Логотіп університета імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

0-800-75-51-57

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Освітні програми кафедри глобальної економіки

 -

Задоя Анатолій Олександрович

Задоя Анатолій Олександрович

Завідувач кафедри «Глобальної економіки», професор, доктор економічних наук, заслужений працівник народної освіти України, академік Академії економічних наук України


Біографія Академія ID: 1258686 

НАН Репозитарій

Освіта: 

Київський університет ім. Т.Г. Шевченка, 1975 р., економіст, викладач політекономії
Університет імені Альфреда Нобеля, 2017 р., філолог, перекладач з англійської та російської мов

Має понад 40 років стажу викладацької діяльності.

Викладає навчальні дисципліни базової та спеціальної економічної підготовки («Економічна теорія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Міжнародна економіка», «Міжнародна інвестиційна діяльність», «Концепції менеджменту», «Основи наукової діяльності») у вищих навчальних закладах України та Польщі.

Задоя А.О. веде активну наукову діяльність. Є керівником наукової теми «Економіка України у нових геостратегічних реаліях: індивід, держава, суспільство» (державний реєстраційний номер 0115U000063). Ним опубліковано понад 300 наукових та науково-методичних праць (перелік публікацій за останні п’ять років додається). Сфера наукових інтересів – проблеми макроекономічної стабільності, структурні пропорції економічного розвитку, інституціональні аспекти міжнародних економічних відносин, міжнародна інвестиційна діяльність.

Професор Задоя А.О. активно займається науково-педагогічною діяльністю. Під його науковим керівництвом кандидатські дисертації захистили понад 30 здобувачів. Був науковим консультантом 9 здобувачів (зокрема і закордонних), які успішно захистили дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. Член двох спеціалізованих вчених рад.

Професор Задоя А.О. плідно працює над створенням навчальної літератури для студентів, яка видавалася як в Україні, так і за її межами. Він є автором кількох десятків підручників та навчальних посібників з основ економічної теорії, мікроекономіки, макроекономіки, історія економіки та економічної думки, міжнародної економіки, міжнародних економічних стратегій, міжнародної економічної діяльності України та інших дисциплін. Має досвід викладання у Європейських університетах. Веде заняття українською, російською та англійською мовами.

Багато років присвятив консультативній роботі у бізнесі, що дозволяє йому ефективно працювати на програмах МВА.

Публікаційна діяльність:
Монографії

 1. Zadoja A., Syzonenko I. Sila napedova postepu industrialnego. - Kharkiv: Maydan, 2018. - 93 s.
 2. NIEDOSKONAŁOŚCI WSPÓŁCZESNEGO RYNKU PRACY niedoskonałości – możliwości – prawidłowości. Rzeszów 2017. – 362
 3. Задоя А.О., Сизоненко І.Г. Рушії індустріального прогресу: Нариси з історії польської колонії на Катеринославщині. - Харків: Майдан, 2017. – 92 с.
 4. Феномен рыночного хозяйства: от истоков да наших дней. Монография / Под ред. д-ра экон. наук, профессора Сидорова В.А., д-ра экон. Наук, профессора Ядгарова Я.С., канд. экон. наук, доцента Чапли В.В. - Краснодар, 2016. – 497 с.
 5. Российская экономическая модель-5: настоящее и будущее аграрного, индустриального и постиндустриального секторов. – Краснодар.: Кубанский государственный аграрный университет, 2015. – 655 с.

Статті

 1. Задоя А.О. Портфельні інвестиції в Україну: шанси чи загрози?//Академічний огляд. – 2019. – №2. – С.81-90.
 2. Задоя А.О., Шепотько К. The role of the state in the context of the global dimension of economic development // Нобелівський вісник. – 2018. – №1(11). – С. 24-38.
 3. Задоя А.О. Міжнародні рейтинги та прямі іноземні інвестиції // Академічний огляд. – 2018. - №1. – С. 73-79
 4. Задоя А.О. Мотиви міжнародної інвестиційної діяльності // Європейський вектор економічного розвитку. – 2018. - №1(24). – С. 40-49
 5. Задоя А.О. Підприємницькі та міграційні устремління української молоді // Європейський вектор економічного розвитку. – 2018. - №2(25). – С.36-47.
 6. Задоя А.О., Боцула А.П. Сучасні тенденції дезінтеграційних процесів у ЄС // Нобелівський вісник. – 2017. - №1 (10). – С.30-37
 7. Задоя А.О. Міжнародні інтеграційні та дезінтеграційні процеси: суперечливі наслідки / А.О. Задоя, А.П. Боцула //Академічний огляд. – 2017. - №1. – С.92-97
 8. Задоя А.О. Вплив соціокультурних факторів на економічний розвиток / А.О. Задоя, О.В. Горняк, В.Д. Якубенко //Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2017. - №2. – С.122-124.
 9. Zadoia A. Essay on the welfare state models / A. Zadoia, A. Palladin // Науковий вісник Дипломатичної академії України. Випуск 24. Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. Частина III. Серія «Економічні науки». Київ, 2017. – С. 14-18.
 10. Задоя А.О. Структура ВВП за категоріями доходу: порівняльний аналіз / А.О. Задоя // Європейський вектор економічного розвитку. – 2016. - №2. – С.35-42.
 11. Задоя А.О. Зовнішня торгівля України: сучасні масштаби, структура, тенденції / А.О. Задоя // Академічний огляд. – 2016. - №2. – С.110-117.
 12. Задоя А.О. Мотиви та стимули заощаджень: мікроекономічний аналіз / А.О. Задоя, О.А. Задоя //Науковий вісник Дипломатичної академії України. Випуск 23. Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. Частина III. Серія «Економічні науки». Київ, 2016. – С. 177-182.
 13. Задоя А.О. Великі та малі країни: інтегральний показник впливу на світову економіку // А.О. Задоя // Європейський вектор економічного розвитку. – 2016. №1. – С.
 14. Задоя А.О. Моделювання показників ефективності торгово-промислових палат / А.О. Задоя, Б.В. Александрова //Європейський вектор економічного розвитку. – 2015. - №2. – С.6-16
 15. Задоя А.А. Сбережения, инвестиции и экономическая цикличность: эмпирическая проверка теоретических гипотез / А.А. Задоя // Академічний огляд. – 2015. - №2. – с.5-12.
 16. Задоя А.А. Интеграция стран Вышеградской группы в ЕС: экономика до и после / А.А. Задоя //Теоретичні та практичні питання економіки / Збірник наукових праць. Випуск 1(30) – Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. - С.34-43.
 17. Задоя А.А. Макроэкономические пропорции стран Вышеградской группы и Украины: компаративный анализ / А.А. Задоя, Б.И. Холод //Актуальні проблеми економіки. – 2015. - №5. – С. 86-92 (Scopus)

