Логотіп університета імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

0-800-75-51-57

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Кафедра глобальної економіки

«ТОП-3» викладачів кафедри глобальної економіки

Підбито підсумки анкетування здобувачів вищої освіти денної форми навчання 2, 3, 4 курсу бакалаврату та 2 курсу магістратури «Викладач очима здобувачів» за дисциплінами весняного семестру 2018/2019 н.р.

Визначено найкращих викладачів за середнім показником «ТОП-3»

Задоя А.О., професор

11,41

Шкура І.С., доцент

11,20

Задоя О.А., доцент

10,95

Кафедра є випусковою зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини», а також викладає ряд дисциплін, які забезпечують загальноекономічну підготовку, для інших спеціальностей.

Програми підготовки бакалаврів та магістрів з міжнародних економічних відносин мають національну акредитацію (сертифікат про акредитацію діє до 1.07 2024 р.), а також вони акредитовані міжнародною незалежною агенцією з оцінювання та акредитації ZEvA, що підтверджує високу якість підготовки фахівців.

Від моменту створення (1993 р.) кафедру очолює доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України Анатолій Олександрович Задоя. Вищу освіту отримав на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Понад 40 років викладає навчальні дисципліни базової економічної (економічна теорія, мікроекономіка, макроекономіка, міжнародна економіка) та спеціальної підготовки (міжнародна інвестиційна діяльність, фінансові ринки, концепції менеджменту, економічна дипломатія) у вищих навчальних закладах України та Польщі. Активно займається консалтинговою діяльністю. Автор 30 підручників та навчальних посібників, які користуються широкою популярністю в Україні та за її межами. Опублікував понад 300 наукових робіт. Під його керівництвом захищено 9 докторських дисертацій та кілька десятків кандидатських. Член двох спеціалізованих вчених рад з захисту докторських дисертацій. Член Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти (2015-2017 рр.).

На кафедрі працює 15 викладачів, серед яких 7 докторів наук та 6 кандидати наук.
Кафедра однією з перших розпочала широке запровадження у навчальний процес британських стандартів проведення занять та оцінювання знань студентів.

З 2010 р. кафедра запровадила англомовну програму, що не має аналогів в Україні, яка у 2011 р. була валідована Університетом Уельсу. Це дало можливість випускникам бакалаврської програми отримувати як український диплом за спеціальністю підготовки, так і британський диплом з міжнародного менеджменту. За час дії програми подвійних дипломів майже 70 випускників скористалися цією унікальною можливістю.

З 2016 р. кафедра запровадила систему т’юторства (наставництва), яка допомагає кожному студенту адаптуватися до особливостей навчання в Університеті та вибудувати свою власну освітню траєкторію.

Загальна кількість студентів

Усього за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» (кваліфікаційний рівень «бакалавр» та «магістр») в університеті навчається 360 студентів, з яких більш як 50 – іноземці. Серед останніх – представники Нігерії, Камеруну, Анголи, Конго, Зімбабве, Ізраїлю та інших країн. Навчання у багатонаціональних групах дозволяє краще підготуватися до майбутньої професійної діяльності у сфері міжнародних економічних відносин.

Методика навчання

Зі студентами працюють висококваліфіковані та досвідчені спеціалісти, серед яких доктори та кандидати наук. До навчального процесу широко залучаються фахівці-практики.

Навчальний процес проводиться за програмами, які відповідають сучасним світовим стандартам, за новітніми методиками, в аудиторіях з сучасним обладнанням.

Лекційні курси з дисципліни навчального плану викладаються з використанням мультимедійного обладнання. За бажанням студентів кожен з них може отримати електронний варіант слайдів (опорний слайд-конспект). Усі методичні матеріали розміщені на платформі Google classroom та є у вільному доступі для студентів.

Семінарські та практичні заняття проводяться з використанням імітаційних методів вивчення дисципліни, case-study, дискусійних обговорень доповідей студентів за темами індивідуальних завдань.
Широкі можливості у користуванні спеціалізованою бібліотекою, читальними залами, мережею Інтернет у комп'ютерних класах Університету дозволяють опанувати найсучасніші програмні продукти, що сприяє підготовці висококваліфікованих фахівців.

Поточний, модульний та підсумковий контроль здійснюється шляхом комп’ютерного тестування.
Студенти мають можливість пройти виробничу практику на підприємствах, які успішно займаються міжнародною економічною діяльністю. Частина студентів (на основі конкурсного відбору) проходить практику на одному з підприємств за кордоном (переважно Республіка Польща).

По завершенню навчання на бакалаврських та магістерських програмах здобувачі вищої освіти виконують та захищають відповідні кваліфікаційні роботи. Високий рівень мовленнєвої підготовки дозволяє випускникам здійснювали захист англійською мовою.

Щорічно на кафедрі проходять дві міжнародні науково-практичні конференції молодих вчених та студентів, присвячені євроінтеграційному вибору України та проблемам макроекономіки.

Співробітництво кафедри з різними організаціями

Кафедра має тісні контакти як з вітчизняними, так і закордонними організаціями з питань професійної підготовки фахівців зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини».

Серед них особливо виділяються підприємства м. Дніпро, які активно займаються зовнішньоекономічною діяльністю або мають у своєму статутному капіталі частку іноземного інвестора. Це, зокрема, компанії Метал-Кур’єр, «Інтерпайп», банк CONCORD, Дніпропетровська торгово-промислова палата та інші.

З вересня 2018 р. стартувала перша дуальна програма з підготовки магістрів за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини». Партнером Університету є Компанія «Метал-Кур’єр», з якою укладено відповідний договір. За цим договором слухачі магістерської програми першу половину навчаються в університеті, а другу – працюють у компанії, отримуючи відповідну платню та практичні навички з аналізу світових ринків та підготовки звітів. Крім того, компанія покриває значну частину витрат на навчання (80%) та гарантує працевлаштування після закінчення університету (детальніше ТУТ)

З 2011 року кафедра реалізує спільний навчальний проєкт з Університетом Уельсу Святої трійці та Святого Давида, у рамках якого студенти навчаються англійською мовою з першого курсу, а по завершенні чотирьох років навчання отримують два дипломи бакалавра.

