Логотіп університета імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

0-800-75-51-57

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Кафедра міжнародної торгівлі і підприємництва

Кафедра міжнародної торгівлі і підприємництва забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти та PhD у галузі знань «Управління та адміністрування» за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Місія кафедри – надання сучасної професійної освіти, що базується на кращих освітніх стандартах, національних й міжнародних традиціях, досягненнях науки й практики у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності з урахуванням вимог міжнародної та європейської систем стандартів та сертифікації.

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – це діяльність, пов’язана з організацією та функціонуванням підприємницьких, торговельних та біржових структур, яка здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів.

Освітній процес на кафедрі проводиться за освітніми програмами, які забезпечують високий рівень підготовки бакалаврів, магістрів та аспірантів з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності відповідно вимогам сучасного ринку праці.

В рамках навчального проєкту «Школа бізнесу і логістики» викладачами кафедри постійно проводяться майстер-класи.

При кафедрі діє клуб «Підприємницька майстерня».

Важливою є взаємодія вищої школи та бізнесу. На кафедрі працює освітній центр «Бізнес для бізнесу» (ОЦ В2В), метою якого є налагодження та розвиток ефективної співпраці підприємців і викладачів для подальшого розвитку підприємництва у регіоні та удосконалення навчання у вищій школі за підтримки випускників-практиків.

Науково-педагогічні працівники кафедри мають наукові ступені та вчені звання.

Підвищенню якості викладання сприяють наукові дослідження, які проводяться викладачами кафедри.

Наукові досягнення підтверджено патентами. Викладачами кафедри отримано 10 патентів на корисні моделі та патент України на промисловий зразок.

Отримано понад 70 свідоцтв на реєстрацію авторського права на праці наукового характеру.

На кафедрі міжнародної торгівлі і підприємництва сформовано наукову школу: «Дослідження шляхів підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств». Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Павлова В.А.

Викладачі кафедри міжнародної торгівлі і підприємництва є членами Дніпровського осередку українського товариства товарознавців і технологів (УТТТ), який входить до складу Міжнародного товариства товарознавців і технологів (IGWT) (сертифікат від 02.10.2012 р.).

Викладачі кафедри також є членами Громадської організації «Асоціація сприяння глобалізації освіти та науки SPACETIME», головна мета якої – сприяння глобалізації освіти та науки, інтелектуальному розвитку людини, розвитку академічної мобільності, розвитку міжнародного освітнього та наукового співробітництва, задоволення освітніх та наукових інтересів своїх членів.

Про високий попит на наших здобувачів свідчить те, що багато з них вже на старших курсах мають престижну роботу, поєднуючи її з навчанням!


За результатами опитування «Викладач очима здобувачів» за дисциплінами осіннього семестру 2019/2020 н.р. сформовано «Топ-3» науково-педагогічних працівників кафедри, які посіли перші три позиції за середнім показником:

Науково-педагогічний працівник

Середньо-зважений бал

Орлова В.М.

11,38

Павлова В.А.

11,31

Сергєєва О.Р.

11,23


ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ, ПЕРСПЕКТИВИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Сьогодні у ділових колах уміння провадити підприємницьку, торговельну та біржову діяльність, знання іноземних мов цінується як важлива умова для досягнення успіху в бізнесі і як необхідний атрибут особистої кар’єри!

Особливостями освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» є:

- Посилена компонента бізнес-орієнтованих дисциплін.

- Акцент в освітньому процесі зроблено на об’єкт діяльності.

- Залучення до освітнього процесу досвідчених практиків.

- Можливість вільного вибору дисциплін, яка дає змогу здобувачам підвищувати свої Hard Skills та Soft Skills.

- Посилена підготовка з іноземної мови.

- Можливість міжнародної академічної мобільності.

- Широкі можливості працевлаштування на підприємствах всіх сфер економічної діяльності і організаційно-правих форм: від матеріального виробництва – до сфери послуг, від приватного бізнесу – до транснаціональних корпорацій, в яких випускники працюють у якості керівників первинного рівня управління або виконавців різноманітних служб апарату управління; органи державного та муніципального управління; створюють та розвивають власну справу.

