Логотіп університета імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

0-800-75-51-57

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Кафедра педагогіки та психології

Кафедру було створено у січні 2007 р. Попит на навчання за напрямами підготовки „Психологія” та "Соціальна робота" зумовлений потребою в кваліфікованих фахівцях, які можуть працювати у сферах бізнесу, освіти, медицини, соціальної допомоги і володіють сучасними психологічними знаннями, новітніми методами психологічної діагностики, психопрофілактики та психокорекції. 

На кафедрі працюють освічені викладачі, які поєднують викладацьку, наукову та практичну діяльність.

Наталія Волкова - Завідувач кафедри

Наталія Волкова

Завідувач кафедри

Ольга Лебідь - Заступник завідувача кафедри

Ольга Лебідь

Заступник завідувача кафедри

Інеса Гаркуша - Заступник завідувача кафедри

Інеса Гаркуша

Заступник завідувача кафедри

Станіслав Сапожников - Професор

Станіслав Сапожников

Професор

Іван Батраченко - Професор

Іван Батраченко

Професор

Вікторія Бикова - Доцент

Вікторія Бикова

Доцент

Ганна Вошколуп - Викладач

Ганна Вошколуп

Викладач

Ольга Дніпрова - Доцент

Ольга Дніпрова

Доцент

Ірина Олійник - Доцент

Ірина Олійник

Доцент

Тетяна Єрмолаєва - Старший викладач

Тетяна Єрмолаєва

Старший викладач

Волкова Наталія Павлівна

Волкова Наталія Павлівна

Доктор педагогічних наук, професор


Профіль науковця

2007 - присвоєно вчене звання професора кафедри педагогіки. У тому ж році закінчила магістратуру Гуманітарного університету «Запорізький інститут державного та муніципального управління» за спеціальністю «Педагогіка вищої школи».

2006 - Докторську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти захистила у спецiалiзованiй вченій радi Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка.

1989 - навчаючись в очній цільовій аспірантурі Київського державного педагогічного інституту імені О.М.Горького, Н.П. Волкова достроково захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.01 – теорія і історія педагогіки.

1981 - закінчила фізико-математичний факультет Криворізького державного педагогічного інституту за спеціальністю: учитель математики і фізики.

Наукові публікації

Є автором понад 100 друкованих праць, з яких :

монографія «Професійно-педагогічна комунікація: теорія, технологія, практика»,

три навчальні посібники з грифом МОН України (Педагогіка. Посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Вид. Центр «Академія», 2002. – 576 с.;

Професійно-педагогічна комунікація. Навч. посіб. – К.: «Академія», 2006. – 256 с.;

Педагогіка. Нав. посіб. Вид. 2-ге, перероб., доп. – К.: Академвидав, 2007. – 616 с.),

11 навчальних та практичних посібників.

Олійник Ірина Вікторівна

Олійник Ірина Вікторівна

Кандидат педагогічних наук, доцент


Профіль науковця

Освіта: Глухівський державний педагогічний університет ім. О. Довженка (2005). Спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література» (кваліфікація вчителя української мови і літератури, зарубіжної літератури та українознавства).

Курси підвищення кваліфікації у Школі бізнесу при Університеті. Альфреда Нобеля за напрямком «Менеджмент. Управління персоналом».

Кандидат педагогічних наук (спеціальність 13.00.05 – соціальна педагогіка) (Наказ №1608 від 21 листопада 2013 р.).

Тема дисертації «Формування у майбутніх соціальних педагогів готовності до роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування».

Гаркуша Інеса Вікторівна

Гаркуша Інеса Вікторівна

Кандидат наук з соціальних комунікацій


Профіль науковця

У 2015 році захистила дисертацію за темою: «Формування риторичної культури майбутніх фахівців з реклами у процесі професійної підготовки» (27.00.01 «Теорія та історія соціальних комунікацій»: «Професіологічні аспекти підготовки кадрів для сфери соціальних комунікацій).

2009 рік - стажування у обласному медико-психолого-педагогічному центрі м. Дніпро.

2007 рік - ГУ ЗІДМУ, магістр з педагогіки вищої школи.

З 1999 р. по 2002 р. навчалася в аспірантурі Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Дніпровський державний університет, 1996 р., спеціальність за освітою Практична психологія, присвоєна кваліфікація: психолог-практик-викладач.

