Логотип Університету імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

067-626-25-52

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Освітні програми кафедри європейських і східних мов та перекладу

 -

Зінукова Наталія Вікторівна

Зінукова Наталія Вікторівна

Доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри європейських і східних мов та перекладу


Author ID: 57216844263 Академія 0000-0002-4561-7886

Репозитарій

2018 – Доктор педагогічних наук. Спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)». Тема докторської дисертації: «Методична система навчання студентів магістратури усного перекладу у зовнішньоекономічній сфері (на матеріалі англійської та української мов)»(Диплом ДД № 008020 вид 18.12.2018).

2008 – Доцент кафедри англійської філології та перекладу (Атестат доцента № 12 ДЦ № 018964).

2005 – Кандидат педагогічних наук. Спеціальність 13.00.02 «Теорія і методика навчання германських мов». Тема кандидатської дисертації: «Навчання студентів-економістів написання англійською мовою довідково-інформаційної документації». (Диплом ДК № 028505 від 13.04.2005).

Освіта:

2017 – Університет імені Альфреда Нобеля за спеціальністю «Філологія», кваліфікація: спеціаліст філології, перекладач з англійської та російської мов (Диплом С 17 № 106578 від 30.06.2017).

2013-2016 – Докторантура Київського національного лінгвістичного університету.

2000-2003 – Аспірантура Київського національного лінгвістичного університету.

Закінчила філологічний факультет Дніпропетровського національного університету

1984-1989 – філологічний факультет Дніпропетровського державного університету за спеціальністю «Англійська мова та література».

Викладає навчальні дисципліни базової та професійної підготовки («Практика усного перекладу», «Теорія перекладу», «Методологія та організація наукової діяльності та методика викладання перекладу у ВШ», «Порівняльна граматика англійської та української мов», «Теоретична фонетика та теоретична граматика англійської мови», «Introduction to Linguistics», «Culture of English-speaking Countries», «History of English-speaking Countries», «Ethics in International Business» у вищих навчальних закладах України та Польщі.

Зінукова Н.В. веде активну наукову діяльність. Є керівником наукової теми «Полікультурні аспекти романо-германського філологічного дискурсу та проблеми викладання перекладу, іноземних мов і літератур» (державний реєстраційний номер 0119U000132). Опубліковано понад 80 наукових та науково-методичних праць (перелік публікацій за останні п’ять років додається). Сфера наукових інтересів – перекладознавство, методика викладання перекладу, міжкультурна комунікація.

З 2014 по теперішній час є керівником і науковим консультантом у міжнародному проєкті подвійних дипломів бакалаврів зі спеціальності «Business English» у Польщі.

З 2016 по теперішній час бере участь у міжнародному проєкті подвійних дипломів магістрів в університеті «Хуманітас», м. Сосновець, республіка Польща.

З 2018 по теперішній час є керівником і науковим консультантом у міжнародному науково-освітньому проєкті за підтримки Євросоюзу Erasmus+ “English Philology Specialization International Business English”, університет «Хуманітас», м. Сосновець, республіка Польща.

Зінукова Н.В. успішно працює над створенням навчальної літератури для студентів і є авторкою кількох десятків навчальних посібників з ділової англійської мови, усного та письмового перекладу, інших дисциплін. Має досвід викладання в Європейських університетах. Веде заняття англійською мовою.

Детальніше

Зінукова Наталія Вікторівна

Завідувач кафедри «Європейських і східних мов та перекладу»,
доцент, доктор педагогічних наук

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Освітній ступінь “БАКАЛАВР”

Філологія. Мова та література (англійська), Мас-медіа технології
спеціальність 035 Філологія

Освітній ступінь “МАГІСТР”

Філологія. Мова та література (англійська), Медіакомунікації в міжнародних відносинах
спеціальність 035 Філологія

Навчання за міжнародними стандартами:

Що потрібно для вступу на бакалаврат у 2022 році?