З 2014 р. почала діяти угода про подвійні дипломи за магістерськими програмами з Братиславським економічним університетом (Словаччина), випускники якої отримають крім українського диплома диплом закордонного університету з міжнародних економічних відносин – економічної дипломатії.

Університет та кафедра ведуть активну міжнародну діяльність. Підписані договори про співпрацю з Жешувським університетом, Жешувським політехнічним університетом (Польща), Білоруським торгово-економічним університетом споживчої кооперації, де кафедра є координатором від нашого університету.

Характеристика спеціальності, перспективи працевлаштування

Обираючи спеціальність «Міжнародні економічні відносини» в нашому Університеті, Ви робите стратегічно правильний вибір!

 1. До міжнародної економічної діяльності залучається усе більше підприємств, а тому попит на фахівців з міжнародних економічних відносин буде тільки зростати.
 2. Передбачене освітньою програмою обов’язкове знання випускником двох іноземних мов (третьої – за бажанням) значно підвищує його конкурентоспроможність на ринку праці.
 3. Є можливість навчатися на унікальній англомовній програмі, валідованій Університетом Уельсу Святої трійці та Святого Давида, та отримати ще й диплом Британського університету з міжнародного менеджменту.
 4. Навчальний процес забезпечують висококваліфіковані викладачі (доктори та кандидати наук), які працюють за європейськими стандартами та новітніми методиками в аудиторіях з сучасним обладнанням.
 5. Студенти мають широкі можливості міжнародної мобільності – від закордонного стажування до навчання у закордонному університеті протягом семестру.

Освітні програми кафедри глобальної економіки

Випускники зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини» – це спеціалісти у сфері міжнародних товарно-грошових відносин, розвитку інвестиційного ринку та ефективного інвестування активів. Вивчення комплексу дисциплін, орієнтованих на міжнародні аспекти, забезпечують підготовку спеціалістів, які здатні на практиці проводити міжнародну торгово-маркетингову, інвестиційну, валютно-фінансову, кредитну, обліково-аналітичну, аудиторську, страхову діяльність. 

Ґрунтовна економічна підготовка поєднується з поглибленим вивченням двох, а за бажанням і трьох іноземних мов, що дозволяє випускникам спеціальності «Міжнародні економічні відносини» займати не тільки посади економічного профілю, але й працювати перекладачем. Випускнику видається сертифікат «Про досконале володіння іноземною мовою».

Студенти на першому курсі мають можливість обирати мову навчання. За бажанням вони можуть вивчати дисципліни державною або англійською мовою. Широке використання білінгвальних методів навчання дозволяє набути навичок спілкування іноземною мовою, незалежно від вибору основної мови викладання.

Обов’язковим є захист дипломної роботи іноземною мовою.

Після закінчення університету випускники можуть працювати:

 • на спільних та іноземних підприємствах;
 • у страхових компаніях;
 • на великих виробничих та торговельних підприємствах – у відділах зовнішньоекономічної діяльності;
 • на підприємствах малого та середнього бізнесу;
 • в органах державного регулювання економіки;
 • в іноземних представництвах підприємств України усіх форм власності.

Шановні випускники-бакалаври!

Запрошуємо вас скористатися унікальною можливістю та отримати протягом 2020/2022 н.р. диплом магістра з міжнародних економічних відносин, навчаючись на англомовній програмі (паралельна денна або вечірня форма навчання). 

Як результат, ви:

 • Отримаєте реальні конкурентні переваги на ринку праці, значно розширивши можливу сферу використання набутих в університеті знань;
 • Поглибите знання англійської мови професійного бізнес-спрямування;
 • Отримаєте практичні навички, необхідні для роботи у міжнародних бізнес-структурах.

Для охочих при кафедрі глобальної економіки працюють безкоштовні підготовчі курси до складання вступних іспитів в магістратуру.

Деталі за телефоном: +38 056 373 92 99 або Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Кафедра глобальної економіки є однією з найстаріших в Університеті. Вона була створена як кафедра економічної теорії у 1993 р. (рік заснування університету). На той час вона об’єднувала викладання фактично усіх дисциплін, які викладалися для студентів першого курсу, за виключенням іноземної мови. Поступово функціональні обов’язки кафедри обмежувалися по мірі створення нових кафедр, які брали на себе викладання спеціальних дисциплін. Починаючи з 1996 р. кафедра економічної теорії забезпечує базову економічно підготовку студентів економічних та неекономічних спеціальностей університету.

З 2003 р. кафедра розпочала підготовку фахівців за спеціальністю «Міжнародна економіка», а тому була перейменована на кафедру міжнародної економіки та економічної теорії.

У 2010 р. стартувала англомовна програма підготовки бакалаврів з "Міжнародного менеджменту" валідована Університетом Уельсу. По закінченню навчання студенти отримують два дипломи – Університету імені Альфреда Нобеля та Університету Уельсу. Таким чином, студенти отримують теоретичні та практичні навички як за дисциплінами зі спеціальності, так і з англійської мови. На сьогодні програму уже закінчили та отримали по два дипломи 45 випускників.

У зв’язку з затвердженням нового переліку спеціальностей з 2016 р. кафедра розпочала підготовку бакалаврів та магістрів зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини» та була перейменована на кафедру міжнародних економічних відносин та економічної теорії.

За роки свого існування кафедра стала ініціатором багатьох починань, що сьогодні є нормою роботи університету. Зокрема, ще у 1994 р. було видано збірку тестів з основ економіки. Кафедра першою видала опорні слайд конспекти та масово почала використовувати мультимедійні презентації. Саме кафедра започаткувала англомовну підготовку фахівців та пройшла відповідну процедуру валідації за програмою подвійних дипломів. 

Протягом усього часу кафедру очолює доктор економічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України Анатолій Олександрович Задоя.

За період роботи на кафедрі свого часу кандидатські та докторські дисертації захистили Кузьмінов Сергій Васильович та Глуха Ганна Яківна.

