Логотіп університета імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

0-800-75-51-57

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Кафедра інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи

Кафедру було створено у січні 2007 р. Попит на навчання за напрямами підготовки „Психологія” та "Соціальна робота" зумовлений потребою в кваліфікованих фахівцях, які можуть працювати у сферах бізнесу, освіти, медицини, соціальної допомоги і володіють сучасними психологічними знаннями, новітніми методами психологічної діагностики, психопрофілактики та психокорекції. 

На кафедрі працюють освічені викладачі, які поєднують викладацьку, наукову та практичну діяльність.

Наталія Волкова - Завідувач кафедри

Наталія Волкова

Завідувач кафедри

Ольга Лебідь - Заступник завідувача

Ольга Лебідь

Заступник завідувача

Інеса Гаркуша - Заступник завідувача

Інеса Гаркуша

Заступник завідувача

Станіслав Сапожников - Професор

Станіслав Сапожников

Професор

Іван Батраченко - Професор

Іван Батраченко

Професор

Вікторія Бикова - Доцент

Вікторія Бикова

Доцент

Ганна Вошколуп - Викладач

Ганна Вошколуп

Викладач

Ольга Дніпрова - Доцент

Ольга Дніпрова

Доцент

Ірина Олійник - Доцент

Ірина Олійник

Доцент

Олена Карапетрова - Доцент

Олена Карапетрова

Доцент

Волкова Наталія Павлівна

Волкова Наталія Павлівна

Доктор педагогічних наук, професор


Наукометрика

Профіль науковця Профіль науковця Профіль науковця

Біографія

Народилася 29 травня 1959 року в м. Кривий Ріг (Дніпропетровська область)

1979 р.

вихователь школи-інтернату № 1 м. Кривого Рогу.

1981 р.

закінчила фізико-математичний факультет Криворізького державного педагогічного інституту за спеціальністю: учитель математики і фізики

1980 р.

вчитель математики спочатку у середній школі № 24, а потім – у середній школі № 60 м. Кривого Рога

1989 р.

захистила кандидатську дисертацію на тему “Формування професійно-педагогічної спрямованості учнів педагогічних класів середніх загальноосвітніх шкіл” за спеціальністю – 13.00.01 – теорія і історія педагогіки

1989 р.

викладач, старший викладач, потім доцент і згодом професор кафедри педагогіки Дніпропетровського (нині Дніпровського) національного університету ім. Олеся Гончара

1993 р.

присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки

2006 р.

захистила докторську дисертацію “Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх учителів до професійно-педагогічної комунікації” за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

2008 р.

присвоєно вчене звання професора кафедри педагогіки

2009 р. по теперішній час

завідувач кафедри загальної та соціальної педагогіки, завідувач кафедри педагогіки та психології ВНЗ “Університет імені Альфреда Нобеля„

Викладацька діяльність

Навчальні дисципліни:

 • Інноваційні технології навчання
 • Педагогіка
 • Педагогіка та психологія вищої школи
 • Педагогічна майстерність викладача закладу вищої освіти
 • Педагогічні технології в сучасній вищій школі
 • Психологія педагогічної діяльності викладача закладу вищої освіти
 • Технологія апробації та презентації результатів дисертаційного дослідження

Наукова діяльність

Має у науковому доробку 4 монографії (у тому числі 2 закордонні), 2 підручники з грифом МОН України, 3 навчальні посібники з грифом МОН України, 13 навчальних та практичних посібників, 7 статей у наукових виданнях, що індексуються Scopus, 1 стаття у науковому виданні, що індексується Web of Science, 1 авторське свідоцтво, статті у провідних українських та закордонних фахових виданнях – усього понад 150 наукових праць за основним напрямом наукової діяльності.

Основні наукові праці:

 1. Волкова Н.П. Професійно-педагогічна комунікація: теорія, технологія, практика: Монографія. Д. : Вид-во ДНУ, 2005. 304 с.
 2. Волкова Н.П. Професійно-педагогічна комунікація : навч. посіб. К. : ВЦ “Академія”, 2006. 256 с.
 3. Волкова Н.П. Педагогіка : навч. посіб. Вид. 4-те, стер., доп. К. : Академвидав, 2012. 616 с.
 4. Волкова Н.П., Тарнапольський О.Б. Моделювання професійної діяльності у викладанні навчальних дисциплін у вишах : монографія. Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013. 228 с.
 5. ТарнапольськийО.Б., Кожушко С.П., Волкова Н.П. та ін. Педагогічні справи : підруч. з англ. мов. : Книга для викладача. Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда, 2015. 136 с.
 6. ТарнапольськийО.Б., Кожушко С.П., Волкова Н.П. та ін. Педагогічні справи. Підручник з англійської мови для студентів педагогічних спеціальностей: Книга для студентів і Робочий зошит. Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда, 2015. 328 с.
 7. Волкова Н.П. Інтерактивні технології навчання у вищій школі : навч.-метод. посіб. Дніпро : Університет імені Альфреда Нобеля, 2018. 360 с.
 8. Волкова Н.П., Пугач В.Б. К вопросу о целях, содержании образовательной программы подготовки магистров специальности 073 “Менеджмент”. East European Scientific Journal Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. №10 (14). Vol. 4. С. 8–10.
 9. Волкова Н.П. Засоби стимулювання та мотивації творчої діяльності студентів. Вісн. Ун-ту імені Альфреда Нобеля. Сер.: Педагогіка і психологія. Педагогічні науки : наук. журн. / Ун-т ім. А. Нобеля. Дніпро, 2017. № 1 (13). С. 161–169. (Ulrich’s Periodicals Directory, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus, Google Scholar).
 10. Волкова Н.П. Інтерактивні технології як засоби формування особистості конкурентоздатного фахівця. Scientific issue of knowledge, education, law, management. № 3 (19). 2017. С. 268–282. (Index Copernicus, Academic resource index).
 11. Волкова Н.П., Лебідь О.В. Готовність керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління: структурно-компонентний аналіз. European vector of contemporary psychology, pedagogy and social sciences : the experience of Ukraine and Republic of Poland : сol. monogr. Vol. 1. Sandomierz : Izdevnieciba ‘Baltija Publishing’, 2018, рр. 73–92.
 12. Волкова Н.П., ГавядаВ.В. До питання про результати моніторингу якості організації самостійної роботи студентів. Вісн. Ун-ту імені Альфреда Нобеля. Сер. : Педагогіка і психологія. Педагогічні науки : наук. журн. / Ун-т ім. А. Нобеля. Дніпро, 2018. № 2 (16). С. 170–176. (Ulrich’s Periodicals Directory, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus, РИНЦ, Google Scholar).
 13. Volkova Nataliia P., Rizun Nina O., Nehrey Maryna V. Data science: opportunities to transform education. Proceedings of the 6th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2018). Kryvyi Rih, Ukraine, December 21, 2018. 48–73. (Scopus).
 14. Volkova Nataliia P., Prykhodko Alona M., Rezvan Oksana O., Tolmachev Stanislav T. Use of Web 2.0 technology tool – educational blog – in the system of foreign language teaching. Proceedings of the 6th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2018). Kryvyi Rih, Ukraine, December 21, 2018. 256–265. (Scopus).
 15. Volkova Nataliia P., Tokarieva Anastasiia V., Harkusha Inesa V., Soloviev Vladimir N. Educational digital games: models and implementation. Proceedings of the 6th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2018). Kryvyi Rih, Ukraine, December 21, 2018. 74–89. (Scopus).
 16. Волкова Н.П. Конфлікти у педагогічному колективі закладу вищої освіти: причини виникнення та шляхи запобігання. Вісн. Ун-ту імені Альфреда Нобеля. Сер. : Педагогіка і психологія. Педагогічні науки : наук. журн. / Ун-т ім. А. Нобеля. Дніпро, 2019. №1 (17). С. 113–(Ulrich’s Periodicals Directory, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus, РИНЦ, Google Scholar).
 17. Volkova N.P., Kozhushko S.P., Verchenko L.S.Students Creativity Development: Motivation and Stimulation. Theory and practice of introduction of competence approach to higher education in Ukraine : monograph / edit. S. T. Zolotukhina, M. Trubavina. Vienna : Premier Publishing, 2019. Р. 294–304.
 18. Volkova N.P., Triakina O.O., Pavlenko O.O., Kassim D.A. Usage of E-learning Tools in Self-education of Government Officers Involved in Global Trade Activities. Педагогiка вищої та середньої школи: Зб. наук. праць. Вип. 51. Кривий Ріг, 2018. С.224– (Scopus).
 19. Волкова Н.П., Верченко Л.С. Розвиток соціально-комунікативної компетентності майбутніх викладачів вишу засобами веб-орієнтованих технологій. Інформаційні технології і засоби навчання, 2019, Том 70, No2. С. 194– (Web of sсience).
 20. Volkova Nataliia P., Tarnopolsky, Oleg B., Olyinik, Irina V. The individual style of speech of teachers from higher education institutions as an indicator of pedagogical professionalism. Revista Espacios digital. Vol. 40 (Number 17) Year 2019. Page 20. ISSN: 0798 1015 http://www.revistaespacios.com/a19v40n17/19401720.html (Scopus).