Підручники на навчальні посібники

 1. Economy of foreign countries: study guide [Electronic resource] / A. Zadoia, A. Magdich, O. Zadoia. - D.: Alfred Nobel University, Dnipro, 2019. – 210 c.
 2. Задоя А.О. Міжнародна інвестиційна діяльність: навчальний посібник [Електронний ресурс] - Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2018. – 122 с.
 3. Zadoia A. International Investment Activity: Textbook/ A. Zadoia. - Dnipropetrovs’k: Alfred Nobel University, 2015. – 112 p.
 4. Zadoia A. International economic activity of Ukraine / A. Zadoia, I. Diadko, L. Kuhtiy/ - Dnipropetrovs’k: Alfred Nobel University, 2014. – 78 p.
 5. Zadoia A Eurointegration/ Textbook / A. Zadoia, T.P. Dubovyk, Y.Y. Khvatov, Ie.A. Diadko/ - Dnipropetrovs’k: Alfred Nobel University, 2013. – 100 p.
 6. Міжнародна економіка. Підручник./ За ред.. А.О.Задої, В.М. Тарасевича. - К.: Центр учбової літератури, 2012 – 416 с.
 7. Zadoia A. Macroeconomics / A. Zadoia, Y. Petrunia, S. Kuzminov, O. Kosyakina, O. Trushenko. - Dnipropetrovs’k, Alfred Nobel University, 2011. – 296 p.
 8. Zadoia A. Microeconomics / A. Zadoia, S. Kuzminov, O. Kosyakina. - Dnipropetrovs’k, Alfred Nobel University, 2011. – 288 p.
 9. Петруня Ю.Є., Задоя А.О. Основи економічної теорії: Навч. посіб. – 4-е вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008.
 10. Задоя А.О. Макроэкономика: Учебник/ Третье издание, исправленное и дополненное. – К.: Знання, 2008.

Підвищення кваліфікації:

 1. Американські ради з міжнародної освіти«Формування системи забезпечення якості: кращі європейські практики», участь у міжнародному семінарі, травень, 2017
 2. Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2012, «Управління вищим навчальним закладом, план стажування
 3. Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2012, використання результатів наукових досліджень пр. викладанні дисципліни «Макроекономіка», сертифікат №0347
 4. Університет Амстердаму (Нідерланди), Гетінгенський університет Георга-Августа (Німеччина), Summer School in Economics, травень-червень 2009 р., навчання. – Економічна теорія. – Сертифікат
 5. Університет Амстердаму (Нідерланди), Гетінгенський університет Георга-Августа (Німеччина), Summer School in Economics, травень-червень 2009 р., навчання. Економічна теорія. – Сертифікат
 6. Університет Амстердаму (Нідерланди), факультет економіки та бізнесу — Амстердамська бізнес-школа, січень 2008 р., стажування. Міжнародний бізнес. - Сертифікат.

Задоя Анатолій Олександрович

Завідувач кафедри «Глобальної економіки»,
професор, доктор економічних наук,
заслужений працівник народної освіти України,
академік Академії економічних наук України,
член Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти (2015-2018 рр.)

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Освітній ступінь “БАКАЛАВР”

Міжнародні економічні відносини
спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини (англомовна програма)
спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини

Освітній ступінь “МАГІСТР”

Міжнародні економічні відносини
спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини (англомовна програма)
спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини

Навчання за міжнародними стандартами:

Переваги програми «Міжнародні економічні відносини»

Обираючи спеціальність «Міжнародні економічні відносини» в нашому Університеті, Ви робите стратегічно правильний вибір!

До міжнародної економічної діяльності залучається усе більше підприємств, а тому попит на фахівців з міжнародних економічних відносин буде тільки зростати.

Передбачене освітньою програмою обов’язкове знання випускником двох іноземних мов (третьої – за бажанням) значно підвищує його конкурентоспроможність на ринку праці.

Є можливість навчатися на унікальній англомовній програмі, валідованій Університетом Уельсу Святої трійці та Святого Давида, та отримати ще й диплом Британського університету з міжнародного менеджменту.

Навчальний процес забезпечують висококваліфіковані викладачі (доктори та кандидати наук), які працюють за європейськими стандартами та новітніми методиками в аудиторіях з сучасним обладнанням.

Студенти мають широкі можливості міжнародної мобільності – від закордонного стажування до навчання у зарубіжному університеті протягом семестру.

СТУПІНЬ «БАКАЛАВР» з міжнародних економічних відносин

Європейська освіта в Україні – твій шанс на успіх!

Спеціальність «Міжнародні економічні відносини»

Глобалізація сучасного світу робить найбільш затребуваними працівників, які володіють знаннями та навичками діяльності на міжнародних ринках.

Випускники зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини» – це фахівці у сфері міжнародних товарно-грошових та фінансових відносин, розвитку інвестиційного ринку та ефективного інвестування активів, здатні працювати як в Україні, так і за кордоном.

Галузь знань: 29 «Міжнародні відносини»

Спеціальність: 292 «Міжнародні економічні відносини»

Ступінь «Бакалавр»: термін навчання 4 роки (денна, заочно-дистанційна форми)

Мова навчання: українська або англійська

Документ про закінчення: Диплом бакалавра з міжнародних економічних відносин з додатком європейського зразка (Diploma Supplement)

Місія освітньої програми «Бакалавр з міжнародних економічних відносин» - підготовка висококваліфікованого фахівця з міжнародних економічних відносин, здатного успішно розв'язувати питання зовнішньоекономічної діяльності, спілкуватися з закордонними партнерами з урахуванням національних особливостей ведення бізнесу

Англомовна програма з міжнародних економічних відносин – це єдина у Східній Європі програма, валідована Університетом Уельсу Трініті Сан Девід (Велика Британія), що дає можливість випускникам отримати диплом з міжнародного менеджменту цього відомого британського університету!

Освітня програма реалізується кафедрою глобальної економіки

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Завідувач кафедри

доктор економічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

ЗАДОЯ АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Структура освітньої програми, освітні цілі та результати навчання відповідають Європейським стандартам якості вищої освіти та вимогам Болонської декларації.

Європейська якість освіти

Програма «Бакалавр з міжнародних економічних відносин» в Університеті імені Альфреда Нобеля є першою і єдиною в Україні освітньою програмою з міжнародних відносин, акредитованою на міжнародному рівні європейським агентством ZEvA, Ганновер (Німеччина), яке визнало її повну відповідність міжнародним стандартам.

ПОДАЛЬША ОСВІТА

 • - продовження навчання на англомовній магістерській програмі «Міжнародні економічні відносини» в Університеті імені Альфреда Нобеля;
 • - вступ до магістерських програм українських і закордонних вишів. Наявність британського диплома дозволить втупити на магістратуру без процедури нострифікації (визнання дипломів) не тільки до вишів Центральної та Східної Європи, а й Західної Європи, Канади, США, Австралії.

Join us!