Має свідоцтво міжнародного інституту соціального та психологічного здоров’я з організації психологічного консультування за програмою «Практика надання психологічної допомоги», 2014 рік;

Досвід у сфері психологічного консультування та проведення тренінгів

Опубліковано близько 44 наукових праць, серед них 2 навчальних посібників; методич. рекомендації - 1

Викладає такі дисципліни: Комунікативна компетентність психолога, Практикум з загальної психології, Тренінг. Метод соціальних взаємодій, Політична психологія та конфліктологія, Сімейно-орієнтований підхід у соціальній роботі з сім'єю: супровід сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, Соціальні служби як об’єкт управління, Конфліктологія, Основи сімейного консультування, Риторика.Психологія ведення ділових переговорів, Соціально-психологічний тренінг (в організаціях та сім’ях), Управлінське консультування в організаціях.

Сапожников Станіслав Володимирович

Сапожников Станіслав Володимирович

Доктор педагогічних наук, професор


Профіль науковця

Освіта:

2014 р. – в спеціалізованій вченій раді Республіканського вищого учбового закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора педагогічних наук на тему: «Тенденції розвитку вищої педагогічної освіти в країнах Чорноморського регіону». Доктор педагогічних наук (спеціальність 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти».

2013 р. – закінчив Республіканський вищий учбовий заклад «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) за фахом «Початкова освіта», присвоєна кваліфікація: вчитель початкових класів, організатор початкового навчання.

2009-2013 рр. – навчався в докторантурі кафедри педагогіки і управління учбовими закладами Республіканського вищого учбового закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта).

2007 р. – закінчив Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного і муніципального управління» за фахом «Управління навчальним закладом», присвоєна кваліфікація керівника навчального закладу і його підрозділів.

2006 р. – в спеціалізованій вченій раді Херсонського державного університету захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Екологічне виховання студентів вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації будівельного профілю». Кандидат педагогічних наук (спеціальність 13.00.07 «Теорія і методика виховання»).

1995-1998 рр. – навчався в аспірантурі Дніпровського державного університету за фахом 13.00.01 «Теорія і історія педагогіки».

1994 р. – закінчив Український державний хіміко-технологічний університет, механічний факультет, присвоєна кваліфікація інженера-механіка.

Професійна діяльність:

З 1993 по 1994 рр. - вчитель фізики СШ №140 м. Дніпра.

З 1994 по 2005 рр. - викладач спецдисциплін Дніпропетровського монтажного технікуму.

З 2005 по 2006 гг.- викладач кафедри педагогіки і психології Дніпропетровського національного університету.

З 2006 по 2008 рр. - завідувач кафедри педагогічної психології приватного вищого учбового приватного закладу «Дніпропетровський гуманітарний університет».

З 01.09.2008 року - виконуючий обов'язки доцента кафедри педагогіки РВУЗ «Кримський гуманітарний університет».

З 2011 по 2012 рр. - ректор Вищого учбового закладу «Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-хана».

З 2013-2014 рр. - доцент кафедри педагогіки і управління учбовими закладами «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта).

Батраченко Іван Георгійович

Батраченко Іван Георгійович

Доктор психологічних наук, доцент


Профіль науковця

1985 р. - закінчив Дніпровський державний університет, механіко-математичний факультет за фахом «математика». Присвоєна кваліфікація математика, викладача математики.

Досягнення:

У 2010 році захистив докторську дисертацію на тему: «Психологічні закономірності розвитку антіципациі людини» за фахом 19.00.01 - загальна психологія, історія психології.

З 2003-2006 рр. навчався в докторантурі кафедри загальної і медичної психології Дніпропетровського державного університету.

У 1991 році захистив дисертацію на тему: «Психологічний аналіз антіципациі в педагогічному спілкуванні».

З 1988 по 1991 рр. навчався в аспірантурі Науково-дослідного інституту психології України (м. Київ) за фахом 19.00.07 - вікова і педагогічна психологія.

Наукові публікації:

Автор понад 90 наукових робіт, серед яких 6 монографій:

Основи психологічної теорії антіципації: моногр. / І.Г. Батраченко. - Д.: Вид-во ДНУ, 2012. - 252 с.

Психологія жіттєвої антіципації: моногр. / І.Г. Батраченко, О.Г. Ріхальська. - Д.: Вид-во ДНУ, 2009. - 252 с.

Кадрові служби органів державної влади та місцевого самоврядування / І.Г. Батраченко, Б.П. Колесніков та ін.

Лебідь Ольга Валеріївна

Лебідь Ольга Валеріївна

Доктор педагогічних наук, доцент


Профіль науковця

Освіта:

2018 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук.

2015 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки.

У грудні 2012 р. захистила дисертацію «Формування професійної культури майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу в умовах магістратури» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – професійна освіта.