Науково-громадська діяльність

 1. Член спеціалізованої вченої ради зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка (2007 р. – по цей час).
 2. Член спеціалізованої вченої ради зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти в Класичному приватному університеті (2008–2015 рр.).
 3. Голова спеціалізованої вченої ради К 08.120.02 зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (ВНЗ “Університет імені Альфреда Нобеля”) (2015 р. – по цей час).
 4. Заступник головного редактора фахового журналу “Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія “Педагогіка і психологія” “Педагогічні науки”.
 5. Член редколегії фахового видання “Вісник Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського. Серія “Педагогічні науки”.
 6. Заступник голови секції “Педагогічні науки” Придніпровського наукового центру НАН України і МОН України.
 7. Член науково-методичної підкомісії зі спеціальності 015 Професійна освіта(за спеціалізаціями) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.
 8. Організатор міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій (“Практична психологія у сучасному вимірі”, “Сучасна вища освіта: проблеми та перспективи”, “Сучасні соціально-економічні системи та проблеми освітології”).
 9. Участник проєктів: “WPL_BS_Economics and management of educational system and processes” (Педагогічний університет Кракова, Польща), програми BA (Hons) in International Management, яка валідована Університетом Уельсу Трініті Сент Девід, UK.
 10. Організатор численних науково-методичних семінарів, семінарів-тренінгів, майстер-класів для викладачів закладів вищої освіти Дніпропетровського регіону.
 11. Науковий керівник науково-дослідних тем: “Модернізація професійно-педагогічної освіти в Україні в умовах інтеграції до світового освітнього простору” (№державної реєстрації 0112U002287) (2012–2017 рр.), “Теоретичні та методичні засади моделювання компетентнісної професійної освіти в контексті євроінтеграції” (№ державної реєстрації 0117000784) (2017–2022 рр.).

Олійник Ірина Вікторівна

Олійник Ірина Вікторівна

Кандидат педагогічних наук, доцент


Наукометрика

Профіль науковця Профіль науковця Профіль науковця

Профіль науковця Профіль науковця Профіль науковця

Біографія

Народилася в 1983 році в Глухові (Сумська область)

2005 р.

закінчила Глухівський Національний державний педагогічний університет ім. О. Довженка та отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література”, здобувши кваліфікацію вчителя української мови і літератури, зарубіжної літератури та українознавства

2013 р.

захистила кандидатську дисертацію в Державному вищому навчальному закладі “Донбаський державний педагогічний університет” на тему “Формування у майбутніх соціальних педагогів готовності до роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування” (присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.05 – “Соціальна педагогіка”)

2013 р.

викладач педагогічних та соціально-педагогічних дисциплін кафедри педагогіки та психології, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

2014 р.

закінчила магістратуру в Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля та отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Управління навчальним закладом” та здобула кваліфікацію магістра з управління навчальним закладом, керівника підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання)

2014 р.

старший викладач кафедри загальної та соціальної педагогіки по контракту

2015 р.

доцент кафедри педагогіки та психології

2016 р.

отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Психологія” навчаючись за бакалаврською програмою в Університеті імені Альфреда Нобеля й здобула кваліфікацію бакалавра з психології

2018 р.

закінчила магістратуру в Університеті імені Альфреда Нобеля та отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Психологія” та здобула кваліфікацію магістра з психології

2019 р.

закінчила магістратуру в Університеті імені Альфреда Нобеля та отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Філологія. Переклад” та здобула кваліфікацію магістра. Професійна кваліфікація: магістр філології, перекладач з англійської та російської мов, викладач

2020 р.

отримала диплом доцента кафедри педагогіки та психології ВНЗ “Університет імені Альфреда Нобеля”.

Викладацька діяльність

Навчальні дисципліни:

 • Методи та організація наукових досліджень в соціальній роботі
 • Соціальна психологія
 • Технології соціальної роботи
 • Соціальна робота в сфері освіти
 • Професійна майстерність соціального працівника
 • Соціальна робота з сім’єю
 • Соціальна робота з різними категоріями клієнтів

Наукова діяльність

Є автором понад 90 публікацій, із них – 1 навчальний посібник “Соціально-педагогічна робота з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування”, 1 навчально-методичний посібник “Педагогічна практика: програма та методика реалізації”, 65 наукових (у тому числі 27 у фахових виданнях, 2 – у міжнародних фахових виданнях) та 22 навчально-методичного характеру.

