Логотип Університету імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

067-626-25-52

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Система забезпечення та підвищення якості освіти

Система забезпечення та підвищення якості освіти в Університеті повинна будуватися на свідомому, спільному створенні культури якості всіх представників академічної спільноти. Досягнення високої якості освіти нерозривно пов'язане з автономією, традиціями та гідністю академічної спільноти.
Законодавчою базою формування системи внутрішнього забезпечення якості в університеті виступає Закон України «Про вищу освіту» (розділ 5, ст. 16).
За вимогами Закону система внутрішнього забезпечення якості є одним з трьох елементів системи забезпечення якості вищої освіти.
Аналіз процедур та заходів системи внутрішнього забезпечення якості в Університеті дозволив виявити ті елементи, що вже сформовані та ті, що потребують впровадження та (або) удосконалення.

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Матриця відповідальності з реалізації процедур та заходів системи внутрішнього забезпечення якості Університету щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG)


Оцінка системи внутрішнього забезпечення якості
в Університеті імені Альфреда Нобеля

Процедури та заходи системи внутрішнього забезпечення якості згідно Закону України "Про вищу освіту"

Оцінка стану формування і застосування відповідних процедур та заходів в Університеті

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти

Освітні програми мають чітко сформульовані цілі, які відповідають місії та стратегії Університету імені Альфреда Нобеля. Освітня діяльність базується на засадах студентоцентрованого навчання та удосконалюється з урахуванням освітніх потреб громадян, потреб ринку праці та інтересів всіх груп стейкхолдерів. Розроблені та діють: Положення про організацію освітнього процесу Університету імені Альфреда Нобеля, Положення про центр управління якістю, Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти, Положення про Центр міжнародної акредитації, Положення про Комісію з трансферу в Університеті імені Альфреда Нобеля, Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників, Положення про групи зі змісту та якості освіти в Університеті імені Альфреда Нобеля.

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм

Затверджено рішеннями Вченої ради від 10 грудня 2015 р механізм створення освітніх програм з урахуванням компетентнісного підходу.

Затверджено рішенням Вченої Ради від 24.11.2016 р. та введено в дію механізм періодичного перегляду освітніх програм.

Затверджено рішенням Вченої Ради від 27.06.2017 р. механізм моніторингу навчального навантаження здобувачів вищої освіти.

Розроблені та систематично застосовуються процедури моніторингу та перегляду освітніх програм.

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників ЗВО та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті ЗВО, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб

Діє механізм оцінювання досягнень здобувачів-претендентів на отримання стипендій; оцінювання науково-педагогічних працівників на основі рейтингів науково-дослідної, науково-методичної та науково-організаційної роботи і рейтингування викладачів за результатами анкетування здобувачів (Положення про стипендії, Положення про систему рейтингування науково-дослідної, науково-методичної та науково-організаційної роботи викладачів). Результати оцінки та рейтингування оприлюднюються на веб-сайті Університету.

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників

Підвищення кваліфікації відбувається на постійній основі з метою професійного розвитку науково-педагогічних працівників відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти Науково-педагогічні працівники підвищують кваліфікацію шляхом стажування, навчання за програмами підвищення кваліфікації, у тому числі участі у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах, конференціях, симпозіумах тощо; беруть участь у програмах академічної мобільності, науковому стажуванні, здобувають наукові ступені або вищу освіту.

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у т.ч. самостійної роботи здобувачів, за кожною освітньою програмою

Забезпечено необхідними ресурсами (матеріальна база, навчально-методичне та інформаційне забезпечення, освітній контент Google Classroom).

Реалізуються заходи щодо удосконалення організації самостійної роботи здобувачів, в т.ч. через постійний моніторинг, актуалізацію курсів дисциплін, активізацію використання освітнього контенту Google Classroom для здобувачів всіх форм навчання.

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом

Використовуються інформаційні системи 1-С "Університет", ЄДЕБО, АСУ, система електронного документообігу (ЕДО).

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації

Інформація про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації, у т.ч. інформація щодо освітніх програм кафедр англійською мовою, оприлюднюється на веб-сайті Університету.

8) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладів вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату

Кваліфікаційні та наукові роботи здобувачів вищої освіти, наукові, науково-методичні роботи НПП перевіряються на предмет дотримання академічної доброчесності. Основні процедури регламентує «Положення про організацію освітнього процесу Університету імені Альфреда Нобеля» (п.4.9) «Забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів вищої освіти».

9) інші процедури і заходи

Діючу організаційну структуру системи внутрішнього забезпечення якості відображено у Положенні про організацію освітнього процесу Університету імені Альфреда Нобеля.


2018-2019 навчальний рік

УХВАЛА ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ ім. А. НОБЕЛЯ

Протокол № 3 від 30 травня 2019 р.

