Логотіп університета імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

0-800-75-51-57

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Кафедра інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи

Кафедра інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи – потужна одиниця в ланці кафедр Університету (до 31.03.2020 р. – кафедра педагогіки та психології, створена шляхом злиття кафедри загальної та соціальної педагогіки (з 2009 р. очолювала Волкова Наталія Павлівна, доктор педагогічних наук, професор) і кафедри практичної психології (в різний час очолювали: Пальм Галина Аркадіївна, кандидат психологічних наук, доцент (2007-2012 рр.); Ткач Тамара Володимирівна, доктор психологічних наук, професор (2012-2013 рр.), Секрет Ірина Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор (2013-2014 рр.).

Місія кафедри – надання сучасної професійної освіти, що базується на кращих освітніх стандартах, національних й міжнародних традиціях, досягненнях науки й практики з урахуванням вимог міжнародної та європейської систем стандартів та сертифікації.

Освітній процес на кафедрі проводиться за освітніми програмами, які забезпечують високий рівень підготовки бакалаврів, магістрів та аспірантів.

Рівень вищої освіти

Галузь знань

Спеціальність

Назва освітньої програми

1.

Перший (бакалаврський)

23 Соціальна робота

231 Соціальна робота

Освітньо-професійна програма «Психосоціальна допомога та реабілітація»

2.

Перший (бакалаврський) 

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

Освітньо-професійна програма «Консультування та корекційно-розвивальна робота»

3.

Другий (магістерський) 

23 Соціальна робота

231 Соціальна робота

Освітньо-професійна програма «Соціально-педагогічна діяльність»

4.

Другий (магістерський) 

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

Освітньо-професійна програма «Консультування та реабілітаційна робота»

5.

Другий (магістерський) 

01 Освіта

011 Освітні, педагогічні науки

Освітньо-професійна програма «Педагогіка вищої школи»

6.

Другий (магістерський) 

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

Освітньо-професійна програма «Управління навчальним закладом»

7.

Третій (освітньо-науковий)

01 Освіта/Педагогіка

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Освітньо-наукова програма «Професійна освіта»

Рівень вищої освіти

Галузь знань

Спеціальність

Назва освітньої програми

1.

Перший (бакалаврський)

23 Соціальна робота

231 Соціальна робота

Освітньо-професійна програма «Психосоціальна допомога та реабілітація»

2.

Перший (бакалаврський) 

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

Освітньо-професійна програма «Консультування та корекційно-розвивальна робота»

3.

Другий (магістерський) 

23 Соціальна робота

231 Соціальна робота

Освітньо-професійна програма «Соціально-педагогічна діяльність»

4.

Другий (магістерський) 

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

Освітньо-професійна програма «Консультування та реабілітаційна робота»

5.

Другий (магістерський) 

01 Освіта

011 Освітні, педагогічні науки

Освітньо-професійна програма «Педагогіка вищої школи»

6.

Другий (магістерський) 

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

Освітньо-професійна програма «Управління навчальним закладом»

7.

Третій (освітньо-науковий)

01 Освіта/Педагогіка

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Освітньо-наукова програма «Професійна освіта»

Всі програми підготовки бакалаврів та магістрів мають національну акредитацію, а також вони акредитовані міжнародною незалежною агенцією з оцінювання та акредитації ZEvA, що підтверджує високу якість підготовки фахівців. 

Викладачами кафедри створюються сприятливі навчально-педагогічні умови для засвоєння здобувачами повного комплексу спеціальних знань, умінь та навичок для формування професійної компетентності. Для забезпечення високого рівня викладання навчальних дисциплін викладачі використовують найефективніші форми, методи, принципи, засоби навчання і контролю знань студентів, а також постійно працюють над створенням й упровадженням нових.

Лекції викладаються з використанням мультимедійного обладнання. За бажанням студентів кожен з них може отримати електронний варіант слайдів (опорний слайд-конспект). Усі методичні матеріали розміщені на платформі Google classroom та є у вільному доступі для студентів.

Упроваджено в освітній процес такі інноваційні методи навчання: візуалізація лекцій, дискусії, дебати, студентські презентації, мозкові штурми, кейси та моделювання ситуацій, рольові, ділові ігри, методи фасилітації, тренінги, проєктна методика. Акцентовано увагу на нових онлайн-технологіях, зокрема сервісі Learningapps, який дозволяє в ігровій формі закріпити теоретичний матеріал та проводити вхідний контроль знань на практичних заняттях та під час самостійної роботи. В аудиторній роботі викладачі застосовують аудіо- та відеоресурси, які доступні онлайн (в аудиторіях, у яких є мультимедійне обладнання, доступ до мережі інтернет).

Науково-педагогічні працівники кафедри мають наукові ступені та вчені звання. Кадровий потенціал кафедри дозволяє проводити підготовку фахівців на достатньо високому рівні. Це підтверджено ліцензіями Міністерства освіти і науки України та сертифікатами акредитації.

Викладачі кафедри займаються науково-дослідною роботою та є науковими керівниками аспірантів та здобувачів.

За результатами опитування «Викладач очима здобувачів» за дисциплінами осіннього семестру 2019/2020 н.р. сформовано «Топ-3» науково-педагогічних працівників кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи, які посіли перші три позиції за середнім показником:

Науково-педагогічний працівник

Середньозважений бал

Волкова Н.П.

11,6

Вошколуп Г.Ю.

11,5

Олійник І.В.

11,38

Про високий попит на наших здобувачів свідчить те, що багато з них вже на старших курсах мають престижну роботу, поєднуючи її з навчанням!

Наталія Волкова - Завідувач кафедри

Наталія Волкова

Завідувач кафедри

Ольга Лебідь - Заступник завідувача

Ольга Лебідь

Заступник завідувача

Інеса Гаркуша - Заступник завідувача

Інеса Гаркуша

Заступник завідувача

Олена Лаврентьєва - Професор

Олена Лаврентьєва

Професор

Станіслав Сапожников - Професор

Станіслав Сапожников

Професор

Іван Батраченко - Професор

Іван Батраченко

Професор

Сергій Дубінський - Доцент

Сергій Дубінський

Доцент

Вікторія Бикова - Доцент

Вікторія Бикова

Доцент

Ганна Вошколуп - Викладач

Ганна Вошколуп

Викладач

Ольга Дніпрова - Доцент

Ольга Дніпрова

Доцент

Ірина Олійник - Доцент

Ірина Олійник

Доцент

Олена Карапетрова - Доцент

Олена Карапетрова

Доцент

Олеся Донець - Кандидат психологічних наук

Олеся Донець

Кандидат психологічних наук

Аліна Юдіна - Викладач

Аліна Юдіна

Викладач

Тетяна Єрмолаєва - Старший викладач

Тетяна Єрмолаєва

Старший викладач

Волкова Наталія Павлівна

Волкова Наталія Павлівна

Доктор педагогічних наук, професор


Наукометрика

Scopus Академія 0000-0003-1258-7251

ID: 0011683  / НАН Репозитарій

Біографія

Народилася 29 травня 1959 року в м. Кривий Ріг (Дніпропетровська область)

1979 р.

вихователь школи-інтернату № 1 м. Кривого Рогу.

1981 р.

закінчила фізико-математичний факультет Криворізького державного педагогічного інституту за спеціальністю: учитель математики і фізики

1980 р.

вчитель математики спочатку у середній школі № 24, а потім – у середній школі № 60 м. Кривого Рога

1989 р.

захистила кандидатську дисертацію на тему “Формування професійно-педагогічної спрямованості учнів педагогічних класів середніх загальноосвітніх шкіл” за спеціальністю – 13.00.01 – теорія і історія педагогіки

1989 р.

викладач, старший викладач, потім доцент і згодом професор кафедри педагогіки Дніпропетровського (нині Дніпровського) національного університету ім. Олеся Гончара

1993 р.

присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки

2006 р.

захистила докторську дисертацію “Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх учителів до професійно-педагогічної комунікації” за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

2008 р.

присвоєно вчене звання професора кафедри педагогіки

2009 р. по теперішній час

завідувач кафедри загальної та соціальної педагогіки, завідувач кафедри педагогіки та психології ВНЗ “Університет імені Альфреда Нобеля„

Викладацька діяльність

Навчальні дисципліни:

 • Інноваційні технології навчання
 • Педагогіка
 • Педагогіка та психологія вищої школи
 • Педагогічна майстерність викладача закладу вищої освіти
 • Педагогічні технології в сучасній вищій школі
 • Психологія педагогічної діяльності викладача закладу вищої освіти
 • Технологія апробації та презентації результатів дисертаційного дослідження

Наукова діяльність

Має у науковому доробку 4 монографії (у тому числі 2 закордонні), 2 підручники з грифом МОН України, 3 навчальні посібники з грифом МОН України, 13 навчальних та практичних посібників, 7 статей у наукових виданнях, що індексуються Scopus, 1 стаття у науковому виданні, що індексується Web of Science, 1 авторське свідоцтво, статті у провідних українських та закордонних фахових виданнях – усього понад 150 наукових праць за основним напрямом наукової діяльності.

Основні наукові праці:

 1. Волкова Н.П. Професійно-педагогічна комунікація: теорія, технологія, практика: Монографія. Д. : Вид-во ДНУ, 2005. 304 с.
 2. Волкова Н.П. Професійно-педагогічна комунікація : навч. посіб. К. : ВЦ “Академія”, 2006. 256 с.
 3. Волкова Н.П. Педагогіка : навч. посіб. Вид. 4-те, стер., доп. К. : Академвидав, 2012. 616 с.
 4. Волкова Н.П., Тарнапольський О.Б. Моделювання професійної діяльності у викладанні навчальних дисциплін у вишах : монографія. Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013. 228 с.
 5. ТарнапольськийО.Б., Кожушко С.П., Волкова Н.П. та ін. Педагогічні справи : підруч. з англ. мов. : Книга для викладача. Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда, 2015. 136 с.
 6. ТарнапольськийО.Б., Кожушко С.П., Волкова Н.П. та ін. Педагогічні справи. Підручник з англійської мови для студентів педагогічних спеціальностей: Книга для студентів і Робочий зошит. Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда, 2015. 328 с.
 7. Волкова Н.П. Інтерактивні технології навчання у вищій школі : навч.-метод. посіб. Дніпро : Університет імені Альфреда Нобеля, 2018. 360 с.
 8. Волкова Н.П., Пугач В.Б. К вопросу о целях, содержании образовательной программы подготовки магистров специальности 073 “Менеджмент”. East European Scientific Journal Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. №10 (14). Vol. 4. С. 8–10.
 9. Волкова Н.П. Засоби стимулювання та мотивації творчої діяльності студентів. Вісн. Ун-ту імені Альфреда Нобеля. Сер.: Педагогіка і психологія. Педагогічні науки : наук. журн. / Ун-т ім. А. Нобеля. Дніпро, 2017. № 1 (13). С. 161–169. (Ulrich’s Periodicals Directory, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus, Google Scholar).
 10. Волкова Н.П. Інтерактивні технології як засоби формування особистості конкурентоздатного фахівця. Scientific issue of knowledge, education, law, management. № 3 (19). 2017. С. 268–282. (Index Copernicus, Academic resource index).
 11. Волкова Н.П., Лебідь О.В. Готовність керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління: структурно-компонентний аналіз. European vector of contemporary psychology, pedagogy and social sciences : the experience of Ukraine and Republic of Poland : сol. monogr. Vol. 1. Sandomierz : Izdevnieciba ‘Baltija Publishing’, 2018, рр. 73–92.
 12. Волкова Н.П., ГавядаВ.В. До питання про результати моніторингу якості організації самостійної роботи студентів. Вісн. Ун-ту імені Альфреда Нобеля. Сер. : Педагогіка і психологія. Педагогічні науки : наук. журн. / Ун-т ім. А. Нобеля. Дніпро, 2018. № 2 (16). С. 170–176. (Ulrich’s Periodicals Directory, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus, РИНЦ, Google Scholar).
 13. Volkova Nataliia P., Rizun Nina O., Nehrey Maryna V. Data science: opportunities to transform education. Proceedings of the 6th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2018). Kryvyi Rih, Ukraine, December 21, 2018. 48–73. (Scopus).
 14. Volkova Nataliia P., Prykhodko Alona M., Rezvan Oksana O., Tolmachev Stanislav T. Use of Web 2.0 technology tool – educational blog – in the system of foreign language teaching. Proceedings of the 6th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2018). Kryvyi Rih, Ukraine, December 21, 2018. 256–265. (Scopus).
 15. Volkova Nataliia P., Tokarieva Anastasiia V., Harkusha Inesa V., Soloviev Vladimir N. Educational digital games: models and implementation. Proceedings of the 6th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2018). Kryvyi Rih, Ukraine, December 21, 2018. 74–89. (Scopus).
 16. Волкова Н.П. Конфлікти у педагогічному колективі закладу вищої освіти: причини виникнення та шляхи запобігання. Вісн. Ун-ту імені Альфреда Нобеля. Сер. : Педагогіка і психологія. Педагогічні науки : наук. журн. / Ун-т ім. А. Нобеля. Дніпро, 2019. №1 (17). С. 113–(Ulrich’s Periodicals Directory, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus, РИНЦ, Google Scholar).
 17. Volkova N.P., Kozhushko S.P., Verchenko L.S.Students Creativity Development: Motivation and Stimulation. Theory and practice of introduction of competence approach to higher education in Ukraine : monograph / edit. S. T. Zolotukhina, M. Trubavina. Vienna : Premier Publishing, 2019. Р. 294–304.
 18. Volkova N.P., Triakina O.O., Pavlenko O.O., Kassim D.A. Usage of E-learning Tools in Self-education of Government Officers Involved in Global Trade Activities. Педагогiка вищої та середньої школи: Зб. наук. праць. Вип. 51. Кривий Ріг, 2018. С.224– (Scopus).
 19. Волкова Н.П., Верченко Л.С. Розвиток соціально-комунікативної компетентності майбутніх викладачів вишу засобами веб-орієнтованих технологій. Інформаційні технології і засоби навчання, 2019, Том 70, No2. С. 194– (Web of sсience).
 20. Volkova Nataliia P., Tarnopolsky, Oleg B., Olyinik, Irina V. The individual style of speech of teachers from higher education institutions as an indicator of pedagogical professionalism. Revista Espacios digital. Vol. 40 (Number 17) Year 2019. Page 20. ISSN: 0798 1015 http://www.revistaespacios.com/a19v40n17/19401720.html (Scopus).