Кандидатські дисертації також захистили колишні та нинішні співробітники кафедри, серед яких:

 • Лимонова Ельвіна Миколаївна (нині доцент кафедри);
 • Магдіч Аліса Сергіївна (нині доцент кафедри);
 • Задоя Олександо Анатолійович (нині доцент кафедри)
 • Трушенко Альона Миколаївна (нині проживає у Фінляндії);
 • Дядько Євгенія Андріївна (нині проживає у Польщі);
 • Воробйова Катерина Олександрівна (нині доцент Кременчуцького національного університету);
 • Паршина Маргарита Юріївна.
Анатолій Задоя - Завідувач кафедри

Анатолій Задоя

Завідувач кафедри

Ельвіна Лимонова - Заступник завідувача кафедри

Ельвіна Лимонова

Заступник завідувача кафедри

Сергій Кузьмінов - Професор

Сергій Кузьмінов

Професор

Аліса Магдіч - Доцент

Аліса Магдіч

Доцент

Ірина Шкура - Доцент

Ірина Шкура

Доцент

Олександр Задоя - Доцент

Олександр Задоя

Доцент

Задоя Анатолій Олександрович

Задоя Анатолій Олександрович

Завідувач кафедри «Глобальної економіки», професор, доктор економічних наук, заслужений працівник народної освіти України, академік Академії економічних наук України


Біографія Академія ID: 1258686 

НАН Репозитарій

Освіта: 

Київський університет ім. Т.Г. Шевченка, 1975 р., економіст, викладач політекономії
Університет імені Альфреда Нобеля, 2017 р., філолог, перекладач з англійської та російської мов

Має понад 40 років стажу викладацької діяльності.

Викладає навчальні дисципліни базової та спеціальної економічної підготовки («Економічна теорія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Міжнародна економіка», «Міжнародна інвестиційна діяльність», «Концепції менеджменту», «Основи наукової діяльності») у вищих навчальних закладах України та Польщі.

Задоя А.О. веде активну наукову діяльність. Є керівником наукової теми «Економіка України у нових геостратегічних реаліях: індивід, держава, суспільство» (державний реєстраційний номер 0115U000063). Ним опубліковано понад 300 наукових та науково-методичних праць (перелік публікацій за останні п’ять років додається). Сфера наукових інтересів – проблеми макроекономічної стабільності, структурні пропорції економічного розвитку, інституціональні аспекти міжнародних економічних відносин, міжнародна інвестиційна діяльність.

Професор Задоя А.О. активно займається науково-педагогічною діяльністю. Під його науковим керівництвом кандидатські дисертації захистили понад 30 здобувачів. Був науковим консультантом 9 здобувачів (зокрема і закордонних), які успішно захистили дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. Член двох спеціалізованих вчених рад.

Професор Задоя А.О. плідно працює над створенням навчальної літератури для студентів, яка видавалася як в Україні, так і за її межами. Він є автором кількох десятків підручників та навчальних посібників з основ економічної теорії, мікроекономіки, макроекономіки, історія економіки та економічної думки, міжнародної економіки, міжнародних економічних стратегій, міжнародної економічної діяльності України та інших дисциплін. Має досвід викладання у Європейських університетах. Веде заняття українською, російською та англійською мовами.

Багато років присвятив консультативній роботі у бізнесі, що дозволяє йому ефективно працювати на програмах МВА.

Публікаційна діяльність:
Монографії

 1. Zadoja A., Syzonenko I. Sila napedova postepu industrialnego. - Kharkiv: Maydan, 2018. - 93 s.
 2. NIEDOSKONAŁOŚCI WSPÓŁCZESNEGO RYNKU PRACY niedoskonałości – możliwości – prawidłowości. Rzeszów 2017. – 362
 3. Задоя А.О., Сизоненко І.Г. Рушії індустріального прогресу: Нариси з історії польської колонії на Катеринославщині. - Харків: Майдан, 2017. – 92 с.
 4. Феномен рыночного хозяйства: от истоков да наших дней. Монография / Под ред. д-ра экон. наук, профессора Сидорова В.А., д-ра экон. Наук, профессора Ядгарова Я.С., канд. экон. наук, доцента Чапли В.В. - Краснодар, 2016. – 497 с.
 5. Российская экономическая модель-5: настоящее и будущее аграрного, индустриального и постиндустриального секторов. – Краснодар.: Кубанский государственный аграрный университет, 2015. – 655 с.

