Логотип Університету імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

067-626-25-52

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Задоя Олександр Анатолійович

Кандидат економічних наук, доцент, фахівець англомовних програм

Академія ID: 1464133 

Науково педагогічний стаж: 4 роки 

Освіта: Національна гірнича академія України, 2000 р., «Фінанси і кредит», економіст;

Університет імені Альфреда Нобеля за програмою «Бізнес-адміністрування» (МВА), 2015 р. «Магістр з бізнес-адміністрування»;

Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, 2017 р., «Філологія», спеціаліст філології, перекладач з англійської та російської мов.

Викладає навчальні дисципліни базової економічної підготовки («Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Міжнародна економіка», «Міжнародні економічні відносини», «Економіка зарубіжних країн», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємств»). Маж значний практичний досвід у сфері фінансів та міжнародної логістики.

Наукова діяльність: Є виконавцем наукової теми «Економіка України у нових геостратегічних реаліях: індивід, держава, суспільство» (державний реєстраційний номер 0115U000063). Сфера наукових інтересів – соціально-економічні системи європейських країн.

Монографія

 1. Задоя А.А. Сбережения на микроуровне: сущность, мотивы, стимулы / А.А. Задоя, А.А. Задоя // Феномен рыночного хозяйства: от истоков до наших дней: монография / Под ред. д-ра экон. наук, профессора Сидорова В.А., д-ра экон. наук, профессора Ядгарова Я.С., канд. экон. наук, доцента Чапли В.В. - Краснодар, 2016. – 497 с. (раздел 12.3. – С. 195-204).

 Статті у наукових фахових виданнях України

 1. Задоя О.А. Функціональна структура заощаджень домогосподарств / О.А. Задоя // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Збірник наукових праць. Економічні науки. Випуск 52. – 2017. – С.149-155.
 2. Задоя О.А. Споживання та заощадження домогосподарств: доходні та недоходні чинники / О.А. Задоя // Академічний огляд. – 2016. – №1 (44). – С. 13-21.
 3. Задоя О.А. Доходний цикл та варіанти трансформації заощаджень в інвестиції / О.А. Задоя // Економічний Нобелівський вісник. – 2016. – №1 (9). – С. 114-124.
 4. Задоя О.А. Пряме інвестиційне використання заощаджень їх власниками: переваги та недоліки / О.А. Задоя // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. – 2016. – №2 (7). – С. 89-93.
 5. Задоя О.А. Рівновага заощаджень та інвестицій у відкритій економіці / О.А. Задоя // Європейський вектор економічного розвитку. – 2015. – №2 (19). – С. 76-84.

 Статті у науково-метричних та міжнародних наукових фахових виданнях

 1. Задоя О.А. Інструменти та напрями реалізації стратегії інклюзивного розвитку в Україні / О.А. Задоя // Академічний огляд. – 2019. – №2(51). С. 5-12
 2. Задоя А.А. Экономические модели стран Европейского Союза: возможности использования в Украине / А.А. Задоя // Європейський вектор економічного розвитку. – 2019. - №1(26). – С.84-93.
 3. Задоя О.А. Формування інституційного середовища забезпечення трансформації заощаджень в інвестиції / О.А. Задоя // Академічний огляд. - 2018. - №1(48). - С. 66-72
 4. Задоя О.А. Зміна впливу економічних циклів на економіку України / О.А.Задоя // Нобелівський вісник. - 2018. - №1(11). - С.39-44
 5. Задоя О.А., Кущова В.С. Подолання імпортозалежності як стратегічне завдання України / О.А. Задоя, В.С. Кущова В.С. // Академічний огляд. – 2018. – №2(49). С. 101-108
 6. Задоя О.А. Цільові установки реалізації державної політики регулювання трансформації заощаджень у інвестиції / О.А. Задоя // Академічний огляд. – 2017. – №1 (46). – С.5-10
 7. Zadoia O.A. Transformationofsavingintoinvestments: roleoffinancialintermediaries / О.А. Zadoia// Науковий вісник НГУ. – 2017. – №2. – С. 165-170.
 8. Задоя О.А. Мотиви та стимули заощаджень: мікроекономічний аналіз / А.О. Задоя, О.А. Задоя // Науковий вісник Дипломатичної академії України. Випуск 23. Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. Частина III. Серія «Економічні науки». К., 2016. – С. 177-182.