Документи

Документи для вступу за ступенем бакалавра

на базі повної загальної середньої освіти

 • заява;
 • документ державного зразка про повну загальну середню освіту (з додатком);
 • сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2019 - 2022 років;
 • 4 фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • копія паспорта (1, 2 та 11 сторінки) або копія ID-паспорту (з двох сторін);
 • копія витягу та/або довідка про місце реєстрації до ID - паспорта;
 • копія довідки про ідентифікаційний код;
 • копія військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов'язаних;
 • документи, що дають право на пільги (оригінал або завірена копія).

Копії документів без пред'явлення оригіналів не розглядаються.

На базі молодшого спеціаліста
(випускникам коледжів, технікумів тощо)

Бакалавр на базі молодшого спеціаліста (денна)

Бакалавр на базі молодшого спеціаліста (заочна)

Вступ на базі молодшого спеціаліста (випускникам коледжів, технікумів тощо)

Кроки вступу

1. З 01.07 Зареєструйся
на сайті:
vstup.edbo.gov.ua

2. Отримай логін та
пароль до особистого електронного кабінету 

3. Обери ВНЗ, спеціальність та подай електронну заяву з 29.07 до 23.08

4. Отримай статус для кожної поданої заяви
“Зареєстровано в Єдиній базі”

5. Отримай статус заяви “Зареєстровано у вищому навчальному закладі” та “Допущено до конкурсу”

6. Слідкуй за власним рейтингом:
vstup.edbo.gov.ua

7. Отримай статус “Рекомендовано до зарахування”

8. Подай оригінали документів

9. Очікуй зміни статусу електронної заяви на “Включено до наказу”

Вітаємо!
Ти - студент!

Детальніше abit.duan.edu.ua

СТУПІНЬ «БАКАЛАВР» з Філології. Мова та література (англійська)

НА ТЕБЕ ЧЕКАЄ ПРЕСТИЖНА І СУЧАСНА

Спеціальність Філологія. Мова та література (англійська)

(Основна мова – англійська; інші іноземні мови — французька, китайська, німецька, іспанська, італійська, польська)

За останні роки міжнародне спілкування неможливе безнання однієї, двох або трьох іноземних мов. Через міжкультурну інтеграцію, глобалізацію, культурну і мовну різноманітність збільшився попит на фахівців, які в змозі забезпечити ефективну комунікацію, плідне співробітництво і навчити двох або трьох іноземних мов і закордонної літератури. Високий статус іноземної мови в усьому світі вимагає високих стандартів викладання і навчання. Диплом філолога, викладача двох іноземних мов і закордонної літератури відкриває двері у світ міжкультурної комунікації.

Галузь знань: 03 «Гуманітарні науки»

Спеціальність: 035 Філологія

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА (2021)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА (2020)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА (2018)

СТУПІНЬ «БАКАЛАВР»:

термін навчання 4 роки (денна форма)

Документ про закінчення: Диплом бакалавра філології з додатком європейського зразка (Diploma Supplement)

Кваліфікація: Бакалавр філології, вчитель англійської мови і літератури, фахівець з мас-медіа технологій

Місія освітньої програми «Бакалавр філології» підготовка висококваліфікованих, соціально відповідальних фахівців, які володіють універсальними лінгвістичними та культурними компетенціями, а також професійними уміннями та тими знаннями, які відповідають потребам сучасного ринку праці як в Україні, так і за ЇЇ межами в умовах глобалізації.

Освітня програма реалізується кафедрою європейських і східних мов та перекладу

Завідувач кафедри

Кандидат педагогічних наук, доцент ЗІНУКОВА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА

Структура освітньої програми, освітні цілі та результати навчання відповідають Європейським стандартам якості вищої освіти та вимогам Болонської декларації.

Європейська якість освіти

Метою освітньої програми «Бакалавр філології» є підготовка педагога, здатного забезпечити різносторонній розвиток соціально активної, гуманістично спрямованої особистості учня; озброєння учнів системою лінгвістичних знань, умінь і навичок, необхідних у майбутній трудовій діяльності кожному члену суспільства, достатніх для вивчення інших дисциплін, продовження навчання у системі неперервної освіти; формування уявлень про ідею і методи лінгвістики та ЇЇ ролі у пізнанні оточуючої дійсності. Спрямована на формування ефективної, якісної, сучасної освітньої системи,

покликана забезпечити конкурентоспроможність випускників. Система підготовки бакалаврів, вчителів англійської мови і зарубіжної літератури спрямована на формування конкуренто спроможного фахівця і формує його готовність до виконання інформаційної, розвиваючої, орієнтаційної і дослідницької функцій.