Статті

 1. Задоя А.О. Портфельні інвестиції в Україну: шанси чи загрози?//Академічний огляд. – 2019. – №2. – С.81-90.
 2. Задоя А.О., Шепотько К. The role of the state in the context of the global dimension of economic development // Нобелівський вісник. – 2018. – №1(11). – С. 24-38.
 3. Задоя А.О. Міжнародні рейтинги та прямі іноземні інвестиції // Академічний огляд. – 2018. - №1. – С. 73-79
 4. Задоя А.О. Мотиви міжнародної інвестиційної діяльності // Європейський вектор економічного розвитку. – 2018. - №1(24). – С. 40-49
 5. Задоя А.О. Підприємницькі та міграційні устремління української молоді // Європейський вектор економічного розвитку. – 2018. - №2(25). – С.36-47.
 6. Задоя А.О., Боцула А.П. Сучасні тенденції дезінтеграційних процесів у ЄС // Нобелівський вісник. – 2017. - №1 (10). – С.30-37
 7. Задоя А.О. Міжнародні інтеграційні та дезінтеграційні процеси: суперечливі наслідки / А.О. Задоя, А.П. Боцула //Академічний огляд. – 2017. - №1. – С.92-97
 8. Задоя А.О. Вплив соціокультурних факторів на економічний розвиток / А.О. Задоя, О.В. Горняк, В.Д. Якубенко //Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2017. - №2. – С.122-124.
 9. Zadoia A. Essay on the welfare state models / A. Zadoia, A. Palladin // Науковий вісник Дипломатичної академії України. Випуск 24. Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. Частина III. Серія «Економічні науки». Київ, 2017. – С. 14-18.
 10. Задоя А.О. Структура ВВП за категоріями доходу: порівняльний аналіз / А.О. Задоя // Європейський вектор економічного розвитку. – 2016. - №2. – С.35-42.
 11. Задоя А.О. Зовнішня торгівля України: сучасні масштаби, структура, тенденції / А.О. Задоя // Академічний огляд. – 2016. - №2. – С.110-117.
 12. Задоя А.О. Мотиви та стимули заощаджень: мікроекономічний аналіз / А.О. Задоя, О.А. Задоя //Науковий вісник Дипломатичної академії України. Випуск 23. Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. Частина III. Серія «Економічні науки». Київ, 2016. – С. 177-182.
 13. Задоя А.О. Великі та малі країни: інтегральний показник впливу на світову економіку // А.О. Задоя // Європейський вектор економічного розвитку. – 2016. №1. – С.
 14. Задоя А.О. Моделювання показників ефективності торгово-промислових палат / А.О. Задоя, Б.В. Александрова //Європейський вектор економічного розвитку. – 2015. - №2. – С.6-16
 15. Задоя А.А. Сбережения, инвестиции и экономическая цикличность: эмпирическая проверка теоретических гипотез / А.А. Задоя // Академічний огляд. – 2015. - №2. – с.5-12.
 16. Задоя А.А. Интеграция стран Вышеградской группы в ЕС: экономика до и после / А.А. Задоя //Теоретичні та практичні питання економіки / Збірник наукових праць. Випуск 1(30) – Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. - С.34-43.
 17. Задоя А.А. Макроэкономические пропорции стран Вышеградской группы и Украины: компаративный анализ / А.А. Задоя, Б.И. Холод //Актуальні проблеми економіки. – 2015. - №5. – С. 86-92 (Scopus)

Підручники на навчальні посібники

 1. Economy of foreign countries: study guide [Electronic resource] / A. Zadoia, A. Magdich, O. Zadoia. - D.: Alfred Nobel University, Dnipro, 2019. – 210 c.
 2. Задоя А.О. Міжнародна інвестиційна діяльність: навчальний посібник [Електронний ресурс] - Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2018. – 122 с.
 3. Zadoia A. International Investment Activity: Textbook/ A. Zadoia. - Dnipropetrovs’k: Alfred Nobel University, 2015. – 112 p.
 4. Zadoia A. International economic activity of Ukraine / A. Zadoia, I. Diadko, L. Kuhtiy/ - Dnipropetrovs’k: Alfred Nobel University, 2014. – 78 p.
 5. Zadoia A Eurointegration/ Textbook / A. Zadoia, T.P. Dubovyk, Y.Y. Khvatov, Ie.A. Diadko/ - Dnipropetrovs’k: Alfred Nobel University, 2013. – 100 p.
 6. Міжнародна економіка. Підручник./ За ред.. А.О.Задої, В.М. Тарасевича. - К.: Центр учбової літератури, 2012 – 416 с.
 7. Zadoia A. Macroeconomics / A. Zadoia, Y. Petrunia, S. Kuzminov, O. Kosyakina, O. Trushenko. - Dnipropetrovs’k, Alfred Nobel University, 2011. – 296 p.
 8. Zadoia A. Microeconomics / A. Zadoia, S. Kuzminov, O. Kosyakina. - Dnipropetrovs’k, Alfred Nobel University, 2011. – 288 p.
 9. Петруня Ю.Є., Задоя А.О. Основи економічної теорії: Навч. посіб. – 4-е вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008.
 10. Задоя А.О. Макроэкономика: Учебник/ Третье издание, исправленное и дополненное. – К.: Знання, 2008.

Підвищення кваліфікації:

 1. Американські ради з міжнародної освіти«Формування системи забезпечення якості: кращі європейські практики», участь у міжнародному семінарі, травень, 2017
 2. Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2012, «Управління вищим навчальним закладом, план стажування
 3. Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2012, використання результатів наукових досліджень пр. викладанні дисципліни «Макроекономіка», сертифікат №0347
 4. Університет Амстердаму (Нідерланди), Гетінгенський університет Георга-Августа (Німеччина), Summer School in Economics, травень-червень 2009 р., навчання. – Економічна теорія. – Сертифікат
 5. Університет Амстердаму (Нідерланди), Гетінгенський університет Георга-Августа (Німеччина), Summer School in Economics, травень-червень 2009 р., навчання. Економічна теорія. – Сертифікат
 6. Університет Амстердаму (Нідерланди), факультет економіки та бізнесу — Амстердамська бізнес-школа, січень 2008 р., стажування. Міжнародний бізнес. - Сертифікат.

Лимонова Ельвіна Миколаївна

Лимонова Ельвіна Миколаївна

Заступник завідувача кафедри, кандидат економічних наук, доцент


Академія ID: 0068344  Репозитарій

Науково педагогічний стаж: 24 роки

Освіта:

Дніпропетровський державний університет, 1993 р., спеціальність «Хімія», кваліфікація хімік, викладач;

Дніпропетровська академія управління, бізнесу та права, 1995 р., спеціальність «Фінанси і кредит», кваліфікація економіст.

Університет імені Альфреда Нобеля, 2017 р., спеціальність «Філологія», кваліфікація Спеціаліст філології, перекладач з англійської та російської мов.

Викладає дисципліни: основи економічної науки, вступ до фаху, світова історія економіки та економічної думки, економіка та зовнішньоекономічна діяльність України, міжнародні торговельні відносини, транс націоналізація світової економіки.

Викладає дисципліни базової економічної підготовки («Основи економічної теорії». «Мікроекономіка». «Макроекономіка», «Історія економіки та економічної думки» та спеціальні дисципліни для студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини» («Вступ до фаху», «Міжнародна торгівля», «Транснаціоналізація світової економіки»).

Наукова діяльність:

Лимонова Е.М. веде активну наукову діяльність і є виконавцем наукової теми «Економіка України у нових геостратегічних реаліях: індивід, держава, суспільство» (державний реєстраційний номер 0115U000063). Сфера наукових інтересів – глобалізація, транснаціоналізація світової економіки, аналіз діяльності мультинаціональних підприємств. Має понад 40 публікацій (перелік публікацій за останні роки додається).