Основні наукові праці:

 1. Олійник І.В. Педагогічна практика: програма та методика реалізації: навчально-методичний посібник. Дніпро : Університет імені Альфреда Нобеля, 2019. 136 с.
 2. Олійник І.В. Компетентнісний підхід як основа професійної підготовки майбутніх викладачів вищої школи. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія “Педагогіка і психологія”. Педагогічні науки. № 2 (10). 2015. С. 170–176.
 3. Олійник І.В. Щодо визначення сутності конструкту “педагогічна майстерність” у науково-педагогічній літературі. Людинознавчі студії : зб. наук. пр. Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія “Педагогіка”. Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. Випуск 4/36. С. 197–207.
 4. Олійник І.В. Причини виникнення та профілактика синдрому професійного вигорання у педагогів. Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія “Педагогіка і психологія”. Педагогічні науки. № 1 (13). 2017. С. 118–126.
 5. Олійник І.В. Використання інтерактивних технологій у процесі формування дослідницької компетентності майбутніх докторів філософії в умовах магістратури. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Випуск 1 (36). 2018. С. 59–66.
 6. Олійник І.В. Використання фреймової технології у процесі формування дослідницької компетентності у майбутніх докторів філософії в умовах аспірантури. Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія “Педагогіка і психологія”. Педагогічні науки. № 1 (15). 2018. C. 175–180.
 7. Volkova Nataliia P., Tarnopolsky, Oleg B., Olyinik, Irina V. The individual style of speech of teachers from higher education institutions as an indicator of pedagogical professionalism. Revista Espacios digital. Vol. 40 (Number 17) Year 2019. Page 20. ISSN: 0798 1015 http://www.revistaespacios.com/a19v40n17/19401720.html (Scopus).
 8. Олійник І.В. Використання коучинг-технології у процесі формування дослідницької компетентності у майбутніх докторів філософії в умовах аспірантури. Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія “Педагогіка і психологія”. Педагогічні науки. №1 (17). С. 158–169.

Науково-громадська діяльність

 1. Член Придніпровського наукового центру НАН України (секція “Педагогічні науки”).
 2. Член Асоціації політичних психологів України.
 3. Член редакційної колегії фахового журналу “Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія “Педагогіка і психологія” “Педагогічні науки” (відповідальний секретар).

Гаркуша Інеса Вікторівна

Гаркуша Інеса Вікторівна

Кандидат наук з соціальних комунікацій (доктор філософії (PhD) зі спеціальності 27.00.01 “Теорія та історія соціальних комунікацій”)


Наукометрика

Профіль науковця Профіль науковця Профіль науковця

Біографія

1996 р.

закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю “Практична психологія”, було присвоєно кваліфікацію: “психолог-практик-викладач”.

2002 р.

закінчила аспірантуру Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара за спеціальністю “Педагогіка та психологія”

2002 – 2007 рр.

викладач-психолог кафедри організації управління ЗМІ та реклами факультету ФСЗМК; за сумісництвом ‒ кафедра педагогіки та психології факультету психології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

2007 р.

закінчила ГУ “Запорізький інститут державного та муніципального управління”, спеціальність “Педагогіка вищої школи”, кваліфікація “магістр з педагогіки вищої школи”

2007 – 2016 рр.

старший викладач кафедри соціальної психології та психології управління, факультет психології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

2014 р.

отримала свідоцтво Міжнародного інституту соціального та психологічного здоров’я з організації психологічного консультування за програмою “Практика надання психологічної допомоги”

2015 р.

захистила кандидатську дисертацію за темою “Формування риторичної культури майбутніх фахівців з реклами у процесі професійної підготовки” (27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій: “Професіологічні аспекти підготовки кадрів для сфери соціальних комунікацій”), присвоєно ступень, кандидат наук із соціальних комунікацій (доктора філософії зі спеціальності 27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій)

2016 р.

доцент кафедри педагогіки та психології ВНЗ “Університет імені Альфреда Нобеля”

2019 р.

отримала диплом доцента кафедри педагогіки та психології

Викладацька діяльність

Навчальні дисципліни:

 • Психологія переговорного процесу
 • Психологія переговорів у кризових ситуаціях
 • Риторика (неориторика)
 • Психологія масових комунікацій
 • Комунікативна компетентність фахівця
 • Методика викладання судово-психологічної експертизи в різних галузях психології
 • Основи сімейного консультування
 • Практична психологія у соціальній роботі

Наукова діяльність

Є автором понад 100 публікацій, з яких: 3 навчальних посібника, 3 підручники («Риторична культура мовлення менеджерів», «Риторична культура мовлення сучасного фахівця-психолога» та «Вступ до спеціальності «Дефектологія»» (у співавторстві); методичні рекомендації до вивчення курсу «Техніка і технологія галузі. Конфліктологія та переговорний процес», 1 колективна монографія, 30 статей у наукових фахових виданнях, з яких 9 статей у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз.

Основні наукові праці:

 1. Гаркуша І.В., Кайко В.І. Принципи та підходи формування риторичної культури майбутніх фахівців-психологів. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Перяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Додаток 3 до Вип.36, Том 1 (17): Тематичний випуск «Міжнародні Челпановскі психолого-педагогічні читання» (у рамках VI Міжнародного фестивалю «Світ Психології»). К. : Гнозис, 2016 р. С. 115–124.
 2. Гаркуша І.В., Кравець р.Е. До формування культури мовлення особистості психолога-практика. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. 2017. № 1 (13). С. 170–175.
 3. Гаркуша І.В., Кайко В.І. Формування системи мотивів та мотиваційного профілю співробітників у сучасній науці. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. 2017. № 2 (14). С. 148–155.
 4. Volkova Nataliia P., Tokarieva Anastasiia V., Harkusha Inesa V., Soloviev Vladimir N. Educational digital games: models and implementation. Proceedings of the 6th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2018). Kryvyi Rih, Ukraine, December 21, 2018. 74–89. (Scopus).
 5. Гаркуша І.В. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Техніка і технологія галузі. Конфліктологія та переговорний процес» : метод. реком. Д. : РВВ ДНУ, 2007. 24 с.
 6. Гаркуша І.В. Риторична культура мовлення менеджерів : навч. посіб. Д. : РВВ ДНУ, 2008. 88 с.
 7. Волкова Н.П., Гаркуша І.В. Вступ до спеціальності «Дефектологія». Д. : Видавництво «ЧП Федорченко», 2009. 36 с.
 8. Гаркуша І.В. Риторична культура мовлення сучасного фахівця-психолога : навч. посіб. Дніпро : Університет імені Альфреда Нобеля, 2019. 144 с.

Науково-громадська діяльність

 1. Надання соціальної та психологічної допомоги пораненим бійцям в зоні АТО, переселенцям з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей, Криму. Є постійним практикуючим психологом лав ЗСУ.
 2. Член Асоціації політичних психологів України.

Міжнародне стажування

 1. Certificate of Completion in the joined project of Maple Hope Foundation (Vancouver, Canada) and International Association for Support of Ukraine (Kyiv, Ukraine) I`ve Returned. Training Seminar of Post Traumatic Stress Disorder (PTSD), Complex PTSD, Co-morbid Problems, and Principles of Trauma Treatment (80+hours).
 2. Geobit-Pangea featuring AGH University of Science and Technology, Jagiellonian University in Krakow, Wroclaw University of Science and Technology (Poland). International Internship in the Methodological and Pedagogical Program, Certificate of Attendance for International Academic Mobility Program and Professional Development of Teaching Staff and Researchers, м. Краків, Польща.
 3. The Independent Experts’ Society Non‒governmental organization, G.S. Kostiuk Institute of psychology of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine «Freedom as an attribute of the personality existence» (24 hours).