Науково-громадська діяльність

 1. Член спеціалізованої вченої ради зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка (2007 р. – по цей час).
 2. Член спеціалізованої вченої ради зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти в Класичному приватному університеті (2008–2015 рр.).
 3. Голова спеціалізованої вченої ради К 08.120.02 зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (ВНЗ “Університет імені Альфреда Нобеля”) (2015 р. – по цей час).
 4. Заступник головного редактора фахового журналу “Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія “Педагогіка і психологія” “Педагогічні науки”.
 5. Член редколегії фахового видання “Вісник Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського. Серія “Педагогічні науки”.
 6. Заступник голови секції “Педагогічні науки” Придніпровського наукового центру НАН України і МОН України.
 7. Член науково-методичної підкомісії зі спеціальності 015 Професійна освіта(за спеціалізаціями) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.
 8. Організатор міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій (“Практична психологія у сучасному вимірі”, “Сучасна вища освіта: проблеми та перспективи”, “Сучасні соціально-економічні системи та проблеми освітології”).
 9. Участник проєктів: “WPL_BS_Economics and management of educational system and processes” (Педагогічний університет Кракова, Польща), програми BA (Hons) in International Management, яка валідована Університетом Уельсу Трініті Сент Девід, UK.
 10. Організатор численних науково-методичних семінарів, семінарів-тренінгів, майстер-класів для викладачів закладів вищої освіти Дніпропетровського регіону.
 11. Науковий керівник науково-дослідних тем: “Модернізація професійно-педагогічної освіти в Україні в умовах інтеграції до світового освітнього простору” (№державної реєстрації 0112U002287) (2012–2017 рр.), “Теоретичні та методичні засади моделювання компетентнісної професійної освіти в контексті євроінтеграції” (№ державної реєстрації 0117000784) (2017–2022 рр.).

Олійник Ірина Вікторівна

Олійник Ірина Вікторівна

Кандидат педагогічних наук, доцент


Наукометрика

Scopus Профіль науковця 0000-0002-1749-1518

Академія Профіль науковця Профіль науковця

ID: 0059094 Репозитарій

Біографія

Народилася в 1983 році в Глухові (Сумська область)

2005 р.

закінчила Глухівський Національний державний педагогічний університет ім. О. Довженка та отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література”, здобувши кваліфікацію вчителя української мови і літератури, зарубіжної літератури та українознавства

2013 р.

захистила кандидатську дисертацію в Державному вищому навчальному закладі “Донбаський державний педагогічний університет” на тему “Формування у майбутніх соціальних педагогів готовності до роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування” (присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.05 – “Соціальна педагогіка”)

2013 р.

викладач педагогічних та соціально-педагогічних дисциплін кафедри педагогіки та психології, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

2014 р.

закінчила магістратуру в Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля та отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Управління навчальним закладом” та здобула кваліфікацію магістра з управління навчальним закладом, керівника підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання)

2014 р.

старший викладач кафедри загальної та соціальної педагогіки по контракту

2015 р.

доцент кафедри педагогіки та психології

2016 р.

отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Психологія” навчаючись за бакалаврською програмою в Університеті імені Альфреда Нобеля й здобула кваліфікацію бакалавра з психології

2018 р.

закінчила магістратуру в Університеті імені Альфреда Нобеля та отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Психологія” та здобула кваліфікацію магістра з психології

2019 р.

закінчила магістратуру в Університеті імені Альфреда Нобеля та отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Філологія. Переклад” та здобула кваліфікацію магістра. Професійна кваліфікація: магістр філології, перекладач з англійської та російської мов, викладач

2020 р.

отримала диплом доцента кафедри педагогіки та психології ВНЗ “Університет імені Альфреда Нобеля”.

Викладацька діяльність

Навчальні дисципліни:

 • Методи та організація наукових досліджень в соціальній роботі
 • Соціальна психологія
 • Технології соціальної роботи
 • Соціальна робота в сфері освіти
 • Професійна майстерність соціального працівника
 • Соціальна робота з сім’єю
 • Соціальна робота з різними категоріями клієнтів

Наукова діяльність

Є автором понад 90 публікацій, із них – 1 навчальний посібник “Соціально-педагогічна робота з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування”, 1 навчально-методичний посібник “Педагогічна практика: програма та методика реалізації”, 65 наукових (у тому числі 27 у фахових виданнях, 2 – у міжнародних фахових виданнях) та 22 навчально-методичного характеру.

Основні наукові праці:

 1. Олійник І.В. Педагогічна практика: програма та методика реалізації: навчально-методичний посібник. Дніпро : Університет імені Альфреда Нобеля, 2019. 136 с.
 2. Олійник І.В. Компетентнісний підхід як основа професійної підготовки майбутніх викладачів вищої школи. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія “Педагогіка і психологія”. Педагогічні науки. № 2 (10). 2015. С. 170–176.
 3. Олійник І.В. Щодо визначення сутності конструкту “педагогічна майстерність” у науково-педагогічній літературі. Людинознавчі студії : зб. наук. пр. Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія “Педагогіка”. Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. Випуск 4/36. С. 197–207.
 4. Олійник І.В. Причини виникнення та профілактика синдрому професійного вигорання у педагогів. Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія “Педагогіка і психологія”. Педагогічні науки. № 1 (13). 2017. С. 118–126.
 5. Олійник І.В. Використання інтерактивних технологій у процесі формування дослідницької компетентності майбутніх докторів філософії в умовах магістратури. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Випуск 1 (36). 2018. С. 59–66.
 6. Олійник І.В. Використання фреймової технології у процесі формування дослідницької компетентності у майбутніх докторів філософії в умовах аспірантури. Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія “Педагогіка і психологія”. Педагогічні науки. № 1 (15). 2018. C. 175–180.
 7. Volkova Nataliia P., Tarnopolsky, Oleg B., Olyinik, Irina V. The individual style of speech of teachers from higher education institutions as an indicator of pedagogical professionalism. Revista Espacios digital. Vol. 40 (Number 17) Year 2019. Page 20. ISSN: 0798 1015 http://www.revistaespacios.com/a19v40n17/19401720.html (Scopus).
 8. Олійник І.В. Використання коучинг-технології у процесі формування дослідницької компетентності у майбутніх докторів філософії в умовах аспірантури. Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія “Педагогіка і психологія”. Педагогічні науки. №1 (17). С. 158–169.

Науково-громадська діяльність

 1. Член Придніпровського наукового центру НАН України (секція “Педагогічні науки”).
 2. Член Асоціації політичних психологів України.
 3. Член редакційної колегії фахового журналу “Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія “Педагогіка і психологія” “Педагогічні науки” (відповідальний секретар).

Гаркуша Інеса Вікторівна

Гаркуша Інеса Вікторівна

Кандидат наук з соціальних комунікацій (доктор філософії (PhD) зі спеціальності 27.00.01 “Теорія та історія соціальних комунікацій”)


Наукометрика

Профіль науковця Академія 0000-0002-2164-7968

ID: 0070026  Репозитарій

Біографія

1996 р.

закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю “Практична психологія”, було присвоєно кваліфікацію: “психолог-практик-викладач”.

2002 р.

закінчила аспірантуру Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара за спеціальністю “Педагогіка та психологія”

2002 – 2007 рр.

викладач-психолог кафедри організації управління ЗМІ та реклами факультету ФСЗМК; за сумісництвом ‒ кафедра педагогіки та психології факультету психології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

2007 р.

закінчила ГУ “Запорізький інститут державного та муніципального управління”, спеціальність “Педагогіка вищої школи”, кваліфікація “магістр з педагогіки вищої школи”

2007 – 2016 рр.

старший викладач кафедри соціальної психології та психології управління, факультет психології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

2014 р.

отримала свідоцтво Міжнародного інституту соціального та психологічного здоров’я з організації психологічного консультування за програмою “Практика надання психологічної допомоги”

2015 р.

захистила кандидатську дисертацію за темою “Формування риторичної культури майбутніх фахівців з реклами у процесі професійної підготовки” (27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій: “Професіологічні аспекти підготовки кадрів для сфери соціальних комунікацій”), присвоєно ступінь, кандидат наук із соціальних комунікацій (доктора філософії зі спеціальності 27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій)

2016 р.

доцент кафедри педагогіки та психології ВНЗ “Університет імені Альфреда Нобеля”

2019 р.

отримала диплом доцента кафедри педагогіки та психології

Викладацька діяльність

Навчальні дисципліни:

 • Психологія переговорного процесу
 • Психологія переговорів у кризових ситуаціях
 • Риторика (неориторика)
 • Психологія масових комунікацій
 • Комунікативна компетентність фахівця
 • Методика викладання судово-психологічної експертизи в різних галузях психології
 • Основи сімейного консультування
 • Практична психологія у соціальній роботі

Наукова діяльність

Є автором понад 100 публікацій, з яких: 3 навчальних посібника, 3 підручники («Риторична культура мовлення менеджерів», «Риторична культура мовлення сучасного фахівця-психолога» та «Вступ до спеціальності «Дефектологія»» (у співавторстві); методичні рекомендації до вивчення курсу «Техніка і технологія галузі. Конфліктологія та переговорний процес», 1 колективна монографія, 30 статей у наукових фахових виданнях, з яких 9 статей у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз.

Основні наукові праці:

 1. Гаркуша І.В., Кайко В.І. Принципи та підходи формування риторичної культури майбутніх фахівців-психологів. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Перяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Додаток 3 до Вип.36, Том 1 (17): Тематичний випуск «Міжнародні Челпановскі психолого-педагогічні читання» (у рамках VI Міжнародного фестивалю «Світ Психології»). К. : Гнозис, 2016 р. С. 115–124.
 2. Гаркуша І.В., Кравець р.Е. До формування культури мовлення особистості психолога-практика. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. 2017. № 1 (13). С. 170–175.
 3. Гаркуша І.В., Кайко В.І. Формування системи мотивів та мотиваційного профілю співробітників у сучасній науці. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. 2017. № 2 (14). С. 148–155.
 4. Volkova Nataliia P., Tokarieva Anastasiia V., Harkusha Inesa V., Soloviev Vladimir N. Educational digital games: models and implementation. Proceedings of the 6th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2018). Kryvyi Rih, Ukraine, December 21, 2018. 74–89. (Scopus).
 5. Гаркуша І.В. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Техніка і технологія галузі. Конфліктологія та переговорний процес» : метод. реком. Д. : РВВ ДНУ, 2007. 24 с.
 6. Гаркуша І.В. Риторична культура мовлення менеджерів : навч. посіб. Д. : РВВ ДНУ, 2008. 88 с.
 7. Волкова Н.П., Гаркуша І.В. Вступ до спеціальності «Дефектологія». Д. : Видавництво «ЧП Федорченко», 2009. 36 с.
 8. Гаркуша І.В. Риторична культура мовлення сучасного фахівця-психолога : навч. посіб. Дніпро : Університет імені Альфреда Нобеля, 2019. 144 с.

Науково-громадська діяльність

 1. Надання соціальної та психологічної допомоги пораненим бійцям в зоні АТО, переселенцям з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей, Криму. Є постійним практикуючим психологом лав ЗСУ.
 2. Член Асоціації політичних психологів України.

Міжнародне стажування

 1. Certificate of Completion in the joined project of Maple Hope Foundation (Vancouver, Canada) and International Association for Support of Ukraine (Kyiv, Ukraine) I`ve Returned. Training Seminar of Post Traumatic Stress Disorder (PTSD), Complex PTSD, Co-morbid Problems, and Principles of Trauma Treatment (80+hours).
 2. Geobit-Pangea featuring AGH University of Science and Technology, Jagiellonian University in Krakow, Wroclaw University of Science and Technology (Poland). International Internship in the Methodological and Pedagogical Program, Certificate of Attendance for International Academic Mobility Program and Professional Development of Teaching Staff and Researchers, м. Краків, Польща.
 3. The Independent Experts’ Society Non‒governmental organization, G.S. Kostiuk Institute of psychology of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine «Freedom as an attribute of the personality existence» (24 hours).

Лаврентьєва Олена Олександрівна

Лаврентьєва Олена Олександрівна

Доктор педагогічних наук, доцент


Scopus Академія 0000-0002-0609-5894

Народилася 7 травня 1968 р. в м. Кривий Ріг (Дніпропетровська область).

1990 - закінчила фізико-математичний факультет Криворізького державного педагогічного інституту за спеціальністю: учитель математики і фізики.

1990-1997 – учитель фізики і інформатики КЗШ № 94 м. Кривий Ріг,

1997-2001 – учитель фізики Центрально-міського ліцею м. Кривий Ріг,

2001 – 2003 – навчання в аспірантурі Криворізького державного педагогічного університету зі спеціальності 13.00.09 – теорія навчання.

2003 – 2012 рр. – асистент, старший викладач, доцент кафедри педагогіки Криворізького державного педагогічного університету.

2005 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему “Дидактичні умови формування інтелектуальних умінь старшокласників при вивченні науково-природничих дисциплін” зі спеціальності – 13.00.09 – теорія навчання.

2008 р. – присвоєно вчене звання доцента по кафедрі педагогіки.

2012-2015 – навчання в докторантурі Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

2015 – захистила докторську дисертацію на тему: «Теоретичні і методичні засади розвитку методологічної культури майбутніх учителів природничих дисциплін у процесі професійної підготовки» зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

2015 – 2020 – завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання Криворізького державного педагогічного університету.

2015 – присвоєно вчене звання професора по кафедрі загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання.

З 2020 – професор кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи.

Наукова діяльність

Має у науковому доробку 8 монографії (у тому числі 1 закордонна), 2 навчальні посібники з Грифом МОН України, 13 навчальних та практичних посібників, 6 статей у наукових виданнях, що індексуються Scopus, статті у провідних українських та закордонних фахових виданнях – усього понад 150 наукових праць за основним напрямом наукової діяльності.