Статті у фахових виданнях

 1. Lymonova E. Estination of the effect of taxes and gross fixed capital formation on economic growth of Euro area / E. Lymonova // Академічний огляд. – 2019. – №1.
 2. Лимонова Е.М. Розробка системи управління розвитком старопромислових регіонів України на основі досвіду країн ЄС // Європейський вектор економічного розвитку. – 2017. - №1. – С.33-45.
 3. Лимонова Е.М. Державне регулювання діяльності ТНК в екологічній сфері / Е.М. Лимонова // Академічний огляд. – 2016. - №1. – С.143-149.
 4. Лимонова Е.М. Причини, розвиток та регулювання транснаціонального бізнесу / Е.М. Лимонова // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Економічні науки: збірник наукових праць / за ред. проф. Івана Кіщака. – 2016. - № 2(7). – С.83 – 89.
 5. Лимонова Е.М. Трансрівневе регулювання діяльності ТНК // Економічний Нобелівський вісник. – 2015. - №1 (8). – С.62-67
 6. Лимонова Е.М. Категорія «транснаціональна корпорація»: критерії визначення та основні ознаки // Академічний огляд. – 2015. - №2. – с.24-31

Підручники на навчальні посібники

 1. Транснаціоналізація світової економіки [Електронний ресурс] / Е.М. Лимонова, С.В. Кузьмінов, Г.Я. Глуха, І.С. Шкура. - Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2019. – 137 c.
 2. Управління міжнародними проєктами [Електронний ресурс] / Е.М. Лимонова, А.С. Магдіч, Г.Я. Глуха, І.С. Шкура. - Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2019.
 3. Управління зовнішьоекономічною діяльністю. Слайд-конспект [Електронний ресурс] / Г.Я. Глуха, О.А. Задоя, О.А. Євтушенко, Е.М. Лимонова. - Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2019

Інші публікації

 1. Лимонова Е.М. Аналіз зовнішнього середовища та ринкової кон’юнктури ПАТ «ДТЗ» // Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки: XXVII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів: тези доповідей, Дніпро, 5 грудня 2019 р. [Електронне видання] – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2019. – С. 253-256.
 2. Лимонова Е.М. Злиття і поглинання: етапи та їх особливості // Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, Херсон, 16-18 жовтня 2019 р. / Упоряд. Т. Казакова. – Херсон, вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2019. – С.155-156
 3. Лимонова Е.М Організаційна структура ТНК: вплив нововведень / Е.М. Лимонова, Я. Білоткач//Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки: XXVI Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих вчених: тези доповідей, Дніпро, 19 квітня 2019 р. – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2019. – С. 162-164.
 4. Лимонова Е.М. Перспективи розвитку економічних відносин України і Білорусі//Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки: XXV Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих вчених: тези доповідей, Дніпро, 14 грудня 2018 р. – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2018. – С. 150-152.
 5. Lymonova E.Regulation of transnational business//Розвиток невиробничої сфери економіки в умовах євроінтеграційних викликів: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, – Харків, 22-23 листопада 2018 р. : Харків : КНТЕУ, ХТЕІ КНТЕУ, 2018. – С.97-98.
 6. Lymonova E. The main stages of the creation of TNCs // Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки XXII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів: тези доповідей, Дніпро, 22 березня 2017 р. – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2017. – С.59-62
 7. Лимонова Е.М. Ґенеза та діяльність ТНК: регулювання на державному рівні// Economics, law, society: resumeof 2016. Материалы Международного научно-практического Web-Конгресса. - г. Винтертур (Швейцария), 27-28 октября 2016 г. – С.74-78.
 8. Лимонова Е.М. Вплив ТНК на економіку країни базування// Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки XX Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів: тези доповідей, Дніпро, 23 березня 2016 р. – Університет імені Альфреда Нобеля, 2016. – С.57-59.
 9. Лимонова Е.М. Форми інноваційної діяльності ТНК // Розвиток форм та методів сучасного менеджменту, економіки і права в умовах глобалізації: Матеріали 4-ї міжнародної наук.-практ. конф. – Дніпро, 5-7.04.2016: тези доповідей. – Т1. –Дніпро: Видавництво «Свідлер А.Л.», 2016. – С. 75-77.
 10. Лимонова Е.М. Регулювання негативних впливів діяльності ТНК на навколишнє середовище приймаючої країни// Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки XXI Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів: тези доповідей, Дніпро, 14 грудня 2016 р. – Університет імені Альфреда Нобеля, 2016. – С.115-117.
 11. Лимонова Е.М. Транснаціональні корпорації: регулювання діяльності в умовах глобалізації// Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. - Львів, 29 листопада 2016 р. – С. 77-81.

 Підвищення кваліфікації:

 1. Захист кандидатської дисертації за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (тема «Державне регулювання діяльності ТНК у національному господарстві України: трансрівневі імперативи» ДК № 028143
 2. Стажування у Дніпропетровській торгово-промисловій палаті (Квітень –листопад 2017 р).

Кузьмінов Сергій Васильович

Кузьмінов Сергій Васильович

Доктор економічних наук, професор


Академія ID: 0099520  Репозитарій

Науково-педагогічний стаж: 26 років

Освіта: Дніпропетровська гірнича академія України,1994 р., "Економіка та організація у галузях гірничої промисловості та геологорозвідці", гірничий інженер-економіст;

Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, 2017 р., «Філологія», спеціаліст філології, перекладач з англійської та російської мов.

Викладає дисципліни: історія економіки та економічної думки (англійською мовою), мікроекономіка (англійською мовою), макроекономіка (англійською мовою), міжнародні стратегії економічного розвитку (англійською та українською мовами), основи економічної науки (англійською мовою), політична економія. Викладає студентам бакалаврату, магістратури, школи бізнесу.