Сапожников Станіслав Володимирович

Сапожников Станіслав Володимирович

Доктор педагогічних наук, професор


Профіль науковця

Біографія

Народився у 1970 році у м. Дніпропетровськ

1993 р.

учитель фізики середньої школи № 140 м. Дніпропетровська

1994 р.

закінчив Український державний хіміко-технологічний університет і отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Машини і апарати хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”, здобувши кваліфікацію інженера-механіка

1994 р.

викладач спецдисциплін Дніпропетровського монтажного технікуму

2005 р.

викладач кафедри педагогіки та психології

2006 р.

захистив кандидатську дисертацію на тему “Екологічне виховання студентів вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації будівельного профілю” за спеціальністю 13.00.07 – теорія та методика виховання

2006 р.

завідувач кафедри педагогічної психології ВНПЗ “Дніпропетровський гуманітарний університет”

2007 р.

закінчив Гуманітарний університет „Запорізький інститут державного та муніципального управління” за спеціальністю „Управління навчальним закладом” та здобув кваліфікацію керівника навчального закладу та його підрозділів

2008 р.

доцент кафедри педагогіки РВНЗ “Кримський гуманітарний університет” (м. Ялта)

2011 р.

отримав атестат доцента кафедри педагогіки

2011 р.

ректор ВНЗ “Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут “Бейт-Хана”

2013 р.

закінчив РВНЗ “Кримський гуманітарний університет” (м. Ялта) за спеціальністю “Початкова освіта”, здобувши кваліфікацію вчителя початкових класів, організатора початкового навчання

2014 р.

захистив докторську дисертацію на тему “Тенденції розвитку вищої педагогічної освіти в країнах Чорноморського регіону” за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

2014 р.

професор кафедри педагогіки та психології ВНЗ “Університет імені Альфреда Нобеля”

2016 р.

отримав атестат професора кафедри педагогіки та психології

Викладацька діяльність

Навчальні дисципліни:

 • Педагогіка та педагогічна психологія
 • Педагогіка та психологія вищої школи
 • Педагогіка та вікова психологія
 • Компаративна педагогіка вищої школи
 • Деонтологія соціального працівника
 • Сучасна філософія та методологія науки

Наукова діяльність

Є автором понад 120 публікацій, з яких: 1 монографія, навчальний посібник “Педагогіка вищої школи України та Болонський процес” з грифом МОН України, навчальні посібники “Педагогіка: методичні рекомендації до семінарських занять, виконання самостійної та курсової роботи” та “Дипломна робота магістра: організація та методика проведення науково-психологічного дослідження” (у співавторстві), 76 статей у наукових фахових виданнях. Під його керівництвом захищено 1 кандидатську дисертацію.

Основні наукові праці:

 1. Сапожников С.В. Сучасна система вищої освіти Грецької Республіки як країни-члена Чорноморського економічного співтовариства. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки). 2012. №22 (257). С. 197–203.
 2. Сапожников С.В. Вища педагогічна освіта в країнах Чорноморського регіону: історія і сучасність: монографія. Дніпропетровськ : Інновація, 2013. 480 с.
 3. Сапожников С.В. Історичний аналіз становлення системи вищої освіти у Республіці Грузія. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія : зб. статей. Ялта : РВВ КГУ, 2013. Вип. 39. Ч. С.62–68.
 4. Сапожников С.В Особливості сучасної грецької системи підготовки педагогічних кадрів. Наукові праці: науково-методичний журнал. Вип. Т. 246. Педагогіка. Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. С. 146–150.
 5. СапожниковС.В Порівняльний аналіз етапів розвитку вищої педагогічної освіти в Україні та країнах Чорноморського регіону. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Сер. : Проблеми педагогіки середньої і вищої школи. 2013. № Т. 26 (65). С. 69–99.
 6. Sapozhnykov S. Scientific and methodologicalapproaches in organization of theeducationprocessinuniversities and colleges of the countries-members of the Black Sea Region. BLACK SEA SCIENTIFIC JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH, Tbilisi, Georgia, Januari 2014, Volume 08, ISSUE 08, pр. 15–20.
 7. СапожниковС.В Система вищої педагогічної освіти Румунської Республіки як країни-члена ОЧЕС у світлі євроінтеграційних процесів. Молодь і ринок. № 3 (122). березень 2015, С. 42–46.
 8. СапожниковС.В Сучасні педагогічні технології професійної підготовки майбутніх фахівців у сфері освіти в країнах Чорноморського регіону. Наукові праці: науково-методичний журнал. Вип. Т. 269. Педагогіка. Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. С. 12–15.
 9. СапожниковС.В. Науково-практичні підходи до організації навчального процесу у вищих навчальних закладах системи інженерно-педагогічної освіти. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Запоріжжя : КПУ, 2017. Вип. 56–57 (109–110). С.358–367.
 10. СапожниковС.В. Професіоналізм майбутнього вчителя початкових класів у вимірі сьогодення. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля Серія “Педагогіка і психологія“. Педагогічні науки. № 2 (16). 2018. С. 34–39. (Ulrich’s Periodicals Directory, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus, Google Scholar).
 11. Sapozhnykov Professional training of pedagogical staff in the Black sea region: trends of development. Educational Studios: Theory and Practice: monograph. Еdit I.M. Trubavina. S.T. Zolotukhina. Prague-Vienna : Premier Pubishing, 2018. P. 100–112.
 12. Сапожников С.В. Соціально-педагогічні проблеми розвитку особистості майбутнього учителя у світлі викликів ХХІ століття. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля Серія “Педагогіка і психологія”. Педагогічні науки. № 2 (18). С. 118–123. (Ulrich’s Periodicals Directory, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus, РИНЦ, Google Scholar).

Науково-громадська діяльність

 1. Член спеціалізованої вченої ради К 08.120.02 ВНЗ Університет імені Альфреда Нобеля” по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 00.04 Теорія і методика професійної освіти
 2. Член спеціалізованої вченої ради Д112.01 при Державному вищому навчальному закладі “Донбаський державний педагогічний університет” по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата педагогічних наук за спеціальностями: 13.00.01 “Загальна педагогіка та історія педагогіки”, 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” та 13.00.05 “Соціальна педагогіка”.
 3. Член редакційної колегії Віснику Університету імені Альфреда Нобеля. Серія Педагогіка і психологія”.
 4. Головний редактор наукового журналу Сучасні дослідження з педагогіки і психології. Збірник наукових праць (Засновники: ПУ “Вищий навчальний заклад “Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут “Бейт-Хана” та Мелітопольській державний педагогічний університет).

Батраченко Іван Георгійович

Батраченко Іван Георгійович

Доктор психологічних наук, доцент


Профіль науковця

Біографія

Народився в 1963 році в м. Синельникове (Дніпропетровська область)

1985 р.

Закінчив Дніпропетровський державний університет і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Математика», здобувши кваліфікацію математика, викладача математики

1991 р.

Закінчив аспіранту Інститут психології НАПН України

1991 р.

захистив кандидатську дисертацію на тему «Психологічний аналіз антиципації в педагогічному спілкуванні» за спеціальністю 19.00.07 – вікова та педагогічна психологія

1996 р.