Про внесення змін до освітньо-професійних програм

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора із забезпечення якості вищої освіти, к.е.н., доц. Шкури І. С., з означеного питання, ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

I Затвердити зі змінами такі освітньо-професійні програми:

 1. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» бакалавр
 1. 071 «Облік і оподаткування» бакалавр
 1. 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) рівня
 1. 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) рівня
 1. 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» другого (магістерського) рівня
 1. 122 «Комп’ютерні науки» першого (бакалаврського) рівня
 1. 035 «Філологія (прикладна лінгвістика)» першого (бакалаврського) рівня
 1. 035 «Філологія (прикладна лінгвістика)» другого (магістерського) рівня
 1. 052 «Політологія» першого (бакалаврського) рівня
 1. 052 «Політологія» другого (магістерського) рівня
 1. 073 «Менеджмент» другого (магістерського) рівня
 1. 075 «Маркетинг» першого (бакалаврського) рівня
 1. 075 «Маркетинг» другого (магістерського) рівня
 1. 292 «Міжнародні економічні відносини» першого (бакалаврського) рівня

II Затвердити розроблені освітньо-професійні програми:

 1. 051 «Економіка бізнесу» першого (бакалаврського) рівня
 1. 051 «Економіка бізнесу та інновацій» другого (магістерського) рівня
 1. 051 «Бізнес-аналітика» першого (бакалаврського) рівня
 1. 051 «Бізнес-аналітика» другого (магістерського) рівня
 1. 053 «Консультування та корекційно-розвивальна робота» першого (бакалаврського) рівня
 1. 231 «Психосоціальна допомога та реабілітація» першого (бакалаврського) рівня
 1. 073 «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

2017-2018 навчальний рік

Періодичний перегляд освітніх програм проводиться з метою перевірки, чи досягають вони встановлених для них цілей і чи відповідають потребам здобувачів і суспільства, що повинно вести до безперервного вдосконалення програми.

Робота щодо подальшого удосконалення змісту навчання знайшла відбиття в оновлених за результатами моніторингу та перегляду освітніх програмах бакалаврату і магістратури, затверджених на засіданні Вченої ради 21 квітня 2017 р. (протокол № 2).

Освітні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальностями (спеціалізаціями):

035 Філологія (Мова і література)

035 Філологія (Переклад)(англійська)

035 Філологія (Прикладна лінгвістика)

051 Економіка (Економіка підприємства)

051 Економіка (Економічна кібернетика)

052 Політологія

053 Психологія

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

081 Право

231 Соціальна робота

242 Туризм

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

292 Міжнародні економічні відносини

Освітні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальностями (спеціалізаціями):

011 Освітні, педагогічні науки

035 Філологія (Мова і література)(англійська)

035 Філологія (Прикладна лінгвістика)(англійська)

051 Економіка (Економіка підприємства)

051 Економіка (Економічна кібернетика)

053 Психологія

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент (Бізнес-адміністрування)

073 Менеджмент (Управління навчальним закладом)

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

081 Право

231 Соціальна робота

292 Міжнародні економічні відносини

2016-2017 навчальний рік

33 нових бакалаврських та магістерських освітніх програм, що базуються на результатах навчання з урахуванням європейських стандартів вищої освіти, норм національного законодавства та спрямовані на забезпечення якості освітніх послуг, затверджено на засіданні Вченої ради 21 квітня 2016 р. (Протокол № 3).

В основі розроблених освітніх програм лежить компетентнісний підхід, враховані думки всіх стейкхолдерів, включаючи роботодавців, що надає шанс реально покращити якість підготовки здобувачів та їх спроможність працевлаштування на національному й світовому ринках праці.

Освітні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальностями (спеціалізаціями):

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

035 Філологія

075 Маркетинг

052 Політологія

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

051 Економіка (Економіка підприємства)

051 Економіка (Економічна кібернетика)

231 Соціальна робота

242 Туризм

053 Психологія (Психологічне та організаційне консультування)

053 Психологія (Сімейна психологія)

081 Право

035 Філологія (Прикладна лінгвістика)

035 Філологія (Мова і література)

073 Менеджмент

056 Міжнародні економічні відносини

Освітні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальностями (спеціалізаціями):

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

035 Переклад

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

051 Економіка (Економіка підприємства)

051 Економіка (Економічна кібернетика)

231 Соціальна робота

053 Психологія (Психологічне та організаційне консультування)

053 Психологія (Сімейна психологія)

073 Менеджмент (Управління навчальним закладом)

011 Науки про освіту (Педагогіка вищої школи)

073 Менеджмент

073 Менеджмент (Бізнес-адміністрування)

056 Міжнародні економічні відносини

081 Право

035 Філологія (Мова і література-англійська)

school and education

Гаряча лінія

067-626-25-52