Основні наукові праці

 1. Лаврентьєва О. О. Розвиток методологічної культури майбутнього вчителя природничих дисциплін у процесі професійної підготовки: теоретико-методичний аспект : монографія / О. О. Лаврентьєва. – К. : КНТ, 2014. – 456 с.
 2. Теоретические основы гармонизации интеллектуального и эмоционального факторов повышения качества профессиональной подготовки будущих педагогов : монография / Кол. авт.; [ред. проф. Л. В. Кондрашовой]. – Кривой Рог : Видавничий дім, 2010. – 280 с.
 3. Лаврентьєва О. О. Застосування методу проектів на заняттях гуртка закладу позашкільної освіти технічного спрямування / О. О. Лаврентьєва // Проектна діяльність у технологічній освіті : монографія / Кол. авт.; [ред. В. С. Пікельної]. – Кривий Ріг : СПД Залозний В. В., 2012. – С. 234–258.
 4. Теорія і практика організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів : монографія / Кол. авт.; [ред. проф. О. А. Коновала]. – Кривий Ріг : Книжкове видавництво Киреєвського, 2012. – С. 7–15; С. 66–92; С. 314–326.
 5. Теорія і практика професійного становлення особистості в соціокультурному просторі : монографія / Кол. авт.; [ред. О. О. Лаврентьєвої, О. П. Крупського, Є. В. Намлієва]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2014. – 360 с.
 6. Лаврентьєва О. О. Організація методологічної підготовки майбутнього менеджера освіти / О. О. Лаврентьєва // Освітній менеджмент : проблеми теорії та практики : монографія / Кол. авт.; [ред. Т. О. Дороніної]. – Кривий Ріг : ТОВ ВНП «Інтерсервіс», 2014. – С. 189–205.
 7. Lavrentieva O., Rybalko L., Lakomova O., Implementation of the Dual System of Vocational Education: History, Trends, Perspectives //The actual problem of the word today: monography. London: Sciemcee Publishing, 2019. Vol 2. P.114-124.
 8. Лаврентьєва О. О. Ергономічний підхід до організації освітнього здоров’язбережувального середовища // Здоров’язбережувальні технології в освітньому середовищі : колективна монографія. Тернопіль : Осадца В.М., 2019. С. 94-111.
 9. Olena O. Lavrentieva, Ihor O. Arkhypov, Olexander I. Kuchma, Aleksandr D. Uchitel. Use of simulators together with virtual and augmented reality in the system of welders’ vocational training: past, present, and future // Proceedings of the 2nd International Workshop on Augmented Reality in Education (Kryvyi Rih, Ukraine, March 22, 2019) / Edited by Arnold E. Kiv, Vladimir N. Soloviev. Vol-2547. urn:nbn:de:0074-2547-8. Pp. 201-216. http://ceur-ws.org/Vol-2547/
 10. Lavrentieva Olena, Rybalko Lina, Tsys Oleh, Aleksandr D. Uchitel. Theoretical and Methodical Aspects of the Organization of Students’ Independent Study Activities Together With the Use of ICT and Tools // Proceedings of the 6th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2018) (Kryvyi Rih, Ukraine, December 21, 2018) / Edited by Arnold E. Kiv, Vladimir N. Soloviev. Vol-2433. urn:nbn:de:0074-2433-7. Pp. 102-125. http://ceur-ws.org/Vol-2433/paper06.pdf
 11. Victoria V. Pererva, Olena O. Lavrentieva, Olena I. Lakomova, Olena S. Zavalniuk, Stanislav Tolmachov. The technique of the use of Virtual Learning Environment in the process of organizing the future teachers’ terminological work by specialty // Proceedings of the 7th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2019)/ Edited by Arnold E. Kiv, Mariya P. Shyshkina. Kryvyi Rih, Ukraine, December 20, 2019. Vol-2643. urn:nbn:de:0074-2643-7. Рр. 321-346. http://ceur-ws.org/Vol-2643/paper19.pdf
 12. Halyna I. Ivanova, Olena O. Lavrentieva, Larysa F. Eivas, Iuliia O. Zenkovych, Aleksandr D. Uchitel. The students’ brainwork intensification via the computer visualization of study materials // Proceedings of the 7th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2019)/ Edited by Arnold E. Kiv, Mariya P. Shyshkina. Kryvyi Rih, Ukraine, December 20, 2019. Vol-2643. urn:nbn:de:0074-2643-7. Рр. 185-209. http://ceur-ws.org/Vol-2643/paper10.pdf
 13. Victor Aulin, Andrii Hrynkiv, Oleg Lyashuk, Yuriy Vovk, Sergii Lysenko, Dmytro Holub, Taras Zamota, Andrii Pankov, Mariana Sokol, Vadym Ratynskyi, Olena O. Lavrentieva. Increasing the Functioning Efficiency of the Working Warehouse of the “UVK Ukraine” Company Transport and Logistics Center // Communications - Scientific Letters of the University of Žilina. Vol 22 No 2. pp. 3-14 (2020) http://komunikacie.uniza.sk/index.php/communications/article/view/1543 https://doi.org/10.26552/com.C.2020.2.3-14
 14. Victoria Pererva, Olena Lavrentieva, Oleksandr Krupskуi, Igor Britchenko and Sardar Shabanov. Issues of shaping the students’ professional and terminological competence in science area of expertise in the sustainable development era // The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2020). E3S Web Conf. Volume 166, 2020. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016610031.
 15. Методика організації виховної роботи у сучасній школі : навч. посіб. / Л. В. Кондрашова, О.О. Лаврентьєва, Н. І. Зеленкова. Кривий Ріг : КДПУ, 2008. 200 с.
 16. Дидактичні ігри на уроках музики : наук.-метод. посіб. / О. А. Пермяков, І. М. Власенко, О.О. Лаврентьєва. Кривий Ріг : Видавничий дім, 2009. 264 с.
 17. Методика виховної роботи: практикум / ред. О. О. Лаврентьєва. Кривий Ріг : КДПУ, 2011. 102 с.
 18. Лаврентьєва О. О. Методика педагогічної взаємодії: кредитно-модульний спецкурс : навч.-метод. посіб. / О. О. Лаврентьєва. Кривий Ріг : Видавничий дім, 2014. 125 с.
 19. Професійна кар’єра успішного фахівця-економіста : навч. посіб. / Кол. авт. К. : вид-во ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2014. – 380 с.
 20. Павленко Г.І., Лаврентьєва О. О., Малихін О.В., Матукова Г.І. Методика викладання у вищій школі : навчально методичний посібник. К. : КНТ, 2014. 262 с
 21. Лаврентьєва О. О., Савченко Л.О. Кваліфікаційна робота випускника педагогічного університету : навчально-методичний посібник для студентів технолого-педагогічних факультетів: навчально-методичний посібник. Кривий Ріг : КДПУ, 2016. 62 с.
 22. Лаврентьєва О. О. Теорія і методика професійного та профільного навчання навчально-методичний посібник. Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ», 2017. 60 с.

 Науково-громадська діяльність

 1. Член спеціалізованої вченої ради зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти в Льотній академії Національного авіаційного університету (з 2018 р).
 2. Член спеціалізованої вченої ради зі спеціальності 13.00.01 – теорія і історія педагогіки, 13.00.09 – теорія навчання в Криворізькому державному педагогічному університеті (з 2018 р.).
 3. Член редколегії фахового видання Фізико-математична освіта.
 4. Член науково-методичної підкомісії зі спеціальності 015 Професійна освіта(за спеціалізаціями) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України НМК 1. Науково-методична комісія із загальної, професійної освіти та спорту (2019-2020 рр).
 5. Організатор міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій (“Професійна педагогіка і андрагогіка: актуальні питання, досягнення та інновації” (Кривий Ріг, 2017), “Фундаменталізація змісту загальноосвітньої та професійної підготовки: проблеми і перспективи” (Кривий Ріг, 2015).
 6. Член фахових рад м. Кривий Ріг з будівельних, залізничних й гірничо-металургійних професій, здійснює наукове консультування Центру професійної (професійно-технічної) освіти Дніпропетровської області.
 7. Організатор численних науково-методичних семінарів, семінарів-тренінгів, майстер-класів для вчителів шкіл та закладів професійної освіти м. Кривий Ріг.
 8. Науковий керівник науково-дослідної теми «Формування професійної культури майбутніх учителів технологій у процесі навчання загальнотехнічних дисциплін» (2016-2020).
 9. Є сертифікованим і діючим експертом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
 10. Є членом Громадської організації "Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами".

Сапожников Станіслав Володимирович

Сапожников Станіслав Володимирович

Доктор педагогічних наук, професор


Академія ID: 0008711  Біографія

Репозитарій

Біографія

Народився у 1970 році у м. Дніпропетровськ

1993 р.

учитель фізики середньої школи № 140 м. Дніпропетровська

1994 р.

закінчив Український державний хіміко-технологічний університет і отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Машини і апарати хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”, здобувши кваліфікацію інженера-механіка

1994 р.

викладач спецдисциплін Дніпропетровського монтажного технікуму

2005 р.

викладач кафедри педагогіки та психології

2006 р.

захистив кандидатську дисертацію на тему “Екологічне виховання студентів вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації будівельного профілю” за спеціальністю 13.00.07 – теорія та методика виховання

2006 р.

завідувач кафедри педагогічної психології ВНПЗ “Дніпропетровський гуманітарний університет”

2007 р.

закінчив Гуманітарний університет „Запорізький інститут державного та муніципального управління” за спеціальністю „Управління навчальним закладом” та здобув кваліфікацію керівника навчального закладу та його підрозділів

2008 р.

доцент кафедри педагогіки РВНЗ “Кримський гуманітарний університет” (м. Ялта)

2011 р.

отримав атестат доцента кафедри педагогіки

2011 р.

ректор ВНЗ “Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут “Бейт-Хана”

2013 р.

закінчив РВНЗ “Кримський гуманітарний університет” (м. Ялта) за спеціальністю “Початкова освіта”, здобувши кваліфікацію вчителя початкових класів, організатора початкового навчання

2014 р.

захистив докторську дисертацію на тему “Тенденції розвитку вищої педагогічної освіти в країнах Чорноморського регіону” за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

2014 р.

професор кафедри педагогіки та психології ВНЗ “Університет імені Альфреда Нобеля”

2016 р.

отримав атестат професора кафедри педагогіки та психології

Викладацька діяльність

Навчальні дисципліни:

 • Педагогіка та педагогічна психологія
 • Педагогіка та психологія вищої школи
 • Педагогіка та вікова психологія
 • Компаративна педагогіка вищої школи
 • Деонтологія соціального працівника
 • Сучасна філософія та методологія науки

Наукова діяльність

Є автором понад 120 публікацій, з яких: 1 монографія, навчальний посібник “Педагогіка вищої школи України та Болонський процес” з грифом МОН України, навчальні посібники “Педагогіка: методичні рекомендації до семінарських занять, виконання самостійної та курсової роботи” та “Дипломна робота магістра: організація та методика проведення науково-психологічного дослідження” (у співавторстві), 76 статей у наукових фахових виданнях. Під його керівництвом захищено 1 кандидатську дисертацію.

Основні наукові праці:

 1. Сапожников С.В. Сучасна система вищої освіти Грецької Республіки як країни-члена Чорноморського економічного співтовариства. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки). 2012. №22 (257). С. 197–203.
 2. Сапожников С.В. Вища педагогічна освіта в країнах Чорноморського регіону: історія і сучасність: монографія. Дніпропетровськ : Інновація, 2013. 480 с.
 3. Сапожников С.В. Історичний аналіз становлення системи вищої освіти у Республіці Грузія. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія : зб. статей. Ялта : РВВ КГУ, 2013. Вип. 39. Ч. С.62–68.
 4. Сапожников С.В Особливості сучасної грецької системи підготовки педагогічних кадрів. Наукові праці: науково-методичний журнал. Вип. Т. 246. Педагогіка. Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. С. 146–150.
 5. СапожниковС.В Порівняльний аналіз етапів розвитку вищої педагогічної освіти в Україні та країнах Чорноморського регіону. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Сер. : Проблеми педагогіки середньої і вищої школи. 2013. № Т. 26 (65). С. 69–99.
 6. Sapozhnykov S. Scientific and methodologicalapproaches in organization of theeducationprocessinuniversities and colleges of the countries-members of the Black Sea Region. BLACK SEA SCIENTIFIC JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH, Tbilisi, Georgia, Januari 2014, Volume 08, ISSUE 08, pр. 15–20.
 7. СапожниковС.В Система вищої педагогічної освіти Румунської Республіки як країни-члена ОЧЕС у світлі євроінтеграційних процесів. Молодь і ринок. № 3 (122). березень 2015, С. 42–46.
 8. СапожниковС.В Сучасні педагогічні технології професійної підготовки майбутніх фахівців у сфері освіти в країнах Чорноморського регіону. Наукові праці: науково-методичний журнал. Вип. Т. 269. Педагогіка. Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. С. 12–15.
 9. СапожниковС.В. Науково-практичні підходи до організації навчального процесу у вищих навчальних закладах системи інженерно-педагогічної освіти. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Запоріжжя : КПУ, 2017. Вип. 56–57 (109–110). С.358–367.
 10. СапожниковС.В. Професіоналізм майбутнього вчителя початкових класів у вимірі сьогодення. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля Серія “Педагогіка і психологія“. Педагогічні науки. № 2 (16). 2018. С. 34–39. (Ulrich’s Periodicals Directory, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus, Google Scholar).
 11. Sapozhnykov Professional training of pedagogical staff in the Black sea region: trends of development. Educational Studios: Theory and Practice: monograph. Еdit I.M. Trubavina. S.T. Zolotukhina. Prague-Vienna : Premier Pubishing, 2018. P. 100–112.
 12. Сапожников С.В. Соціально-педагогічні проблеми розвитку особистості майбутнього учителя у світлі викликів ХХІ століття. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля Серія “Педагогіка і психологія”. Педагогічні науки. № 2 (18). С. 118–123. (Ulrich’s Periodicals Directory, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus, РИНЦ, Google Scholar).

Науково-громадська діяльність

 1. Член спеціалізованої вченої ради К 08.120.02 ВНЗ Університет імені Альфреда Нобеля” по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 00.04 Теорія і методика професійної освіти
 2. Член спеціалізованої вченої ради Д112.01 при Державному вищому навчальному закладі “Донбаський державний педагогічний університет” по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата педагогічних наук за спеціальностями: 13.00.01 “Загальна педагогіка та історія педагогіки”, 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” та 13.00.05 “Соціальна педагогіка”.
 3. Член редакційної колегії Віснику Університету імені Альфреда Нобеля. Серія Педагогіка і психологія”.
 4. Головний редактор наукового журналу Сучасні дослідження з педагогіки і психології. Збірник наукових праць (Засновники: ПУ “Вищий навчальний заклад “Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут “Бейт-Хана” та Мелітопольській державний педагогічний університет).

Батраченко Іван Георгійович

Батраченко Іван Георгійович

Доктор психологічних наук, доцент


Академія ID: 0004883  Репозитарій

Біографія

Народився в 1963 році в м. Синельникове (Дніпропетровська область)

1985 р.

Закінчив Дніпропетровський державний університет і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Математика», здобувши кваліфікацію математика, викладача математики

1991 р.

Закінчив аспіранту Інститут психології НАПН України

1991 р.

захистив кандидатську дисертацію на тему «Психологічний аналіз антиципації в педагогічному спілкуванні» за спеціальністю 19.00.07 – вікова та педагогічна психологія

1996 р.

доцент та докторант кафедри загальної та медичної психології Дніпропетровського державного університету

1996 р.

Завідувач кафедри соціальної психології та психології управління Дніпропетровського державного університету

2011 р.

захистив докторську дисертацію на тему «Психологічні закономірності розвитку антиципації людини» за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології

2015 р.

професор кафедри педагогіки та психології ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»

Викладацька діяльність

Навчальні дисципліни:

 • Основи науково-дослідної роботи в психології
 • Екологічна психологія
 • Експериментальна психологія,
 • Політична психологія. Психологія кадрового менеджменту.

Наукова діяльність

Є автором понад 100 публікацій, з яких: 6 монографії (три у співавторстві).