доцент та докторант кафедри загальної та медичної психології Дніпропетровського державного університету

1996 р.

Завідувач кафедри соціальної психології та психології управління Дніпропетровського державного університету

2011 р.

захистив докторську дисертацію на тему «Психологічні закономірності розвитку антиципації людини» за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології

2015 р.

професор кафедри педагогіки та психології ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»

Викладацька діяльність

Навчальні дисципліни:

 • Основи науково-дослідної роботи в психології
 • Екологічна психологія
 • Експериментальна психологія,
 • Політична психологія. Психологія кадрового менеджменту.

Наукова діяльність

Є автором понад 100 публікацій, з яких: 6 монографії (три у співавторстві).

Основні наукові праці:

 1. Плошинська А., Батраченко І.. Психологічні особливості ходьби як чинника ортобіозу та адаптації сучасної особистості на стадії геронтогенезу. Соціальна адаптація людей літнього віку в сучасному суспільстві, ортобіоз та паліативна допомога із циклу : Психологічні складові сталого розвитку супільства: пошук психологічного обгрунтування та виклики сучасності : мат-ли V наук.-практ. конф. та форуму ун-тів Третього Віку (19-21 грудня 2018 р.). Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки. 2019. С. 237-242.
 2. Хомик В.С., Панфілова Г.Б, Батраченко И.Г. Культура и субъективные способы творения знания личностью. Картина мира через призму китайской и белорусской культур: сборник статей международной научно-практической конференции, Минск, 14 декабря 2018 г. / редкол.: М.В. Мишкевич (научн. ред.) [и др.]. Минск: БГАТУ, 2019. С. 219–224.
 3. BatrachenkoG. Cultural-Historical Paradigm for Study of Human Anticipation. Journal of Russian & East European Psychology. Vol. 53, 2016. р. 55–67.
 4. Батраченко І.Г. Метафора та її семіотичний контекст у екологічній психології. Метафора та її семіотичний контекст, Матеріали науково-практичного семінару. Дніпро: Дніпроп. ун-т. внутр. Справ, 2017. С. 5–6.
 5. Батраченко І.Г. Використання метафор у процесі викладання екологічної психології студентам-психологам. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. – № 2(14). 2017.С. 63–68.
 6. Батраченко І.Г., Гаянок Т.М. Концептуалізації кадрового потенціалу працівників аграрного підприємства. Вісник ДДАЕУ. 2016. №3. С. 18–21.
 7. Батраченко І.Г Основні підходи до навчання життєвій антиципації. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. 2015. № 2(10). С. 80–84.
 8. Волкова Н.П., Батраченко І.Г Формування рефлексії магістрантів педагіки вищої школи у процесі професійної підготовки. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. 2015. № 1(9) С. 94–101.

Науково-громадська діяльність

 1. Член спеціалізованої вченої ради К 08.120.02 ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти».
 2. Віцепрезидент асоціації політичних психологів України.

Лебідь Ольга Валеріївна

Лебідь Ольга Валеріївна

Доктор педагогічних наук, доцент


Наукометрика

Профіль науковця Профіль науковця Профіль науковця

Профіль науковця Профіль науковця Профіль науковця

Біографія

Народилася 2 листопада 1985 року в Бердянську (Запорізька область)

2007 р.

закінчила Бердянський державний педагогічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Початкове навчання”, здобувши кваліфікацію вчителя початкових класів та англійської мови в початкових класах, організатора початкового навчання

2008 р.

закінчила Бердянський державний педагогічний університет за спеціальністю “Управління навчальним закладом” та здобула кваліфікацію керівник навчального закладу

2008 р.

асистент, а потім старший викладач кафедри педагогіки вищої школи та управління навчальним закладом Бердянського державного педагогічного університету

2012 р.

старший викладач, а потім доцент кафедри педагогіки Бердянського державного педагогічного університету

2012 р.

захистила кандидатську дисертацію на тему “Формування професійної культури майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу в умовах магістратури” за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

2015 р.

присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки

2018 р.

захистила докторську дисертацію на тему “Теоретичні та методичні основи формування готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління в умовах магістратури” за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

2019 р. по теперішній час

заступник завідувача кафедри педагогіки та психології ВНЗ “Університет імені Альфреда Нобеля”

Викладацька діяльність

Навчальні дисципліни:

 • Кадровий менеджмент
 • Конфліктологія
 • Менеджмент і маркетинг в соціальній роботі
 • Новітні технології в освіті та управлінні
 • Професійно-педагогічна комунікація
 • Психологія кадрового менеджменту. Психологія груп та спільнот
 • Психологія управління і організаційна психологія
 • Соціальні служби та системи соціального захисту населення
 • Соціологія і психологія управління закладом освіти
 • Стратегічний менеджмент в сфері освіти
 • Управління конфліктами в сфері освіти
 • Управління проектами в соціальній сфері
 • Фандрайзинг в освітній діяльності

Наукова діяльність

Є автором понад 100 публікацій, з яких: 4 монографії (дві у співавторстві), 2 підручники (у співавторстві) з грифом МОН України, 2 навчальні посібники, 35 статей у наукових фахових виданнях, з яких 12 статей у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз.

Основні наукові праці:

 1. Лебідь О.В. Професійна культура керівника загальноосвітнього навчального закладу : навч. посіб. Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2011. 263 с.
 2. Немченко С.Г., Голік О.Б., Кривильова О.А., Лебідь О.В. Управління навчальним закладом : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.]. Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. 516 с.
 3. Лебідь О.В. Формування професійної культури майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу в умовах магістратури : монографія. Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2013. 226 с.
 4. Демченко С.Г., Голік О.Б., Лебідь О.В. Педагогіка вищої школи : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.]. Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2014. 534 с.
 5. Лебідь О.В. Управління початковою школою : навч. посіб. Вінниця : ТОВ Нілан-ЛТД, 2015. 312 с.
 6. Лебідь О.В. Формування готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління в умовах магістратури : теоретико-методичний аспект. Дніпро : Ун-т імені Альфреда Нобеля, 2017. 416 с.
 7. Лебідь О.В. Ділова гра “Визначення місії загальноосвітнього навчального закладу” як елемент тренінгу з формування готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління. Інженерні та освітні технології : щокварт. наук.-практ. журн. Кременчук : КрНУ, 2017. Вип. 3 (19). С. 55–60. (Index Copernicus, CiteFactor, Google Scholar, Polska Bibliografia Naukowa, Scientific Indexing Services).
 8. Лебідь О.В. Студентоцентрований підхід до формування готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління в умовах магістратури. Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. Полтава, 2017. Вип. 20. С. 144–148. (Index Copernicus)
 9. Волкова Н.П., Лебідь О.В. Готовність керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління: структурно-компонентний аналіз. European vector of contemporary psychology, pedagogy and social sciences : the experience of Ukraine and Republic of Poland : сol. monogr. Vol. 1. Sandomierz : Izdevnieciba ‘Baltija Publishing’, 2018, рр. 73–92.
 10. Lebid, Lesik А. Technological support for the system of formation of the future head of the comprehensive educational institution to strategic management in the master’s degree conditions. Development trends in pedagogical and psychological sciences: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine : monograph / edited by authors. 1st ed. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2018. pp. 500–517.
 11. ЛебідьО.В. Структура готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління. Вісн. Ун-ту імені Альфреда Нобеля. Сер. : Педагогіка і психологія. Педагогічні науки : наук. журн. / Ун-т ім. А. Нобеля. Дніпро, 2018. № 1 (15). С. 259–266. (Ulrich’s Periodicals Directory, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus, Google Scholar).
 12. Лебідь О.В. Система формування готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління в умовах магістратури. Вісн. Ун-ту імені Альфреда Нобеля. Сер. : Педагогіка і психологія. Педагогічні науки : наук. журн. / Ун-т ім. А. Нобеля. Дніпро, 2019. №1 (17). С. 252–26(Ulrich’s Periodicals Directory, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus, РИНЦ, Google Scholar).