Умови зарахування:

Абітурієнти з України зараховуються на навчання за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» за наявності сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання з наступних дисциплін:

Українська мова та література; Іноземна мова;

Математика або Географія

· Українська мова та література;

· Іноземна мова;

· Історія України або Географія

Увага! Іноземні абітурієнти зараховуються безпосередньо на перший курс навчання (без навчання на підготовчому відділенні) за умови знання англійської мови.

КАР'ЄРА

Це програма для тих, хто чітко розуміє, що ми живемо в епоху глобалізації, коли питання освіти виходять на перший план і правильно обраний навчальний заклад часто визначає успіх Вашої кар'єри в майбутньому.

ДЕ МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ ВИПУСКНИК?

На усіх посадах, які потребують глибокого знання особливостей ведення міжнародного бізнесу, навичок аналізувати світові ринки та уміння вести ділове спілкування з іноземцями, зокрема:

 • - у спільних та іноземних підприємствах;
 • - на великих виробничих та торговельних підприємствах – у відділах зовнішньоекономічної діяльності;
 • - на підприємствах малого та середнього бізнесу;
 • - в органах державного регулювання економіки;
 • - в іноземних представництвах підприємств України усіх форм власності.

Запрошуємо випускників шкіл отримати сучасну освіту європейського рівня на базі повної загальної середньої освіти (11 класів).

Запрошуємо ВИПУСКНИКІВ КОЛЕДЖІВ І ТЕХНІКУМІВ УСІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ отримати якісну освіту, що відповідає міжнародним стандартам, та ДИПЛОМ БАКАЛАВРА З МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ

ВІДНОСИН за скороченою програмою терміном навчання 1 рік 10 місяців або за нормативною програмою 2 роки 10 місяців.

Для зарахування на скорочену програму бакалавра терміном навчання 1 рік 10 місяців на базі диплома молодшого спеціаліста необхідно скласти:

 • - Вступне фахове випробування з міжнародних економічних відносин (співбесіда)
 • - Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з Української мови та літератури та на вибір Математика або Історія України

Для зарахування на нормативну програму бакалавра терміном навчання 2 роки 10 місяців на базі диплома молодшого спеціаліста необхідно скласти:

 • - Вступне фахове випробування з міжнародних економічних відносин (співбесіда)
 • - Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з Української мови та літератури та на вибір Математика або Історія України

Програми вступних випробувань (співбесіди) розміщені ТУТ.

 • Чому та хто навчає бакалаврів з міжнародних економічних відносин?
   • Перший курс
    • ПЕРШИЙ КУРС

     Осінній семестр

     ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

     Загальна кількість годин (кредитів ЄКТС)

     ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
     екзамен
     залік

     Обов’язкові освітні компоненти

     Українська ідентичність: історія, культура, мова

     Доцент Турчак Олена Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент

     всього 150 годин / 56 аудиторних
     (5 кредитів)

     Іноземна мова

     Доцент М’ясоїд Галина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент

     всього 150 годин / 56 аудиторних
     (5 кредитів)

     Інформаційні системи і технології

     Старший викладач Чумак Тетяна Валентинівна

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Вища математика (Вища та прикладна математика)

     Старший викладач Козирєва Ірина Миколаївна

     всього 180 годин / 42 аудиторні
     (6 кредитів)

     Вступ до фаху

     Доцент Лимонова Ельвіна Миколаївна, кандидат економічних наук

     всього 90 годин / 28 аудиторних
     (3 кредити)

     Фізичне виховання

     Доцент Шуба Віктор Олександрович

     всього 90 годин / 28 аудиторних (3 кредити)

     Вибіркові освітні компоненти

     Економічна теорія (Основи економічної науки)

     Доцент Лимонова Ельвіна Миколаївна, кандидат економічних наук

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Історія економічної думки

     Доцент Лимонова Ельвіна Миколаївна, кандидат економічних наук

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Весняний семестр

     ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

     Загальна кількість годин (кредитів ЄКТС)

     ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
     екзамен
     залік

     Обов’язкові освітні компоненти

     Іноземна мова

     Доцент М’ясоїд Галина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент

     всього 150 годин / 56 аудиторних
     (5 кредитів)

     Вища математика (теорія ймовірностей
     і математична статистика)

     Професор Холод Олена Григорівна, кандидат технічних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Економічна теорія (Мікроекономіка)

     Доцент Задоя Олександр Анатолійович, кандидат економічних наук

     всього 150 годин / 56 аудиторних
     (5 кредитів)

     Фізичне виховання

     Доцент Шуба Віктор Олександрович

     всього 90 годин / 28 аудиторних (3 кредити)

     Вибіркові освітні компоненти

     Економіка підприємства та підприємництва

     Доцент Дубінський Сергій Володимирович, кандидат економічних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Туристичний бізнес

     Професор Кожушко Світлана Павлівна, доктор педагогічних наук, професор

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Філософія

     Доцент Щолокова Ганна Володимирівна, кандидат політичних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Етика

     Доцент Щолокова Ганна Володимирівна, кандидат політичних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Основи психології бізнесу

     Доцент Бойко Любов Григорівна

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Вибіркова загально університетська дисципліна з переліку

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     ПЕРШИЙ КУРС

     Осінній семестр

     ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

     Загальна кількість годин (кредитів ЄКТС)

     ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
     екзамен
     залік

     Обов’язкові освітні компоненти

     Українська ідентичність: історія, культура, мова

     Доцент Турчак Олена Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент

     всього 150 годин / 56 аудиторних
     (5 кредитів)

     Іноземна мова

     Доцент М’ясоїд Галина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент

     всього 150 годин / 56 аудиторних
     (5 кредитів)

     Інформаційні системи і технології

     Старший викладач Чумак Тетяна Валентинівна

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Вища математика (Вища та прикладна математика)

     Старший викладач Козирєва Ірина Миколаївна

     всього 180 годин / 42 аудиторні
     (6 кредитів)

     Вступ до фаху

     Доцент Лимонова Ельвіна Миколаївна, кандидат економічних наук

     всього 90 годин / 28 аудиторних
     (3 кредити)

     Фізичне виховання

     Доцент Шуба Віктор Олександрович

     всього 90 годин / 28 аудиторних (3 кредити)

     Вибіркові освітні компоненти

     Економічна теорія (Основи економічної науки)

     Доцент Лимонова Ельвіна Миколаївна, кандидат економічних наук

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Історія економічної думки

     Доцент Лимонова Ельвіна Миколаївна, кандидат економічних наук

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Весняний семестр

     ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

     Загальна кількість годин (кредитів ЄКТС)

     ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
     екзамен
     залік

     Обов’язкові освітні компоненти

     Іноземна мова

     Доцент М’ясоїд Галина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент

     всього 150 годин / 56 аудиторних
     (5 кредитів)

     Вища математика (теорія ймовірностей
     і математична статистика)

     Професор Холод Олена Григорівна, кандидат технічних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Економічна теорія (Мікроекономіка)