Інші публікації

 1. Задоя О.А. Інноваційний розвиток світової економіки: побоювання та перспективи / О.А. Задоя // Матеріали XXVI Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених [«Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки»], (Дніпро, 19 квітня 2019 р.) – Університет імені Альфреда Нобеля, 2019. – С. 90-92.
 2. Задоя О.А. Соціально-економічні моделі в контексті інклюзивного економічного розвитку: вибір України / О.А. Задоя // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції [«Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні і практичні аспекти»], (Херсон, 17-18 жовтня 2019 р.) – Херсонський державний університет, 2019. – С. 282-283.
 3. Задоя О.А. Соціально-економічна модель України / О.А. Задоя // Матеріали XXVII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених [«Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки»], (Дніпро, 5 грудня 2019 р.) – Університет імені Альфреда Нобеля, 2019. – С. 159-162
 4. Задоя О.А. Гейміфікація в освітньому процесі / О.А. Задоя // Матеріали XXIV Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених [«Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки»], (Дніпро, 11 квітня 2018 р.) – Університет імені Альфреда Нобеля, 2018. – С. 53-55.
 5. Задоя О.А. Деіндустріалізація України: вплив на структуру експорту / О.А. Задоя // Проблеми та перспективи розвитку економіки освіти регіону XIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція аспірантів, молодих учених та науковців: тези доповідей, Кременчук, 19 квітня 2018 р. - Кременчуцький інститут ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», 2018. – с.415. - С.176-178
 6. Belokon E., Zadoia O., Medynska S. Problems of business development / O. Zadoia // Проблеми та перспективи розвитку економіки освіти регіону XIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція аспірантів, молодих учених та науковців: тези доповідей, Кременчук, 19 квітня 2018 р. - Кременчуцький інститут ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», 2018. – с.415. - С.160-161.
 7. Задоя О.А. Трансформація заощаджень домогосподарств в інвестиції як елемент інклюзивного економічного розвитку / О.А. Задоя // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»], (Запоріжжя, 4-5 жовтня 2018 р.) - Запорізький національний технічний університет, 2018. – С. 33-35.
 8. Задоя О.А. Зовнішня торгівля України: перспективи та проблеми / О.А. Задоя // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [«Розвиток невиробничої сфери економіки в умовах євроінтеграційних викликів»], (Харків, 22-23 листопада 2018 р.) – Харків: КНТЕУ, ХТЕІ КНТЕУ, 2018. – С. 11-12.
 9. Задоя О.А. Динаміка міжнародної інвестиційної діяльності: перспективи України / О.А. Задоя // Матеріали XXV Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених [«Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки»], (Дніпро, 14 грудня 2018 р.) – Університет імені Альфреда Нобеля, 2018. – С. 71-73.

10 Задоя О.А. Вплив держави на інституціональні чинники трансформації заощаджень в інвестиції / О.А. Задоя // Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів [«Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки»], (Дніпро, 22 березня 2017 р.) – Університет імені Альфреда Нобеля, 2017. – С. 35-37.