Науково-громадська діяльність

 1. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 08.120.02 зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (ВНЗ “Університет імені Альфреда Нобеля”) (з 2018 р. – по цей час).
 2. Член редакційної колегії фахового журналу “Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія “Педагогіка і психологія” “Педагогічні науки” (з 2017 р. – по цей час).
 3. Член Асоціації політичних психологів України (2019 р. – по цей час).

Бикова Вікторія Олександрівна

Бикова Вікторія Олександрівна

Кандидат педагогічних наук, доцент


Наукометрика

Профіль науковця Профіль науковця

Біографія

Народилася в 1961 році в Павлограді (Дніпропетровська область)

1982 р.

закінчила Харківський державний педагогічний інститут і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Початкове навчання”, здобувши кваліфікацію вчителя початкових класів

2004 р.

закінчила Київський державний педагогічний університет за спеціальністю “Психологія” та здобула кваліфікацію психолога, викладача психології

2008 р.

викладач кафедри психології Університету імені Альфреда Нобеля

2013 р.

захистила кандидатську дисертацію на тему “Управління процесом формування конкурентоздатністю майбутнього фахівця в умовах диверсифікації освіти” за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

2015 р.

доцент кафедри психології Університету імені Альфреда Нобеля

2015 р.

отримала диплом доцента кафедри психології

Викладацька діяльність

Навчальні дисципліни:

 • Теоретичні та методологічні проблеми психології
 • Психологія сім’ї
 • Основи психологічного консультування
 • Психологія особистості

Наукова діяльність

Є автором понад 30 публікацій, з яких: 1 монографія (у співавторстві), навчально-методичні посібники, 30 статей у наукових фахових виданнях.

Основні наукові праці:

 1. Бикова В.О. Обґрунтування системи управління процесом формування конкурентоздатного фахівця в умовах диверсифікації освіти. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія “Педагогіка і психологія”. №1(9). 2015. С. 275–284.
 2. Бикова В.О. До питання формування конкурентоздатного фахівця в умовах диверсифікації освіти. Матеріали міжвузів. наук.-практ. конф. “Сучасні соціально-економічні системи та проблеми освітології” (28 квіт. 2015 р.). Дніпропетровськ, Дніпропетр. ун-т імені Альфреда Нобеля, 2015. С.110–
 3. Бикова В.О. Тренінг як засіб формування конкурентоздатного фахівця. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія “Педагогіка і психологія”. №2 (10). 2015. С. 265–272.
 4. Бикова В.О. Щодо проблеми конкурентоздатності фахівців. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 2015. Випуск 2. С. 27–33.
 5. Бикова В.О. Кар’єрне зростання випускників вишу як показник якості отриманої освіти. Збірник наукових праць Донбаського державного педагогічного університету “Гуманізація навчально-виховного процесу”. Вища школа. 2015. Випуск LXXIII. С. 4–11.
 6. Бикова В.О. Теоретичний аналіз сучасних концепцій управління. Молодь і ринок. 2015. № 4 (123). С. 72–77.
 7. Пальм Г.А., Ткач Т.В., Сурякова М.В., Кириченко В.В., Бикова В.О., Ілларіонова О.П., Лоза О.О. Конкурентоспроможність фахівця у професійному середовищі. Особистість у конкурентному середовищі : монографія. За заг. і наук. ред. Г.А. Пальм. Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013. С. 106–113.
 8. Бикова В.О. Центр карьеры как научно-методический центр управления процессом формирования конкурентоспособного специалиста. Europaische Fachhochschule. Stuttgart, 2013. № 1 (November-Dezember). рр. 119–123.

Науково-громадська діяльність

 1. Експерт з питань освіти, виховання, розвитку особистості, сімейних відносин, психології управління та бізнесу на Nobel TV.
  • Лектор з психології, педагогіки, геронтопсихології в соціальному проєкті “Університет третього віку”.
  • Профорієнтаційна робота в закладах освіти.
  • Майстер-класи з психології, педагогіки, консультування.
  • Просвітницька діяльність.

Вошколуп Ганна Юріївна

Вошколуп Ганна Юріївна

Кандидат педагогічних наук (доктор філософії (PhD) зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти)


Наукометрика

Профіль науковця Профіль науковця

Біографія

Народилась в 1984 році у м. Кривий Ріг (Дніпропетровська область)

2007 р.

закінчила Національну металургійну академію України, спеціальність “Економіка підприємництва”, кваліфікація “спеціаліст економіки і підприємництва”

2015 р.

закінчила Державний навчальний заклад “Криворізький національний університет”, спеціальність “Початкова освіта”, кваліфікація “організатор початкової освіти, вчитель початкової школи”

2015 р.

закінчила Державний навчальний заклад “Криворізький національний університет”, спеціальність “Практична психологія”, кваліфікація “практичний психолог”

2018 р.

захистила кандидатську дисертацію на тему “Формування конфліктологічної компетентності майбутніх економістів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін” за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

з 2018 р.

викладач кафедри педагогіки та психології ВНЗ “Університет імені Альфреда Нобеля”

2018 р.

закінчила довгострокову програму МІГІС “Гештальт підхід в роботі з дітьми та сім’ями”

2019 р.

закінчила довгострокову програму МІГІС “Спеціалізована програма з травматики”

Викладацька діяльність

Навчальні дисципліни:

 • Основи сімейного виховання
 • Педагогіка вищої школи і вікова психологія
 • Педагогіка та вікова психологія
 • Сімейно-орієнтований підхід у соціальній роботі з сім’єю: супровід сімей, які перебувають у складних життєвих ситуаціях
 • Психологія управління/конфліктологія
 • Вступ до спеціальності
 • Основи наукового дослідження соціальних проблем
 • Консультування і коучингова технологія в соціальній роботі
 • Соціальний патронаж
 • Психологія лідерства та емоційного інтелекту

Наукова діяльність

Є автором понад 20 публікацій, з яких: статті у наукових фахових виданнях України, статті у закордонних виданнях та виданнях України, внесених до міжнародних наукометричних баз.