     Доцент Задоя Олександр Анатолійович, кандидат економічних наук

     всього 150 годин / 56 аудиторних
     (5 кредитів)

     Фізичне виховання

     Доцент Шуба Віктор Олександрович

     всього 90 годин / 28 аудиторних (3 кредити)

     Вибіркові освітні компоненти

     Економіка підприємства та підприємництва

     Доцент Дубінський Сергій Володимирович, кандидат економічних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Туристичний бізнес

     Професор Кожушко Світлана Павлівна, доктор педагогічних наук, професор

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Філософія

     Доцент Щолокова Ганна Володимирівна, кандидат політичних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Етика

     Доцент Щолокова Ганна Володимирівна, кандидат політичних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Основи психології бізнесу

     Доцент Бойко Любов Григорівна

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Вибіркова загально університетська дисципліна з переліку

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

   • Другий курс
    • ДРУГИЙ КУРС

     Осінній семестр

     ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

     Загальна кількість годин (кредитів ЄКТС)

     ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
     екзамен
     залік

     Обов’язкові освітні компоненти

     Іноземна мова (Ділова іноземна мова)

     Доцент М’ясоїд Галина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент

     всього 150 годин / 56 аудиторних
     (5 кредитів)

     Економічна теорія (Макроекономіка)

     Завідувач кафедри Задоя Анатолій Олександрович, доктор економічних наук, професор

     всього 135 годин / 42 аудиторні
     (4,5 кредити)

     Економіко-математичні методи та моделі

     Старший викладач Ярмоленко Людмила Іванівна

     всього 90 годин / 28 аудиторних
     (3 кредити)

     Фінанси, гроші та кредит

     Доцент Вареник Вікторія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Менеджмент і адміністрування (Основи менеджменту)

     Професор Момот Володимир Євгенович, доктор економічних наук, професор

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Друга іноземна мова

     іспанська

     Викладач Печерна Катерина Юріївна

     Друга іноземна мова

     німецька

     Викладач Гомола Марія Миколаївна

     всього 105 годин / 28 аудиторних
     (3,5 кредити)

     Вибіркові освітні компоненти

     Економіка зарубіжних країн

     Доцент Задоя Олександр Анатолійович, кандидат економічних наук

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Євроінтеграція

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Весняний семестр

     ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

     Загальна кількість годин (кредитів ЄКТС)

     ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
     екзамен
     залік

     Обов’язкові освітні компоненти

     Маркетинг

     Доцент Яременко Світлана Степанівна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Іноземна мова (Ділова іноземна мова)

     Доцент М’ясоїд Галина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент

     всього 150 годин / 56 аудиторних
     (5 кредитів)

     Друга іноземна мова

     іспанська

     Викладач Печерна Катерина Юріївна

     Друга іноземна мова

     німецька

     Викладач Гомола Марія Миколаївна

     всього 105 годин / 28 аудиторних
     (3,5 кредити)

     Статистика

     Професор Атамас Петро Йосипович, кандидат економічних наук, професор

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Вибіркові освітні компоненти

     Етикет та основи міжнародного протоколу

     Доцент Шкура Ірина Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Управління персоналом

     Професор Момот Володимир Євгенович, доктор економічних наук, професор

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Самоменеджмент

     Доцент Литвиненко Олена Миколаївна, кандидат економічних наук

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Соціологія

     Доцент Ключник Руслан Максимович, кандидат політичних наук

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Логіка

     Доцент Ключник Руслан Максимович, кандидат політичних наук

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Світова історія економіки та економічної думки

     Доцент Лимонова Ельвіна Миколаївна, кандидат економічних наук

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Світова екологічна політика та безпека

     Професор Кузьмінов Сергій Васильович, доктор економічних наук, професор

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)


     Управління комунікаціями

     Доцент Литвиненко Олена Миколаївна, кандидат економічних наук

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Логістика

     Доцент Кошулько Оксана Петрівна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)


     Економіка праці та соціальні відносини

     Доцент Кошулько Оксана Петрівна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Вибіркова загальноуніверситетська дисципліна з переліку

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     ДРУГИЙ КУРС

     Осінній семестр

     ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

     Загальна кількість годин (кредитів ЄКТС)

     ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
     екзамен
     залік

     Обов’язкові освітні компоненти

     Іноземна мова (Ділова іноземна мова)

     Доцент М’ясоїд Галина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент

     всього 150 годин / 56 аудиторних
     (5 кредитів)

     Економічна теорія (Макроекономіка)

     Завідувач кафедри Задоя Анатолій Олександрович, доктор економічних наук, професор

     всього 135 годин / 42 аудиторні
     (4,5 кредити)

     Економіко-математичні методи та моделі

     Старший викладач Ярмоленко Людмила Іванівна

     всього 90 годин / 28 аудиторних
     (3 кредити)

     Фінанси, гроші та кредит

     Доцент Вареник Вікторія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Менеджмент і адміністрування (Основи менеджменту)

     Професор Момот Володимир Євгенович, доктор економічних наук, професор

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Друга іноземна мова

     іспанська

     Викладач Печерна Катерина Юріївна

     Друга іноземна мова

     німецька

     Викладач Гомола Марія Миколаївна

     всього 105 годин / 28 аудиторних
     (3,5 кредити)

     Вибіркові освітні компоненти

     Економіка зарубіжних країн

     Доцент Задоя Олександр Анатолійович, кандидат економічних наук

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Євроінтеграція

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Весняний семестр

     ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

     Загальна кількість годин (кредитів ЄКТС)

     ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
     екзамен
     залік

     Обов’язкові освітні компоненти

     Маркетинг

     Доцент Яременко Світлана Степанівна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Іноземна мова (Ділова іноземна мова)

     Доцент М’ясоїд Галина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент

     всього 150 годин / 56 аудиторних
     (5 кредитів)

     Друга іноземна мова

     іспанська

     Викладач Печерна Катерина Юріївна

     Друга іноземна мова

     німецька

     Викладач Гомола Марія Миколаївна

     всього 105 годин / 28 аудиторних
     (3,5 кредити)

     Статистика

     Професор Атамас Петро Йосипович, кандидат економічних наук, професор

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Вибіркові освітні компоненти

     Етикет та основи міжнародного протоколу

     Доцент Шкура Інина Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Управління персоналом

     Професор Момот Володимир Євгенович, доктор економічних наук, професор

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Самоменеджмент

     Доцент Литвиненко Олена Миколаївна, кандидат економічних наук

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Соціологія

     Доцент Ключник Руслан Максимович, кандидат політичних наук

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Логіка

     Доцент Ключник Руслан Максимович, кандидат політичних наук

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Світова історія економіки та економічної думки

     Доцент Лимонова Ельвіна Миколаївна, кандидат економічних наук

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Світова екологічна політика та безпека

     Професор Кузьмінов Сергій Васильович, доктор економічних наук, професор

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)