Основні наукові праці:

 1. Плошинська А., Батраченко І.. Психологічні особливості ходьби як чинника ортобіозу та адаптації сучасної особистості на стадії геронтогенезу. Соціальна адаптація людей літнього віку в сучасному суспільстві, ортобіоз та паліативна допомога із циклу : Психологічні складові сталого розвитку супільства: пошук психологічного обгрунтування та виклики сучасності : мат-ли V наук.-практ. конф. та форуму ун-тів Третього Віку (19-21 грудня 2018 р.). Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки. 2019. С. 237-242.
 2. Хомик В.С., Панфілова Г.Б, Батраченко И.Г. Культура и субъективные способы творения знания личностью. Картина мира через призму китайской и белорусской культур: сборник статей международной научно-практической конференции, Минск, 14 декабря 2018 г. / редкол.: М.В. Мишкевич (научн. ред.) [и др.]. Минск: БГАТУ, 2019. С. 219–224.
 3. BatrachenkoG. Cultural-Historical Paradigm for Study of Human Anticipation. Journal of Russian & East European Psychology. Vol. 53, 2016. р. 55–67.
 4. Батраченко І.Г. Метафора та її семіотичний контекст у екологічній психології. Метафора та її семіотичний контекст, Матеріали науково-практичного семінару. Дніпро: Дніпроп. ун-т. внутр. Справ, 2017. С. 5–6.
 5. Батраченко І.Г. Використання метафор у процесі викладання екологічної психології студентам-психологам. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. – № 2(14). 2017.С. 63–68.
 6. Батраченко І.Г., Гаянок Т.М. Концептуалізації кадрового потенціалу працівників аграрного підприємства. Вісник ДДАЕУ. 2016. №3. С. 18–21.
 7. Батраченко І.Г Основні підходи до навчання життєвій антиципації. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. 2015. № 2(10). С. 80–84.
 8. Волкова Н.П., Батраченко І.Г Формування рефлексії магістрантів педагіки вищої школи у процесі професійної підготовки. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. 2015. № 1(9) С. 94–101.

Науково-громадська діяльність

 1. Член спеціалізованої вченої ради К 08.120.02 ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти».
 2. Віцепрезидент асоціації політичних психологів України.

Дубінський Сергій Володимирович

Дубінський Сергій Володимирович

Кандидат економічних наук, доцент


Академія Репозитарій

Викладає дисципліни: «Внутрішній економічний механізм підприємства», Підприємництво та бізнес-культура», «Формування бізнес-моделі підприємства», «Аутсорсинг бізнес-процесів підприємства».

Розробив авторський курс «Управління кар’єрою» для курсів підвищення кваліфікації департаменту післядипломної освіти Бізнес-школи Університету імені Альфреда Нобеля.

Здійснює керівництво науковою роботою студентів.

Постійно приймає участь в науково-практичних та методичних конференціях.

Лебідь Ольга Валеріївна

Лебідь Ольга Валеріївна

Доктор педагогічних наук, доцент


Наукометрика

Scopus Академія 0000-0001-6861-105X

Профіль науковця Профіль науковця Профіль науковця

ID: 0054027  Репозитарій

Біографія

Народилася 2 листопада 1985 року в Бердянську (Запорізька область)

2007 р.

закінчила Бердянський державний педагогічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Початкове навчання”, здобувши кваліфікацію вчителя початкових класів та англійської мови в початкових класах, організатора початкового навчання

2008 р.

закінчила Бердянський державний педагогічний університет за спеціальністю “Управління навчальним закладом” та здобула кваліфікацію керівник навчального закладу

2008 р.

асистент, а потім старший викладач кафедри педагогіки вищої школи та управління навчальним закладом Бердянського державного педагогічного університету

2012 р.

старший викладач, а потім доцент кафедри педагогіки Бердянського державного педагогічного університету

2012 р.

захистила кандидатську дисертацію на тему “Формування професійної культури майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу в умовах магістратури” за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

2015 р.

присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки

2018 р.

захистила докторську дисертацію на тему “Теоретичні та методичні основи формування готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління в умовах магістратури” за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

2019 р. по теперішній час

заступник завідувача кафедри педагогіки та психології ВНЗ “Університет імені Альфреда Нобеля”

Викладацька діяльність

Навчальні дисципліни:

 • Кадровий менеджмент
 • Конфліктологія
 • Менеджмент і маркетинг в соціальній роботі
 • Новітні технології в освіті та управлінні
 • Професійно-педагогічна комунікація
 • Психологія кадрового менеджменту. Психологія груп та спільнот
 • Психологія управління і організаційна психологія
 • Соціальні служби та системи соціального захисту населення
 • Соціологія і психологія управління закладом освіти
 • Стратегічний менеджмент в сфері освіти
 • Управління конфліктами в сфері освіти
 • Управління проектами в соціальній сфері
 • Фандрайзинг в освітній діяльності

Наукова діяльність

Є автором понад 100 публікацій, з яких: 4 монографії (дві у співавторстві), 2 підручники (у співавторстві) з грифом МОН України, 2 навчальні посібники, 35 статей у наукових фахових виданнях, з яких 12 статей у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз.

Основні наукові праці:

 1. Лебідь О.В. Професійна культура керівника загальноосвітнього навчального закладу : навч. посіб. Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2011. 263 с.
 2. Немченко С.Г., Голік О.Б., Кривильова О.А., Лебідь О.В. Управління навчальним закладом : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.]. Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. 516 с.
 3. Лебідь О.В. Формування професійної культури майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу в умовах магістратури : монографія. Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2013. 226 с.
 4. Демченко С.Г., Голік О.Б., Лебідь О.В. Педагогіка вищої школи : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.]. Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2014. 534 с.
 5. Лебідь О.В. Управління початковою школою : навч. посіб. Вінниця : ТОВ Нілан-ЛТД, 2015. 312 с.
 6. Лебідь О.В. Формування готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління в умовах магістратури : теоретико-методичний аспект. Дніпро : Ун-т імені Альфреда Нобеля, 2017. 416 с.
 7. Лебідь О.В. Ділова гра “Визначення місії загальноосвітнього навчального закладу” як елемент тренінгу з формування готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління. Інженерні та освітні технології : щокварт. наук.-практ. журн. Кременчук : КрНУ, 2017. Вип. 3 (19). С. 55–60. (Index Copernicus, CiteFactor, Google Scholar, Polska Bibliografia Naukowa, Scientific Indexing Services).
 8. Лебідь О.В. Студентоцентрований підхід до формування готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління в умовах магістратури. Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. Полтава, 2017. Вип. 20. С. 144–148. (Index Copernicus)
 9. Волкова Н.П., Лебідь О.В. Готовність керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління: структурно-компонентний аналіз. European vector of contemporary psychology, pedagogy and social sciences : the experience of Ukraine and Republic of Poland : сol. monogr. Vol. 1. Sandomierz : Izdevnieciba ‘Baltija Publishing’, 2018, рр. 73–92.
 10. Lebid, Lesik А. Technological support for the system of formation of the future head of the comprehensive educational institution to strategic management in the master’s degree conditions. Development trends in pedagogical and psychological sciences: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine : monograph / edited by authors. 1st ed. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2018. pp. 500–517.
 11. ЛебідьО.В. Структура готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління. Вісн. Ун-ту імені Альфреда Нобеля. Сер. : Педагогіка і психологія. Педагогічні науки : наук. журн. / Ун-т ім. А. Нобеля. Дніпро, 2018. № 1 (15). С. 259–266. (Ulrich’s Periodicals Directory, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus, Google Scholar).
 12. Лебідь О.В. Система формування готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління в умовах магістратури. Вісн. Ун-ту імені Альфреда Нобеля. Сер. : Педагогіка і психологія. Педагогічні науки : наук. журн. / Ун-т ім. А. Нобеля. Дніпро, 2019. №1 (17). С. 252–26(Ulrich’s Periodicals Directory, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus, РИНЦ, Google Scholar).

Науково-громадська діяльність

 1. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 08.120.02 зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (ВНЗ “Університет імені Альфреда Нобеля”) (з 2018 р. – по цей час).
 2. Член редакційної колегії фахового журналу “Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія “Педагогіка і психологія” “Педагогічні науки” (з 2017 р. – по цей час).
 3. Член Асоціації політичних психологів України (2019 р. – по цей час).

Бикова Вікторія Олександрівна

Бикова Вікторія Олександрівна

Кандидат педагогічних наук, доцент


Наукометрика

Академія ID: 0060677  Репозитарій

Біографія

Народилася в 1961 році в Павлограді (Дніпропетровська область)

1982 р.

закінчила Харківський державний педагогічний інститут і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Початкове навчання”, здобувши кваліфікацію вчителя початкових класів

2004 р.

закінчила Київський державний педагогічний університет за спеціальністю “Психологія” та здобула кваліфікацію психолога, викладача психології

2008 р.

викладач кафедри психології Університету імені Альфреда Нобеля

2013 р.

захистила кандидатську дисертацію на тему “Управління процесом формування конкурентоздатністю майбутнього фахівця в умовах диверсифікації освіти” за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

2015 р.

доцент кафедри психології Університету імені Альфреда Нобеля

2015 р.

отримала диплом доцента кафедри психології

Викладацька діяльність

Навчальні дисципліни:

 • Теоретичні та методологічні проблеми психології
 • Психологія сім’ї
 • Основи психологічного консультування
 • Психологія особистості

Наукова діяльність

Є автором понад 30 публікацій, з яких: 1 монографія (у співавторстві), навчально-методичні посібники, 30 статей у наукових фахових виданнях.

Основні наукові праці:

 1. Бикова В.О. Обґрунтування системи управління процесом формування конкурентоздатного фахівця в умовах диверсифікації освіти. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія “Педагогіка і психологія”. №1(9). 2015. С. 275–284.
 2. Бикова В.О. До питання формування конкурентоздатного фахівця в умовах диверсифікації освіти. Матеріали міжвузів. наук.-практ. конф. “Сучасні соціально-економічні системи та проблеми освітології” (28 квіт. 2015 р.). Дніпропетровськ, Дніпропетр. ун-т імені Альфреда Нобеля, 2015. С.110–
 3. Бикова В.О. Тренінг як засіб формування конкурентоздатного фахівця. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія “Педагогіка і психологія”. №2 (10). 2015. С. 265–272.
 4. Бикова В.О. Щодо проблеми конкурентоздатності фахівців. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 2015. Випуск 2. С. 27–33.
 5. Бикова В.О. Кар’єрне зростання випускників вишу як показник якості отриманої освіти. Збірник наукових праць Донбаського державного педагогічного університету “Гуманізація навчально-виховного процесу”. Вища школа. 2015. Випуск LXXIII. С. 4–11.
 6. Бикова В.О. Теоретичний аналіз сучасних концепцій управління. Молодь і ринок. 2015. № 4 (123). С. 72–77.
 7. Пальм Г.А., Ткач Т.В., Сурякова М.В., Кириченко В.В., Бикова В.О., Ілларіонова О.П., Лоза О.О. Конкурентоспроможність фахівця у професійному середовищі. Особистість у конкурентному середовищі : монографія. За заг. і наук. ред. Г.А. Пальм. Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013. С. 106–113.
 8. Бикова В.О. Центр карьеры как научно-методический центр управления процессом формирования конкурентоспособного специалиста. Europaische Fachhochschule. Stuttgart, 2013. № 1 (November-Dezember). рр. 119–123.

Науково-громадська діяльність

 1. Експерт з питань освіти, виховання, розвитку особистості, сімейних відносин, психології управління та бізнесу на Nobel TV.
  • Лектор з психології, педагогіки, геронтопсихології в соціальному проєкті “Університет третього віку”.
  • Профорієнтаційна робота в закладах освіти.
  • Майстер-класи з психології, педагогіки, консультування.
  • Просвітницька діяльність.

Вошколуп Ганна Юріївна

Вошколуп Ганна Юріївна

Кандидат педагогічних наук (доктор філософії (PhD) зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти)


Наукометрика

Академія 0000-0002-5255-1993 Репозитарій

Біографія

Народилась в 1984 році у м. Кривий Ріг (Дніпропетровська область)

2007 р.

закінчила Національну металургійну академію України, спеціальність “Економіка підприємництва”, кваліфікація “спеціаліст економіки і підприємництва”

2015 р.

закінчила Державний навчальний заклад “Криворізький національний університет”, спеціальність “Початкова освіта”, кваліфікація “організатор початкової освіти, вчитель початкової школи”

2015 р.

закінчила Державний навчальний заклад “Криворізький національний університет”, спеціальність “Практична психологія”, кваліфікація “практичний психолог”

2018 р.

захистила кандидатську дисертацію на тему “Формування конфліктологічної компетентності майбутніх економістів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін” за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

з 2018 р.

викладач кафедри педагогіки та психології ВНЗ “Університет імені Альфреда Нобеля”

2018 р.

закінчила довгострокову програму МІГІС “Гештальт підхід в роботі з дітьми та сім’ями”

2019 р.

закінчила довгострокову програму МІГІС “Спеціалізована програма з травматики”

Викладацька діяльність

Навчальні дисципліни:

 • Основи сімейного виховання
 • Педагогіка вищої школи і вікова психологія
 • Педагогіка та вікова психологія
 • Сімейно-орієнтований підхід у соціальній роботі з сім’єю: супровід сімей, які перебувають у складних життєвих ситуаціях
 • Психологія управління/конфліктологія
 • Вступ до спеціальності
 • Основи наукового дослідження соціальних проблем
 • Консультування і коучингова технологія в соціальній роботі
 • Соціальний патронаж
 • Психологія лідерства та емоційного інтелекту

Наукова діяльність

Є автором понад 20 публікацій, з яких: статті у наукових фахових виданнях України, статті у закордонних виданнях та виданнях України, внесених до міжнародних наукометричних баз.

Основні наукові праці:

 1. Вошколуп Г.Ю. Оцінка ефективності технології формування конфліктологічної компетентності майбутніх економістів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки. 2017. № 2 (57). С. 116–121.
 2. Вошколуп Г.Ю. конфліктологічна компетентність як складова професійної компетентності майбутніх фахівців. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. № 1 (11). С. 184–190 (Ulrich’s Periodicals Directory, Google Scholar, РИНЦ).
 3. Вошколуп Г.Ю. Формування комунікативних здібностей у студентів вищих навчальних закладів за допомогою рольових ігор. Сутність та значення конфліктологічної компетентності у професійній діяльності майбутніх економістів. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. № 1 (306), лютий. С. 17–25 (Google Scholar).
 4. Вошколуп Г.Ю. Технологія формування конфліктологічної компетентності майбутніх економістів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін. Педагогічні науки: зб. наук. праць. Вип. LXXV. Т. 3. С. 29–38 (Google Scholar, Index Copernicus).
 5. Вошколуп А. Компонентно-структурный анализ феномена “конфликтологическая компетентность будущих экономистов”. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. № 1 1(15). С. 85–94.
 6. Вошколуп Г.Ю. Критерії наявності лідерських здібностей у майбутніх економістів. Вісник університету імені Альфреда Нобеля. № 1 (17) С. 6–13.

Дніпрова Ольга Андріївна

Дніпрова Ольга Андріївна

кандидат медичних наук (доктор філософії (PhD) зі спеціальності 14.00.40 – Урологія і 14.00.27 – Хірургія), доцент, старший науковий співробітник зі спеціальності урологія


Академія ID: 1468213 Репозитарій

Біографія

Народилася в 1961 році в м. Дніпропетровськ (Дніпропетровська область)

1984 р.

закінчила Дніпропетровський медичний інститут за спеціальністю «лікувальна справа» і здобула кваліфікацію лікаря

1994 р.

захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді у Дніпропетровській державній медичній академії МОЗ України зі спеціальності 14.00.40 – Урологія, 14.00.27 – Хірургія

2003 р.

присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності урологія

2005 р.

видано диплом другого вченого ступеня доктора філософських наук європейського зразка Second academic degree “Doctor of Sciences”

З 2007 р. по теперішній час

доцент кафедри педагогіки та психології ВНЗ “Університет імені Альфреда Нобеля”

2013 р.

присвоєно вчене звання доцента кафедри практичної психології

Викладацька діяльність

Навчальні дисципліни:

 • Антропологія
 • Основи антропогенезу
 • Зоопсихологія
 • Психофізіологія
 • Основи медичних знань
 • Сексологія
 • Патопсихологія
 • Спеціальна психологія
 • Клінічна психологія
 • Психіатрія

Наукова діяльність

Є автором понад 100 публікацій, з яких: 1 навчальний посібник “Основи медичних знань та сексологія”, 19 статей у наукових фахових виданнях, з яких 1 стаття у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз. Є співавтором трьох наукових відкриттів (№ 42, 75, 126), 17 винаходів, 4 нововведень.

Основні наукові праці:

 1. Дніпрова О.А. Особливості психосоматичних та соматопсихічних співвідношень у хворих при різних формах ішемічної хвороби серця. Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського. Серія: Психологічні науки, т. 2, вип. 8, 2012. С. 90–93.
 2. Дніпрова О.А. Психологічні особливості прояву мотивації досягнень студентів-психологів. Збірник наукових праць Київського міжнародного університету й Інституту соціальної та політичної психології НАПН, серія “Психологічні науки: проблеми та здобутки”, Випуск 2. К. : КиМУ, 2011. С. 125–131.
 3. Дніпрова О.А. Особливості рівня тривожності людей з алкогольною та наркотичною залежністю. Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського. Серія : Психологічні науки, т. 2, вип. 9, 2012, С. 76–
 4. Дніпрова О.А., Асланян С.А., Малий М.Ю., Пічурін В.В. Психологічні проблеми при розв’язанні медико-соціальних експертних питань. Вісник Київського міжнародного Університету, серія “Психологічні науки”, випуск К. : КиМУ, 2007. С. 1–7.
 5. Дніпрова О.А., Аврахов І.А., Чемерисов В.В., Цецевич А.І., Гашенко Т.Ю. Проблема предмета исследования в историческом становлении социальной психологии как науки. Український бальнеологічний журнал. № 3,4. с. 10–18.
 6. Дніпрова О.А. Основи медичних знань та сексологія : навч. посіб. Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля, 2012. 188 с.
 7. Дніпрова О.А., Єрмолаєва Т.В. Взаємозв'язок самооцінки та надмірної ваги у людини. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Розвиток особистості у рамках просторово-часової організації життєвого шляху”, м. Одеса, 24 квітня 2014 р. C.59–67.
 8. Дніпрова О.А. Динаміка мотивації досягнення студентів-психологів. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія “Педагогіка і психологія”, Вип. 1 (7), 2014. С. 17–22.
 9. Дніпрова О.А Дослідження уваги хлопчиків та дівчат молодшого шкільного віку. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія “Педагогіка і психологія”, Вип. 2 (10), 2015. С. 91–97.
 10. Дніпрова О.А., Когут А.Р. Місце внутрішньої мотивації в профілактиці емоційного вигоряння. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія “Педагогіка і психологія”, Вип. 1 (13), 2017. С. 86–92.
 11. Дніпрова О.А., Єрмолаєва Т.В. Синдром емоційного вигорання у представників різних професій. Збірник наукових праць “Теорія та практика сучасної психології” №3\2019, розділ “Загальна психологія та психологія особистості” (Index Copernicus International)

Науково-громадська діяльність

Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком “Людина в системі природничих наук”

Підвищення кваліфікації

1. Класичний приватний університет. Програма: Педагогіка вищої школи. Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 12СПВ 009923 від 14.10.2016 р

2. Кафедра психології Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка 2017 р. Стажування з дисциплін Антропологія. Зоопсихологія. Порівняльна психологія Зміст та методика соціально-медичної роботи Клінічна психологія Патопсихологія Психологія залежної поведінки Сексологія та психологія сексуальності Психофізіологія Спеціальна психологія та основи психіатрії

3. Класичний приватний університет. Програма “Психолого-педагогічна освіта” 11.03-11.04.2019. Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 159385

Єрмолаєва Тетяна Василівна

Єрмолаєва Тетяна Василівна

Старший викладач


Профіль науковця

Біографія

Народилася 1 лютого 1963 року в м.Дніпропетровськ

1988 р.

1988 р.

закінчила Дніпропетровський державний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Двигуни літальних апаратів”, здобувши кваліфікацію інженера-механіка з двигунів літальних апаратів

інженер-конструктор досвідно-конструкторського бюро спеціальної техніки «ФОТОН»

1996 р.

закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю “Психологія” та здобула кваліфікацію практичний психолог, викладач

1996 р.

асистент, а потім старший викладач кафедри загальної та соціальної психології Дніпропетровського державного університету

2007 р. по теперішній час

старший викладач кафедри практичної психології, а потім кафедри педагогіки та психології Університету імені А.Нобеля

2015 р.

закінчила магістратуру Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля за спеціальністю «Управління навчальними закладами»

Викладацька діяльність

Навчальні дисципліни:

 • Юридична психологія та судово-психологічна експертиза
 • Психологія кризових та екстремальних ситуацій: соціально-психологічна допомога військовослужбовцям та членам їх сімей;
 • Основи психотерапії. Психологія травми;
 • Теорія і практика соціально-психологічного тренінгу

Наукова діяльність

Є автором понад публікацій, з яких: 2 навчальні посібники, 18 статей у наукових фахових виданнях,

Основні наукові праці:

 1. Єрмолаєва Т.В. Дослідження особистості в судово-психологічній експертизі: Навчальний посібник. /Т.В. Єрмолаєва. – Д.:ДУЕП, 2009. – 136 c. [Ermolaeva T.V. Research Personality in Forensic Psychological Examination: Academic Textbook. /T.V. Ermolaeva. - D.: DUEP, – 136 p.]
 2. Єрмолаєва Т.В. Юридична психологія: дослідження особистості в судово-психологічній експертизі. - Д.: Університет імені Альфреда Нобеля, 2018. Електронний навчальний посібник
 1. Ермолаева Т.В. Профессиональная рефлексия студентов-психологов // Вісник Дніпропетровського університету економіки та права ім.Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка та психологія». – ДУЕП, 2011. – №1. – С.104-108. [Yermolayeva T.V. Professional reflection of psychology students // Bulletin of Dniepropetrovsk. University of Economics and Law named after Alfred Nobel, Serial “Pedagogics and Psychology”. - DUEP, 2011. - №1. - S.104-108].
 2. Єрмолаєва Т.В. Типи психологічного захисту студентів /Т.В. Єрмолаєва// Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського: збірник наукових праць, серія «Психологічні науки», т.2. – Вип. 8. – Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2012, С. 109 – 112[Ermolaeva T.V. Types of students’ psychological defense. /T.V Ermolaeva // Scientific Bulletin of Mykolayiv State University named after Sukhomlynsky: Collection of Reseach Papers, Serial "Psychological Science", Vol.2. - Issue. 8. - Mykolayiv : MSU named after V.O. Sukhomlynsky, 2012, pp. 109 – 112]. Ukr.
 3. Єрмолаєва Т.В. Особиста казка та особливості емоційного реагування в спілкуванні// Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, серія Педагогіка і психологія. – № 3 – 2012, С. 130 -133.[Ermolaeva T.V. Personal fairy tale and features of emotional response in communication// Bulletin of Alfred Nobel University, Dnipropetrovsk, Serial “Pedagogics and Psychology”.. - DUEP, № 3 – 2012, pp. 130 -133.].
 4. Єрмолаєва Т.В., Нейбург Е.Е. Економічна виправданість використання сексуальних стимулів у рекламі/ Т.В. Єрмолаєва// Матеріали І Міжнародного науково-практичного семінару «Психологія економічного самовизначення особи і спільноти». – Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013. – 204с., С.187 – 190. [Ermolaeva T.V., Neyburh Э.E. The economic justification for use of sexual stimuli in advertising/V. Ermolaeva // Materials of the International scientific-practical seminar "The Psychology of individual economic self-determination and community." - Alfred Nobel University, 2013. – 204 p., pp.187 – 190]. Ukr.
 5. Єрмолаєва Т.В., Сурякова М.В. Самоорганізація особистості у вільний час//Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, серія Педагогіка і психологія. – № 1(5) – 2013, С. 88 -95. [Ermolaeva T.V., Surikova M.V. Self identity at leisure // Bulletin of Alfred Nobel University, a Serial of Pedagogy and Psychology. - Number 1 (5) - 2013, pp. 88 -95].
 6. Yermolaeva T., Salikova A. Fairytale therapy as a means of overcoming children`s fears at school age/Yermolaeva, A. Salikova // Вісник Дніпропетровського університету ім. Альфреда Нобеля, Серія "Педагогіка і психологія", вип. 1(7), 2014.-С. 47-51. 
 7. Yermolaeva T., Stepanyk L. Psychological features of personalities inclined to deviant behavior during sports events /Yermolaeva, L Stepanyk. // Вісник Дніпропетровського університету ім. Альфреда Нобеля, Серія "Педагогіка і психологія", вип. 1(7) ,2014.-С. 51-56.
 8. Ермолаева Т.В., Днепрова О.А. Взаимосвязь самооценки и излишнего веса у человека/ Т.В. Ермолаева //Вісник Одеського національного університету: Серія: Психологія./ Матеріали Другої Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток особистості у рамках просторово-часової організації життєвого шляху»(м. Одеса, 24 квітня 2014 р.) – Одеса: «Астропринт». Т.19, 1(31). 2014. – С. 59 – 67. Ukr. [Ermolaeva T.V., Dnipova O.A. Interrelation between self-esteem and over-weight / T.V Ermolaeva, O.A. Dnipova // Bulletin of Odessa State Universit: a Serial of Individual Personality within the boundaries of Spatio-temporal Organization of Life's Journey” (Odessa, 24 April 2014) – Odessa: “Astroprint”. Vol.19, Issue 1(31). 2014. - 59 -67]. Ukr.
 9. Єрмолаєва Т.В., Дніпрова О.А. Особливості уваги у молодшому шкільному віці.// «Актуальні проблеми психології: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості» за ред. академіка С.Д. Максименка – Київ: Інститут психології ім..Г.С. Костюка НАПН України. Вип 11, Київ, 2014.- с 303-310
 10. Єрмолаєва Т.В. Тараненко Ю.К., Тарнопольский О.Б., Гайдар М.М., Проектна технологія як основа фахової підготовки прикладних лінгвістів/ Ю.К.Тараненко, О.Б.Тарнопольский, М.М.Гайдар, Т.В. Єрмолаєва // Вісник Дніпропетровського університету ім. Альфреда Нобеля ,Серія "Педагогіка і психологія", вип. 1(11) 2016
 11. Єрмолаєва Т.В. Соціально-психологічні, соціальні та організаційні чинники формування ГСР та ПТСР у військовослужбовців ЗСУ// Матеріали II Міжнародної конференції «Компетентність. Професіоналізм. Волонтерська робота в психологічній допомозі», Київ, 2016
 12. Єрмолаєва Т.В. Шваб К. Гендерні стереотипи у сучасному українському суспільстві // Вісник університету ім. А.Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія» – 2017. – №1(13).
 13. Єрмолаєва Т.В., Дніпрова О.А. Зв'язок рівня оцінної тривожності та типу психологічного захисту студентів в ситуації іспиту// Міжнародна науково-практична заочна конференція «Аспекти гуманізуючого впливу освіти на особистість» 27.10.-3.11.2017, ДНУ 3\1,5ім.. О.Гончара, м. Дніпро
 14. Єрмолаєва Т.В., Дніпрова О.А. Статевий аспект копінг-стратегій у підлітків // Міжнародна науково-практична заочна конференція «Аспекти гуманізуючого впливу освіти на особистість» 27.10.-3.11.2017, ДНУ ім.. О.Гончара, м. Дніпро
 15. Єрмолаєва Т.В., Дніпрова О.А., Черняк Н.О. Гендерні стереотипи та вибір професії // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, Серія «Педагогіка і психологія», вип. 2 (14), 2018. – С. 74-79.
 16. Єрмолаєва Т.В., Дніпрова О.А., Черняк Н.О. Інтернет залежність. // 2 Міжнародна науково-практична інтернет–конференція «Сучасний рух науки» Дніпро, 2018
 17. Єрмолаєва Т.В., Дніпрова О.А. Синдром емоційного вигорання у представників різних професій// Збірник наукових праць «Теорія та практика сучасної психології» № 3\2019, розділ «Загальна психологія та психологія особистості», включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща) «Загальна психологія та психологія особистості», включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).
 18. Єрмолаєва Т.В., Дніпрова О.А. Фактори виникнення та особливості протікання синдрому професійного вигоряння у працівників медико-соціальних експертних комісій// Український вісник медико-соціальної експертизи, 2019, № 2 (32), С. 9-13.
 19. Єрмолаєва Т.В., Дніпрова О.А. Щодо навчальної мотивації студентів // Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та науковці «Сучасна вища освіта: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень» 2020 р., С.95-100

Науково-громадська діяльність

 1. Член ГО «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФАХІВЦІВ З ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ ПСИХОТРАВМУЮЧИХ ПОДІЙ» (з 2014 р.)
 2. Керівник Відокремленого підрозділу ГО «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФАХІВЦІВ З ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ ПСИХОТРАВМУЮЧИХ ПОДІЙ» у Дніпропетровській області (з 2016 р.)
 3. Психолог-консультант військовослужбовців та членів їх сімей.

Карапетрова Олена Володимирівна

Карапетрова Олена Володимирівна

Кандидат психологічних наук, доцент


Наукометрика

Академія 0000-0002-9751-6788 Профіль науковця
ID: 0038060

Біографія

Народилася 26 січня 1971 року в Бердянську (Запорізька область)

2003 р.

Закінчила Бердянський державний педагогічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Дошкільна освіта», здобувши кваліфікацію вихователь дітей дошкільного віку, практичний психолог в закладах освіти

2007 р.

Закінчила аспірантуру Бердянського державного педагогічного університету за спеціальність 19.00.07 Вікова та педагогічна психологія

2008 р.

Асистент, а потім старший викладач кафедри психології Бердянського державного педагогічного університету

2012 р.

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Соціально-психологічні особливості адаптації дітей молодшого шкільного віку у колективі художньої самодіяльності» 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи

2014 р.

Присвоєне вчене звання доцента кафедри психології

Викладацька діяльність

Навчальні дисципліни:

 • Соціальна психологія
 • Психологія здоров’я
 • Психологія кадрового менеджменту. Психологія груп та спільнот
 • Соціальна робота в сфері освіти
 • Загальна психологія
 • Методи та організація наукових досліджень в соціальній роботі

Наукова діяльність

Є автором понад 50 публікацій, з яких: 2 монографії (одна у співавторстві), 6 навчальних посібників (2 у співавторстві) 17 статей у наукових фахових виданнях, з яких 1 стаття у міжнародному виданні.