Випускники можуть працювати:

- керівниками виробничих, торговельних, біржових структур та їх підрозділів,

- бренд-менеджерами,

- менеджерами-форматорами,

- керівниками та менеджерами у роздрібній і оптовій торгівлі та сфері послуг,

- фахівцями із біржових операцій, фахівцями-аналітиками з дослідження товарного ринку, товарознавцями-експертами,

- експертами з зовнішньоекономічної діяльності;

- експертами з якості товарів;

- менеджерами систем якості,

- начальниками митних постів і відділів митниці,

- фахівцями з логістики.


Якщо хочеш бути успішним, заробляти гроші, вміти спілкуватися з людьми та розвиватися, відкрити свій бізнес або працювати в корпорації, то обирай навчання за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність»!

СТУПІНЬ «БАКАЛАВР» детальну інформацію дивись ТУТ
освітньо-професійна програма

СТУПІНЬ «МАГІСТР» - детальну інформацію дивись ТУТ
освітньо-професійна програма

СТУПІНЬ «PhD»
Освітньо-професійна програма

Кафедра створена у 1998 р. (наказ № 75-У від 16.06.98 р.). для забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (науково-освітнього) рівня за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (спеціалізації бакалаврського рівня: «Підприємництво і бізнес-технології» і «Підприємництво і комерційна логістика»).

Еволюція назви кафедри:

1998-2007 – кафедра товарознавства та комерційної діяльності.

2007-2016 – кафедра товарознавства і торговельного підприємництва.

2016-2020 – кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

з 2020 – кафедра міжнародної торгівлі і підприємництва.

Значні події:

1998 – за державною ліцензією розпочато підготовку бакалаврів за напрямом «Торгівля».

2002 – акредитовано підготовку бакалаврів за напрямом «Торгівля».

1-ий випуск бакалаврів за напрямом «Торгівля».

Ліцензовано підготовку спеціалістів за спеціальністю «Товарознавство та комерційна діяльність».

2003 – акредитовано підготовку спеціалістів за спеціальністю «Товарознавство та комерційна діяльність».

Перший випуск спеціалістів.

2008 – отримано ліцензію на підготовку магістрів за спеціальністю «Товарознавство та комерційна діяльність».

10-річчя кафедри товарознавства і торговельного підприємництва.

2009 – перший випуск магістрів денної форми навчання.

2011 – перший випуск магістрів вечірньої форми навчання.

з 2010 – щорічні Міжнародні конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств».

2013 – ліцензовано підготовку магістрів за спеціальністю «Товарознавство та експертиза в митній справі».

2015 – перший випуск магістрів зі спеціальності «Товарознавство та експертиза в митній справі».

2016 – перший набір здобувачів в магістратуру за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

2016 – отримано ліцензію на підготовку PhD за освітньо-науковою програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

2018 – перший випуск магістрів за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

2018 – 20-річчя кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Вікторія Орлова - Завідувач кафедри

Вікторія Орлова

Завідувач кафедри

Оксана Кузьменко - Заступник завідувача кафедри

Оксана Кузьменко

Заступник завідувача кафедри

Валентина Павлова - Професор

Валентина Павлова

Професор

Галина Рижкова - Доцент

Галина Рижкова

Доцент

Олена Сергєєва - Доцент

Олена Сергєєва

Доцент

Павлова Валентина Андріївна

Павлова Валентина Андріївна

Доктор економічних наук, професор


Профіль науковця Академія 0000-0002-6762-8041

Профіль науковця НАН Репозитарій

ID: 0011772  /

Освіта: закінчила Донецький інститут радянської торгівлі за спеціальністю «Економіка торгівлі» і Полтавський університет споживчої кооперації України за спеціальністю «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» з кваліфікацією викладач спеціальних дисциплін за фахом «Товарознавство та комерційна діяльність».