2008 р. – закінчила магістратуру соціально-гуманітарного факультету Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю «Управління навчальним закладом» та отримала диплом з відзнакою.

2007 р. – закінчила факультет підготовки вчителів початкових класів Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю «Вчитель початкових класів та іноземної мови» та отримала диплом з відзнакою.

Наукові публікації:

Є автором понад 50 друкованих праць, з яких:

монографія «Формування професійної культури майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу в умовах магістратури»;

два підручники з грифом МОН України (Управління навчальним закладом : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / С. Г. Немченко, О. Б. Голік, О. А. Кривильова, О. В. Лебідь. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 516 с.; Немченко С. Г. Педагогіка вищої школи : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / С. Г. Немченко, О. Б. Голік, О. В. Лебідь. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2014. – 534 с.);

навчальний посібник (Управління початковою школою : навч. посіб. / Ольга Валеріївна Лебідь. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – 312 с.).

Основні напрямки наукової діяльності: стратегічне управління загальноосвітнім навчальним закладом, професійна підготовка майбутніх керівників закладів освіти в умовах магістратури.

Викладає дисципліни: Кадровий менеджмент, Менеджмент і маркетинг в соціальній роботі, Стратегічний менеджмент в сфері освіти, Фандрайзинг в освітній діяльності, Управління конфліктами в сфері освіти, Управління проектами в соціальній сфері.

Бикова Вікторія Олександрівна

Бикова Вікторія Олександрівна

Кандидат педагогічних наук, доцент


Профіль науковця

У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.06 – теорія та методика управління освітою. Тема дисертації «Управління процесом формування конкурентоздатного фахівця в умовах диверсифікації освіти».

Закінчила у 2004 р. Київський Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук України за спеціальністю «Психологія».

Сфера наукових інтересів: діяльність психологічних служб; формування конкурентноздатності фахівця; психологія в економіці, бізнесі, управлінні.

Викладає дисципліни: Практикум з загальної психології, Вікова психологія, Вікова психологія та психологія особистості, Вікова психологія: Геронтопсихологія, Економічна психологія, Інженерна психологія та психологія праці, Психологія управління, Психологія управління: кадровий менеджмент, Психологія управління та конфліктологія, Організація діяльності психологічних служб.

Вошколуп Ганна Юріївна

Вошколуп Ганна Юріївна

Викладач


Профіль науковця

Дніпрова Ольга Андріївна

Дніпрова Ольга Андріївна

Кандидат медичних наук, доцент


Профіль науковця

Закінчила Дніпропетровський медичний інститут за спеціальністю «Лікарська справа» (1984 р.).

Сфера наукових інтересів – психологічні та психофізичні аспекти якості життя.

Автор понад 100 наукових та науково-методичних публікацій, 1 навчального посібника, співавтор 3 наукових відкриттів, та 17 винаходів. Має досвід роботи у медико-соціальній службі інвалідності.

Викладає дисципліни:

 • Психофізіологія
 • Психофізіологія: основи медичних знань
 • Патопсихологія: спеціальна психологія
 • Основи антропогенезу
 • Антропологія
 • Психофізіологія
 • Психофізіологія: основи медичних знань
 • Психофізіологія:сексологія
 • Основи антропогенезу
 • Клінічна психологія
 • Судова медицина.

Єрмолаєва Тетяна Василівна

Єрмолаєва Тетяна Василівна

Старший викладач


Профіль науковця

Базову психологічну освіту отримала в Дніпровському національному університеті (1996). Великий досвід викладання в академії суддів України, досвід проведення соціально-психологічних тренінгів, має сертифікат експерта навчальних тренінгів.

Сфера наукових інтересів – юридична психологія, організаційна психологія, методичні та методологічні аспекти навчальних тренінгів.

Викладає дисципліни: Психодіагностика, Практична психологія: психологія особистості в конфліктних ситуаціях, Практична психологія: теорія і практика соціально-психологічного тренінгу, Юридична психологія, Вступ до спеціальності, Психодіагностика, Психологічний спецпрактикум, Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології, Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології: судово-психологічна експертиза, Психологія травмуючих ситуацій, Сімейна психологія.

Волкова Наталія Павлівна

Завідувач

 • +38 (0562) 31-24-78
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Гаркуша Інесса Вікторівна

Заступник завідувача

 • +38 (0562) 31-24-74
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Лебідь Ольга Валеріївна

Заступник завідувача

 • +38 (0562) 31-24-74
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ніколаєва Ірина Володимирівна

Фахівець

 • +38 (0562) 31-24-74
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

school and education

Гаряча лінія

0-800-75-51-57