Узагальненим об’єктом діяльності бакалавра філології спеціалізації «Мова та література (англійська)» є забезпечення ефективності процесу усної та письмової комунікації та інформації у різних галузях господарства, науки, техніки, економіки, культури шляхом застосування іноземних та рідної мов.

Участь в міжнародних програмах студентського обміну в університетах Іспанії, Польщі, Словаччини та інших країн.

Програми подвійних дипломів з ВНЗ – партнерами:

З 2014 року співробітництво з Вищою Школою Менеджменту Охорони Праці в Катовіцах, Польща (Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach)

Ми пропонуємо:

 • Міжнародно визнаний диплом бакалавра філології з додатком європейського зразка (Diploma Supplement)
 • Сучасні форми навчання, які відповідають європейським стандартам
 • Викладання досвідченими педагогами-науковцями, докторами і кандидатами наук, що пройшли стажування в провідних зарубіжних університетах
 • Можливість підготуватися та скласти міжнародні іспити з іноземних мов FCE-CAE, BEC-Vantage, DELF-DALF, DELE як в рамках навчального плану, так і за бажанням
 • Програму подвійних дипломів у рамках співпраці з Вищою школою менеджменту і охорони праці в м. Катовіце (Республіка Польща), спеціалізація «Ділова англійська мова»
 • Стажування у Польщі
 • Можливість мати активну наукову позицію та брати участь у щорічній міжнародній науково-практичній конференції «Молодь України в контексті міжкультурної комунікації»

Запрошуємо випускників шкіл отримати сучасну освіту європейського рівня на базі повної загальної середньої освіти (11 класів).

Документи, які слід подати для вступу і терміни подання документів наведені на сайті у розділі умови вступу

Програми вступних випробувань (співбесіди) розміщені на веб-сайті університету.

Що потрібно для вступу до магістратури у 2022 році?

Документи

Документи для вступу за ступенем магістр

 • заява;
 • диплом бакалавра (з додатком) з відповідного напряму/ спеціальності;
 • екзаменаційний листок з результатами ЄВІ 2020 - 2022 року та ЄФВВ 2022 року;
 • 4 фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • копія паспорта (1, 2 та 11 сторінки) та/або ID-картки )з двох сторін);
 • копія витягу та/або довідки про місце проживання до ID-картки;
 • копія довідки про ідентифікаційний код;
 • копія військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов'язаних

Кроки вступу

image

Магістратура в Університеті імені Альфреда Нобеля в кількох фактах:

 • ❖ європейські стандарти вищої освіти;
 • ❖ термін навчання 1,5 роки;
 • ❖ перехресний вступ до магістратури (ніякої академічної різниці та додаткового іспиту);
 • ❖ є можливість навчатися за кількома освітніми програмами одночасно (на другу програму діє знижка 25%);
 • ❖ здобувачі беруть участь у міжнародних академічних обмінах (перший рік навчання);
 • ❖ для бакалаврів — подача заяв до магістратури лише в електронній формі та обов'язково складання ЄВІ (реєстрація триває до 5 червня), крім освітньої програми "Освіта/Педагогіка";
 • ❖ абітурієнти, які вже мають диплом магістра чи спеціаліста та мають намір продовжити навчання подають заяви в паперовій формі та складають всі вступні іспити на базі Університету імені Альфреда Нобеля;
 • ❖ абітурієнти з вищою освітою (диплом спеціаліста чи магістра) не складають ЄВІ та додатковий вступний іспит;
 • ❖ навчання на денній формі навчання в магістратурі є підставою для відтермінування призову до армії'
 • ❖ магістратура має прямий вплив на кар'єрні можливості;

Обирайте освітні програми магістратури та навчайтеся в Університеті імені Альфреда Нобеля!