     Управління комунікаціями

     Доцент Литвиненко Олена Миколаївна, кандидат економічних наук

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Логістика

     Доцент Кошулько Оксана Петрівна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)


     Економіка праці та соціальні відносини

     Доцент Кошулько Оксана Петрівна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Вибіркова загальноуніверситетська дисципліна з переліку

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

   • Третій курс
    • ТРЕТІЙ КУРС

     Осінній семестр

     ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

     Загальна кількість годин (кредитів ЄКТС)

     ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
     екзамен
     залік

     Обов’язкові освітні компоненти

     Основи бухгалтерського обліку та звітності

     Доцент Пестовська Зоя Станіславівна, кандидат економічних наук

     всього 120 годин / 28 аудиторних
     (4 кредити)

     Економіко-математичні методи та моделі

     Старший викладач Ярмоленко Людмила Іванівна

     всього 120 годин / 28 аудиторних
     (4 кредити)

     Друга іноземна мова

     іспанська

     Викладач Печерна Катерина Юріївна

     Друга іноземна мова

     німецька

     Викладач Гомола Марія Миколаївна

     всього 180 годин / 56 аудиторних
     (6 кредитів)

     Міжнародні економічні відносини

     Доцент Задоя Олександр Анатолійович, кандидат економічних наук

     всього 150 годин / 56 аудиторних
     (5 кредитів)

     Вибіркові освітні компоненти

     Іноземна мова (Ділова іноземна мова)

     Доцент М’ясоїд Галина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Паблік рилейшн в міжнародних відносинах

     Доцент Щолокова Ганна Володимирівна, кандидат політичних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Світова економічна кон’юнктура

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Весняний семестр

     ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

     Загальна кількість годин (кредитів ЄКТС)

     ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
     екзамен
     залік

     Обов’язкові освітні компоненти

     Міжнародні економічні відносини + курсова робота

     Доцент Задоя Олександр Анатолійович, кандидат економічних наук

     всього 180 годин / 33 аудиторні
     (6 кредитів)

     Друга іноземна мова

     іспанська

     Викладач Печерна Катерина Юріївна

     Друга іноземна мова

     німецька

     Викладач Гомола Марія Миколаївна

     всього 120 годин / 33 аудиторних
     (4 кредити)

     Міжнародні торговельні відносини

     Доцент Лимонова Ельвіна Миколаївна, кандидат економічних наук

     всього 150 годин / 44 аудиторні
     (5 кредитів)

     Виробнича практика 1

     всього 135 годин
     (4,5 кредити)

     Атестаційний екзамен з ділової іноземної мови

     Доцент М’ясоїд Галина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент

     всього 45 годин
     (1,5 кредити)

     Вибіркові освітні компоненти

     Правознавство

     Доцент Шкабаро Вероніка Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент

     всього 150 годин / 44 аудиторні
     (5 кредитів)

     Конфліктологія

     Професор Ольга Валеріївна Лебідь, доктор педагогічних наук, доцент

     всього 150 годин / 44 аудиторні
     (5 кредитів)

     Транснаціоналізація світової економіки

     Доцент Лимонова Ельвіна Миколаївна, кандидат економічних наук

     всього 150 годин / 44 аудиторні
     (5 кредитів)

     Історія міжнародних економічних відносин

     Доцент Ключник Руслан Максимович, кандидат політичних наук

     всього 150 годин / 44 аудиторні
     (5 кредитів)

     Міжнародні банківські операції

     Доцент Шкура Ірина Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 150 годин / 44 аудиторні
     (5 кредитів)


     Іноземна мова (Ділова іноземна мова)

     Доцент М’ясоїд Галина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент

     всього 150 годин / 44 аудиторні
     (5 кредитів)

     Вибіркова загальноуніверситетська дисципліна з переліку

     всього 150 годин / 44 аудиторні
     (5 кредитів)

     ТРЕТІЙ КУРС

     Осінній семестр

     ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

     Загальна кількість годин (кредитів ЄКТС)

     ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
     екзамен
     залік

     Обов’язкові освітні компоненти

     Основи бухгалтерського обліку та звітності

     Доцент Пестовська Зоя Станіславівна, кандидат економічних наук

     всього 120 годин / 28 аудиторних
     (4 кредити)

     Економіко-математичні методи та моделі

     Старший викладач Ярмоленко Людмила Іванівна

     всього 120 годин / 28 аудиторних
     (4 кредити)

     Друга іноземна мова

     іспанська

     Викладач Печерна Катерина Юріївна

     Друга іноземна мова

     німецька

     Викладач Гомола Марія Миколаївна

     всього 180 годин / 56 аудиторних
     (6 кредитів)

     Міжнародні економічні відносини

     Доцент Задоя Олександр Анатолійович, кандидат економічних наук

     всього 150 годин / 56 аудиторних
     (5 кредитів)

     Вибіркові освітні компоненти

     Іноземна мова (Ділова іноземна мова)

     Доцент М’ясоїд Галина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Паблік рилейшн в міжнародних відносинах

     Доцент Щолокова Ганна Володимирівна, кандидат політичних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Світова економічна кон’юнктура

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Весняний семестр

     ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

     Загальна кількість годин (кредитів ЄКТС)

     ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
     екзамен
     залік

     Обов’язкові освітні компоненти

     Міжнародні економічні відносини + курсова робота

     Доцент Задоя Олександр Анатолійович, кандидат економічних наук

     всього 180 годин / 33 аудиторні
     (6 кредитів)

     Друга іноземна мова

     іспанська

     Викладач Печерна Катерина Юріївна

     Друга іноземна мова

     німецька

     Викладач Гомола Марія Миколаївна

     всього 120 годин / 33 аудиторних
     (4 кредити)

     Міжнародні торговельні відносини

     Доцент Лимонова Ельвіна Миколаївна, кандидат економічних наук

     всього 150 годин / 44 аудиторні
     (5 кредитів)

     Виробнича практика 1

     всього 135 годин
     (4,5 кредити)

     Атестаційний екзамен з ділової іноземної мови

     Доцент М’ясоїд Галина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент

     всього 45 годин
     (1,5 кредити)

     Вибіркові освітні компоненти

     Правознавство

     Доцент Шкабаро Вероніка Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент

     всього 150 годин / 44 аудиторні
     (5 кредитів)

     Конфліктологія

     Професор Ольга Валеріївна Лебідь, доктор педагогічних наук, доцент

     всього 150 годин / 44 аудиторні
     (5 кредитів)

     Транснаціоналізація світової економіки

     Доцент Лимонова Ельвіна Миколаївна, кандидат економічних наук

     всього 150 годин / 44 аудиторні
     (5 кредитів)

     Історія міжнародних економічних відносин

     Доцент Ключник Руслан Максимович, кандидат політичних наук

     всього 150 годин / 44 аудиторні
     (5 кредитів)