Основні наукові праці:

 1. Карапетрова О.В. Соціально-психологічна адаптація дітей молодшого шкільного віку в колективі творчої спрямованості : монографія. Бердянськ. Видавець Ткачук О.В., 2011. 212 с.
 2. Карапетрова О.В. Адаптація молодших школярів у колективах художньої самодіяльності. Розвиток особистості в сучасному освітньому просторі : колективна монографія / за заг. ред. О.В. Горецької. Донецьк : ЛАНДОН–ХХІ, 2013. С. 242–256.
 3. Карапетрова О.В. Психологічний супровід дітей молодшого шкільного віку в позашкільній діяльності : посіб. Бердянськ : БДПУ, 2013. 168 с.
 4. Карапетрова О.В. Диференціальна психологія : навч.-метод. посіб. Бердянськ : БДПУ, 2014. 216 с.
 5. Карапетрова О.В. Методологічні та теоретичні проблеми. Бердянськ : БДПУ, 2015. 176 с.
 6. Карапетрова О.В. Формування духовних цінностей в сім’ї. Актуальні проблеми психології : збірник наук. пр. Інститут психології імені Г.С. Костюка. Харків : КЦ ФОП ІвановаМ.А.,2015. Том IV. Психологія дошкільника. Випуск 11. С. 78–89.
 7. Кашкарьова Л.Р., Малихіна Т.П., Карапетрова О.В., Колпакчи О.С. Психологія у питаннях і відповідях. Том ІІ : навч.посіб. для студ. денної та заочної форм навч. спеціальності 053 Психологія. Бердянськ : БДПУ, 2016. 280 с.
 8. Карапетрова О.В. Теоретичні аспекти комунікативної толерантності як чинника позитивного психологічного клімату в колективі. Актуальні прикладні та практичні проблеми психолого- педагогічної науки : Збірник наук. роб.Міжнар.наук.-практ.конф. (м. Бердянськ, Україна, 13–14 лютого 2016 року). Бердянськ : ГО «Південно-східна українська асоціація практичних психологів та арт-терапевтів», 2016. С. 43–47.
 9. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів напряму підготовки 6.030103 Практична психологія / За заг. ред.О.В. Горецької. Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2017. С. 181–192, 203–
 10. Карапетрова О.В. Соціальна психологія : навч.посіб. Бердянськ : БДПУ, 2019 199 с.
 11. Karapetrova O.V.Thecharacterologicpeculiarities as a factor of forming of educational activity’ individual style. Virtus : ScientificJournal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba. October № 37. 2019. рр. 47–

Науково-громадська діяльність

 1. Громадська організація «Південно-східна українська асоціація практичних психологів та арт-терапевтів».

Донець Олеся Іванівна

Донець Олеся Іванівна

Кандидат психологічних наук


Наукометрика

Академія 0000-0002-1273-6205 Репозитарій

Біографія

Народилася 6 вересня 1985 року в Києві (Київська область)

2004 р.

практичний психолог Багатопрофільного ліцею м. Луганська

2005 р.

закінчила Луганський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю “Психологія” та здобула кваліфікацію психолога, викладача психології у ВНЗ

2006 р.

аспірант Інституту психології імені Г.С Костюка

2009 р.

асистент, а потім старший викладач кафедри психології ДЗ “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”

2014 р.

захистила кандидатську дисертацію на тему “Особливості самосприйняття та самореалізації жінок після розлучення” за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи

2015 р.

доцент кафедри соціальної психології і психології управління Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

2017 р.

докторант Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

2019 р. по теперішній час

доцент кафедри соціальної психології і психології управління Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Викладацька діяльність

Навчальні дисципліни:

 • Психодіагностика. Практикум з загальної психології
 • Інформатика та математичні методи в психології
 • Групові методи психологічної роботи та корекції
 • Організація та методика соціально-просвітницького тренінгу

Наукова діяльність

Є автором понад 30 публікацій, з яких 19 статей у наукових фахових виданнях, з яких 6 статей у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз.

Основні наукові праці:

 1. Донець О.І. Жінки і чоловіки після розлучення. Психологічні перспективи. Спец. вип. Становлення особистості як суб’єкта життєвого шляху : зб. наук. праць Волинського держ. ун-ту імені Лесі Українки; К. : / Ін-т соц. та політ. псих. – 2011. – Т. 3. – С. 20 – 28.
 2. Донець О.І. Сімейний статус жінки як чинник її самосприйняття. Психологічні перспективи. Спец. вип. Проблеми кіберагресії : зб. наук. праць Волинського держ. ун-ту імені Лесі Українки; К. : / Ін-т соц. та політ. псих. – 2012. – Т. 1. – С. 30 – 39.
 3. Донець О.І. Особливості сприйняття власного тіла у жінок в юнацькому віці. Сєверодонецьк, зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля «Теоретичні і прикладні проблеми психології» – 2015, № 3 (38), с. 150-157.
 4. Донець О.І., Анпілова Д.В. Зв'язок самодетермінації та задоволеності якістю життям у сучасних молодих жінок. Запоріжжя, Збірник наукових праць ДВНЗ «Запорізький національний університет» та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України «Проблеми сучасної психології» – 2015, № 2 (8), с. 21-27.
 5. Донець О.І., Анпілова Д.В. Задоволення актуальних потреб як фактор психологічної адаптації до стресу студентів-психологів у період сесії. Дніпропетровськ, Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Психологія». – 2015, вип. 21, с. 3-12. (UlrichWeb, Index Copernicus, Google Scholar)
 6. Донець О.І. Сексуальні установки жінок в юнацькому віці. Вісн. Ун-ту імені Альфреда Нобеля. Сер. : Педагогіка і психологія. Педагогічні науки : наук. журн. / Ун-т ім. А. Нобеля. Дніпро, 2018. № 2 (16). С. 52–57. (Ulrich’s Periodicals Directory, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus, Google Scholar).
 7. Донець О.І., Сергієнко І.І. Посібник до вивчення курсу «Соціальна психологія». Дніпро : РВВ ДНУ, 2018. – 20 с.
 8. Донець О.І. До проблеми ідентичності особистості: теоретичний аспект. Теорія і практика сучасної психології. 2019. № 6. Т. 1. С. 121–126. (Index Copernicus, Google Scholar).

Науково-громадська діяльність

Заступник декана факультету психології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара з міжнародного співробітництва (2016-2017 рр.).

Наход Світлана Анатоліївна

Наход Світлана Анатоліївна

Кандидат педагогічних наук


Наукометрика

Академія 0000-0003-4894-8864 Репозитарій

Біографія

Народилася 11 квітня 1977 року в м. Дніпропетровськ

1999 р.

закінчила Дніпропетровський державний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Економіка підприємства”, здобувши кваліфікацію економіста

1999-2013 рр.

економіст ВАТ “Дніпропетровськаз”

2013 р.

закінчила ВПЗ Дніпропетровський гуманітарний університет та отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Психологія” та здобула кваліфікацію магістр психології

2013 р.

методист кафедри загальної та соціальної педагогіки ПВНЗ “Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля”

2012 р.

закінчила ПВНЗ Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля та отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Управління навчальним закладом” та здобула кваліфікацію магістра з управління навчальним закладом, керівника підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання)

2016 р.

захистила кандидатську дисертацію на тему “Формування прогностичних умінь майбутніх практичних психологів засобами інтерактивних технологій” за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

2020 р.

викладач кафедри педагогіки та психології ВНЗ “Університет імені Альфреда Нобеля”

Викладацька діяльність

Навчальні дисципліни:

 • Психологія здоров’я
 • Психологія груп та спільнот
 • Загальна психологія
 • Соціальна робота в сфері освіти

Наукова діяльність

Є автором понад 50 публікацій, з яких: 15 статей у наукових фахових виданнях.

Основні наукові праці:

 1. Наход С.А. Психологічні фактори формування комп’ютерної залежності у дітей. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. Зб. статей: Ялта: РВВ КГУ, 2013. Вип. 40. Ч. 2. С.138-144.
 2. Наход С.А. Про взаємозв’язок між індивідуальними та часовими параметрами когнітивних процесів у підлітків різних типів темпераменту. Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка. Київ, 2013. Том 11. Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. Вип. 7. Частина 2. Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2013. С.91-99.
 3. Наход С.А. Прогностичні вміння в структурі професійних вмінь майбутнього психолога. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред.: М.Т.Мартинюк]. Умань : ФОП Жовтий О. О., 2013. Ч. 3. С.196-202.
 4. Наход С.А. Прогнозування в професійній діяльності майбутнього психолога. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – № 3. С. 51-55.
 5. Наход С.А. Взаємодія як базисна категорія інтерактивного навчання. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : педагогіка. 2014. № 2. С. 23-30.
 6. Наход С.А. Методологічні підходи до розробки технології формування прогностичних умінь практичних психологів засобами інтерактивних технологій. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. 2014. № 2 (8). С. 69-76.
 7. Наход С.А. Педагогічний потенціал інтерактивних технологій навчання. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія : педагогіка .2014. № 2 (13). С. 360-365.
 8. Наход С.А. Значущість «soft skills» для професійного становлення майбутніх фахівців соціономічних професій. Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 5 Педагогічні науки : реалії та перспективи. Випуск 63 : збірник наукових праць. Київ : вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. С. 131-136.
 9. Наход С.А. Щодо технологій підготовки педагогів до роботи в умовах інклюзивної освіти. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. 2018. № 2 (16). С. 232-239.
 10. Наход С.А. Інклюзивна компетентність у складі «soft skills» майбутніх педагогів початкових класів. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. 2020. № 1 (19).

Юдіна Аліна Валеріївна

Юдіна Аліна Валеріївна

Викладач


Наукометрика

Академія 0000-0003-4697-919X Профіль науковця

Біографія

Народилася в 1987 році в м. Донецьку (Україна).

2011 р.

закінчила Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Психологія», здобувши кваліфікацію психолога

2011–2012 рр.

асистент кафедри соціальної психології та психології управління Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

2012–2013 рр.

навчання в аспірантурі Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, спеціальність – 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи

2015–2019 рр.

навчання в аспірантурі Інституту соціальної та політичної та психології НАПН України, спеціальність – 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи; підготовлено до захисту дисертацію на тему «Психологічні особливості мотивації успіху у працівників виробничих колективів» на здобуття науково ступеня кандидата психологічних наук

2019 р.–т/час

викладач кафедри педагогіки та психології ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»

Викладацька діяльність

Навчальні дисципліни: Загальна психологія, Диференціальна психологія, Основи інклюзивної освіти, Рекреаційні технології.

Наукова діяльність

Є автором 23 публікацій, з яких: 8 статей у наукових фахових виданнях, з яких 2 статі у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, 13 доповідей на науково-практичних конференціях та семінарах (з них 7 публікацій – англійською мовою).

 

Основні наукові праці:

 1. Бездітко А.В. Взаємозв’язок мотиваційної спрямованості та функціональних ролей у команді управлінців виробничого підприємства. Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць. 2011. Вип. 32. С. 237–241.
 2. Бездітко А.В. Мотиваційна спрямованість управлінців виробничого підприємства до ефективної діяльності. Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць. 2012. Вип. 33. С. 26–30.
 3. Бездітко А.В. Психологічні особливості рольової структури управлінської команди в організації. Вісник Дніпропетровського університету. Вип. 18. С. 29–34.
 4. Бездітко А.В. Дослідження мотивації досягнення успіху залежно від підприємницьких здібностей працівників в організації. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Вип. 41. С. 9–16.
 5. Бездітко А.В. Особливості розвитку професійних компетенцій працівників в залежності від їх мотиваційної спрямованості. Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць. 2014. Вип.9. С. 3–16.
 6. Бездітко А.В. Зв’язок підприємницьких здібностей із мотивацією на досягнення успіху / уникнення невдач та командними ролями серед працівників промислових підприємств. Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць. Вип. 12. С. 17–25.
 7. Юдіна А.В. Дослідження мотивації успіху залежно від прояву підприємницьких здібностей працівників виробничих колективів. Психологічні перспективи. 2018. Вип. 31. С. 292–307.
 8. Юдіна А.В. Впровадження тренінгу «Розвиток підприємницьких здібностей та організаційно-професійних характеристик». Проблеми сучасної психології: зб. наук. праць. Вип. 2 (16). С. 137–144.
 9. Bezditko A. Psychological peculiarities of production company managers’ motivation to achievement of success. Integration Potential of Modern Psychology and Directions of its Development: Proceedings of the International scientific and practical conference (October, 10-12th, 2012, Zaporizhzhya). Edited by I. Bondarevskaya, M. Tkalych. Zaporizhzhya, 2012. p. 39–42.
 10. Bondarevskaya I., Bezditko A. Motivation to succeed / avoid failure connection with team role among economists and engineers of production enterprise. The 55th Conference of Experimental Psychologists: Abstracts (March, 24-27th, 2013, Vienna, Austria). Edited by Ulrich Ansorge, Erich Kirchler. Vienna, Austria, 2013. p. 37.
 11. Бондаревская И.О., Бездетко А.В. Исследование мотивационных типов сотрудников производственных предприятий. Бизнес. Общество. Человек: матер. междунар. научн. конференции (29-31 октября, 2013 г., г. Москва). Москва, 2013. С. 39.
 12. Бездетко А.В. Профессиональные компетенции менеджеров современных производственных предприятий. Психологія економічного самовизначення особи і спільноти: матер. І міжнар. наук.-практ. семінару (16-17 травня 2013 р., м. Дніпропетровськ). Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля, 2013. С. 137–140.
 13. Бездетко А.В. Развитие профессиональных компетенций в процессе подготовки кадрового резерва предприятия. Психологічний супровід процесу підготовки персоналу на промислових підприємствах: матер. міжрегіон. наук.-практ. семінару (22 травня 2013 р., м. Запоріжжя). Запоріжжя: ЗНУ, 2013. С. 4–5.
 14. Bezdetko A. Studying employees’ motivational types depending on the level of their team roles representation. Psychology of economic self-determination of person and community: Proceeding of the II International scientific and practical seminar (April, 9th, 2014, Sibiu, Romania). Edited by Eugen Iordănescu, Irina Bondarevskaya. Sibiu, Romania, 2014. p. 7–11.
 15. Bezdetko A.V. Studying motivational types and entrepreneurial skills of employees and its role in professional activity. Psychology of economic self-determination of person and community: Proceedings of the III International scientific and practical seminar (April, 24th, 2015, Chisinau, Moldova). Edited by Irina Bondarevskaya, Irina Caunenco. Chisinau, Moldova, 2015. p. 67–69.
 16. Bondarevskaya I., Bezdetko A. Orientation on team roles connection with general enterprising tendency among workers of production enterprises. Linking technology and psychology: feeding the mind, energy for life: Abstracts of the 14th European Congress of Psychology (July, 7-10th, 2015, Milan, Italy). Milan, Italy, p. 1201.
 17. Bezdetko A.V. Employees’ team roles depending on their motivation and entrepreneurial skills. Psychology of political and economic self-constitution: Proceedings of the IV International scientific and practical seminar (May, 20th, 2016, Kyiv). Edited by Irina Bondarevskaya, Eugen Iordănescu. Kyiv, 2016. P. 132–136.
 18. Yudina A. The model of motivation to success of employees from production collectives. Political and Economic Self-Constitution: Citizenship Activity and Education: Proceedings of the VI international scientific and practical seminar (June, 05th, 2018, Olsztyn, Poland). Edited by Irina Bondarevskaya, Beata Krzywosz-Rynkiewiez. Olsztyn, Poland, 2018. p. 60–64.
 19. Бездітко А.В. Навчальна програма тренінгової форми «Розвиток професійних компетенцій працівників промислових підприємств». Молодий вчений. № 12. С. 242–246.