Захистила докторську дисертацію за темою: «Стратегія забезпечення конкурентоспроможності підприємств – виробників споживчих товарів» у спеціалізованій раді Д 11.055.01 Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Міністерства освіти і науки України за спеціальністю 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» (2007 р.).

Професор кафедри товарознавства і торговельного підприємництва (2007 р.)

Викладає дисципліни: Методологія і організація наукових досліджень, Економіка торгівлі, Міжнародна торгівля, Основи підприємництва.

Очолює наукову школу «Дослідження шляхів підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств».

Науковий керівник науково-дослідної теми «Розробка й удосконалення механізмів управління розвитком та конкурентоспроможністю підприємств (державний реєстраційний номер 0120U002167) 02.2020-02.2025.

Керує підготовкою аспірантів, здобувачів та докторантів. Має захищених двох докторів наук та 6 кандидатів наук.

Здобувачі вищої освіти отримували дипломи I-III ступенів на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук (2012-2019 рр.) та І ступеня у Всеукраїнському конкурсі кваліфікаційних робіт ЗВО зі спеціальності «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» (2018-2019 рр.).

Має:

 • 7 патентів на корисну модель та понад 30 свідоцтв на реєстрацію авторського права на праці наукового характеру;
 • 17 монографій та 5 навчальних посібників з грифом «Рекомендовано МОН України»;
 • понад 150 наукових праць.

Міжнародне стажування за програмою «Організація навчального процесу, програми підготовки, інноваційні технології та наукова робота в Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University», Польща (Сертифікат №WK/4983/2017/1, 2018 р., 108 год.). Участь в семінарі «Досвід підготовки висококваліфікованого персоналу в ESEI International Business School Barcelona», 2019 р., Іспанія.

Визнання:

 • Член Міжнародного товариства товарознавців і технологів (IGWT).
 • Член Українського товариства товарознавців і технологів (УТТТ).
 • Керує Дніпропетровським осередком УТТТ.
 • Член Громадської організації «Асоціація сприяння глобалізації освіти та науки СПЕЙСТАЙМ».
 • Член підкомісії 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність науково-методичної комісії 5 з бізнесу, управління та права сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 08.120.01 при ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», член спеціалізованої вченої ради Д 44.877.01 у Полтавському університеті економіки і торгівлі

Член редакційної колегії наукових журналів «Академічний огляд», «Європейський вектор економічного розвитку», «Економічний нобелівський вісник».

Нагороди: за вагомий особистий внесок у розвиток освіти та багаторічну сумлінну працю була нагороджена Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (постанова КМУ від 15 травня 2003 р., № 5493), знаком Асоціації навчальних закладів України недержавної форми власності «За розбудову освіти» (наказ від 14 травня 2003 р., №15), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2008 р, № 132926) та Почесною відзнакою голови Дніпропетровської обласної ради (2010 р., № 446), Золотою медаллю «Професійна слава України» (2010 р., № 0606), Подякою від міського голови (2012 р., № 259-рк), грамотою науково-методичної комісії МОН України (18 листопада 2013 р. управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради (12 квітня 2014 р.), Почесною грамотою Національної Академії наук України (2018 р.), Відзнакою «Українська берегиня» (2018 р.).

Кузьменко Оксана Василівна

Кузьменко Оксана Василівна

Кандидат економічних наук, доцент


Академія 0000-0003-2086-8758 Профіль науковця

Репозитарій ID: 0060142  /

Освіта: закінчила Університет імені Альфреда Нобеля за спеціальністю «Товарознавство і комерційна діяльність» і Дніпропетровську державну фінансову академію за спеціальністю «Фінанси».

Захистила кандидатську дисертацію в Університеті імені Альфреда Нобеля за темою «Стратегічне управління ресурсним потенціалом підприємства». Спеціальність 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

Викладає дисципліни: Підприємництво (Товарознавчі аспекти), Комерційна діяльність, Торговельне підприємництво, Захист прав споживачів, Основи екології та безпеки споживчих товарів.