 1. Задоя О.А. Фіскальні та монетарні інструменти державного регулювання трансформації заощаджень в інвестиції / О.А. Задоя // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації»] (Запоріжжя, 30-31 березня 2017 р.) – Запорізький національний технічний університет, 2017. – Т. 2. – С. 195-197.
 2. Задоя А.О., Задоя О.А. Засади державного регулювання балансування заощаджень та інвестицій / А.О. Задоя, О.А. Задоя // Конкурентоспроможність національної економіки: Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 жовтня 2017 р. – К., 2017. С. 269-273.
 3. Задоя О.А, Глуха Г.Я. Формування інституційного середовища трансформації заощаджень в інвестиції // Трансформаційні процеси в економіці України: глобальні та регіональні аспекти : Матеріали II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених, аспірантів та студентів (24 листопада 2017 р., Україна, м. Львів) / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», Інститут економіки і менеджменту НУ «Львівська політехніка», Науково-навчальний комплекс «Економосвіта»; відп. за вип. О. Б. Цісінська. – Львів, 2017. – С. 52-55.
 4. Задоя О.А. Вплив держави на формування наявного доходу / О.А. Задоя // Матеріали XXIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів [«Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки»], (Дніпро, 13 грудня 2017 р.) – Університет імені Альфреда Нобеля, 2017. – С. 70-72.
 5. Задоя О.А. Співвідношення заощаджень та інвестицій і економічна циклічність / О.А. Задоя // Матеріали XX Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів [«Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки»], (Дніпро, 23 березня 2016 р.) – Університет імені Альфреда Нобеля, 2016. – С. 30-32.
 6. Задоя О.А. Державне регулювання трансформації заощаджень в інвестиції: методологічні засади / О.А. Задоя // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції викладачів, молодих вчених та студентів [«Розвиток форм та методів сучасного менеджменту в умовах глобалізації»] (Дніпро, 5-7 квітня 2016 р.) - Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної освіти, Північно-Казахстанський державний університет імені академіка МанашаКозибаєва, 2016. - Т. 1 – С. 118-121.
 7. Задоя О.А. Інститути спільного інвестування в Україні як інструмент трансформації заощаджень в інвестиції / О.А. Задоя // Матеріали І науково-практичної конференції [«Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики»] (Кривий Ріг, 21 квітня 2016 р.) - Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2016 – С. 279-280.
 8. Задоя О.А. Роль пенсійного страхування у трансформації заощаджень домогосподарств у інвестиції / О.А. Задоя // Матеріали XXI Міжнародної науково-практичної конференції [«Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика»] (Луцьк, 25-26 травня 2016 р.) Вежа-Друк, 2016 – С. 111-113
 9. Задоя О.А. Пряме інвестиційне використання заощаджень їх власниками: переваги та недоліки / О.А. Задоя // Матеріали XXI Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів [«Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки»], (Дніпро, 14 грудня 2016 р.) – Університет імені Альфреда Нобеля, 2016. – С. 78-80.
 10. Задоя О.А. Роль фінансових посередників у трансформації заощаджень в інвестиції / О.А. Задоя // Матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [«Стратегічно-інноваційний розвиток суб’єктів економічної системи в умовах глобалізації»] (Кременчук, 16-18 листопада 2016 р.) – Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2016. – С.123-125.

Підручники та навчальні посібники

 1. Management of Foreign Economic Activity: Complex of learning materials for organization of independent work, control and self-control of student learning [Electronic resource] / Н. Нlukha, S. Kholod, I. Shkura, O. Yevtushenko, O. Zadoya. — Dnipro: Alfred Nobel University, Dnipro, 2018. — 89 c.
 2. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: навчальний посібник [Електронний ресурс] / Г.Я. Глуха, О.А. Задоя, О.А. Євтушенко, Е.М. Лимонова. – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2019. – 156 с.
 3. Zadoia A. Economy of foreign countries: study guide [Electronic resource] / A. Zadoia, A. Magdich, O. Zadoia. – D.: Alfred Nobel University, Dnipro, 2019. – 210 c.

Підвищення кваліфікації:

Захист кандидатської дисертації за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (тема «Державне регулювання трансформації заощаджень в інвестиції»), травень 2018 р., диплом ДК №047628 

Педагогічне стажування у Вищій школі управління охороною праці (м. Катовіце, Польща), 2018 р.

Університет імені Альфреда Нобеля, участь у майстер-класі за темою «Практична політологія. Політична журналістика», 2019, сертифікат №1699

Університет імені Альфреда Нобеля, участь у семінарі-тренінгу за темою «Використання можливостей Інтернету в освітньому процесі. Гейміфікація», 2018, сертифікат №1285

Університет імені Альфреда Нобеля, участь у семінарі-тренінгу за темою «Microsoft PowerPoint – майстер рівень», 2018, сертифікат №1324

Університет імені Альфреда Нобеля, участь у семінарі-тренінгу за темою «Впровадження гейміфікації в освітній процес», 2018, сертифікат №1414

Університет імені Альфреда Нобеля, участь у майстер-класі за темою «Використання методу «Автобусна зупинка» на лекційному занятті», 2018, сертифікат №1528

Університет імені Альфреда Нобеля, участь у семінарі-тренінгу за темою «Можливості використання інноваційних онлайн-ресурсів для організації та удосконалення самостійної роботи здобувачів під керівництвом викладача», 2017, сертифікат №1078.

Університет імені Альфреда Нобеля, участь у семінарі-тренінгу за темою «Науково-дослідна робота студентів в освітньому процесі університету», 2017, сертифікат №1150

Університет імені Альфреда Нобеля, участь у семінарі-тренінгу за темою «Підготовка мультимедійних презентацій з використанням сучасного програмного забезпечення», 2016, сертифікат №1041.

school and education

Гаряча лінія

067-626-25-52