Кафедра впроваджує активну наукову діяльність, що спрямована на підвищення кваліфікації кадрового потенціалу з метою забезпечення світових стандартів якості підготовки здобувачів вищої освіти.

Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних, міжвишівських конференціях, семінарах, мають та налагоджують зв’язки з країнами близького та далекого закордоння, публікують свої роботи у міжнародних видавництвах.

З 2010 року кафедрою двічі на рік випускається фаховий журнал «Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія», в якому містяться наукові статті співробітників, аспірантів, докторантів, магістрантів кафедри.

З 2010 року при кафедрі працює аспірантура, а з 2014 року – докторантура. У 2015 році в Університеті відкрито спеціалізовану вчену раду К 08.120.02 за спеціальністю 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти (наказ Міністерства освіти і науки України № 261 від 06.03.2015 р.), а у 2018 р. перереєстровано (наказ Міністерства освіти і науки України № 326 від 04.04.2018). Головою ради є завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор Волкова Н.П.

У 2017 році кафедра звітувала в Український інститут науково-технічної і економічної інформації за результатами виконання теми «Модернізація професійно-педагогічної освіти в Україні в умовах інтеграції до світового освітнього простору» (№ державної реєстрації 0110U000147).

 На період 2017-2022 роки зареєстровано нові науково-дослідні теми кафедри «Теоретичні та методичні засади моделювання компетентнісної професійної освіти в контексті євроінтеграції» (№ державної реєстрації 0717U004331) (керівник д.п.н., проф. Н.П. Волкова) та «Психологічний супровід особистості в умовах соціальної напруги, екологічної кризи та дестабілізації суспільно-економічного розвитку» (№ державної реєстрації 0117U00785) (керівник д.психол.н., доц. І.Г. Батраченко).

У рамках науково-дослідних тем кафедри тільки за 2017-2020 н. р. викладачами, аспірантами й докторантами кафедри опубліковано: 6 наукові статті у закордонних виданнях; 36 наукових статей у фахових вітчизняних виданнях; 13 тез доповідей у закордонних виданнях; 36 тез доповідей у вітчизняних виданнях; 4 наукові статті студентів у фахових виданнях; 136 тез доповідей студентів у виданнях університету.

Захищено докторську дисертацію Лебідь Ольги Валеріївни «Теоретичні та методичні основи формування готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління в умовах магістратури» (2018 р.).

Викладачами й аспірантами кафедри захищено 9 кандидатських дисертацій: Наход С. А. «Формування прогностичних умінь майбутніх практичних психологів засобами інтерактивних технологій» (2016 р.), Трякіна О.О. «Підготовка магістрів в галузі митної справи на засадах міжнародних професійних стандартів митників» (2015 р.), Черевко С. В. «Підготовка майбутніх учителів до застосування здоров'язбережувальних технологій у професійній діяльності» (2015 р.), Максимова Л.П. «Організаційно-педагогічні засади забезпечення якості професійної підготовки майбутніх економістів засобами інформаційно-комунікаційних технологій» (2015 р.), Мовчан Д.О. «Формування професійної компетентності магістрів права у галузі митної справи засобами дистанційного навчання» (2016 р.), Устименко Ю. С. «Підготовка майбутніх стоматологів до професійної взаємодії засобами інтерактивних методів навчання» (2016 р.), Вошколуп Г.Ю. «Формування конфліктологічної компетентності майбутніх економістів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін» (2017 р.), Жданюк А.В. «Підготовка майбутніх юристів до запобігання конфліктам у професійній діяльності» (2018 р.), Сороквашин С.В. «Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників будівельної галузі у процесі професійної підготовки» (2018 р.).

Кафедра продовжує наукову співпрацю з Придніпровським центром НАН України. Завідувач кафедри протягом п’яти років є заступником голови секції «Педагогічні науки»Придніпровського наукового центру НАН України і МОН України, О.В. Лебідь і І.В. Олійник є членами секції. Завдяки співпраці студенти й викладачі кафедри мають можливість обговорювати актуальні психолого-педагогічні проблеми з провідними фахівцями проф. О.О. Павленко (грудень 2019 р.).

До науково-дослідної діяльності кафедри активно залучаються студенти, магістранти. Щорічно кафедра проводить: міжнародну науково-практичну конференцію для студентів, магістрантів, аспірантів, науковців «Практична психологія у сучасному вимірі» Всеукраїнську студентську конференцію молодих вчених та студентів «Сучасна вища освіта: проблеми та перспективи», міжнародну науково-практичну конференцію для студентів, магістрантів, аспірантів, науковців «Сучасна вища освіта: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень». У них беруть участь студенти, магістранти, молоді науковці, представники провідних вищих навчальних закладів, установ України, Італії, Білорусії, Австрії, США, Іспанії та Узбекистану. Результати конференції друкуються у збірниках тез доповідей.

Протягом 2016-2020 рр. викладачі й студенти кафедри брали участь у спільному проєкті з кафедрою психології, педагогіки та філософії Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського «Система тренінгових занять щодо розвитку комунікативних якостей майбутніх психологів та соціальних працівників». Проведено серію тренінгів, майстер-класів. Отримані напрацювання було висвітлено у наукових публікаціях, доповідях на конференціях.

На кафедрі діє науковий студентський клуб «Сучасна іноземна мова та психологія» (сумісно з кафедрою прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов). Протягом 2017-2020 років проведено 18 засідань клубу. Студенти є активними учасниками студентських гуртків «Школа саморозвитку», «Людина в системі природничих наук». Щомісячне проведення тренінгів, студентських круглих дискусійних столів у форматі Оксфордського клубу започатковано кафедрою у 2011 році. За період з 2011 по 2020 рр. проведено 49 засідань клубу.

Тричі на рік здобувачі вищої освіти беруть активну участь у традиційних лінійках майстер-класів «Калейдоскоп соціально-психологічних напрямів», які проводять провідні соціальні працівники, психологи, психотерапевти, соціальні педагоги України; діяльності професійного клубу «Формула успіху», в рамках якого проводяться зустрічі та workshop з практиками, зокрема з випускниками минулих років. Найцікавішими заходами в рамках взаємодії з потенційними роботодавцями були зустрічі з психологами, психотерапевтами О. Ольховик, М. Реуцьким, Г. Збаранською, Т. Марченко, Ю. Проскурою, А. Сколяровою, Т. Єрмолаєвою. Студенти обговорювали питання щодо сексологічного консультування, технік нейролінгвістичного програмування (НЛП) у психологічному консультуванні, діаналітичного консультування та медіації, кризового психологічного консультування.

Микола Булгак -

Микола Булгак

Ганна Ларіонцева -

Ганна Ларіонцева

Олексiй Корса -

Олексiй Корса

Олена Кузнецова -

Олена Кузнецова

Наталія Хмельова -

Наталія Хмельова

Дар'я Абрамова -

Дар'я Абрамова

Анна Грицкова -

Анна Грицкова

Тетяна Меркулова -

Тетяна Меркулова

Тетяна Остапченко -

Тетяна Остапченко

Марина Анікеєнко -

Марина Анікеєнко

Юрій Кирпа -

Юрій Кирпа

Булгак Микола Володимирович

Булгак Микола Володимирович

Начальник відділу внутрішньої політики Дніпропетровської обласної ради


Досвід роботи:

Головний спеціаліст

З 18.07.2018 по 31.01.2019 (7 місяців)

Комунальне Підприємство Центр підтримки малого та середнього бізнесу на базі Дніпропетровської обласної ради. Основна діяльність якого є розвиток підприємницької діяльності у регіоні.

Радник Ректора Університету

24.04.2019 Булгака М.В. наказом Ректора Університету імені Альфреда Нобеля було призначено на посаду Радника Ректора з питань діяльності молодіжної політики, студентського самоврядування та молодіжних ініціатив (позаштатна посада).

Стажувався/Проходив практику:

Працівник центру пресслужби Міністерства

З 30.09.2019 по 04.10.2019 проходив стажування у Міністерстві культури, молоді та спорту України.

Працівник відділу ОДА (звернень громадян)

Проходив навчальну практику у Дніпропетровській Обласній Державній Адміністрації з 15.01.18. по 28.01.18. у відділі доступу до публічної інформації.

Освіта:

У 2019 році закінчив Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля», здобув кваліфікацію: ступінь вищої освіти Бакалавр за спеціальністю «Психологія» з відзнакою.

Навчався у Придніпровській державній академії фізичної культури і спорту за спеціальністю «Здоров’я людини» (заочна форма навчання) з 2015 року (5 курс). Середній бал успішності за результатами поточної екзаменаційної сесії – 5 балів (92,0 бали). Отримання ступеню вищої освіти Бакалавр за цією спеціальністю відбулося у травні 2020 н. р.

На цей час здобуває ступінь вищої освіти Магістр за спеціальністю «Соціальна Робота» в Університеті імені Альфреда Нобеля.

Нагороди/Відзнаки/Премії:

Стипендія Президента України Кучми Л.Д.

У зв’язку з успіхами у громадській та науковій діяльності Булгаку М.В. була призначена стипендія Благодійної організації Президентський фонд Леоніда Кучми «Україна» (рішення засідання кафедри № 19 від 20.06.2018 р.).

Топ 5 кращих студентів України

15 грудня 2018 року місто Херсон. Став лауреатом у номінації Всеукраїнського конкурсу "Кращий студент України (комплексна характеристика)". Як результат, увійшов у п’ятірку кращих студентів України.

Стипендія Міського Голови Дніпра Філатова Б.А.

У грудні 2018 р. За активну суспільну, наукову та спортивну діяльність отримав стипендію міського голови м. Дніпра Філатова Б.А.

КМСУ та чотириразовий міжнародний чемпіон з плавання

Фіналіст чемпіонату України, неодноразовий переможець і призер чемпіонатів області та міста, чотириразовий міжнародний чемпіон з плавання (Німеччина; м.Дюссельдорф 2014 р.).

Подяка Дніпропетровської Обласної Ради

1 лютого 2019 року Директором КП «Центр підтримки малого та середнього бізнесу Дніпропетровської Обласної Ради» була вручена подяка за створення Студентської Спілки Підприємців на базі Дніпропетровської Обласної Ради.

Ініціював/Заснував:

Студентська Спілка Підприємців на базі Дніпропетровської обласної ради

Засновник Студентської Спілки Підприємців на базі Дніпропетровської обласної ради. Це спільнота, яка створена для підтримки студентів, початківців реалізації своїх бізнес-проектів. У 2018 році запропонував створення даної спілки й на цей час вона вже допомогла багатьом молодим підприємцям у складанні бізнес-планів, консультуванні у фінансових, бухгалтерських та маркетингових питаннях різними досвідченими експертами у сфері бізнесу.

Міжнародний Студентський День Єднання

Як один з ініціаторів задекларував Перший Міжнародний Студентський День Єднання в Університеті імені Альфреда Нобеля (10.05.2018 р.). Та зробив Звернення від студентів Європи до ООН та інших міжнародних та регіональних організацій з закликом звернути особливу увагу на потенціал сучасної вищої освіти.
3 жовтня 2019 року виступив із закликом до Організації Об’єднаних Націй та представників державної влади, звернути особливу увагу на потенціал цього заходу.

Перший Молодіжний Конгрес 2018 – 2019

Ініціатор та головний організатор проведення заходу - «Перший Молодіжний Конгрес 2018 - 2019», на тему: «Регіональні проблеми вирішує молодь». Співорганізатори заходу: Молодіжна Рада Дніпра; Українська Асоціація Студентів. У зв’язку з активізацією молодіжного потенціалу на цьому заході до нього долучились Голова та депутати Дніпропетровської обласної ради, а також представники Дніпровської міської ради.

Кращі соціальні проєкти розглядали на засіданні обласної комісії з питань будівництва та доброустрою.

Очолював:

Студентський Парламент Університету ім. Альфреда Нобеля

Президент Студентського Парламенту ЗВО Університету імені Альфреда Нобеля 2018-2019 років. За час мого перебування на цій посаді, самоврядування досягло успіхів як у внутрішній (встановлення демократичної форми правління, значне підвищення актуальності Студентського Парламенту, сприяло становленню рекорду чисельності активістів за всю історію самоврядування університету.), та зовнішній політиках (Парламент виборов членство у масштабній Всеукраїнській організації – Українська Асоціація Студентів, активісти здобули перше місце в онлайн-голосуванні у змаганні серед студентських самоврядувань «Битва за ВИШ 2018»). Як наслідок, відбулося удосконалення структури та функцій органу студентського самоврядування цього ЗВО, завдяки чому цей ОСС визнали одним з найкращих у Дніпрі.

Студентська Спілка Підприємців

26.10.2018 р. На черговій зустрічі ССП одноголосним рішенням, мене було призначено – Головою Студентської Спілки Підприємців на базі Дніпропетровської обласної ради. За рік керівництва ця організація була визнана депутатами обласної ради та представниками інших органів місцевого самоврядування.

Додаткова інформація

Має досягнення у науковій діяльності – зокрема під час 8 Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Практична психологія у сучасному вимірі» (30.03.2017 р.), була зроблена доповідь, де розглядалося питання про прояви брехні в ЗМІ. У 9-й міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і науковців (29.03.2018 р.) висвітлив проблему ЗМІ та політичний вплив на маси. На наступній міжнародній конференції Булгак М.В. привернув увагу до проблеми впливу політичного іміджу кандидатів на свідомий вибір електорату та важливість PR технологій у передвиборчій кампанії. Тези доповідей опубліковані в університетських збірниках. Також брав участь у восьмій Всеукраїнській конференції з Позитивної психотерапії.

Є патріотом своєї держави, у 2016 р. з нагоди дворіччя Революції Гідності презентував свій короткометражний фільм про Євромайдан. У 2015-2016 рр. брав участь у підтримці бійців 25-ої окремої Дніпровської повітряно-десантної бригади.

Учасник Міжнародного Молодіжного проєкту U-Report від ООН та Всеукраїнського форуму молодіжних ініціатив «Платформа нових можливостей», місто Харків 2018 р. У 2019 та 2018 роках, брав участь у міському турнірі «Битва за Виш». Член Молодіжної Ради Дніпра 2018.