Наукова діяльність: Є виконавцем наукової теми «Економіка України у нових геостратегічних реаліях: індивід, держава, суспільство» (державний реєстраційний номер 0115U000063). Сфера наукових інтересів – неоінституціональна теорія та мікроекономічні аспекти поведінки ринкових суб’єктів. Має понад 70 публікацій, з них 64 наукові (у т.ч. 2 монографії). Серед найбільш значущих:

Монографії

 1. Економічний розвиток: взаємозв’язок мікро-, макро_ та мегарівнів: кол. монографія / За заг. ред. А.О. Задої. – Д.: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2014. – 160 с.
 2. Кузьмінов С.В. Суб’єктні оцінки як неринковий фактор ринкової координації: монографія / С.В. Кузьмінов. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2011. – 264 с.

Статті

 1. Кузьмінов С.В., Журавльов В.Є. Динаміка економічного зростання у ФРН: джерела, фактори та інтереси // Академічний огляд. – 2019. - №2 (51). – С.93-100.
 2. Кузьмінов С.В., Задоя Ю.А. Інновації у банківській діяльності: сутність та класифікація // Європейський вектор економічного розвитку. – 2018. - №1(24). – С. 64-70.
 3. Кузьмінов С.В. Макоткіна О.В. Експортоорієнтований розвиток: межі економічного зростання // Академічний огляд. – 2018. - №2 (49). – С.5-19.
 4. Кузьмінов С.В., Пархуць Є.Д. Формування торгівельної стратегії на ринку Форекс на основі статистичного аналізу // Молодий вчений.– 2017. – №3. – С. 706-710.
 5. Кузьмінов С.В. Коротке політико-економічне визначення фашизму // Академічний огляд. – 2016. - №2. – С.14- 21
 6. Кузьмінов С.В., Лимонова Е.М. Варіанти інтеграції економіки України у економіку ЄС // Нобелівський вісник. – 2017. - №1 (10). – С.48-55.
 7. Кузьмінов С.В. Інвестиційний клімат та інвестиційна привабливість регіонів України // Економічний Нобелівський вісник. – 2015. - №1 (8). – С.55-61
 8. Кузьмінов С.В. Чи повинна політична економія бути складною наукою? // Академічний огляд. – 2015. - №1. – с. 5-10

Підручники та навчальні посібники

 1. Транснаціоналізація світової економіки [Електронний ресурс] / Е.М. Лимонова, С.В. Кузьмінов, Г.Я. Глуха, І.С. Шкура. – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2019. – 137 c.
 2. Задоя А.О., Кузьмінов С.В. та ін. Міжнародні стратегії економічного розвитку. – Київ: Знання, 2007. (з грифом МОН України).

Інші видання

Підвищення кваліфікації:

 1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю «Економічна теорія та історія економічної думки» (диплом ДД№002207 від 4.07.2013)
 2. Отримання вченого звання професора кафедри міжнародної економіки та економічної теорії (атестат 12 ПР №01108 від 15.12.2015).

Магдіч Аліса Сергіївна

Магдіч Аліса Сергіївна

Керівник сектору англомовних програм, кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри


Академія ID: 0052748  Репозитарій

Науково педагогічний стаж: 19 років

Освіта:

Дніпропетровський державний університет, 2000 р., «Психологія», психолог, викладач англійської мови.

Дніпропетровський університет економіки та права, 2010 р., «Міжнародна економіка», фахівець з міжнародної економки.

Викладає навчальні дисципліни: «Міжнародні економічні відносини», «Вступ до фаху», «Економіка зарубіжних країн». З 2012 р. є координатором програми BA (Hons) International Management з Університетом Уельсу Трініті Сент Девід (Велика Британія). З вересня 2019 р. є членом редакційної колегії іноземного рецензованого наукового видання Journal of Modern Economic Research, Slovakia. Протягом 2018-2019 рр. брала участь у Програмі розвитку лідерського потенціалу університетів України, започаткованої Британською Радою в Україні за підтримки Фундації Лідерства (Великобританія (Назва проєкту: «Створення регіонального хабу гейміфікації навчального процесу «Нобель-Quiz»). У 2013 р. стала автором проєкту, який виграв два гранти Міжнародного Вишеградського Фонду (Standard Grant No. 21320073, Visegrad University Studies Grant No. 6130029. Назва проєкту «Transformation and educational processes in the Visegrad Group countries»). Протягом 2013-2015 рр. була координатором цього проєкту.

Наукова діяльність:  Є виконавцем наукової теми «Економіка України у нових геостратегічних реаліях: індивід, держава, суспільство» (державний реєстраційний номер 0115U000063). Сфера наукових інтересів – соціальні фактори економічного розвитку.

Монографії

 1. Циклические колебания и кризисы в транзитивной экономике стран ЦВЕ. – SaarbrückenGermany : LAP LAMBERT AcademicPublishing, 2014. – 180 с.
 2. Економічний розвиток: взаємозв’язок мікро-, макро- та мегарівнів: кол. монографія / За заг. ред. А.О. Задої. – Д.: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2014. – 160 с.
 3. Экономико-правовыепроблемыосуществлениямодернизацииРоссии: коллективная монография / под ред. Р.М. Качалова, В.Н. Овчинникова, В.В. Сорокожердьева. - Краснодар, 2013. - 367 с.
 4. Инициативная экономическая деятельность: экономико-психологические факторы и основы ее мотивации: монография / Под ред. В.А. Ткаченко. – Д. : Монолит, 2006. — 396 с.

Статті

 1. Mahdich A. Social institutions and economic growth / A. Mahdich, R. Kravchenko // Nobel Herald. – 2017. – No. 1(10) – pp. 56-62.
 2. Магдіч А.С. Концептуальний підхід до формування механізму впливу демократії на економічне зростання / А.С. Магдіч // Європейський вектор економічного розвитку. – 2016. - №2. – С.97-106.
 3. Магдіч А.С. Демократізація і економічне зростання: теоретичний аспект / А.С. Магдіч //Академічний огляд. – 2016. – №2. – С.5-13.
 4. Магдіч А.С. Вплив соціальних факторів на економічне зростання: вітчизняний аспект / А.С. Магдіч //Економічний Нобелівський вісник. – 2015. - №1 (8). – С.68-78.
 5. Магдіч А.С. Типологія факторів економічного зростання: теоретико-методологічний аспект / А.С. Магдіч // Європейський вектор економічного розвитку. – 2015. - №2. – С. 119-130.
 6. Магдіч А.С. Напрями трансформації моделі економічного зростання країн ЦСЄ / А.С. Магдіч // Бюлетень міжнародного нобелівського економічного форуму. – 2014. - № 1. – С.314-323.