Орлова Вікторія Миколаївна

Орлова Вікторія Миколаївна

Кандидат технічних наук, доцент


Академія 0000-0002-7251-2588 Профіль науковця

Репозитарій

Освіта: закінчила Український державний хіміко-технологічний університет за спеціальністю «Хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів» та Університет імені Альфреда Нобеля за спеціальністю «Товарознавство і комерційна діяльність».

В Українському державному науково-дослідному вуглехімічному інституті Міністерства промислової політики України захистила кандидатську дисертацію за темою «Інтенсифікація процесу газифікації малометаморфізованого вугілля України з використанням металургійних шлаків». Спеціальність 05.17.07 «Хімічна технологія палива і пально-мастильних матеріалів».

Має вчене звання доцента кафедри товарознавства та торговельного підприємництва.

Викладає дисципліни: Управління якістю, Техніка продажів та залучення клієнтів, Технологія організації командної роботи, Біржова діяльність, Хімія та методи дослідження сировини і матеріалів. 

Є автором конспектів лекцій, має понад 100 наукових та навчально-методичних видань, у тому числі є співавтором 1 навчального посібника з грифом «Рекомендовано МОН України», 5 монографій, 1 патенту на корисну модель та 7 свідоцтв на реєстрацію авторського права на праці наукового характеру.

Підготувала студентів призерів Конкурсу Президентського фонду Л. Кучми «Україна» на тему: «20 років аграрній реформі в Україні: досягнення і проблеми» (2015 р., 2 місце), Конкурсу наукових робіт студентів та аспірантів, присвяченого 100-річчю Нобелівського лауреата з економіки Артура Льюїса (2015 р., 3 місце), Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук зі спеціальності «Підприємництво» (Житомир: 2017-2019 рр. – дипломи III ступеня).

Член Міжнародного товариства товарознавців і технологів (IGVT) та Українського товариства товарознавців і технологів (УТТТ). Член ГО «Асоціація сприяння глобалізації освіти та науки СПЕЙСТАЙМ».

Пройшла закордоне стажування за програмою «Забезпечення якості освіти у вищих навчальних закладах» у Вищій школі управління охороною праці в м. Катовіце, Польща (20.09.2018-31.01.2019 рр.).

Рижкова Галина Анатоліївна

Рижкова Галина Анатоліївна

Кандидат економічних наук, доцент


Академія 0000-0002-2874-1797 Профіль науковця

Репозитарій ID: 0082309  /

Освіта: закінчила Донецький інститут радянської торгівлі за спеціальністю – Товарознавство і організація торгівлі непродовольчими товарами.

Захистила кандидатську дисертацію в Університеті імені Альфреда Нобеля за темою «Організаційно-економічний механізм управління маркетинговими комунікаціями підприємства». Спеціальність 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економікою».

Викладає дисципліни: Комерційна логістика, Бізнес комунікації, Експертиза товарів, Товарознавство (Непродовольчі товари), Технологія надання послуг.

Має понад 80 наукових публікацій та 10 свідоцтв про реєстрацію авторського права, в тому числі 3 патенти на промислові зразки.

Модератор міжнародного дослідження "Проблеми працевлаштування випускників Вузів" спільно з Бранденбурзьким університетом прикладних наук (Німеччина), Познанською і Гданською Політехніками (Польща), Національним університетом (University Babes Bolyai, Румунія).

Значну увагу приділяє науковій роботі студентів. Щорічно готує студентів до участі у Всеукраїнських студентських наукових конкурсах та Літніх школах на базі Львівської та Познанської Політехніки (Польща).

Ініціювала організацію та є координатором Освітнього центру "Бізнес для бізнесу". Цей проєкт дозволив більш ефективно взаємодіяти випускникам-підприємцям та викладачам кафедри й таким чином підвищив рівень якості освіти студентів кафедри – майбутніх підприємців.

Постійно підвищує свій професійний рівень шляхом міжнародного стажування та навчальних візитів до Вишів-партнерів у Польщі та Німеччині.

Здійснює бізнес-консультування підприємців у регіоні.