     Міжнародні банківські операції

     Доцент Шкура Ірина Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 150 годин / 44 аудиторні
     (5 кредитів)


     Іноземна мова (Ділова іноземна мова)

     Доцент М’ясоїд Галина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент

     всього 150 годин / 44 аудиторні
     (5 кредитів)

     Вибіркова загальноуніверситетська дисципліна з переліку

     всього 150 годин / 44 аудиторні
     (5 кредитів)

   • Четвертий курс
    • ЧЕТВЕРТИЙ КУРС

     Осінній семестр

     ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

     Загальна кількість годин (кредитів ЄКТС)

     ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
     екзамен
     залік

     Обов’язкові освітні компоненти

     Економіка та зовнішньоекономічна діяльність України

     Доцент Лимонова Ельвіна Миколаївна, кандидат економічних наук

     всього 90 годин / 28 аудиторних
     (3 кредити)

     Друга іноземна мова

     іспанська

     Викладач Печерна Катерина Юріївна

     Друга іноземна мова

     німецька

     Викладач Гомола Марія Миколаївна

     всього 150 годин / 56 аудиторних
     (5 кредитів)

     Зовнішньоекономічна діяльність підприємства (Основи ЗЕД)

     Доцент Задоя Олександр Анатолійович, кандидат економічних наук

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Міжнародний маркетинг

     Завідувач кафедри Тараненко Ірина Всеволодівна, доктор економічних наук, професор

     всього 105 годин / 28 аудиторних
     (3,5 кредити)

     Вибіркові освітні компоненти

     Лідерство та групова динаміка

     Професор Митрофанова Ганна Яківна, доктор економічних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Аудит

     Доцент Шевченко Валентина Миколаївна, кандидат наук з державного управління, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Іноземна мова (Ділова іноземна мова)

     Доцент М’ясоїд Галина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах

     Доцент Шевченко Валентина Миколаївна, кандидат наук з державного управління, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Методологія міжнародних кон’юнктурних досліджень

     Професор Магдіч Аліса Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Міжнародне економічне право

     Доцент Ключник Руслан Максимович, кандидат політичних наук

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Весняний семестр

     ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

     Загальна кількість годин (кредитів ЄКТС)

     ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
     екзамен
     залік

     Обов’язкові освітні компоненти

     Друга іноземна мова

     іспанська

     Викладач Печерна Катерина Юріївна

     Друга іноземна мова

     німецька

     Викладач Гомола Марія Миколаївна

     всього 90 годин / 16 аудиторних
     (3 кредити)

     Міжнародні фінансові відносини

     Завідувач кафедри Задоя Анатолій Олександрович, доктор економічних наук, професор

     всього 150 годин / 32 аудиторні
     (5 кредитів)

     Міжнародна інвестиційна діяльність + курсова робота

     Завідувач кафедри Задоя Анатолій Олександрович, доктор економічних наук, професор

     всього 120 годин / 32 аудиторні
     (4 кредити)

     Виробнича практика 2

     всього 270 годин
     (9 кредитів)

     Кваліфікаційна робота

     всього 225 годин
     (7,5 кредитів)

     захист

     Вибіркові освітні компоненти

     ЗЕД підприємства (Зовнішні економічні операції та контракти)

     Доцент Задоя Олександр Анатолійович, кандидат економічних наук

     всього 150 годин / 32 аудиторні
     (5 кредитів)

     Інституції міжнародної економічної політики

     Професор Кузьмінов Сергій Васильович, доктор економічних наук, професор

     всього 150 годин / 32 аудиторні
     (5 кредитів)

     Міжнародний менеджмент

     Професор Митрофанова Ганна Яківна, доктор економічних наук, доцент

     всього 150 годин / 32 аудиторні
     (5 кредитів)

     Міжнародні організації

     Доцент Ключник Руслан Максимович, кандидат політичних наук

     всього 150 годин / 32 аудиторні
     (5 кредитів)

     Міжнародний економічний аналіз

     Професор Магдіч Аліса Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 150 годин / 32 аудиторні
     (5 кредитів)

     ЧЕТВЕРТИЙ КУРС

     Осінній семестр

     ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

     Загальна кількість годин (кредитів ЄКТС)

     ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
     екзамен
     залік

     Обов’язкові освітні компоненти

     Економіка та зовнішньоекономічна діяльність України

     Доцент Лимонова Ельвіна Миколаївна, кандидат економічних наук

     всього 90 годин / 28 аудиторних
     (3 кредити)

     Друга іноземна мова

     іспанська

     Викладач Печерна Катерина Юріївна

     Друга іноземна мова

     німецька

     Викладач Гомола Марія Миколаївна

     всього 150 годин / 56 аудиторних
     (5 кредитів)

     Зовнішньоекономічна діяльність підприємства (Основи ЗЕД)

     Доцент Задоя Олександр Анатолійович, кандидат економічних наук

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Міжнародний маркетинг

     Завідувач кафедри Тараненко Ірина Всеволодівна, доктор економічних наук, професор

     всього 105 годин / 28 аудиторних
     (3,5 кредити)

     Вибіркові освітні компоненти

     Лідерство та групова динаміка

     Професор Митрофанова Ганна Яківна, доктор економічних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Аудит

     Доцент Шевченко Валентина Миколаївна, кандидат наук з державного управління, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Іноземна мова (Ділова іноземна мова)

     Доцент М’ясоїд Галина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах

     Доцент Шевченко Валентина Миколаївна, кандидат наук з державного управління, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Методологія міжнародних кон’юнктурних досліджень

     Професор Магдіч Аліса Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Міжнародне економічне право

     Доцент Ключник Руслан Максимович, кандидат політичних наук

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Весняний семестр

     ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

     Загальна кількість годин (кредитів ЄКТС)

     ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
     екзамен
     залік

     Обов’язкові освітні компоненти

     Друга іноземна мова

     іспанська

     Викладач Печерна Катерина Юріївна

     Друга іноземна мова

     німецька

     Викладач Гомола Марія Миколаївна

     всього 90 годин / 16 аудиторних
     (3 кредити)

     Міжнародні фінансові відносини

     Завідувач кафедри Задоя Анатолій Олександрович, доктор економічних наук, професор

     всього 150 годин / 32 аудиторні
     (5 кредитів)

     Міжнародна інвестиційна діяльність + курсова робота

     Завідувач кафедри Задоя Анатолій Олександрович, доктор економічних наук, професор

     всього 120 годин / 32 аудиторні
     (4 кредити)

     Виробнича практика 2

     всього 270 годин
     (9 кредитів)

     Кваліфікаційна робота

     всього 225 годин
     (7,5 кредитів)

     захист

     Вибіркові освітні компоненти

     ЗЕД підприємства (Зовнішні економічні операції та контракти)

     Доцент Задоя Олександр Анатолійович, кандидат економічних наук

     всього 150 годин / 32 аудиторні
     (5 кредитів)

     Інституції міжнародної економічної політики

     Професор Кузьмінов Сергій Васильович, доктор економічних наук, професор

     всього 150 годин / 32 аудиторні
     (5 кредитів)

     Міжнародний менеджмент

     Професор Митрофанова Ганна Яківна, доктор економічних наук, доцент

     всього 150 годин / 32 аудиторні
     (5 кредитів)

     Міжнародні організації

     Доцент Ключник Руслан Максимович, кандидат політичних наук

     всього 150 годин / 32 аудиторні
     (5 кредитів)

     Міжнародний економічний аналіз

     Професор Магдіч Аліса Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 150 годин / 32 аудиторні
     (5 кредитів)

   Англомовна програма

Що потрібно для вступу на бакалаврат у 2021 році?