СТУПІНЬ «МАГІСТР» з Філології. Мова та література (англійська)

НА ТЕБЕ ЧЕКАЄ ПРЕСТИЖНА І СУЧАСНА

Спеціальність Філологія. Мова та література (англійська)

(Основна мова – англійська; інші іноземні мови — французька, китайська, німецька, іспанська, італійська, польська)

За останні роки міжнародне спілкування неможливе безнання однієї, двох або трьох іноземних мов. Через міжкультурну інтеграцію, глобалізацію, культурну і мовну різноманітність збільшився попит на фахівців, які в змозі забезпечити ефективну комунікацію, плідне співробітництво і навчити двох або трьох іноземних мов і зарубіжної літератури. Високий статус іноземної мови в усьому світі вимагає високих стандартів викладання і навчання. Диплом філолога, викладача двох іноземних мов і зарубіжної літератури відкриває двері у світ міжкультурної комунікації.

Галузь знань: 03 «Гуманітарні науки»

Спеціальність: 035 Філологія

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА (2021)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА (2020)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА (2018)

Новинка!

Спеціалізація: фахівець з медіакомунікацій

СТУПІНЬ «МАГІСТР»
термін навчання 1,5 роки (денна форма)

Документ про закінчення: Диплом магістра філології з додатком європейського зразка (Diploma Supplement)

Кваліфікація: Магістр філології, викладач трьох іноземних мов і зарубіжної літератури, фахівець з медіакомунікацій у міжнародних відносинах

Мета освітньої програми підготовка висококваліфікованих, соціально відповідальних фахівців, які володіють універсальними лінгвістичними, літературознавчими та культурними компетенціями, а також професійно педагогічними уміннями та тими знаннями, які необхідні фахівцям у подальшій самостійній роботі як викладача іноземних мов та закордонної літератури у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах, фахівця ізв’язків з громадськістю, та відповідають потребам сучасного ринку праці як в Україні, так і за її межами в умовах глобалізації.

Освітня програма реалізується кафедрою європейських і східних мов та перекладу

Завідувач кафедри

доктор педагогічних наук, доцент ЗІНУКОВА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА

Структура освітньої програми, освітні цілі та результати навчання відповідають Європейським стандартам якості вищої освіти та вимогам Болонської декларації.

Європейська якість освіти

Метою освітньої програми «Магістр філології» є підготовка педагога, здатного забезпечити різносторонній розвиток соціально активної, гуманістично спрямованої особистості студента та озброєння системою лінгвістичних знань, умінь і навичок, необхідних у майбутній трудовій діяльності кожному члену суспільства, достатніх для вивчення інших дисциплін, продовження навчання у системі неперервної освіти; формування уявлень про ідеї і методи лінгвістики та її ролі у пізнанні оточуючої дійсності. Спрямована на формування ефективної, якісної, сучасної освітньої системи, покликана забезпечити конкурентоспроможність випускників. Система підготовки магістрів, викладачів двох іноземних мов і зарубіжної літератури спрямована на формування конкуренто спроможного фахівця і формує його готовність до виконання інформаційної, розвиваючої, орієнтаційної і дослідницької функцій.

Узагальненим об’єктом діяльності магістра філології спеціалізації «Мова та література (англійська)» є забезпечення ефективності процесу усної та письмової комунікації та інформації у різних галузях господарства, науки, техніки, економіки, культури шляхом застосування іноземних та рідної мов.

Участь в міжнародних програмах студентського обміну в університетах Іспанії, Польщі, Словаччини та інших країн.