У 2019 році пройшла навчання у Центрі біржових технологій з новітніх технологій у бізнесі.

Сергєєва Олена Романівна

Сергєєва Олена Романівна

Кандидат наук з державного управління, доцент


Академія 0000-0003-4346-5425 Профіль науковця

Репозитарій ID: 0067870  /

Освіта: закінчила Харківську державну академію технології та організації харчування за спеціальністю «Товарознавство та організація торгівлі продовольчими товарами».

Захистила кандидатську дисертацію в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при президенті України за темою «Оцінювання рівня розвитку місцевого самоврядування в Україні як фактору становлення громадянського суспільства». Спеціальність 25.00.04– «Місцеве самоврядування».

Викладає дисципліни: Товарознавство (Харчові продукти), Категорійний менеджмент, Організація виробничих процесів (Організація ресторанного бізнесу), Ідентифікація та фальсифікація товарів, Публічні закупівлі.

Освітньо-професійна програма «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

Освітньо-наукова програма «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

27 квітня 2020 р. кафедра звітувала про відповідність освітніх програм "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" бакалаврського, магістерського та PhD рівнів , за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти критеріям оцінювання якості відповідно до Положення про акредитацію освітніх програм

Освітні програми кафедри. Самоаналіз

Освітні програми. Презентація

26 березня 2020

XI Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція молодих вчених та студентів «Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств»


Науково-дослідна тема кафедри — "Розробка й удосконалення механізмів управління розвитком та конкурентоспроможністю підприємств".

Державний реєстраційний номер 0120U002167.

02.2020-02.2025.

Керівник теми: д.е.н., проф. Павлова Валентина Андріївна.


ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ ЗА ТЕМОЮ «ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ»

Кафедра з лютого 2015 р. по лютий 2020 р. виконувала науково-дослідну роботу (НДР) за темою «Формування механізмів управління підприємствами» (номер державної реєстрації 0115U000062) (завершення – лютий 2020 р.).

До виконання було залучено 10 викладачів, 4 докторанти, 7 аспірантів та щорічно до 80 здобувачів вищої освіти.

За п’ять років виконавцями науково-дослідної роботи було опубліковано:
одну кафедральну монографію та 33 підрозділи колективних монографій поза межами університету, у т.ч., у співавторстві з докторантами, аспірантами та студентами;

4 наукові статті у базах Scopus;

16 статей у закордонних періодичних виданнях;

38 статей у фахових виданнях України;

47 тез доповідей, опублікованих у збірках матеріалів міжнародних науково-практичних конференцій і виданих за кордоном;

106 тез доповідей, опублікованих в Україні.

Результатом інтелектуальної діяльності є два патенти на корисну модель та 45 свідоцтв на реєстрацію авторського права на праці наукового характеру.

За результатами наукових досліджень захищено дві докторських дисертації (Гармідер Л.Д., 2015 р. та Лохман Н.В, 2019 р.) й 1 кандидатська дисертація (Вакарчук Т.С., 2018 р.)

Протягом періоду виконання теми активізувалася науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти. Зокрема, ними опубліковано 543 наукові праці, у т.ч., як співавтори монографій та статей у фахових виданнях України й закордонних періодичних виданнях. 103 здобувачі взяли участь в олімпіадах і конкурсах різного рівня, з них 40 – в II етапі Всеукраїнських олімпіад та конкурсів, а 14 – стали їх переможцями та нагороджені дипломами I, II та III ступенів.

Проведено п’ять Міжнародних науково-практичних конференцій студентів та молодих вчених «Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств» (VI-а (2015 р.) – X-а (2019 р.), учасниками яких, окрім України, були представники Австрії, Вірменії, Грузії, Іспанії, Німеччини, Польщі, Республіки Білорусь, Румунії та ін.

В рамках Меморандуму про співпрацю між Університетом імені Альфреда Нобеля і Познанським університетом технологій здійснюється наукова співпраця та виконується міжнародний науковий проєкт «Проблеми зайнятості випускників закладів вищої освіти», до якого долучені також Бранденбурзький університет прикладних наук та Гданська політехніка.

