний науково-педагогічний стаж: 21 рік.

Викладає дисципліни: Математичні методи і моделі в менеджменті і маркетингу, Прогнозування соціально-економічних процесів, Моделі трансформаційної економіки, Об'єктно-орієнтоване програмування, Новітні інформаційні технології в економіці, Інформатика – англійською мовою, Економіко-математичні методи та моделі (Економетрика) – англійською мовою.

Має 105 наукових та навчально-методичних робіт, 7 патентів на корисну модель, 1 патент на винахід.

Холод Олена Григорівна

Холод Олена Григорівна

Кандидат технічних наук, доцент


Академія Репозитарій

Закінчила Дніпровський державний університет (1976) за спеціальністю “Динаміка та міцність машин”. Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.02.03 – “Будівельна механіка” (1984). Має вчене звання доцента кафедри вищої математики (1992).

Загальний науково-педагогічний стаж: 36 років.

Викладає дисципліни: Математика для економістів (Вища математика, Теорія ймовірностей та математична статистика), Вища та прикладна математика, Економіко-математичні методи та моделі (Оптимізаційні методи та моделі), Дослідження операцій.

Чумак Тетяна Валентинівна

Чумак Тетяна Валентинівна

Старший викладач


Академія Репозитарій

Освіта: закінчила Університет імені Альфреда Нобеля, спеціальність “Фінанси” (2001).

Загальний науково-педагогічний стаж: 14 років.

Викладає дисципліни: Інформатика, Інформаційні системи та технології, Основи інформатики та прикладної лінгвістики, Основи інформатики та обчислювальної техніки, Економіко-математичне моделювання (Економетрика).

Підвищення кваліфікації:

 1. ФПКВ НметАУ, кафедра прикладної математики та обчислювальної техніки, “Інформаційні системи та технології”, підвищення кваліфікації (2011).
 2. Участь у циклі навчально-методичних семінарів: “Впровадження результатів наукових досліджень у навчальний процес” (дисципліна “Інформатика”) (2012), “Технології користування системою управління освітнім контентом Moodle” (дисципліна “Економетрика”) (2013), Університет імені Альфреда Нобеля.

Нагороди:

 1. Особиста відзнака Президента Університету імені Альфреда Нобеля за вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та наукових кадрів, високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю, значний внесок у становлення і розвиток університету та з нагоди 20-річчя університету (2013).
 2. Грамота за навчальний посібник “Інформатика”, який посів IІ місце у номінації “Навчально-методичні посібники з інноваційних технологій у навчанні” у IX Обласному міжвузівському конкурсі “Кращі наукові, навчальні, навчально-методичні та художньо-публіцистичні видання” (2012).

Коло наукових інтересів: інформаційні системи і технології в бізнесі, економетричні методи дослідження економічних задач.

Дубінський Сергій Володимирович

Завідувач

 • +38 (097) 878-67-87
 • +38 (0562) 31-20-34
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Холод Олена Григорівна

Заступник завідувача

 • +38 (068) 417-76-43
 • +38 (0562) 31-24-58
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

school and education

Гаряча лінія

0-800-75-51-57