Підручники на навчальні посібники

 1. Zadoia A. Economy of foreign countries: study guide [Electronic resource] / A. Zadoia, A. Magdich, O. Zadoia. D.: Alfred Nobel University, Dnipro, 2019. – 210 c.
 2. Шкура І.С. Управління міжнародними проєктами / Шкура І.С., Глуха Г.Я, Лимонова Е.М., Магдіч А.С. Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2019. – 137 c
 3. Міжнародна економіка. Підручник./ За ред.. А.О.Задої, В.М. Тарасевича. - К.: Центр учбової літератури, 2012 – 416 с.
 4. Міжнародна економіка: збірник завдань для самостійної роботи та контролю знань / О.М. Трушенко, А.С. Магдіч. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2012. – 152 с.
 5. InternationalEconomics: self-studytasks / O.M. Trushenko, A.S. Magdich. – Dnipropetrovs’k: Alfred Nobel University, Dnipropetrovs’k, 2012. – 156 p.

Кількість наукових праць: 66
Участь у наукових конференціях (останні три роки): 12 

Підвищення кваліфікації:

 1. Дніпропетровська торгово-промислова палата, стажування (квітень-червень 2017 р., вересень-листопад 2017 р.).
 2. Університет імені Альфреда Нобеля, участь у методичному семінарі «Науково-дослідна робота студентів в освітньому процесі університету», квітень 2017.
 3. Присвоєння вченого звання доцента кафедри міжнародної економіки та економічної теорії, Атестат 12 ДЦ № 041195 від 26 лютого 2015 р.
 4. Захист кандидатської дисертації на тему «Циклічна криза та динаміка транзитивної економіки країн Центральної та Східної Європи», диплом кандидата економічних наук за спеціальністю «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» ДК № 011100 від 25 січня 2013 р.

Шкура Ірина Сергіївна

Шкура Ірина Сергіївна

Проректор із забезпечення якості вищої освіти, доцент, кандидат економічних наук, доцент


Академія ID: 0078078  Репозитарій

Освіта: Дніпропетровська академія управління, бізнесу та права, 2001 р., фінанси та кредит;

Дніпропетровський університет економіки та права, 2005 р., Майстер бізнес адміністрування, програма МВА «Менеджмент організації»

Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, 2017 р., «Філологія», спеціаліст філології, перекладач з англійської та російської мов.

Викладає навчальні дисципліни «Міжнародні організації», «Управління міжнародними проєктами та фандрайзинг», «Етикет та основи міжнародного протоколу», а також фінансові дисципліни на програмах МВА. Є досвід викладання в ВНЗ України та Польщі. З 2003 р. є активним учасником міжнародних проєктів, грантів міжнародних установ (проєкт CEUME «Лідери майбутнього в МВА», стипендіальна програма ім. Л. Кіркланда (Польща), програма професійного розвитку Елен та Роналда Вайзер (2009 р.), грант на участь в Економічному форумі (Польща), стипендіальна програма Уряду Республіки Литва, програма викладацької мобільності ERASMUS+).

Наукова діяльність: Є виконавцем наукової теми «Економіка України у нових геостратегічних реаліях: індивід, держава, суспільство» (державний реєстраційний номер 0115U000063). Сфера наукових інтересів – соціально відповідальне інвестування.

Монографії

 1. Місцеве оподаткування в Україні: еволюція та перспективи розвитку / Баранник Л.Б., Дулік Т.О., Вознюк О.В. та інші (всього 12 осіб за заг. ред. д.е.н. Баранник Л.Б.-Д., 2015
 2. Реформування фінансово-кредитної системи та стимулювання економічного зростання в умовах міжнародної фінансової кризи/ Крамаренко Г.О., Чорная О.Є., Шкура І.С. та ін.- Дніпропетровськ, 2010.

 Статті у фахових виданнях

 1. Shkura I. The regional peculiarities of SRI development // Journal of Economics and Management ISSN 1732-1948 Vol. 37 (3) • 2019, pp. 107-138.
 1. Шкура І.С. Розвиток соціально відповідального інвестування у світі // Академічний огляд. – 2018. – №1. – С.80-88.
 2. Шкура І.С. Оцінка стану трудової міжнародної міграції українців // Академічний огляд. – 2018. - №2 (49). – С.109-118.
 3. Шкура І.С. Соціально відповідальні інвестиції у зарубіжній практиці застосування // Нобелівський вісник. – 2017. - №1 (10). – С.91-100
 4. Шкура І.С. Роль соціально-відповідального інвестування у забезпеченні сталого розвитку України // Економічний нобелівський вісник. – 2016. - №1. – С.252-262.
 5. Шкура І.С. Прагматика застосування методів оцінки інвестиційних проєктів в українських реаліях // Європейський вектор економічного розвитку. – 2016. №1. – С.133-143
 6. Шкура І.С., Щербініна Т.О. Оцінка стану трудової міжнародної міграції українців / Академічний огляд. – 2018. - №2 (49). – С.109-118.
 7. Трансформація ролі податків у формуванні доходів місцевих бюджетів / І.С. Шкура // Вісник ДДФА: Економічні науки. – 2015. - № 1 (33). – С.174-179.