Документи

Документи для вступу за ступенем бакалавра

на базі повної загальної середньої освіти

 • заява;
 • документ державного зразка про повну загальну середню освіту (з додатком);
 • сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018 - 2021 років;
 • 4 фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • копія паспорта (1, 2 та 11 сторінки) або копія ID-паспорту (з двох сторін);
 • копія витягу та/або довідка про місце реєстрації до ID - паспорта;
 • копія довідки про ідентифікаційний код;
 • копія військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов'язаних;
 • документи, що дають право на пільги (оригінал або завірена копія).

Копії документів без пред'явлення оригіналів не розглядаються.

На базі молодшого спеціаліста
(випускникам коледжів, технікумів тощо)

Бакалавр на базі молодшого спеціаліста (денна)

Бакалавр на базі молодшого спеціаліста (заочна)

Вступ на базі молодшого спеціаліста (випускникам коледжів, технікумів тощо)

Кроки вступу

1. З 01.07 Зареєструйся
на сайті ez.osvitavsim.org.ua

2. Отримай логін та
пароль до особистого електронного кабінету 

3. Обери ВНЗ, спеціальність та подай електронну заяву з 14.07 до 24.07

4. Отримай статус для
кожної поданої заяви
“Зареєстровано
в Єдиній базі”

5. Отримай статус заяви “Зареєстровано у вищому навчальному закладі” та “Допущено до конкурсу”

6. Отримай статус “Рекомендовано до зарахування”

7. Слідкуй за власним рейтингом: www.vstup.info

8. Якщо твоє місце в рейтингу Університету
ім. А. Нобеля №1 - Вітаємо! Ти навчаєшся безкоштовно!
Деталі на abit.duan.edu.ua 

9. Подай оригінали документів особисто 

10. Очікуй зміни статусу електронної заяви на “Включено до наказу”

Вітаємо!
Ти - студент!

Залишились питання? Звертайся до приймальної комісії

ЗНО

Для вступу подаються сертифікати ЗНО з предметів:

Спеціальності

Сертифікати ЗНО

Коефіцієнт

292 Міжнародні економічні відносини

Українська мова і література

0,3

Математика

0,4

Історія України або Іноземна мова

або Біологія або Географія або

Фізика або Хімія

0,2

Навчайся в університеті безкоштовно!

Гранти, соціальні ініціативи, пільги та знижки

Щороку студенти Університету імені Альфреда Нобеля за умови відмінного навчання та активної наукової і громадської роботи одержують: Грант БО "Міжнародний благодійний фонд "Планета Альфреда Нобеля"; стипендію Благодійної організації Президентський фонд Леоніда Кучми «Україна»; стипендії вченої ради Університету; стипендії міського голови м. Дніпро; знижки на навчання до 25 % !


School Learning

Що потрібно для вступу до магістратури у 2021 році?

Документи

Документи для вступу за ступенем магістр

 • заява;
 • диплом бакалавра/спеціаліста/магістра (з додатком) з відповідного напряму/ спеціальності;
 • екзаменаційний листок з результатами ЄВІ та ЄФВВ 2020- 2021 року ( результат ЄФВВ тільки 2021 року);
 • 4 фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • копія паспорта (1, 2 та 11 сторінки) та/або ID-картки;
 • копія витягу та/або довідки про місце проживання до ID-картки;
 • копія довідки про ідентифікаційний код;
 • копія військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов'язаних

Кроки вступу

image

Магістратура в Університеті імені Альфреда Нобеля в кількох фактах:

 • ❖ європейські стандарти вищої освіти;
 • ❖ термін навчання 1,5 роки;
 • ❖ перехресний вступ до магістратури (ніякої академічної різниці та додаткового іспиту);
 • ❖ є можливість навчатися за кількома освітніми програмами одночасно (на другу програму діє знижка 25%);
 • ❖ здобувачі беруть участь у міжнародних академічних обмінах (перший рік навчання);
 • ❖ для бакалаврів — подача заяв до магістратури лише в електронній формі та обов'язково складання ЄВІ (реєстрація триває до 5 червня), крім освітньої програми "Освіта/Педагогіка";
 • ❖ абітурієнти, які вже мають диплом магістра чи спеціаліста та мають намір продовжити навчання подають заяви в паперовій формі та складають всі вступні іспити на базі Університету імені Альфреда Нобеля;
 • ❖ абітурієнти з вищою освітою (диплом спеціаліста чи магістра) не складають ЄВІ та додатковий вступний іспит;
 • ❖ навчання на денній формі навчання в магістратурі є підставою для відтермінування призову до армії'
 • ❖ магістратура має прямий вплив на кар'єрні можливості;

Обирайте освітні програми магістратури та навчайтеся в Університеті імені Альфреда Нобеля!

СТУПІНЬ «МАГІСТР» з міжнародних економічних відносин

Європейська освіта в Україні – твій шанс на успіх!

Спеціальність «Міжнародні економічні відносини»

Сьогодні практично немає жодного виду економічної діяльності, який би не був пов’язаним з міжнародними відносинами. Глобалізація сучасного світу робить найбільш затребуваними працівників, які володіють знаннями та навичками діяльності на світових ринках.

Випускники зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини» – це фахівці у сфері міжнародних товарно-грошових та фінансових відносин, розвитку інвестиційного ринку та ефективного інвестування активів, здатні працювати як в Україні, так і за кордоном.

Вступивши до магістратури за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» ви можете стати учасником дуальної програми, яка реалізується спільно з міжнародною компанією «Метал- Експерт». Компанія-партнер не тільки надає оплачуване робоче місце та гарантує працевлаштування після закінчення університету, а й ще відшкодовує більшу частину витрат на навчання!