Партнери-заклади вищої світи

– Познанський університет технологій, і факультет інженерії управління (Польща). URL: https://polish.com.ua/ua/universities/poznan_politechnika/

– Бранденбурзький університет прикладних наук, Німеччина. URL: https://world-study.ua/education/germany/universities/brandenburg-university-of-applied-sciences/

– Державний університет «Житомирська політехніка», кафедра менеджменту в підприємництва. URL: https://ztu.edu.ua/ua/structure/faculties/fbso/kmm.php

– Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган Барановського (м. Кривий Ріг), кафедра підприємництва і торгівлі. URL: http://donnuet.edu.ua/index.php/pro-universytet/orhanizatsiina-struktura-universytetu/item/90-kafedra-pidpryiemnytstva-i-torhivli

– Київський національний торговельно-економічний університет, кафедра товарознавства та митної справи. URL: https://knute.edu.ua/blog/read?n=Department%20of%20merchandise%20and%20expertise%20nonfood&uk

– Київський національний університет будівництва i архітектури, кафедра товарознавства та комерційної діяльності в будівництві. URL: http://www.knuba.edu.ua/?page_id=47911

– Львівський торговельно-економічний університет, кафедри економіки. URL: http://www.lute.lviv.ua/structure/institutes/ief/kaf-ekon/ й підприємництва, торгівлі та логістики. URL: http://www.lute.lviv.ua/structure/faculties/tkf/kaf-kd/

– Національний університет біоресурсів і природокористування України, кафедра менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського. URL: https://nubip.edu.ua/node/1141

– Одеський національний політехнічний університет, кафедра URL: підприємництва. і торгівлі https://opu.ua/kaf-pt

– Полтавський університет економіки і торгівлі, кафедра комерційної діяльності та підприємництва. URL: http://www.commerce.puet.edu.ua/

– Харківський державний університет харчування і торгівлі, кафедри економіки та управління. URL: http://www.hduht.edu.ua/index.php/uk/pro-kaf-inf й товарознавства та експертизи товарів. URL: http://www.hduht.edu.ua/index.php/uk/pro-kaf-te

Партнери-організації

– Дніпропетровська торгово-промислова палата. URL: https://cci.dp.ua/

– Громадське об’єднання «Служба захисту прав споживачів України». URL: https://dniprorada.gov.ua/uk/articles/item/10543/u-misti-pracju-konsultacijnij-punkt-z-pitan-zahistu-prav-spozhivachiv2015

Партнери з бізнесу

– ТОВ «РОСТ», Газімагомєдов Р.Д., генеральний директор (випускник). URL: https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/32510731/

– Національна мережа меблевих магазинів «Стіл і Стілець», Коц В.С., директор регіонального відділення (випускник). URL: https://stol-i-stul.com.ua/

ТОВ «ЛГД ХОЛСТ ІНВЕСТ», ТОВ «АГРОПРОДІНВЕСТ», Локоть В.К. URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/executives/l/lokot-vadym-kyrylovych/

– ФОП, Корнет К.М. URL: https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/fop_details/42497689/

– ФОП, Ромашко Р.М. URL: https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/fop_details/39918975/

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

День кафедри міжнародної торгівлі і підприємництва

Час: 20 Червня 2020 13:30

Приєднатися до конференції Zoom

https://duan.zoom.us/j/6895289792

Ідентифікатор конференції: 689 528 9792


Онлайн зустріч з кафедрою міжнародної торгівлі і підприємництва

Запрошуємо старшокласників з батьками на онлайн зустріч з кафедрою міжнародної торгівлі і підприємництва Університету імені Альфреда Нобеля 23 червня 2020 о 14:00.

Поговоримо про освітньо-професійні програми та умови вступу у 2020 році, що представлені на кафедрі міжнародної торгівлі і підприємництва Університету імені Альфреда Нобеля.