Основні наукові праці:

 1. Вошколуп Г.Ю. Оцінка ефективності технології формування конфліктологічної компетентності майбутніх економістів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки. 2017. № 2 (57). С. 116–121.
 2. Вошколуп Г.Ю. конфліктологічна компетентність як складова професійної компетентності майбутніх фахівців. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. № 1 (11). С. 184–190 (Ulrich’s Periodicals Directory, Google Scholar, РИНЦ).
 3. Вошколуп Г.Ю. Формування комунікативних здібностей у студентів вищих навчальних закладів за допомогою рольових ігор. Сутність та значення конфліктологічної компетентності у професійній діяльності майбутніх економістів. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. № 1 (306), лютий. С. 17–25 (Google Scholar).
 4. Вошколуп Г.Ю. Технологія формування конфліктологічної компетентності майбутніх економістів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін. Педагогічні науки: зб. наук. праць. Вип. LXXV. Т. 3. С. 29–38 (Google Scholar, Index Copernicus).
 5. Вошколуп А. Компонентно-структурный анализ феномена “конфликтологическая компетентность будущих экономистов”. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. № 1 1(15). С. 85–94.
 6. Вошколуп Г.Ю. Критерії наявності лідерських здібностей у майбутніх економістів. Вісник університету імені Альфреда Нобеля. № 1 (17) С. 6–13.

Дніпрова Ольга Андріївна

Дніпрова Ольга Андріївна

кандидат медичних наук (доктор філософії (PhD) зі спеціальності 14.00.40 – Урологія і 14.00.27 – Хірургія), доцент, старший науковий співробітник зі спеціальності урологія


Профіль науковця

Біографія

Народилася в 1961 році в м. Дніпропетровськ (Дніпропетровська область)

1984 р.

закінчила Дніпропетровський медичний інститут за спеціальністю «лікувальна справа» і здобула кваліфікацію лікаря

1994 р.

захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді у Дніпропетровській державній медичній академії МОЗ України зі спеціальності 14.00.40 – Урологія, 14.00.27 – Хірургія

2003 р.

присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності урологія

2005 р.

видано диплом другого вченого ступеня доктора філософських наук європейського зразка Second academic degree “Doctor of Sciences”

З 2007 р. по теперішній час

доцент кафедри педагогіки та психології ВНЗ “Університет імені Альфреда Нобеля”

2013 р.

присвоєно вчене звання доцента кафедри практичної психології

Викладацька діяльність

Навчальні дисципліни:

 • Антропологія
 • Основи антропогенезу
 • Зоопсихологія
 • Психофізіологія
 • Основи медичних знань
 • Сексологія
 • Патопсихологія
 • Спеціальна психологія
 • Клінічна психологія
 • Психіатрія

Наукова діяльність

Є автором понад 100 публікацій, з яких: 1 навчальний посібник “Основи медичних знань та сексологія”, 19 статей у наукових фахових виданнях, з яких 1 стаття у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз. Є співавтором трьох наукових відкриттів (№ 42, 75, 126), 17 винаходів, 4 нововведень.

Основні наукові праці:

 1. Дніпрова О.А. Особливості психосоматичних та соматопсихічних співвідношень у хворих при різних формах ішемічної хвороби серця. Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського. Серія: Психологічні науки, т. 2, вип. 8, 2012. С. 90–93.
 2. Дніпрова О.А. Психологічні особливості прояву мотивації досягнень студентів-психологів. Збірник наукових праць Київського міжнародного університету й Інституту соціальної та політичної психології НАПН, серія “Психологічні науки: проблеми та здобутки”, Випуск 2. К. : КиМУ, 2011. С. 125–131.
 3. Дніпрова О.А. Особливості рівня тривожності людей з алкогольною та наркотичною залежністю. Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського. Серія : Психологічні науки, т. 2, вип. 9, 2012, С. 76–
 4. Дніпрова О.А., Асланян С.А., Малий М.Ю., Пічурін В.В. Психологічні проблеми при розв’язанні медико-соціальних експертних питань. Вісник Київського міжнародного Університету, серія “Психологічні науки”, випуск К. : КиМУ, 2007. С. 1–7.
 5. Дніпрова О.А., Аврахов І.А., Чемерисов В.В., Цецевич А.І., Гашенко Т.Ю. Проблема предмета исследования в историческом становлении социальной психологии как науки. Український бальнеологічний журнал. № 3,4. с. 10–18.
 6. Дніпрова О.А. Основи медичних знань та сексологія : навч. посіб. Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля, 2012. 188 с.
 7. Дніпрова О.А., Єрмолаєва Т.В. Взаємозв'язок самооцінки та надмірної ваги у людини. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Розвиток особистості у рамках просторово-часової організації життєвого шляху”, м. Одеса, 24 квітня 2014 р. C.59–67.
 8. Дніпрова О.А. Динаміка мотивації досягнення студентів-психологів. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія “Педагогіка і психологія”, Вип. 1 (7), 2014. С. 17–22.
 9. Дніпрова О.А Дослідження уваги хлопчиків та дівчат молодшого шкільного віку. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія “Педагогіка і психологія”, Вип. 2 (10), 2015. С. 91–97.
 10. Дніпрова О.А., Когут А.Р. Місце внутрішньої мотивації в профілактиці емоційного вигоряння. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія “Педагогіка і психологія”, Вип. 1 (13), 2017. С. 86–92.
 11. Дніпрова О.А., Єрмолаєва Т.В. Синдром емоційного вигорання у представників різних професій. Збірник наукових праць “Теорія та практика сучасної психології” №3\2019, розділ “Загальна психологія та психологія особистості” (Index Copernicus International)

Науково-громадська діяльність

Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком “Людина в системі природничих наук”

Підвищення кваліфікації

1. Класичний приватний університет. Програма: Педагогіка вищої школи. Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 12СПВ 009923 від 14.10.2016 р

2. Кафедра психології Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка 2017 р. Стажування з дисциплін Антропологія. Зоопсихологія. Порівняльна психологія Зміст та методика соціально-медичної роботи Клінічна психологія Патопсихологія Психологія залежної поведінки Сексологія та психологія сексуальності Психофізіологія Спеціальна психологія та основи психіатрії

3. Класичний приватний університет. Програма “Психолого-педагогічна освіта” 11.03-11.04.2019. Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 159385

Єрмолаєва Тетяна Василівна

Єрмолаєва Тетяна Василівна

Старший викладач


Профіль науковця

Базову психологічну освіту отримала в Дніпровському національному університеті (1996). Великий досвід викладання в академії суддів України, досвід проведення соціально-психологічних тренінгів, має сертифікат експерта навчальних тренінгів.

Сфера наукових інтересів – юридична психологія, організаційна психологія, методичні та методологічні аспекти навчальних тренінгів.

Викладає дисципліни: Психодіагностика, Практична психологія: психологія особистості в конфліктних ситуаціях, Практична психологія: теорія і практика соціально-психологічного тренінгу, Юридична психологія, Вступ до спеціальності, Психодіагностика, Психологічний спецпрактикум, Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології, Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології: судово-психологічна експертиза, Психологія травмуючих ситуацій, Сімейна психологія.