Олексiй Корса

Олексiй Корса


Керiвник персоналом (Mistrz Zmianowy) фірма TARCZYNSKI S.A. (Trzebnica, Polska)

Ларіонцева Ганна Олегівна

Ларіонцева Ганна Олегівна


Магістр психології, дитячий, сімейний психолог, арт-терапевт, коуч, сертифікований навчальний тренер курсів по арт-терапії та роботі з метафоричними асоціативними картами.

Автор колод МАК, автор збірника по досягненню цілей.

Телефон: 098-706-95-14

Олексiй Корса

Олексiй Корса


Керiвник персоналом (Mistrz Zmianowy) фірма TARCZYNSKI S.A. (Trzebnica, Polska)

Наталія Хмельова

Наталія Хмельова


Психолог, практикуючий у галузі транзактного аналізу, автор і ведуча психологічних ігор «Схованка емоцій» і «Зустріч з собою».

Привет!

Меня зовут Наталья и я рада быть причастна к истории Университета имени Альфреда Нобеля.

Нет, я не стояла у его истоков и не открывала наш университет. Но я открывала себя и свою историю в нем. 

Однажды я выбрала этот ЗВО по отзывам в Google и не ошиблась. Потому что именно здесь я обрела профессию и поняла, кто я. Теперь и обо мне ищут отзывы в сети.

Сейчас я – психолог, практикующий в области Транзактного анализа, автор и ведущая психологических игр «Тайник эмоций» и «Встреча с собой». Моя основная деятельность – индивидуальная терапия и психологические игры для групп.

Я желаю тебе, дорогой друг, такого же успешного будущего. Чтобы твой диплом воплотился в профессии, в людях, с которыми ты соприкоснешься, и продолжился в самых добрых словах о тебе и твоей компетенции. 

Своё будущее ты творишь прямо сейчас!

С ув., Хмелёва Наталья

тел. +380502298477

e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Instagram @khmelyova.psy

Абрамова Дар'я Василівна

Абрамова Дар'я Василівна


Магістр психології, випуск 2020.

Hr-manager в ресторанній компанії FoxyGroup.

"Свою роботу обожнюю, а знання психології чудово виручають в різних робочих моментах".

Анна Грицкова

Анна Грицкова


Магістр психології, практикуючий дитячий психолог, арттерапевт.

Робота спрямована на:

- психодіагностику розвитку дітей раннього та дошкільного віку.

- корекційні й розвивальні заняття з дітьми.

- консультації з питань дитячо-батьківських відносин.

тел. 0964431256

e- mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Instagram @psiholog_alexandrovna

Меркулова Тетяна Станіславівна

Меркулова Тетяна Станіславівна


Я закінчила факультет психології у 2020 році й для мене бути психологом значить навчитися усвідомлено підходити до всіх сфер свого життя і подій в ньому, а так само навчити цього моїх клієнтів.

Спасибі Університету імені Альфреда Нобеля за те, що зібрав чудову команду викладачів завдяки яким я побачила, що вчитися можна цікаво і з задоволенням (це моя друга вища освіта, так що є з чим порівнювати).

Зараз я працюю сімейним психологом, мої клієнти — дорослі, діти та сім'ї.

Буду рада відповісти на ваші запитання.

тел. 098 750 89 07

instagram _tatiana_merkulova

Остапченко Тетяна Сергіївна

Остапченко Тетяна Сергіївна


Магістр психології, випуск 2020 року, спеціалізація — гіпнотерапевт.

Працюю в темі сімейної психології, а так само:

- з образами,

- різними страхами / фобіями: страх собак, висоти, замкнутого або відкритого простору, води, комах, хвороб, панічні атаки і т.д.;

- «вінець безшлюбності», тобто проблеми, через які не виходить побудувати відносини: страх перед протилежною статтю, страх невдачі при знайомстві, страх відкидання або, навпаки, страх привернути увагу;

- негативні грошові сценарії;

- сексуальні страхи;

- почуття провини.

Консультую в кабінеті та в онлайні.

Веду свій блог в інстаграмі @tostaphenko

Марина Анікеєнко

Марина Анікеєнко


Психотерапевт в методі ППТ, організатор і ведуча жіночої спільноти, практик ТА, PHD student.

 • Допомога у вирішенні сімейних конфліктів, супровід у період розлучення, консультування з приводу виховання дітей.
 • Становлення самостійної особистості, самодослідження, розвиток самоцінності.
 • Навчання навичкам саморегуляції та самодопомоги.

Кирпа Юрій Петрович

Кирпа Юрій Петрович


Рік випуску - 2017.

Спеціальність - психологія.

Психолог-поліграфолог (Дніпро).

Олена Кузнецова

Олена Кузнецова


Моя історія успіху.

Я багато знаю про те як бути турботливою мамою, люблячою дружиною і шанобливою донькою для батьків.

А життя — це метаморфоза, яку неможливо передбачити. Можна тільки заворожено стежити за її рухами та захоплюватися витонченістю поворотів долі.

З народженням дітей в нашій родині щастя і радість стали звичними для нас. Але прийшов момент, коли почалися розбіжності у вихованні. І ми вирішили вчитися у досвідчених, досвідчених фахівців. Курси, семінари, тренінги по вихованню перейшли в захоплення психологією. І народилося сильне бажання стати професійним психологом.

Коли в голові виникає чітка ідея, в житті починають відбуватися чудеса! З'являються різні способи втілення ідей; тільки вибирай і роби!

І бажання зануритися з інтересом в навчання в університеті імені Альфреда Нобеля — перемогло.

З природною мені жадібністю я поглинала всю інформацію, яку нам давали на лекціях. Я була допитливою студенткою, навіть настирливою в питаннях і категоричною в судженнях.

Після закінчення курсу, здавалося, що життя перевернулося. Начебто все стало на свої місця. Було дивно, як я до цього жила? А найважливіше — я стала сама собою.

Звичайно ж, моїй трансформації ще посприяли два роки особистої обов'язкової терапії після закінчення навчання, і консультації у супервізора. А так же підвищення кваліфікації тренера в Інституті спорту, навчання спортивної психології у Тиунової О.В. в напрямку: «Психодіагностика в спорті: планування, організація, обробка даних і інтерпретація результатів», «Індивідуальне консультування спортсменів», «Особиста ефективність спортивного психолога» участь в міжнародних конференціях, проходження курсу коученгової програми Елізабет Альдер з Відня в НаУКМА м.Київ та навчання гештальттерапії в МІГІС.

Мені складно зупинятися на досягнутому. Зупинка розвитку веде до тимчасової довгострокової перерви, що згубно впливає на досягнення результату.

Для мене важливо намітити нову мету, перш ніж закінчиться попередня.

Коли я так мислю, події самі приходять в моє життя, і доводиться робити черговий вибір.

Зараз я магістр Національного Університету фізичного виховання і спорту м.Києва. Не за горами аспірантура. Плани є, і в цьому моє життя.

Мої діти спортсмени, чемпіони України та призери Європейських турнірів в тхеквондо ВТФ і мені треба було стати спортсменкою, і суддею в тхеквондо в розділі показу техніки пумсе, щоб зрозуміти стан людини в перемозі й досягненнях.

Щороку змагання по 9 разів на рік. Як місцеві чемпіонати по країні, так і Європейські турніри в різних країнах. Я веду консультації зі спортсменами й батьками, розробляю рекомендації тренерам про методи використання психології в спорті. Активно веду онлайн навчальні марафони, організовую конкурси для дітей — все це в компетенції моєї професії.

Зараз люди шукають формулу успіху. Моя формула: пекуче бажання певної мети + усвідомлення своїх ресурсів + обов'язкове впровадження пройденого матеріалу в життя + аналіз результату своєї роботи.

Мені давали різні поради й висловлювання з приводу освіти в Університеті імені Альфреда Нобеля. І тепер я ще раз хочу сказати, що дуже вдячна викладачам цього ВНЗ!

Адже кожен з них віддав свою частинку знань, поділився своїм досвідом і вніс свій внесок у формування нового професіонала.

З мого боку потрібно було тільки бажання брати ці знання і набувати нових навичок, використовуючи надану інформацію.

І це історія не про простий успіх, а полягає в самозабутній праці й захопленні від цікавої роботи.

Ваш спортивний психолог — Кузнецова Олена.

Партнери-заклади вищої світи

Вища школа економіки та інформатики м. Краків, Польща, https://podyplomowe.wsei.edu.pl/

Вища школа менеджменту і охорони праці, м. Катовіце, Польща, https://www.navchannya-v-yevropi.studies-in-europe.eu/s/3561/74969-Universiteti/124-Visa-Skola-Menedzmentu-Ohoroni-Praci-v-Katovicah.htm

Педагогічний університет ім. Комісії Національної Освіти м. Краків, Польща https://proekt-obk.com/university/pedagogichnij-universitet-u-krakovi

Higher School of Social and Economic, м. Пшеворськ, Польща, https://www.studies-in-europe.eu/s/3303/68671-Studies-in-Europe/3598-Higher-Social-Economics-School-in-Przeworsk.htm

Університет «HUMANITAS», м. Сосновець, Польща, https://www.humanitas.edu.pl/

Педагогічний коледж імені Гордона (Хайфа, Ізраїль), http://www.gordon.ac.il

Національний університет біоресурсів і природокористування України, кафедра іноземної філології і перекладу, https://nubip.edu.ua/node/6244

Бердянський державний педагогічний університет, кафедра педагогіки, http://bdpu.org/faculties/fppom/structure-fppom/kaf-pedagogiky/

Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, кафедра мовної підготовки, педагогіки та психології, https://mp.kname.edu.ua/

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка, кафедра психології http://ped.pnpu.edu.ua/index.php/psychology/

Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка, кафедра загальної педагогіки та дошкільної освіти, http://dspu.edu.ua/sgf/?page_id=52

Українська інженерно-педагогічна академія, кафедра креативної педагогіки і інтелектуальної власності, http://kpis.uipa.edu.ua/, кафедра педагогіки, методики та менеджменту освіти, http://pmpn.uipa.edu.ua/?page_id=165&lang=uk

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, Навчально-науковий інститут педагогіки і психології, https://ipp.sspu.sumy.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=43

Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського, Факультет права, гуманітарних і соціальних наук, http://www.kdu.edu.ua/new/fakultet_uf.php

Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, http://hnpu.edu.ua/

Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, https://cdu.edu.ua/

Запорізький національний університет, факультет соціальної педагогіки та психології, https://www.znu.edu.ua/ukr/university/departments/spp

Класичний приватний університет, м. Запоріжжя, http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/node/71

ДНЗ Дніпровський транспортно-економічний коледж, https://dtrek.dp.ua/

ПВНЗ Академія рекреаційних технологій і права, artip.lutsk.ua

Партнери-заклади професійно-технічної і загальної середньої освіти

 1. Державний навчальний заклад «Дніпровський транспортно-економічний коледж». URL: https://dtrek.dp.ua/
 2. Комунальний заклад освіти «Міський дитячий будинок № 1» Дніпровської міської ради. URL: https://ring.org.ua/edr/uk/company/24996843
 3. Комунальний заклад освіти «Навчально-виховний комплекс № 12 «Загальноосвітній навчальний заклад І ступеня – гімназія» Дніпровської міської ради. URL: http://gymnasiumdp.ua/
 4. Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа № 39» Дніпровської міської ради. URL: https://school39.klasna.com/

Партнери-центри соціальних служб

 1. Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпрі ради. URL: https://opendatabot.ua/c/24443653
 2. Верхньодніпровський районним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. URL: https://ring.org.ua/edr/uk/company/23926674
 3. Кам’янський міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. URL: http://kam.gov.ua/upravlinnya_sotsialnoi_politiki/pidporyadkovani_pidpriemstva/kam_yanskiy_miskiy_tsentr_sotsialnikh_sluzhb_dlya_sim_i_ditey_ta_molodi
 4. Дніпропетровським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. URL: https://dniprorada.gov.ua/uk/page/dniprovskij-miskij-centr-socialnih-sluzhb-dlya-simi-ditej-ta-molodi
 5. Дніпропетровським обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. URL: https://opendatabot.ua/c/23024954
 6. Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Соборної районної у місті Дніпро ради. URL: https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/24610683/
 7. Жовтоводським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. URL: http://zhv.gov.ua/zhovtovodskij-miskij-centr-socialnix-sluzhb-dlya-sim%D1%97-ditej-ta-molodi/
 8. Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Індустріальної районної у місті Дніпро ради. URL: http://indrada.gov.ua/centr-socialnix-sluzhb-dlya-sim%D1%97-ditej-ta-molodi-industrialno%D1%97-rajonno%D1%97-u-misti-radi/
 9. Павлоградським районним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. URL: https://clarity-project.info/edr/23076193
 10. Синельниківським районним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. URL: https://clarity-project.info/edr/23066355

Партнери-організації

 1. Благодійна організація «Благодійний фонд «МААЛЄ». URL: https://ring.org.ua/edr/uk/company/26508730
 2. Громадська організація «Кристал Сенс». URL: https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/42037221/
 3. Національно-методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області. URL: https://nmc-pto.dp.ua/
 4. Приватне підприємство позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Дитячий оздоровчий табір «Аврора». URL: https://ring.org.ua/edr/uk/company/31793187
 5. Товариство з обмеженою відповідальністю «Наркологічний центр «Шанс Плюс». URL: https://clarity-project.info/edr/42752090
 6. Управління зовнішньоекономічної діяльності Дніпропетровської обласної державної адміністрації. URL: https://adm.dp.gov.ua/dniprooda/pro-oda/departamenti-ta-upravlinnya/upravlinnya-zovnishnoekonomichnoyi-diyalnosti
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
[/toggle]

24 жовтня 2020

Вітаємо з отриманням міжнародного сертифіката професійного коуча статусу РСС

17 жовтня 2020

1-ша Міжнародна конференція з історії, теорії та методології навчання (ICHTML)

29 вересня 2020

Щиро вітаємо з успішним проходженням Міжнародного стажування!

14 квітня 2020

Науково-методичний семінар за темою "Фандрайзинг в освіті: від ідеї до реалізації некомерційного проєкту"

6 квітня 2020 року відбулась конференція-консультація онлайн для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктора філософії за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) на тему: «Використання методів математичної статистики в експериментальних педагогічних дослідженнях».

Заняття проводив Прошкін Володимир Вадимович, професор кафедри комп'ютерних наук і математики факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, науковий керівник здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктора філософії за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) Університету імені Альфреда Нобеля.


21 листопада 2019

Проведено виїзне практичне заняття зі студентами спеціальності «Соціальна робота»

20 листопада 2019

Вітаємо студентку університету з високими досягненнями у спорті!

19 листопада 2019

Калейдоскоп психологічних напрямків

Волкова Наталія Павлівна

Завідувач

 • +38 (0562) 31-24-78
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Гаркуша Інесса Вікторівна

Заступник завідувача

 • +38 (0562) 31-24-74
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Лебідь Ольга Валеріївна

Заступник завідувача

 • +38 (0562) 31-24-74
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ніколаєва Ірина Володимирівна

Фахівець

 • +38 (0562) 31-24-74
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

school and education

Гаряча лінія

0-800-75-51-57