Програми подвійних дипломів з ВНЗ – партнерами

Ми пропонуємо:

 • Міжнародно визнаний диплом магістра філології з додатком європейського зразка (Diploma Supplement)
 • Сучасні форми навчання, які відповідають європейським стандартам
 • Викладання досвідченими педагогами-науковцями, докторами і кандидатами наук, що пройшли стажування в провідних зарубіжних університетах
 • Сучасні технічні засоби для викладання іноземних мов
 • Можливість підготуватися та скласти міжнародні іспити з іноземних мов FCE-CAE, BEC-Vantage, DELF-DALF, DELE як в рамках навчального плану, так і за бажанням
 • Програму подвійних дипломів у рамках співпраці з Вищою школою менеджменту і охорони праці в м. Катовіце (Республіка Польща), спеціалізація «Ділова англійська мова»
 • Стажування у Польщі
 • Можливість мати активну наукову позицію та брати участь у щорічній міжнародній науково-практичній конференції «Молодь України в контексті міжкультурної комунікації»

Запрошуємо ВИПУСКНИКІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

(бакалаври, спеціалісти, магістри), які бажають отримати якісну освіту, що відповідає міжнародним стандартам та ДИПЛОМ МАГІСТРА ФІЛОЛОГІЇ за нормативною програмою 1 рік 5 місяців.

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ

Вступні випробування за фахом:

Фахове вступне випробування

Іноземна мова (у формі Єдиного вступного іспиту (ЄВІ))

Програми вступних випробувань (співбесіди) розміщені на веб-сайті університету.

Переваги програм кафедри європейських і східних мов та перекладу

Ми пропонуємо:

Міжнародно визнані дипломи бакалавра та магістра філології з додатком європейського зразка (Diploma Supplement)

Сучасні форми навчання, які відповідають європейським стандартам

Викладання досвідченими педагогами-науковцями, докторами й кандидатами наук, що пройшли стажування в провідних закордонних університетах

Сучасні технічні засоби для викладання іноземних мов

Сучасні технічні засоби для викладання усного перекладу

Програмне забезпечення, яке необхідно для викладання машинного перекладу

Можливість підготуватися та скласти міжнародні іспити з іноземних мов FCE-CAE, BEC-Vantage, DELF-DALF, DELE як в рамках навчального плану, так і за бажанням

Стажування у Польщі, Іспанії, Німеччині, Великій Британії

Можливість мати активну наукову позицію та брати участь у щорічній міжнародній науково-практичній конференції «Молодь України в контексті міжкультурної комунікації».

ЗА ПРОГРАМОЮ ПОДВІЙНИХ ДИПЛОМІВ:
Перші та єдині в Україні з 2014 року!

Ступінь «Бакалавр»:

Університет Humanitas (м. Сосновець, Польща)

Wyższa Szkoła HUMANITAS (Sosnowiec)

Документ про закінчення: Диплом бакалавра філології з додатком європейського зразка (Diploma Supplement)

Кваліфікація за дипломом: бакалавр філології, спеціальність «Англійська мова в бізнесі»

Ступінь «Магістр»:

Університет Humanitas (м. Сосновець, Польща)

Wyższa Szkoła HUMANITAS (Sosnowiec)

Документ про закінчення: Диплом магістра філології з додатком європейського зразка (Diploma Supplement)

Кваліфікація: магістр філології, спеціальність «Business Communication».

Маєте питання?

Зв'яжіться з нами

Консультації надаються

на кафедрі європейських і східних мов та перекладу

за адресою: м. Дніпро, Січеславська Набережна 18, к. 2402

(час консультацій необхідно узгодити за тел. або електронною поштою, див. нижче)

За інформацією щодо проведення консультацій, умов вступу та навчання

запрошуємо звертатись:

Завідувач кафедри європейських і східних мов та перекладу,

доктор педагогічних наук, доцент Зінукова Наталія Вікторівна

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Заступник завідувача

доктор філологічних наук, професор Степанова Анна Аркадіївна

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

тел. (0562) 31 20 46; +38 (050) 320 01 82

ЧЕКАЄМО НА ВАС!

Наша адреса:

м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна (Набережна Леніна), 18

+38 (0562) 31-24-71
+38 (0562) 31-20-40
+38 (050) 340-16-61
+38 (098) 138-44-80
Приймальна комісія

Офіційна сторінка кафедри

Група кафедри у Facebook - Приєднуйтесь!

school and education

Гаряча лінія

067-626-25-52