Карапетрова Олена Володимирівна

Карапетрова Олена Володимирівна

Кандидат психологічних наук, доцент


Наукометрика

Профіль науковця Профіль науковця Профіль науковця

Біографія

Народилася 26 січня 1971 року в Бердянську (Запорізька область)

2003 р.

Закінчила Бердянський державний педагогічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Дошкільна освіта», здобувши кваліфікацію вихователь дітей дошкільного віку, практичний психолог в закладах освіти

2007 р.

Закінчила аспірантуру Бердянського державного педагогічного університету за спеціальність 19.00.07 Вікова та педагогічна психологія

2008 р.

Асистент, а потім старший викладач кафедри психології Бердянського державного педагогічного університету

2012 р.

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Соціально-психологічні особливості адаптації дітей молодшого шкільного віку у колективі художньої самодіяльності» 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи

2014 р.

Присвоєне вчене звання доцента кафедри психології

Викладацька діяльність

Навчальні дисципліни:

 • Соціальна психологія
 • Психологія здоров’я
 • Психологія кадрового менеджменту. Психологія груп та спільнот
 • Соціальна робота в сфері освіти
 • Загальна психологія
 • Методи та організація наукових досліджень в соціальній роботі

Наукова діяльність

Є автором понад 50 публікацій, з яких: 2 монографії (одна у співавторстві), 6 навчальних посібників (2 у співавторстві) 17 статей у наукових фахових виданнях, з яких 1 стаття у міжнародному виданні.

Основні наукові праці:

 1. Карапетрова О.В. Соціально-психологічна адаптація дітей молодшого шкільного віку в колективі творчої спрямованості : монографія. Бердянськ. Видавець Ткачук О.В., 2011. 212 с.
 2. Карапетрова О.В. Адаптація молодших школярів у колективах художньої самодіяльності. Розвиток особистості в сучасному освітньому просторі : колективна монографія / за заг. ред. О.В. Горецької. Донецьк : ЛАНДОН–ХХІ, 2013. С. 242–256.
 3. Карапетрова О.В. Психологічний супровід дітей молодшого шкільного віку в позашкільній діяльності : посіб. Бердянськ : БДПУ, 2013. 168 с.
 4. Карапетрова О.В. Диференціальна психологія : навч.-метод. посіб. Бердянськ : БДПУ, 2014. 216 с.
 5. Карапетрова О.В. Методологічні та теоретичні проблеми. Бердянськ : БДПУ, 2015. 176 с.
 6. Карапетрова О.В. Формування духовних цінностей в сім’ї. Актуальні проблеми психології : збірник наук. пр. Інститут психології імені Г.С. Костюка. Харків : КЦ ФОП ІвановаМ.А.,2015. Том IV. Психологія дошкільника. Випуск 11. С. 78–89.
 7. Кашкарьова Л.Р., Малихіна Т.П., Карапетрова О.В., Колпакчи О.С. Психологія у питаннях і відповідях. Том ІІ : навч.посіб. для студ. денної та заочної форм навч. спеціальності 053 Психологія. Бердянськ : БДПУ, 2016. 280 с.
 8. Карапетрова О.В. Теоретичні аспекти комунікативної толерантності як чинника позитивного психологічного клімату в колективі. Актуальні прикладні та практичні проблеми психолого- педагогічної науки : Збірник наук. роб.Міжнар.наук.-практ.конф. (м. Бердянськ, Україна, 13–14 лютого 2016 року). Бердянськ : ГО «Південно-східна українська асоціація практичних психологів та арт-терапевтів», 2016. С. 43–47.
 9. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів напряму підготовки 6.030103 Практична психологія / За заг. ред.О.В. Горецької. Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2017. С. 181–192, 203–
 10. Карапетрова О.В. Соціальна психологія : навч.посіб. Бердянськ : БДПУ, 2019 199 с.
 11. Karapetrova O.V.Thecharacterologicpeculiarities as a factor of forming of educational activity’ individual style. Virtus : ScientificJournal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba. October № 37. 2019. рр. 47–

Науково-громадська діяльність

 1. Громадська організація «Південно-східна українська асоціація практичних психологів та арт-терапевтів».

Ганна Ларіонцева -

Ганна Ларіонцева

Олексiй Корса -

Олексiй Корса

Наталія Хмельова -

Наталія Хмельова

Ларіонцева Ганна Олегівна

Ларіонцева Ганна Олегівна


Магістр психології, дитячий, сімейний психолог, арт-терапевт, коуч, сертифікований навчальний тренер курсів по арт-терапії та роботі з метафоричними асоціативними картами.

Автор колод МАК, автор збірника по досягненню цілей.

Телефон: 098-706-95-14

Олексiй Корса

Олексiй Корса


Керiвник персоналом (Mistrz Zmianowy) фірма TARCZYNSKI S.A. (Trzebnica, Polska)

Наталія Хмельова

Наталія Хмельова


Психолог, практикуючий у галузі транзактного аналізу, автор і ведуча психологічних ігор «Схованка емоцій» і «Зустріч з собою».

Привет!

Меня зовут Наталья и я рада быть причастна к истории Университета имени Альфреда Нобеля.

Нет, я не стояла у его истоков и не открывала наш университет. Но я открывала себя и свою историю в нем. 

Однажды я выбрала этот ЗВО по отзывам в Google и не ошиблась. Потому что именно здесь я обрела профессию и поняла, кто я. Теперь и обо мне ищут отзывы в сети.

Сейчас я – психолог, практикующий в области Транзактного анализа, автор и ведущая психологических игр «Тайник эмоций» и «Встреча с собой». Моя основная деятельность – индивидуальная терапия и психологические игры для групп.

Я желаю тебе, дорогой друг, такого же успешного будущего. Чтобы твой диплом воплотился в профессии, в людях, с которыми ты соприкоснешься, и продолжился в самых добрых словах о тебе и твоей компетенции. 

Своё будущее ты творишь прямо сейчас!

С ув., Хмелёва Наталья

тел. +380502298477

e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Instagram @khmelyova.psy

Конференція-консультація для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктора філософії

6 квітня 2020 року з 17-00 до 18-00 год відбудеться конференція-консультація для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктора філософії за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) на тему: «Використання методів математичної статистики в експериментальних педагогічних дослідженнях».

Заняття проводить Прошкін Володимир Вадимович, професор кафедри комп’ютерних наук і математики факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, науковий керівник здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктора філософії за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) Університету імені Альфреда Нобеля.

Володимир Прошкін запрошує вас на заплановану конференцію: Zoom. Вся інформація у завідувача кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи Волкової Н.П. та завідувача аспірантури та докторантури Куянової С.І.

Куянова Світлана Іванівна

Завідувачка аспірантури і докторантури

 • +38 (067) 765-92-73
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Волкова Наталія Павлівна

Завідувач

 • +38 (0562) 31-24-78
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Гаркуша Інесса Вікторівна

Заступник завідувача

 • +38 (0562) 31-24-74
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Лебідь Ольга Валеріївна

Заступник завідувача

 • +38 (0562) 31-24-74
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ніколаєва Ірина Володимирівна

Фахівець

 • +38 (0562) 31-24-74
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

school and education

Гаряча лінія

0-800-75-51-57