Галузь знань: 29 «Міжнародні відносини»

Спеціальність: 292 «Міжнародні економічні відносини»

Ступінь «Магістр»: термін навчання 1 рік та 5 місяців (денна, вечірня форми навчання)

Мова навчання: українська або англійська

Документ про закінчення: Диплом магістра з міжнародних економічних відносин з додатком європейського зразка (Diploma Supplement)

Місія освітньої програми «Магістр з міжнародних економічних відносин» - підготовка висококваліфікованого фахівця з міжнародних економічних відносин, здатного самостійно приймати ефективні рішення у нестандартних ситуаціях з питань зовнішньоекономічної діяльності, вести переговори з закордонними партнерами з урахуванням національних особливостей ведення бізнесу

Освітня програма реалізується кафедрою глобальної економіки

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Завідувач кафедри

доктор економічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

ЗАДОЯ АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Структура освітньої програми, освітні цілі та результати навчання відповідають Європейським стандартам якості вищої освіти та вимогам Болонської декларації

Європейська якість освіти

Програма «Магістр з міжнародних економічних відносин» в Університеті імені Альфреда Нобеля є першою і єдиною в Україні освітньою програмою з міжнародних відносин, акредитованою на міжнародному рівні європейським агентством ZEvA, Ганновер (Німеччина), яке визнало її повну відповідність міжнародним стандартам.

Унікальні пропозиції:

 • - англомовна програма підготовки магістрів з міжнародних економічних відносин, яка реалізується за Британськими стандартами
 • - україномовна програма подвійних дипломів спільно з Вищою школою бізнесу – National Louis University (Польща):

Випускники програми отримують два дипломи:

диплом магістра з міжнародних економічних відносин Університету імені Альфреда Нобеля (Дніпро, Україна)

диплом магістра з Global Business Management Вищої школи бізнесу (Новий Сонч, Польща).

З 2016 р. 25 учасників цієї програми уже отримують польський диплом!

Особливості програми

Усі дисципліни, не залежно від мови спілкування, викладаються за Британськими стандартами.

Впровадження стандартів британської системи якості освіти в реальний навчальний процес робить програму унікальною.

Формування професійних компетенцій в області європейських стандартів в економіці і бізнесі якісно відрізняє нашого випускника від випускників інших ЗВО України

Унікальний комплекс навчальних дисциплін має практичну спрямованість та забезпечує

високу конкурентоспроможність випускників під час працевлаштування.

У процесі навчання студенти отримують навички роботи у міжнародних організаціях і приватних компаніях, що дає їм необхідний практичний досвід і допомагає придбати ділові зв'язки у міжнародному професійному середовищі.

Умови зарахування:

Вступники з України зараховуються на навчання до магістратури за спеціальністю

«Міжнародні економічні відносини» за підсумками складання вступних випробувань (іспитів) з наступних дисциплін:

Комплексний екзамен з фаху (дисципліни: міжнародні економічні відносини, міжнародна інвестиційна діяльність, міжнародні фінанси, міжнародний маркетинг);

Іноземна мова (у формі Єдиного вступного іспиту (ЄВІ)).;

Увага! Іноземні вступники зараховуються безпосередньо на перший курс англомовного навчання (без навчання на підготовчому відділенні) за умови знання англійської мови.

КАР'ЄРА

Це програма для тих, хто чітко розуміє, що ми живемо в епоху глобалізації, коли питання освіти виходять на перший план і правильно обраний навчальний заклад часто визначає успіх Вашої кар'єри в майбутньому. Додатковою гарантією цього можна вважати наявність диплому одного з закордонних університетів – загальновизнаного зразка якості освіти у світі.

ДЕ МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ ВИПУСКНИК?

На усіх посадах, які потребують глибокого знання особливостей ведення міжнародного бізнесу, навичок аналізувати світові ринки та уміння вести ділове спілкування з іноземцями, зокрема:

 • - у спільних та іноземних підприємствах;
 • - на великих виробничих та торговельних підприємствах – у відділах зовнішньоекономічної діяльності;
 • - на підприємствах малого та середнього бізнесу;
 • - в органах державного регулювання економіки;
 • - в іноземних представництвах підприємств України усіх форм власності.

ПОДАЛЬША ОСВІТА

Диплом магістра з міжнародних економічних відносин дає можливість продовжити навчання в докторантурі (рівень PhD) за однією з економічних спеціальностей, як в Україні, так і за кордоном

5 ПРИЧИН, ЧОМУ ВАРТО ЗАПИСАТИСЯ НА ПРОГРАМУ

 • - Можливість навчатися англійською мовою та набуття навичок професійного спілкування нею значно підвищують шанси на перспективне працевлаштування.
 • - Можливість отримати диплом закордонного університету розширює сферу подальшого працевлаштування
 • - Економія часу навчання – 2, а то й 3 дипломи за 2 роки!
 • - Використання британських стандартів навчання дозволяє сформувати навички самостійного прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, що формує хороший старт для подальшого кар’єрного зростання.
 • - Участь в програмі кваліфікованих викладачів, що мають досвід викладання у європейських університетах.

Запрошуємо до участі у програмі:

 • - Випускників бакалаврату з міжнародних економічних відносин та міжнародної економіки, які хочуть отримати якісну повну вищу освіту в обраній сфері діяльності;
 • - Випускників бакалаврату з інших спеціальностей, які бачать своє майбутнє, пов’язаним з міжнародною економічно діяльністю;
 • - Фахівців, які уже мають повну вищу освіту та відчувають потребу у знаннях з міжнародного бізнесу для досягнення кращих результатів у своїй професійній діяльності.

Існує можливість паралельного навчання за кількома спеціальностями! Скористайтесь нею!

Програми вступних випробувань розміщені ТУТ.

Маєте питання?

Зв'яжіться з нами

За інформацією щодо проведення консультацій, умов вступу та навчання

запрошуємо звертатись:

Завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та економічної теорії

професор Задоя Анатолій Олександрович

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

тел. +38 056 778 56 53

Заступник завідувача

доцент Лимонова Ельвіна Миколаївна

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

тел. +38 056 373 92 99

Приєднуйся до успішних!

Наша адреса:

м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 18

(056) 370-4-370,
(050) 340-16-61,
(098) 138-44-80
(приймальна комісія)

Офіційна сторінка кафедри

Група кафедри у Facebook - Приєднуйтесь!

Однозначно знания, полученные в моем первом университете, Университете Альфреда Нобеля — это основа основ, помогли и помогают! Настя Коломеец, выпускница кафедры

As for me, Alfred Nobel University is one of the strongest empires for economic and business programs. Alfred Nobel University teachers do not teach you what to think but how to think. Here I learnt a lot of things, especially how to contact myself and to manage my time. I can define Alfred Nobel University in 3 words – powerful, interesting and beautiful. Matanhire Nelson Tinashe, student from Zimbabwe

A great place to study and graduate! Small, comfortable classes, individual learning experience, personal attention to each student, affordable tuition fees, safe learning atmosphere, there is a mutual understanding between students and teachers. Ndong Ebou, student from Gambia

Alfred Nobel University has a very good and comfortable learning environment. All teachers are nice and understanding. I am very happy that I studied at the coolest university in the world. Olisah Innocent, student from Nigeria

school and education

Гаряча лінія

0-800-75-51-57