Вас очікує:

 • Знайомство з кафедрою міжнародної торгівлі і підприємництва Університету імені Альфреда Нобеля.
 • Презентація освітньо-професійних програм кафедри.
 • Тренінг "Особисті продажі: встановлення контакту з клієнтом.

Розпочинаємо онлайн 23.06.2020 о 14:00!

код ZOOM 6895289792

https://duan.zoom.us/j/6895289792

Буде цікаво, пізнавально і весело!

До зустрічі онлайн з кафедрою міжнародної торгівлі і підприємництва Університету імені Альфреда Нобеля 23 червня 2020 року о 14:00!

Контакти:

0992697550 (Viber)

Дружімо у соціальних мережах!

https://www.facebook.com/ptbuan/

https://www.instagram.com/ptb_uan/

19 червня 2020

На кафедрі міжнародної торгівлі і підприємництва відбулася атестація бакалаврів

10 червня 2020

Вітаємо з перемогою!

10 червня 2020

Навчатися нового і швидко – сьогоденна вимога!

3 червня 2020

Викладачі кафедри міжнародної торгівлі і підприємництва постійно навчаються

3 червня 2020

Бізнес-симуляція для здобувачів кафедри міжнародної торгівлі і підприємництва від викладачів Познанської політехніки

20 травня 2020

Засідання клубу аспірантів

20 травня 2020

Онлайн зустріч з учнями 10-11 класів в навчальному проєкті «Школа бізнесу і логістики» на тему «Сучасні тренди бізнесу»

20 травня 2020

Захист проєктів в рамках курсу "Естетика товарів та дизайн"

7 травня 2020

Освітній Центр "Бізнес для Бізнесу" кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

7 травня 2020

Захист підприємницьких ідей

2 травня 2020

Перемога у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціалізації «Підприємництво»

29 квітня 2020

Розширюємо знання про онлайн інструменти

27 квітня 2020

Вітаємо з перемогою!

24 квітня 2020

Удосконалюємо онлайн уміння

21 квітня 2020

Збільшуємо обсяг корисної інформації!

21 квітня 2020

Заняття проходять за розкладом!

17 квітня 2020

В нових знаннях – удосконалення

15 квітня 2020

Активізуємо наукову складову PhD

15 квітня 2020

Карантин не завадить

10 квітня 2020

Постійно удосконалюємося!

26 березня 2020

XI Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція молодих вчених та студентів «Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств»

27 лютого 2020

"Тиждень кар'єри" для студентiв спецiальностi "Підприємництво, торгівля та біржова дiяльнiсть"

25 лютого 2020

Інформаційний семінар кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

31 січня 2020

Вітаємо магістрів спеціальності підприємництво, торгівля та біржова діяльність з випуском!

17 лютого 2020

Воркшоп від практика

17 січня 2020

Заняття в школі бізнесу і логістики

15 січня 2020

Участь викладачів кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності в розробці стандартів вищої освіти України

27 грудня 2019

Підсумки діяльності кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності у 2019 році

27 грудня 2019

Заняття в Школі бізнесу і логістики

26 грудня 2019

Інформаційні семінари з основ споживчих знань продовжуються

21 грудня 2019

День кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

11 грудня 2019

Підсумкове заняття з товарознавства у студентів спеціальності «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність»

10 грудня 2019

Засідання клубу "Підприємницька майстерня"

5 грудня 2019

IV обласний турнір з основ підприємництва «PRO БІЗНЕС»

20 листопада 2019

Чергове заняття у «Школі бізнесу і логістики»

24 жовтня 2019

Зустріч викладачів кафедри зі школярами Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс №27»

22 жовтня 2019

Інформаційний семінар з основ споживчих знань

Орлова Вікторія Миколаївна

Завідувач кафедри, к.т.н., доцент

 • +38 (067) 561-21-99
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кузьменко Оксана Василівна

Заступник завідувача, к.е.н., доцент

 • +38 (056) 778-13-50
 • +38 (099) 269-75-50
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

school and education

Гаряча лінія

0-800-75-51-57