Підручники та навчальні посібники

 1. Management of Foreign Economic Activity: Complex of learning materials for organization of independent work, control and self-control of student learning [Electronic resource] / Н. Нlukha, S. Kholod, I. Shkura, O. Yevtushenko, O. Zadoya. — Dnipro: Alfred Nobel University, Dnipro, 2018. — 89 c.
 2. Транснаціоналізація світової економіки [Електронний ресурс] / Е.М. Лимонова, С.В. Кузьмінов, Г.Я. Глуха, І.С. Шкура.
 3. Управління міжнародними проєктами / Шкура І.С., Лимонова Е.М., Глуха Г.Я., Магдіч А.С., Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2019. – 124 c.

Інші видання

 1. Шкура І.С. Аналіз можливостей розвитку соціально відповідального інвестування в Україні на базі культурних цінностей // Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, Херсон, 16-18 жовтня 2019 р. / Упоряд. Т. Казакова. –Херсон, вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2019. – С.119-120
 2. Shkura I. Strategies of socially responsible investment: global aspect // Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки XXIII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів: тези доповідей, Дніпро, 13 грудня 2017 р. – Університет імені Альфреда Нобеля, 2017. – С.141-142
 3. Глуха Г.Я., Шкура І.С., Гавяда В.В. Формування та функціонування систем внутрішнього забезпечення якості в Університеті імені Альфреда Нобеля // Інноваційний університет і лідерство: проєкт і мікропроєкти. - Варшава, 2017. – С. 213-226.
 4. Шкура І.С. Реформування системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Університеті імені Альфреда Нобеля // Науковий вісник УМО: Електронне видання, К. «Університет менеджменту освіти», 2016.- Випуск 1.- Частина 1.-344 с.- С. 43-54
 5. Шкура І.С. Вплив кредитних рейтингів країни на визначення ставки дисконтування при проведенні оцінки інвестиційних проєктів // Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки XX Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів: тези доповідей, Дніпро, 23 березня 2016 р. – Університет імені Альфреда Нобеля, 2016. – С.129-131.

Підвищення кваліфікації:

Erasmus+ Mobility for teaching certificate for incoming teachers, October, 2018, Katowice

Університет імені Альфреда Нобеля,

сертифікат №1640 про участь у семінарі-тренінгу «Сучасні WEB-технології в організації освітнього процесу»

11.04.2019

Університет імені Альфреда Нобеля,

сертифікат №1680 про участь у семінарі-тренінгу «Студент – як викладач» 07.05.2019

Університет імені Альфреда Нобеля,

сертифікат №1591 про участь у семінарі-тренінгу «”Mind-mapping” як інструмент інтерактивного навчання»

19.02.2019

Університет імені Альфреда Нобеля,

сертифікат №1546 про участь у майстер-класі «Використання методу «Автобусна зупинка» на лекційному занятті» 13.11.2019

Університет імені Альфреда Нобеля,

сертифікат №1415 про участь у циклі семінарів-тренінгів «Впровадження гейміфікації в освітній процес»

16.10.2018

Університет імені Альфреда Нобеля,

сертифікат №1449 про участь у майстер-класі «Сучасні методи роботи з групою» 30.10.2018

Університет імені Альфреда Нобеля,

диплом спеціаліста з філології, перекладач з англійської та російської мов червень, 2017.

Задоя Олександр Анатолійович

Задоя Олександр Анатолійович

Кандидат економічних наук, доцент, фахівець англомовних програм


Академія ID: 1464133  Репозитарій

Науково педагогічний стаж: 4 роки 

Освіта:

Національна гірнича академія України, 2000 р., «Фінанси і кредит», економіст;

Університет імені Альфреда Нобеля за програмою «Бізнес-адміністрування» (МВА), 2015 р. «Магістр з бізнес-вдміністрування»;

Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, 2017 р., «Філологія», спеціаліст філології, перекладач з англійської та російської мов.

Детальніше

Освітньо-професійна програма «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»

День кафедри глобальної економіки

Час: 20 Червня 2020 13:30 Київ

Приєднатися до конференції Zoom

https://duan.zoom.us/j/6785935658

Ідентифікатор конференції: 678 593 5658

Інтернет-конференція економістів-міжнародників

Минулого тижня відбулася чергова XXVIII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки», організаторами якої стала кафедра міжнародних економічних відносин та економічної теорії Університету імені Альфреда Нобеля за підтримки Української асоціації економістів-міжнародників.

І хоча в силу відомих причин організатори змушені були обмежитися Інтернет-форматом проведення конференції, вона як завжди викликала високий інтерес серед молодих дослідників. Свої доповіді на конференцію надіслали більше ніж 80 науковців та студентів з України, Казахстану, Узбекистану, Польщі. Тематика досліджень надзвичайно широка: від проблем економічної історії до найсучасніших питань впливу епідемії коронавірусу на економіку світу. Учасники висловлювали досить сміливі, але разом з тим обґрунтовані судження щодо перспектив розвитку України та інших країн світу в умовах динамічних змін сучасного міжнародного середовища.

Усі матеріали, надіслані учасниками конференції, увійшли до збірки тез виступів, яка доступна ТУТ.

Розпочата учасниками конференції дискусія не завершена. Вона буде продовжена на наступній, XXIX Конференції, яка уже запланована на грудень 2020 р. Чекаємо на нових учасників та нові ідеї!


6 грудня 2019

Ксенія Шепотько, студентка спеціальності «Міжнародні економічні відносини», стала учасницею молодіжного обміну програми Study Tours to Poland (STP), в м. Краків

5 грудня 2019

XXVII Міжнародна конференція – відбулася!

22 жовтня 2019

«Технології успіху» в школах Дніпра

8 жовтня 2019

Студенти Університету імені Альфреда Нобеля навчалися у літній школі у Великій Британії та отримали сертифікати про успішне навчання


АРХІВ НОВИН

Для студентів україномовної програми:

Лимонова Ельвіна Миколаївна

Заступник завідувача кафедри, кандидат економічних наук, доцент

 • +38 (050) 572 88 79
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Для студентів англомовної програми:

Магдіч Аліса Сергіївна

Керівник сектору англомовних програм, кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри

 • +38 (066) 358 26 45
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Задоя Анатолій Олександрович

Завідувач кафедри, професор, доктор економічних наук

 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

school and education

Гаряча лінія

0-800-75-51-57